KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

 

Recent Submissions

 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 15-17, 2020)
  Обґрунтовано, що національно-патріотичне виховання закладає основи для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь. Продемонстровані заходи з національно-патріотичного виховання, які здійснюються в ХНУВС.
 • Небрат, О. О.; Nebrat, O. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 152-157, 2003)
  Аналіз служби працівників органів внутрішніх справ свідчить, що конфлікти, які виникають у службовій діяльності, надзвичайно різноманітні за своїм характером, їх можна розрізняти за мотивами (протиборство соціально ...
 • Євтушок, В. А.; Yevtushok, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9165-6296; Цебинога, В. Ю.; Tsebinoga, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7500-3378 (Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - 2019. - № 1(85).- С. 173-179, 2019)
  У статті з’ясовано актуальність дослідження, що зумовлено запозиченням європейського досвіду реформування поліції та визначення основних принципів її діяльності. Акцентовано, що сучасне законодавство України визначає низку ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 22. – С. 92-94, 2015)
  У статті проаналізовано процеси реформування органів внутрішніх справ в Грузії. Розглянуто особливості реформування поліцейських підрозділів в Грузії. Наголошено, що правоохоронна система покликана захищати права людини ...
 • Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470 (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 60 - 64., 2009)
  Досліджено проблему системи та завдань адміністративно-правових аспектів діяльності органів внутрішніх справ щодо реалізації законодавства про вибори та референдуми. На підставі аналізу чинного українського законодавства ...
 • Тер-Степанян, О. В.; Ter-Stepanian, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 181-189, 2010)
  Доведено, що суб'єктом надання адміністративних послуг у сфері телекомунікацій є як органи виконавчої влади, так і державні підприємства, котрі створені для здійснення конкретного виду державної діяльності, що супроводжується ...
 • Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273 (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 48 - 52, 2009)
  Досліджено поняття меж адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ, їх сутність та ознаки. Розглянуто механізм використання дискреційних повноважень та чинники, які його обмежують, можливі шляхи його ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Право і безпека. - 2009. - № 4 ( 31). - С. 75 - 79, 2009)
  Розглянуто адміністративну діяльність правоохоронних органів. Надано авторське визначення та виділено основні напрямки такої діяльності.
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 155-161, 2010)
  Визначено ознаки контролю за діяльністю правоохоронних органів, сформульовано його поняття. Надано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з досліджуваних питань.
 • Танько, А. В.; Tanko, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8425-2202 (Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - Кропивницький, 2020. - Вип. 8. - С. 78-84, 2020)
  У статті розглянуто проблему становлення в Україні системи надання адміністративних послуг як пріоритету соціальної політики правової держави. Метою статті є дослідження системи поліцейських послуг у контексті захисту прав ...
 • Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-8831; Погорілець, О. В.; Pohorilets, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4739-4441 (Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - Кропивницький, 2020. - Вип. 8. - С. 96-101, 2020)
  Пресдтавлене автором дослідження спрямоване на окреслення проблемних питань правового регулювання приватної детективної діяльності в Україні. У досліджені розглянуті причини, що обумовлюють попит на детективні послуги. ...
 • Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7338-0794 (Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - Кропивницький, 2020. - Вип. 8. - С. 74-78, 2020)
  Дослідження спрямоване на розкриття сутності і визначення шляхів вирішення нагальних проблем відомчої правотворчості органів та підрозділів МВС України. Основні акценти при цьому зроблено на правотворчу діяльнісь Національної ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ResearcherID: AAG-1418-2019; Scopus Author ID: 57209693214; Мозговий, О. О.; Mozghovyi, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2836-7595 (Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - Кропивницький, 2020. - Вип. 8. - С. 46-51, 2020)
  Питання ефективності правового регулювання відносин щодо надання публічних послуг сервісними центрами МВС є на сьогодні актуальною та одним із напрямків започаткованих Президентом України реформ, спрямованих на демократизацію ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.). - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 24-27, 2019)
  У тезах надано аналіз сучасного стану забезпечення законності та дисципліни в лавах Збройних Сил в контексті військового конфлікту, який триває на території України, та відновлення її територіальної цілісності. Звернено ...
 • Zozulia, I. V.; Зозуля, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012 (Форум права = Forum Prava. – 2019. – Suppl. – P. t4-t12, 2019)
  The translation into English of the original article published in Ukrainian Zozulia, I. V. (2018). Forum Prava, (3). 30–39. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1336836.
 • Zozulia, I. V.; Зозуля, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012; Dovgan, O. I.; Довгань, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8551-5403 (Форум права = Forum Prava. – 2019. – Suppl. – P. t42-t47, 2019)
  The translation into English of the original article published in Ukrainian Zozulia, I. V., & Dovgan, O. I. (2017). Forum Prava, (5). 157–163. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1198806.
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (New challenges of legal science in Ukraine and EU countries : International scientific and practical conference (Miskolc, Hungary, 19–20 April 2019). - Miskolc: Baltija Publishing, 2019. - Р. 206-209, 2019)
  Визначені недоліки правового регулювання в частині встановлення переліку та загальної структури інформаційних ресурсів системи МВС України та Національної поліції України, а також запропоновані шляхи їх вирішення.
 • Петров, Є. Ю.; Petrov, Ye. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 154-161, 2012)
  На підставі проведеного дослідження автором визначено основні фактори та причини, які сприяють вчиненню правопорушень та злочинів іноземцями та відносно них в Україні, та запропоновано можливі заходи щодо вдосконалення ...
 • Проневич, О. С.; Pronevych, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 314-323, 2012)
  Охарактеризовано адміністративно-правові засади діяльності Головної комендатури поліції як ключового суб’єкта управління польською національною поліцейською системою. Особливу увагу приділено з’ясуванню своєрідності правової ...
 • Жидовцева, О. А.; Zhydovtseva, O. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 41-49, 2012)
  Досліджено сутність, структуру та характерні особливості професійної правосвідомості працівників кримінальної міліції у справах дітей.

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds