KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

 

Recent Submissions

 • Голуб, М. В.; Holub, M. V. (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2020. – Вип. 1. – С. 130-133, 2020)
  Наголошено на високій латентності правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством. Зокрема, спроби приховати ці факти членами сім’ї, серйозні наслідки несвоєчасного реагування з боку відповідних структур – все це зобов’язує ...
 • Комзюк, А. В.; Komziuk, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2615-103X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 132-143, 2020)
  Проаналізовано значення та правові засади взаємодії громадян з поліцією у сфері забезпечення охорони громадського порядку та боротьби з правопорушеннями. Визначено поняття та види форм зазначеної взаємодії. Зроблено висновок ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 102-114, 2020)
  Досліджено сучасний стан нормативно-правової бази з питань діяльності поліцейських комісій. На підставі аналізу базового закону, що регулює діяльність Національної поліції України, а також нормативно-правових актів ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : зб. матеріалів кругл. столу (м. Харків, 9 груд. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 6-8, 2020)
  Розглянуті питання покращення управління інформаційною системою МВС України та Національної поліції України.
 • Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-8831 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 147-149, 2019)
  В роботі підкреслено важливість напрямку охорони державної таємниці у контексті забезпечення національної безпеки України, наголошено на проваджені та розвитку міжнародної співпраці й обміну інформацією, що має гриф обмеження ...
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2020. – № 8-9 (August-Septembrie). – P. 82-88, 2020)
  В статье рассмотрено систему нормативных документов, которыми должны руководствоваться органы и службы при осуществлении кинологической деятельности. Представлено авторское видение понятия правовое регулирование ...
 • Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-8831 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 64-68, 2019)
  В дослідженні охарактеризовано розвиток системи охорони державної таємниці в Державній кримінально-виконавчій службі України, виділені деякі нагальні питання типові для цієї системі на сучасному етапі розвитку.
 • Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-8831 (Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020. - С. 170-172, 2020)
  Досліджено сучасний стан поняття "державна таємниця", зроблено висновки щодо виникнення нового її різновиду - "таємниці розвідувальної". Наголошено на тому , що визначення поняття "розвідувальна таємниця" у якості законодавчо ...
 • Сенчук, І. І.; Senchyk, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0025-8143 (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 80-84, 2020)
  Досліджено сучасну практику поширення інформації про діяльність органів влади, зокрема у правоохоронній сфері, з метою з’ясування ролі та впливу інформації про діяльність правоохоронних органів на підвищення їх авторитету ...
 • Колісніченко, В. В.; Kolisnichenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4896-7889; Соколов, О. А.; Sokolov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9738-5378 (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 58-63, 2020)
  Стаття має оглядовий характер та присвячена особливостям правового регулювання ліцензування охоронної діяльності. Наведено нормативно-правові акти, які регулюють ліцензування охоронної діяльності. Установлено перелік ...
 • Жеребцов, Д. Є.; Zherebtsov, D. Ye. (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 52-57, 2020)
  Досліджено позиції науковців щодо категорії «дисциплінарне стягнення». Проаналізовано національне законодавство, яке закріплює види дисциплінарних стягнень. Надано власне визначення поняття «дисциплінарне стягнення, що ...
 • Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С.304-306, 2020)
  Дослідженно визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості готовності майбутніх офіцерів Національної поліції України до виконання завдань за призначенням.
 • Гусєва, В. О.; Gusieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573 (Проблеми формування громадянського суспільства в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 12 квіт. 2018 р.). - Дніпропетровськ, 2018. - С. 69-71, 2018)
  Проведено теоретичний аналіз проблеми формування і функціонування механізму правоохоронної діяльності, забезпечення і захисту прав і свобод людини і громадянина в процесі реалізації державою правоохоронної функції.
 • Гусєва, В. О.; Gusieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573 (Сталий розвиток 2030: правова, економічна, соціальна, екологічна та політичні складові: зб. матеріалів Міжнар. міждисциплін. конф. (м. Будапешт, Угорщина, 2017 р.). - Будапешт, 2017. – С. 73-76, 2017)
  Автором проведено аналіз щодо основних напрямів регулювання діяльності правоохоронних органів України та надані пропозиції стосовно їх вдосконалення.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Європейські перспективи. - 2020. - № 3. - С. 40-46, 2020)
  У статті розглянуто сучасний стан поширення коронавірусної інфекції (COVID-19) в Україні, діяльність державних органів, зокрема Національної поліції України в умовах карантинних обмежень, спрямованих на запобігання ...
 • Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Татаренкова, О. А.; Tatarenkova, O. A. (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 115-117, 2020)
  Зазначено про необхідність внесення змін та уточнень до закону України «Про Національну поліцію» в частині порядку та меж застосування превентивних поліцейських заходів, приведення його положень у відповідність до ...
 • Найда, В. О.; Naida, V. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3072-7326 (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 102-103, 2020)
  Визначено актуальні заходи взаємодії, а також нові форми реалізації партнерських відносин поліції та громадськості у вимірі цифрових технологій.
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 99-101, 2020)
  Запропоновано комплексний підхід щодо визначення видів контролю у сфері публічного уп-равління у цілому та за діяльністю правоохоронних органів в Україні, зокрема.
 • Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 89-91, 2020)
  Розглянуто нормативно-правові документи, що регламентують охоронні послуги, які надаються поліцією охорони та спрямовані на забезпечення недоторканості майнових прав та особистої безпеки фізичних осіб, а також держави в цілому.
 • Будко, Л. О.; Budko, L. O. (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 77-79, 2020)
  Досліджено проблеми сучасного управління кордонами, які вимагають нових підходів до прикордонної діяльності . Зазначено, що інтегроване управління кордонами залишатиметься пріоритетним напрямом у системі МВС .

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds