KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Formation Of Emotional-Volitional Culture Of Future Policemen In The Course Of Vocational Training

Show simple item record

dc.contributor.author Zelenskiy, R.
dc.contributor.author Зеленський, Р.
dc.contributor.author Popova, O.
dc.contributor.author Попова, О.
dc.contributor.author Sokolovskyi, V.
dc.contributor.author Соколовський, В.
dc.contributor.author Стащак, М. В.
dc.contributor.author Stashchak, M. V.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2517-0041
dc.date.accessioned 2018-12-05T13:09:07Z
dc.date.available 2018-12-05T13:09:07Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3527
dc.identifier.uri https://doi.org/10.18662/rrem/56
dc.identifier.uri http://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/627
dc.description Formation of Emotional Volitional Culture of Future Policemen in the Course of Vocational Training / Roman Zelenskiy, Olena Popova, Volodymyr Sokolovskyi, Mykola Stashchak // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. - 2018. - Vol. 10. Issue 2. - P. 198-209. uk_UA
dc.description Zelenskiy, R., et al. "Formation of Emotional-Volitional Culture of Future Policemen in the Course of Vocational Training." Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala 10.2 (2018): 198-209. Print.
dc.description.abstract Стаття присвячена перегляду проблеми формування емоційно-вольової культури майбутніх поліцейських в процесі професійної підготовки. Це зумовлюється збільшенням інтенсивності і сили стресових факторів, які негативно впливають на їх психіку, моральний і фізичний стан при виконанні професійних обов'язків. На етапі теоретичного розвитку проблеми була висунута гіпотеза про те, що формування емоційно-вольової культури майбутніх поліцейських буде ефективним, якщо в процесі їх професійної підготовки передбачити наступні питання: 1) розвиток у курсантів стійкої мотивації до оволодіння емоційним - вольова культура як професійно значуща якість; 2) застосування педагогічного інструментарію в навчальному процесі (форми, методики, означає), що вимагає прояви емоцій і вольових якостей особистості; 3) стимулювання курсантів до самовдосконалення емоційно-вольової культури. Для перевірки висунутої гіпотези були використані такі методи: теоретичний (філософський, психолого-педагогічний аналіз з метою визначення концептуального конструкту і обґрунтування педагогічних умов формування емоційно-вольової культури майбутніх поліцейських); емпіричний (опитування, тестування, бесіди, опитування, педагогічний експеримент); математична статистика (середнє арифметичне, критерій Пірсона χ?). У дослідженні взяли участь 358 курсантів з Харківського національного університету внутрішніх справ. Вони склали експериментальну групу (180 осіб) і контрольну групу (178 осіб). 3) стимулювання курсантів до самовдосконалення емоційно-вольової культури. Для перевірки висунутої гіпотези були використані такі методи: теоретичний (філософський, психолого-педагогічний аналіз з метою визначення концептуального конструкту і обґрунтування педагогічних умов формування емоційно-вольової культури майбутніх поліцейських); емпіричний (опитування, тестування, бесіди, опитування, педагогічний експеримент); математична статистика (середнє арифметичне, критерій Пірсона χ?). У дослідженні взяли участь 358 курсантів з Харківського національного університету внутрішніх справ. Вони склали експериментальну групу (180 осіб) і контрольну групу (178 осіб). 3) стимулювання курсантів до самовдосконалення емоційно-вольової культури. Для перевірки висунутої гіпотези були використані такі методи: теоретичний (філософський, психолого-педагогічний аналіз з метою визначення концептуального конструкту і обґрунтування педагогічних умов формування емоційно-вольової культури майбутніх поліцейських); емпіричний (опитування, тестування, бесіди, опитування, педагогічний експеримент); математична статистика (середнє арифметичне, критерій Пірсона χ?). У дослідженні взяли участь 358 курсантів з Харківського національного університету внутрішніх справ. Вони склали експериментальну групу (180 осіб) і контрольну групу (178 осіб). психолого-педагогічний аналіз з метою визначення концептуального конструкту і обґрунтування педагогічних умов формування емоційно-вольової культури майбутніх поліцейських); емпіричний (опитування, тестування, бесіди, опитування, педагогічний експеримент); математична статистика (середнє арифметичне, критерій Пірсона χ?). У дослідженні взяли участь 358 курсантів з Харківського національного університету внутрішніх справ. Вони склали експериментальну групу (180 осіб) і контрольну групу (178 осіб). психолого-педагогічний аналіз з метою визначення концептуального конструкту і обґрунтування педагогічних умов формування емоційно-вольової культури майбутніх поліцейських); емпіричний (опитування, тестування, бесіди, опитування, педагогічний експеримент); математична статистика (середнє арифметичне, критерій Пірсона χ?). У дослідженні взяли участь 358 курсантів з Харківського національного університету внутрішніх справ. Вони склали експериментальну групу (180 осіб) і контрольну групу (178 осіб). У дослідженні взяли участь 358 курсантів з Харківського національного університету внутрішніх справ. Вони склали експериментальну групу (180 осіб) і контрольну групу (178 осіб). У дослідженні взяли участь 358 курсантів з Харківського національного університету внутрішніх справ. Вони склали експериментальну групу (180 осіб) і контрольну групу (178 осіб). uk_UA
dc.description.abstract The article is devoted to revision of a problem of formation of the emotional-volitional culture of future policemen in the course of vocational training. It is predetermined by the increase of intensity and force of stressful factors which influence negatively on their mentality, moral and physical state during performance of professional duties. At the stage of theoretical development of a problem was made a hypothesis that formation of emotional-volitional culture of future policemen will be effective if in the course of their vocational training provide the following issues: 1) development of resistant motivation in cadets to mastering emotional-volitional culture as professionally significant quality; 2) application of pedagogical tools in educational process (forms, methods, means) which requires demonstration of emotions and volitional qualities of the personality; 3) stimulation of cadets to self-improvement of emotional-volitional culture. For testing the made hypothesis were used the following methods: theoretical (philosophical, psychological and pedagogical analysis with the purpose of conceptual construct determination and grounds of pedagogical conditions of formation of emotional-volitional culture of future policemen); empirical (questioning, testing, conversations, polls, pedagogical experiment); mathematical statistics (arithmetic mean of , Pearson criterion χ?). 358 cadets from Kharkiv National University ofInternal Affairsparticipated in a research. They formed the experimental group (180 persons) and the control group (178 persons). Results. The efficiency of pedagogical conditions implementation of formation of the emotional-volitional culture of future policemen in the course of vocational training was proved during the experimental work which included classes, extracurricular educational activities, in particular, the educational club «Fan of extreme» and also practical training of cadets. In a general number of cadets with the high level of formation of emotional-volitional culture in the experimental group increased by 30% whereas in a control group the appropriate increase was only 12%. At the same time, the number of cadets with the low level of formation of emotional-volitional culture decreased in the experimental group by 24%, in control group by 18%. Conclusions. Defined pedagogical conditions of formation of the emotional-volitional culture of future policemen were checked by scientific experiment and could be realized in the course of vocational training at the higher education establishments of Ministry of Internal Affairs of Ukraine. en
dc.description.abstract Статья посвящена пересмотру проблемы формирования эмоционально-волевой культуры будущих полицейских в процессе профессиональной подготовки. Это предопределяется увеличением интенсивности и силы стрессовых факторов, которые негативно влияют на их психику, моральное и физическое состояние при выполнении профессиональных обязанностей. На этапе теоретического развития проблемы была выдвинута гипотеза о том, что формирование эмоционально-волевой культуры будущих полицейских будет эффективным, если в процессе их профессиональной подготовки предусмотреть следующие вопросы: 1) развитие у курсантов стойкой мотивации к овладению эмоциональным - волевая культура как профессионально значимое качество; 2) применение педагогического инструментария в учебном процессе (формы, методики, означает), что требует проявления эмоций и волевых качеств личности; 3) стимулирование курсантов к самосовершенствованию эмоционально-волевой культуры. Для проверки выдвинутой гипотезы были использованы следующие методы: теоретический (философский, психолого-педагогический анализ с целью определения концептуального конструкта и обоснования педагогических условий формирования эмоционально-волевой культуры будущих полицейских); эмпирический (опрос, тестирование, беседы, опросы, педагогический эксперимент); математическая статистика (среднее арифметическое, критерий Пирсона χ?). В исследовании приняли участие 358 курсантов из Харьковского национального университета внутренних дел. Они составили экспериментальную группу (180 человек) и контрольную группу (178 человек). 3) стимулирование курсантов к самосовершенствованию эмоционально-волевой культуры. Для проверки выдвинутой гипотезы были использованы следующие методы: теоретический (философский, психолого-педагогический анализ с целью определения концептуального конструкта и обоснования педагогических условий формирования эмоционально-волевой культуры будущих полицейских); эмпирический (опрос, тестирование, беседы, опросы, педагогический эксперимент); математическая статистика (среднее арифметическое, критерий Пирсона χ?). В исследовании приняли участие 358 курсантов из Харьковского национального университета внутренних дел. Они составили экспериментальную группу (180 человек) и контрольную группу (178 человек). 3) стимулирование курсантов к самосовершенствованию эмоционально-волевой культуры. Для проверки выдвинутой гипотезы были использованы следующие методы: теоретический (философский, психолого-педагогический анализ с целью определения концептуального конструкта и обоснования педагогических условий формирования эмоционально-волевой культуры будущих полицейских); эмпирический (опрос, тестирование, беседы, опросы, педагогический эксперимент); математическая статистика (среднее арифметическое, критерий Пирсона χ?). В исследовании приняли участие 358 курсантов из Харьковского национального университета внутренних дел. Они составили экспериментальную группу (180 человек) и контрольную группу (178 человек). психолого-педагогический анализ с целью определения концептуального конструкта и обоснования педагогических условий формирования эмоционально-волевой культуры будущих полицейских); эмпирический (опрос, тестирование, беседы, опросы, педагогический эксперимент); математическая статистика (среднее арифметическое, критерий Пирсона χ?). В исследовании приняли участие 358 курсантов из Харьковского национального университета внутренних дел. Они составили экспериментальную группу (180 человек) и контрольную группу (178 человек). психолого-педагогический анализ с целью определения концептуального конструкта и обоснования педагогических условий формирования эмоционально-волевой культуры будущих полицейских); эмпирический (опрос, тестирование, беседы, опросы, педагогический эксперимент); математическая статистика (среднее арифметическое, критерий Пирсона χ?). В исследовании приняли участие 358 курсантов из Харьковского национального университета внутренних дел. Они составили экспериментальную группу (180 человек) и контрольную группу (178 человек). В исследовании приняли участие 358 курсантов из Харьковского национального университета внутренних дел. Они составили экспериментальную группу (180 человек) и контрольную группу (178 человек). В исследовании приняли участие 358 курсантов из Харьковского национального университета внутренних дел. Они составили экспериментальную группу (180 человек) и контрольную группу (178 человек). ru
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. - 2018. - Vol. 10. - Issue 2. - P. 198-209 uk_UA
dc.subject publikatsii u zarubizhnomu vydanni
dc.subject publikatsii u WoS
dc.subject emotional-volitional culture
dc.subject formation
dc.subject future policemen
dc.subject vocational training
dc.subject pedagogical conditions
dc.subject Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика
dc.subject Психологія. Рsychology. Психология
dc.subject Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации
dc.subject эмоционально-волевая культура
dc.subject будущие полицейские
dc.subject профессиональная подготовка
dc.subject педагогические условия
dc.subject емоційно-вольова культура
dc.subject майбутні поліцейські
dc.subject професійне навчання
dc.subject педагогічні умови
dc.subject Харківський національний університет внутрішніх справ
dc.subject Харьковский национальный университет внутренних дел
dc.subject Kharkiv National University of Internal Affairs
dc.subject курсанти
dc.subject курсанты
dc.subject cadets
dc.subject моніторинг
dc.subject monitoring
dc.subject мониторинг
dc.title Formation Of Emotional-Volitional Culture Of Future Policemen In The Course Of Vocational Training uk_UA
dc.title.alternative Формування емоційно-вольової культури майбутніх поліціантів у процесі професійної підготовки uk_UA
dc.title.alternative Формирование эмоционально-волевой культуры будущих полицейских в процессе профессиональной подготовки uk_UA
dc.type Article uk_UA
dcterms.bibliographicCitation References: Abolin, L. (1987). Psychological Mechanisms of Emotional Stability of the Person. Kazan, Russia: Kazan University Publishing House. Anufriyev, M., Bandurka, O., & Yarmysh, O. (1999). The Higher Educational Establishment of Ministry of Internal Affairs of Ukraine: Scientific and Practical Manual. Kharkiv, Ukraine: University of Ministry of Internal Affairs. Bandurka, O., Sobolev, V., & Moskovets, V. (2003). Partner Relationship Between the Population and Police: Manual. Kharkiv, Ukraine: University of Ministry of Internal Affairs. Barko, V. I. (2002). Professional Staff Recruitment in Law-enforcement Bodies (Psychological Aspect). Kiev, Ukraine: Nika Center. Beshcheniuk, T. (2008). Structure of Professional Competence of Local Police Inspectors. South Pіvdennoukrainskiy pravnichiy chasopis, 4, 269-271. Bondarenko, Y. (2010). The Psychological Determinants of Readiness of Special Units of Ministry of Internal Affairs of Ukraine Specialists to Execute Functional Duties. Pravo i bezpeka, 1, 204-207. Klimentyeva, O. (2015). Formation of Future Law Enforcement Officers: The Emotionally Regulatory Abilities of the Decision of the Professional Conflicts. Current Problems of Public Administration, Pedagogics and Psychology, 1 (12), 43-46. Lemeshko, B. Y., & Chimitova, E. V. (2003). About the Choice of Number of Intervals in Criteria of Consent of X2 Type. Factory Laboratory. Diagnostics of Materials, 69 (1), 61-67. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/315333672_O_vybore_cisla_in tervalov _v_kriteriah_soglasia_tipa_X2. Leontyev, A. (1984). Requirements, Motives, Emotions. In: Psychology of emotions. Texts (pp. 162-172). Moscow, Russia: Lomonosov Moscow State University. Lushchak, A. (2001). Diagnostics of Psychophysiological Training of Cadets of Educational Institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Ivano-Frankivsk, Ukraine. Popova, O. (2010). Formation of Emotional Culture of Future Teacher. The NPU scientific journal of N.P. Dragomanov: Problems of Labor and Vocational Training, 14, 132-143. Sergienko, N. (2006). To a Question of Psychological Training of Young Specialists of Law Enforcement Agencies. Vіsnik HNPU іmenі G. S. Skovorodi Psihologіja, 18, 112-118. Shaykhlislamov, Z. (1995). Forecasting of Emotional Stability of Employees of Lawenforcement Bodies in Extreme Conditions of Office Operational Activity. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv, Ukraine: V. N. Karazin Kharkiv National University. Sokolovsky, V. (2014). Pedagogical Conditions of Formation of Emotionally Strong-willed Culture of Future Officers of System of Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the Course of Vocational Training. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv, Ukraine: V. N. Karazin Kharkiv National University. Sokolovsky, V. V. (2013). The Scientific and Methodical Support of the Pedagogical Conditions for Emotional and Volitional Culture Formation among Cadets during Their Professional Training. Information and humanitarian portal "Knowledge. Understanding. Ability". Retrieved from: http://www.zpujournal.ru/e-zpu/2013/4/Sokolovsky_Culture-Formation-Cadets/. Vasilyuk, T. (2001). Problem of a Critical Situation. In: A. Taras & K. Selchenok (Eds.), Psychology of extreme situations (pp. 39-59). Moscow, Russia: AST. Vodopyanova N., & Starchenkova, E. (2008). Transact Approach to Studying of Stressful Situations in Professional Activity. Herald of St. Petersburg University, 2, 41-58. Yavorskaya, G. (2004). Pedagogics for Legislators: Manual. Kiev, Ukraine: Knowledge. Yavorskyi, C. (2008). Training of Cadets of Higher Education Institution of Ministry of Internal Affairs of Ukraine for Professional Actions in Atypical Situations of Quickly Office Activity. Odessa, Ukraine: I. I. Mechnikov Odessa National University. Zaporozhets, I. (2000). Psychological Features of Activity of the Chief of Law-enforcement Bodies of Ukraine. Extended abstract of candidate’s thesis. Kiev, Ukraine: Taras Shevchenko National University of Kyiv. Zolotukhina, S., Zelenska, L., & Zelensky, R. (2012). Responsibility as Main Value of the Personality. Humanization of Teaching and Educational Process, 10, 101- 116.


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account