KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

 

Recent Submissions

 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Держава та регіони. Серія: Право. – 2021. – № 4 (74). – С. 63-71, 2021)
  Розкрито основні проблеми застосування превентивних поліцейських заходів щодо запобігання поширенню пандемії COVID-19 в Україні. Зауважено, що метою поліцейського заходу є оперативне вирішення питань і ситуації на місці ...
 • Наджафлі, Е. М.; Nadzhafli, E. M. (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2021. - № 4. - С. 3-12, 2021)
  Розглянуто дефінітивні основи концепції цифрової держави, стрижнем якої виступає поняття «дигіталізація державної влади», а також розкрито його ознаки. Акцентовано, що під дигіталізацією державної влади розуміється складова ...
 • Tanko, A. V.; Танько, А. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8425-2202 (Підприємництво, господарство і право. - 2021. - № 8. - С. 71-77, 2021)
  The analysis of the international standards of activity of law enforcement officers in the field of ensuring the rights of citizens is carried out, and also the experience of divisions is considered police of some countries ...
 • Komziuk, A. V.; Комзюк, А. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2615-103X; Kyrychenko, O. Yu.; Кириченко, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6085-6175 (Підприємництво, господарство і право. - 2021. - № 8. - С. 80-84, 2021)
  Проалізовано питання щодо вдосконалення адміністративно-правового регулювання взаємодії поліції з населенням на засадах партнерства. Визначено, що для вирішення питань, які покладені на поліцейських, Національна поліція ...
 • Маркова, О. О.; Markova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944 (Прикарпатський юридичний вісник. – 2020. – Вип. 6 (35). – С. 126-133, 2020)
  Досліджено правове регулювання, призначення, мету та функції, структуру дозвільної процедури. Зазначено, що діяльнісна сторона дозвільної процедури реалізується крізь призму дозвільної системи, яка є комплексним поняттям ...
 • Даль, А. Л.; Dal, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2775-2523 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 99-102, 2021)
  Констатовано, що в Україні хоч і створені антикорупційні органи, однак діяльність цих органів неефективна, відсутні результати діяльності, нема скоординованих дій в реалізації основних антикорупційних заходів, що, у свою ...
 • Гарбузюк, К. Г.; Harbuziuk, K. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6714-5074 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 93-95, 2021)
  Наголошено, що повноцінному впровадженню відповідних міжнародних стандартів у сфері протидії корупції, зокрема у поліцейську діяльність, значно перешкоджає низка проблем кадрового забезпечення даного центрального органу ...
 • Стреляний, В. І.; Strelianyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4608-3062 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 102-105, 2021)
  Проаналізовано правові, соціальні, організаційні фактори та причини, які породжують, стимулюють, спонукають посадових осіб органів Національної поліції до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних одноборств : зб. наук. пр. за матеріалами ХV Міжнар. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті д-ра пед. наук, проф. Бізіна Віктора Петровича (м. Харків, 30 листоп. 2021 р.). – Харків, 2021. – С. 10-12, 2021)
  Розглянуто значення застосування системного підходу до вдосконалення організаційно-правове забезпечення викладання спеціальної фізичної підготовки в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють ...
 • Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 66-69, 2021)
  Зауважено, що в питанні законності складання поліцією протоколу про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, має бути врахована якість усіх доказів і, зокрема, те, чи породжують обставини, за яких вони були ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 13-15, 2021)
  Розглянуто заходи, які здійснює Національна поліція України, спрямовані на недопущення вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних із корупцією серед особового складу. Зазначено, що корупції можна ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 10-13, 2021)
  Розглянуто правовий статус викривачів. Наголошено, що правове регулювання діяльності таких осіб потребує суттєвого удосконалення в частині чіткого визначення прав викривачів, створення сучасної інформаційної бази повідомлень ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 16-18, 2021)
  Наголошено, що корупційні правопорушення в діяльності Національної поліції України мають особливо негативне соціальне, економічне та політичне значення. Виділено певні особливості дисциплінарної відповідальності працівників ...
 • Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076 (Юридичний вісник. – 2021. – № 4. – С. 42-48, 2021)
  У статті досліджено сутність і зміст системи суб’єктів, які здійснюють державний контроль і нагляд у сфері охорони здоров’я. Здійснено аналіз сутності категорій «суб’єкт», «система» та «система суб’єктів». Сформовано ...
 • Panova, O. O.; Панова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Tanko, A. V.; Танько, А. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8425-2202; Povydysh, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3908-6409; Alieksieieva, O. V.; Алєксєєва, О. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3390-536X (Amazonia Investiga. – 2020. – Vol 9, No 30 (June). – P. 77-83, 2020)
  Мета даної статті полягає у визначені ролі правоохоронних органів у системі захисту прав та свобод людини. Предметом дослідження виступили правовідносини, що виникають під час діяльності правоохоронних органів щодо захисту ...
 • Koshykov, D. O.; Кошиков, Д. О. (Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 8. – С. 52-58, 2021)
  Сучасні політичні та економічні процеси, які відбуваються в державі, потребують системних і виважених кроків щодо вдосконалення нормативно-правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення державної ...
 • Кошиков, Д. О.; Koshykov, D. O. (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2021. – Вип. 4. – С. 123-130, 2021)
  Розкрито сутність та класифікація правових форм реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави, що виражається у певній публічно-правовій діяльності.
 • Денисов, А. І.; Denysov, A. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6256-0172 (Інформація і право. - 2019. - № 2 (29). - С. 172-178, 2019)
  Досліджено перспективи створення спеціальних правових режимів для окремих категорій трудових мігрантів з метою підвищення рівня міграційної безпеки України. Запропоновані окремі новації до вітчизняного законодавства, ...
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Особливості організації кінологічної діяльності правоохоронних органів в Україні : тези доп. учасників наук.- практ. конф. (м. Харків, 17 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 78-82, 2021)
  Розглянуто проблеми кінологічних підрозділів поліції у забезпеченні публічної безпеки і порядку та протидії злочинності. Наголошено, що Національній поліції України варто все більше підтримувати ініціативи, пов’язані із ...
 • Макаренко, В. С.; Makarenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287 (Особливості організації кінологічної діяльності правоохоронних органів в Україні : тези доп. учасників наук.- практ. конф. (м. Харків, 17 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 64-67, 2021)
  Розглянуто різноманіття варіантів закінчення кар’єри для службових собак у світовій практиці. Запропоновано уточнити врегулювання даного питання в національному законодавстві та розширення переліку варіантів поводження з ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds