KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність (State Administration. Administrative Activity)

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність (State Administration. Administrative Activity)

Recent Submissions

 • Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016 (Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 47-52, 2019)
  Розглянуто сучасний стан нормативно-правового забезпечення діяльності поліцейських комісій. Зосереджено увагу на проблемах, пов’язаних із їх формуванням, зокрема на відсутності єдиного підходу до формування поліцейських ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. - Харків: ХНУВС, 2019. - С. 75-79, 2019)
  Обґрунтовано необхідність проведення професійної орієнтації учнівської молоді та здійснення подальшого професійного відбору на службу в Національну поліцію України. Розглянуто зміст понять «професійна орієнтація», ...
 • Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X (Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 41-46, 2019)
  Розглянуто умови функціонування приймальників-розподільників для дітей органів Національної поліції України. Сформульовано підстави перебування неповнолітніх у вказаних закладах органів Національної поліції України, ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3423-8896; Россіхін, В. В.; Rossikhin, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3423-8896 (Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 35-40, 2019)
  Розглянуто основні напрями діяльності міліції щодо паспортизації населення та роль міліції у здійсненні хлібозаготівель 1933 р. в Україні, що призвели до голоду. Проаналізовано причини паспортизації, заходи щодо її ...
 • Іванова, Л. Ю.; Ivanova, L. Yu. (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 57-61, 2012)
  Проаналізовано низку наукових підходів щодо визначення поняття та особливостей форм адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ України. Досліджено їх правову природу, висловлено авторські погляди ...
 • Галкін, Д. В.; Halkin, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7247-1037 (Право і безпека. - 2013. - № 2 (49). - С. 23-29, 2013)
  Розглянуто вплив процесу воєнізації міліції УСРР на початку 1920-х рр. на стан правоохоронних органів України. Відзначаючи, що воєнізація допомогла у вирішенні низки важливих проблем, у той же час звернуто увагу на певні ...
 • Бондаренко, Я. Г.; Bondarenko, Y. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8383-6502; Чуйков, А. Ю.; Chuikov, A. Yu.; Сергієнко, Д. В.; Serhiienko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8929-4743 (Право і безпека. - 2013. - № 4 (51). - С. 29-33, 2013)
  На підставі аналізу позитивного досвіду становлення податкової системи інших держав та з урахуванням національних особливостей і наукових напрацювань надано пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання діяльності ...
 • Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; Косминя, А. П.; Kosmynia, A. P. (Право і безпека. - 2013. - № 4 (51). - С. 38-42, 2013)
  Проаналізовано нормативно-правову базу у сфері захисту державної таємниці в Китайській Народній Республіці. Розкрито поділ інформації за ступенем секретності та надано визначення інформації, яка відноситься до кожного ...
 • Рязанцева, І. М.; Riazantseva, I. M.; Тулупов, В. В.; Tulupov, V. V. (Право і безпека. – 2014. – № 2 (53). – С. 140-144, 2014)
  Проаналізовано концептуальну нормативно-правову базу у сфері розбудови національної системи кібербезпеки. Розкрито суб’єкти систем кібербезпеки. Запропоновано основні напрями розбудови системи кібербезпеки із прив’язкою ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Право і безпека. – 2014. – № 2 (53). – С. 53-56, 2014)
  Сформульовано поняття та визначено особливості контролю органів виконавчої влади за діяльністю правоохоронних органів в Україні. Зроблено висновок, що особливість контролю органів виконавчої влади за діяльністю правоохоронних ...
 • Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 88-91, 2014)
  Досліджено поняття дискреційних прав, їх сутність і види. Розглянуто механізм використання дискреційних повноважень та можливі шляхи удосконалення процесу захисту прав і свобод громадян від протиправних рішень посадових ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 7-11, 2014)
  Розглянуто розвиток досліджень з історії діяльності міліції в добу непу в працях істориків 50–80-х років ХХ ст., проаналізовано основні публікації з цієї тематики, визначено основні тенденції в розвитку історіографії цього ...
 • Грищенко, Д. О.; Hryshchenko, D. O. (Право.ua. - 2019. - № 1. - С. 55-61, 2019)
  У статті з’ясована актуальність дослідження методів проведення кадрових процедур. Проаналізовані та вдосконалені теорети-ко-правові підходи до визначення сутності та видів методів проведення кадрових процедур. Запропоновані ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення : зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11-12 квіт. 2019 р.). – Харків : Право, 2019. – С. 352-356, 2019)
  У тезах доповіді розглянуто питання нормативного закріплення основних принципів надання адміністративних послуг. The report discusses the issue of normative fixing of basic principles of administrative services. В тезисах ...
 • Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749 (Правові, економічні та соціальні аспекти протидії корупції в сучасних умовах: зб. матеріалів наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 20-21 трав. 2016 р.). – Миколаїв, 2016. - С. 47-48, 2016)
  Розглянуто фактори, які впливають на рівень професіоналізму сучасних поліцейських. Надано пропозиції щодо удосконалення норм законодавчих та підзаконних актів України з питань відбору кадрів до служіння в органах поліції, ...
 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X; Собина, В. О.; Sobina, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6908-8037 (Вісник Національного університету цивільного захисту України. Сер.: Державне управління. – 2018. – Вип. 1(8). – С. 424-432, 2018)
  У статті проведено аналіз сутності й змісту взаємодії органів правоохорони, органів місцевого самоврядування та державної служби України з надзвичайних ситуацій та встановлено найбільш дієві форми такої взаємодії ...
 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X; Собина, В. О.; Sobina, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6908-8037 (Вісник Національного університету цивільного захисту України. Сер.: Державне управління. – 2017. – Вип. 1(6). – С. 194-201, 2017)
  У статті розглянуте питання правової регламентації громадського контролю за діяльністю Національної поліції України. Особливу увагу приділено питанням механізмів реалізація громадського контролю в сучасних умовах та ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Visegrad journal on human rights. – 2016. - № 1/1. – P. 145-151, 2016)
  У статті, на основі наукових поглядів вчених, досліджено теоретичні підходи щодо тлумачення поняття «підзаконного нормативно-правового акту». Зазначено, що підзаконні нормативно-правові акти займають важливе місце у всій ...
 • Єднак, В. М.; Yednak, V. M. (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2019. – № 2. – С. 201-204, 2019)
  У статті на підставі аналізу норм чинного законодавства та відповідних дослідницьких думок і позицій розглянуто сутність форм і методів правоохоронної діяльності органів прокуратури, визначено коло та охарактеризовано зміст ...
 • Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2019. – № 2. – С. 94-97, 2019)
  У статті досліджуються ключові завдання спеціально уповноважених підрозділів органів Національної поліції щодо захисту прав дитини. Автор акцентує як на позитивних, так і негативних аспектах спеціального законодавства у ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds