KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність (State Administration. Administrative Activity)

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність (State Administration. Administrative Activity)

Recent Submissions

 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ResearcherID: AAG-1418-2019; Scopus Author ID: 57209693214; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; ; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; ; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; ; Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470; ; Макаренко, В. C.; Makarenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684; ; Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950 (Харків: ХНУВС, 2019. – 139 с., 2019)
  В інформаційному довідникові висвітлено основні положення законодавства України, що регулює кінологічне забезпечення діяльності підрозділів Національної поліції України; розкрито теорію та методологію службової кінології, ...
 • Шевченко, Т. В.; Shevchenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0366-7217; Шатрава, С. О. - науковий керівник (Харків, 2019)
  Дисертацію присвячено аналізу адміністративно-правових засад забезпечення особистої безпеки поліцейського в екстремальних умовах. Визначено поняття, зміст та адміністративно-правові засади забезпечення особистої безпеки ...
 • Потопальський, А. В.; Potopalskyi, A. V.; Потопальский, А. В.; Попович, Є. М. - науковий керівник (Харків, 2019)
  У дисертації наводиться теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні сутності та розкритті особливостей адміністративно-правового забезпечення професійної підготовки поліцейських ...
 • Галюк, А. В.; Haliuk, A. V. (Харків, 2019)
  Дисертацію присвячено аналізу адміністративно-правових засад діяльності Національної поліції України щодо запобігання та протидії наркоманії на регіональному рівні. Визначено сутність діяльності щодо запобігання та ...
 • Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7338-0794 (Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - Кропивницький, 2020. - Вип. 8. - С. 74-78, 2020)
  Дослідження спрямоване на розкриття сутності і визначення шляхів вирішення нагальних проблем відомчої правотворчості органів та підрозділів МВС України. Основні акценти при цьому зроблено на правотворчу діяльнісь Національної ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Харків, 2019)
  Дисертацію присвячено визначенню сутності й особливостей адміністративно-правових засад діяльності поліції Грузії та країн Балтії. Уточнено поняття поліцейської діяльності, адміністративної діяльності поліції. Визначено ...
 • Федоров, В. В.; Fedorov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8233-5554; Пістряк, П. В.; Pistriak, P. V.; Бальва, А. Ф.; Balva, A. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4689-3284; Луценко, І. С.; Lutsenko, I. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4230-2675; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Кафедра вогневої підготовки факультету № 3 (Харків : ХНУВС, 2019. – 256 с., 2019)
  Навчальний посібник відповідає вимогам нормативних документів, наказам МВС і Національної поліції України, тематичному плану й робочій програмі з дисципліни «Вогнева підготовка». Він відображає найважливіші питання вогневої ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Небрат, О. О.; Nebrat, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2038-1467; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Гарна-Іванова, І. О.; Garna-Ivanova, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5962-9864; Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ie. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1677-1937; Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027; Салманов, О. В.; Salmanov, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9421-5085; Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X; Чапала, О. Ю.; Chapala, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6085-6175; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464; Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344; Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016 (Харків : Дім реклами, 2016. — 296 с., 2016)
  У підручнику розглянуто основні питання міграційного права, зокрема його поняття та місце в правовій системі України, правовий статус суб’єктів міграційного права, правовий режим міграції в Україні, юридичну відповідальність ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.). - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 24-27, 2019)
  У тезах надано аналіз сучасного стану забезпечення законності та дисципліни в лавах Збройних Сил в контексті військового конфлікту, який триває на території України, та відновлення її територіальної цілісності. Звернено ...
 • Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Пономаренко, А. В.; Ponomarenko, A. V.; Климчук, В. П.; Klymchuk, V. P.; Цуцкірідзе, М. С.; Tsutskiridze, M. S.; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; Гаврилюк, Л. В.; Havryliuk, L. V.; Абламський, С. Є.; Ablamskiy, S. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Дударець, Р. М.; Dudarets, R. M. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 352 с., 2020)
  У монографії вивчено та проаналізовано організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів Національної поліції. Досліджено міжнародний та зарубіжний досвід правового регулювання діяльності слідчих підрозділів, ...
 • Zozulia, I. V.; Зозуля, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012 (Форум права = Forum Prava. – 2019. – Suppl. – P. t4-t12, 2019)
  The translation into English of the original article published in Ukrainian Zozulia, I. V. (2018). Forum Prava, (3). 30–39. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1336836.
 • Zozulia, I. V.; Зозуля, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012; Dovgan, O. I.; Довгань, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8551-5403 (Форум права = Forum Prava. – 2019. – Suppl. – P. t42-t47, 2019)
  The translation into English of the original article published in Ukrainian Zozulia, I. V., & Dovgan, O. I. (2017). Forum Prava, (5). 157–163. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1198806.
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (New challenges of legal science in Ukraine and EU countries : International scientific and practical conference (Miskolc, Hungary, 19–20 April 2019). - Miskolc: Baltija Publishing, 2019. - Р. 206-209, 2019)
  Визначені недоліки правового регулювання в частині встановлення переліку та загальної структури інформаційних ресурсів системи МВС України та Національної поліції України, а також запропоновані шляхи їх вирішення.
 • Петров, Є. Ю.; Petrov, Ye. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 154-161, 2012)
  На підставі проведеного дослідження автором визначено основні фактори та причини, які сприяють вчиненню правопорушень та злочинів іноземцями та відносно них в Україні, та запропоновано можливі заходи щодо вдосконалення ...
 • Проневич, О. С.; Pronevych, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 314-323, 2012)
  Охарактеризовано адміністративно-правові засади діяльності Головної комендатури поліції як ключового суб’єкта управління польською національною поліцейською системою. Особливу увагу приділено з’ясуванню своєрідності правової ...
 • Жидовцева, О. А.; Zhydovtseva, O. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 41-49, 2012)
  Досліджено сутність, структуру та характерні особливості професійної правосвідомості працівників кримінальної міліції у справах дітей.
 • Мороз, А. В.; Moroz, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 432-440, 2012)
  Проведено детальний аналіз професійних вимог до працівників органів внутрішніх справ. Розглянуто професійно важливі якості працівників основних професій системи ОВС з точки зору гендерного підходу. Наголошено, що професійні ...
 • Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950 (Право і безпека. – 2019. – № 2 (73). – С. 58-62, 2019)
  Розглянуто зміст нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку Національною гвардією України. Приділено безпосередню увагу теоретичним основам поняття «публічна ...
 • Машніцька, Н. В.; Mashnitska, N. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 260-267, 2012)
  Розглянуто сучасні підходи до визначення методів адміністративної діяльності міліції, критерії їх класифікації. Виокремлено види організаційних методів діяльності, значну увагу приділено особливостям застосування ...
 • Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). - Харків: ХНУВС, 2019. - С. 69-71, 2019)
  Розбудова демократичної держави і громадянського суспільства вимагає чіткої визначеності компетенції правоохоронних органів, які мають сприяти цим процесам, захищаючи інтереси громадян. З огляду на це, надзвичайно важливим ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds