Forum prava. Форум права

 

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: [б. в.], 2005 - . - Виходить п’ять разів на рік. - ISSN 1995-6134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.

Колекції в цьому фонді:

Останні додані

 • Смілянський, Я. Г.; Smilianskyi, Ya. H. (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 591–596, 2009)
  Виконано аналіз існуючих у теорії кримінального права точок зору, а також положень норм кримінального законодавства України, проведеного з метою визначення ознак і змісту особливої жорстокості як кваліфікуючої ознаки ...
 • Мандичев, Д. В.; Mandychev, D. V. (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 414–419, 2009)
  Розглянуто питання взаємодії Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів, Державного фармакологічного центру та Державної митної служби при забезпеченні контролю якості лікарських засобів, що переміщуються ...
 • Ромасько, В. О.; Romasko, V. O. (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 543–548, 2009)
  Визначається об’єкт державного контролю, загальний та родовий об’єкт державного контролю у сфері будівництва, характеризуються окремі їх види, з’ясовується значення об’єкта державного контролю у сфері будівництва серед ...
 • Максименко, Н. В.; Maksymenko, N. V. (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 408–413, 2009)
  Виконано аналіз концептуального забезпечення ґендерної рівності в органах внутрішніх справ, зокрема, основних положень Програми забезпечення ґендерної рівності в органах внутрішніх справ України на період до 2011 року, ...
 • Юркова, Є. В.; Yurkova, Ye. V. (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 710–714, 2009)
  На основі аналізу нормативного матеріалу та думок провідних вчених виявлені межі адміністративно-правової охорони права власності інтелектуальної власності та доведено, що це важливий сучасний напрям діяльності органів і ...
 • Галунько, В. В.; Galunko, V. V. (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 143–151, 2009)
  На основі аналізу утверджених Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України концепцій розвитку країни в різних галузях (сферах), які забезпечуються суб’єктами публічного адміністрування, ...
 • Єгупенко, В. В.; Yehupenko, V. V. (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 237–241, 2009)
  Показано, що одним із елементів професійної кваліфікації слідчих виступає загальна обізнаність у питаннях психології та уміння використовувати їх на практиці. Підкреслено, що психологічна компетентність слідчого являє ...
 • Махонін, Ю. В.; Makhonin, Yu. V. (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 436–440, 2009)
  Розглядаються основні етапи розвитку законодавства щодо протидії розповсюдженню наркотичних засобів; зроблено висновки щодо потреби створення оптимальної правової основи регулювання національного законодавства в зазначеній сфері.
 • Мирошниченко, Ю. М.; Myroshnychenko, Yu. M. (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 445–450, 2009)
  Досліджуються проблемні питання, пов’язані з останнім етапом формування результатів судової експертизи як доказу в кримінальній справі – дослідження висновку експертизи із залученням експерта та самостійно судом, перевірка ...
 • Шелест, М. В.; Shelest, M. V. (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 677–685, 2009)
  Відображено основні наукові підходи до визначення цивільно-правового статусу держави як суб’єкта цивільних правовідносин; сконцентровано увагу на доцільності застосування до держави статусу особливого суб’єкта цивільного ...
 • Небрат, О. О.; Nebrat, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2038-1467 (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 465– 470, 2009)
  Виконано аналіз підстав застосування міліцією заходів адміністративного примусу при охороні громадського порядку; запропоновані шляхи удосконалення забезпечення громадського порядку та безпеки.
 • Чамлай, В. В.; Chamlai, V. V. (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 639–646, 2009)
  На підґрунті аналізу історичних та юридичних джерел початкового періоду НЕПу виявлено особливості організації робітничо-селянської інспекції УСРР та її діяльності у сфері боротьби з правопорушеннями фінансового характеру.
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Форум права. - 2018. - № 1. – С.57- 65, 2018)
  Виконано аналіз конституційно-правових і процесуальних засад розробки та попереднього розгляду законопроектів у комітетах Верховної Ради України, визначено їх основні риси, сутність та значення, а також обґрунтовано ...
 • Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673 (Форум права. - 2018. - № 1. – С.95- 104, 2018)
  Визначена сутність обставин, що враховуються при обранні запобіжного заходу. Розглянуто особливості оцінки слідчим суддею, судом вагомості наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального ...
 • Тягло, А. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153; Тягло, О. В. (Форум права. - 2018. - № 1. – С.88- 94, 2018)
  Выполнено компаративное исследование стандартов доказательства, принятых в общей логике и в юриспруденции, а соответственно – в юридической логике. С этой целью проанализировано наследие Аристотеля, Г.В. Лейбница, Ч. ...
 • Антоненко, В. О.; Antonenko, V. O. (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 35–42, 2009)
  У дослідженні кодифікації як самостійної форми систематизації правового матеріалу автор детально зупиняється на всебічному аналізі теоретичних проблем визначення кодифікації, її мети, функцій, ролі та значення в процесі ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Форум права. - 2018. - № 2. – С. 37–44, 2018)
  Розглянуто основні аспекти наукових досліджень вітчизняних вчених, які працювали в ХІХ – на початку ХХ ст.стосовно причин походження права взагалі та у стародавніх східних слов’ян зокрема. Проаналізовано дві основні точки ...
 • Андрєєв, Д. В.; Andrieiev, D. V. (Форум права. - 2018. - № 2. – С. 6–13, 2018)
  Проаналізовані види затримання особи на гарячому при розслідуванні незаконного обігу зброї. Затримання на гарячому э засобом припинення злочинної діяльності та способом виявлення й закріплення слідів злочину. Відмічені ...
 • Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; ResearcherID: D-1818-2016 (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 434–441, 2009)
  Розглянуті теоретичні та практичні питання визначення місця вчинення злочинів з використанням комп’ютерних технологій та встановлення щодо них кримінальної юрисдикції країни.
 • Шахман, Н. В.; Shakhman, N. V. (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 430–433, 2009)
  На основі аналізу законодавства України обґрунтовується функція сучасної демократичної правової держави – відновлення населення, як одного з провідного напрямків діяльності суб’єктів владних повноважень у внутрішній сфері ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds