Law and Safety. Право І Безпека

 

Право і Безпека = Law and safety : наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків: [б. в.], 2002 - . - Виходить 4 рази на рік. - ISSN 1727-1584.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Фіалка, М. І.; Fialka, M.I.; ORCID, orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах: зб. тез між нар. наук.-практ. конф. (Львів, 8 лист. 2019 р.)/уклад. О.В. Авраменко, С.С. Гнатюк, І.І. Сидорук. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, - 2019. - С. 158-160., 2019-11-08)
  Окреслюється кримінологічний портрет особи, яка вчиняє підроблення документів, в межах соціально-демографічних ознак. Наголошується на тому, що характерним для такої особи є наступне: переважна більшість відноситься до ...
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Хлєстков, О. В.; Khliestkov, O.V.; https://orcid.org/0000-0001-8777-8269; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; https://orcid.org/0000-0001-8251-642X (Х. - НАНГУ, - 2019. – С. 131-132., 2019)
  Розглядаються стан та перспективи розвитку інформаційно-аналітичних систем, які впроваджені, розробляються та можуть бути застосовані в діяльності правоохоронних органів України. The state and prospects of information and ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 232-236, 2010)
  Досліджено передумови виникнення трудових правовідносин. Визначено критерії трудової правосуб’єктності працівників та роботодавців. Обґрунтовано самостійність актів призначення та обрання на посаду як підстав виникнення ...
 • Шоптенко, С. С.; Shoptenko, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9786-5398 (Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 165-168, 2010)
  На основі комплексного дослідження визначено основні завдання спеціального підрозділу судової міліції «Грифон», надано їх характеристику та внесено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в указаній сфері. The ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 84-89, 2010)
  З’ясовано значення класифікації контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні. Запропоновано практично значущі критерії його класифікації. Надано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з досліджуваних ...
 • Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 95-98, 2010)
  Досліджено сучасний стан правового регулювання суспільних відносин в інформаційній сфері. На підставі аналізу відповідних наукових точок зору та законодавства визначено проблеми у правовому регулюванні відповідних відносин ...
 • Жидовцева, О. А.; Zhydovtseva, O. A. (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 13-17, 2012)
  Досліджено структуру та функції професійної правосвідомості. Проаналізовано сучасні підходи до визначення поняття «професійна правосвідомість», розглянуто її структурні елементи та визначено зміст основних функцій професійної ...
 • Фіалка, М. І.; Fialka, M.I.; ORCID, orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2019. - № 5. - С. 266-270., 2019-10-30)
  Статтю присвячено проблемі механізму індивідуальної злочинної поведінки пов’язаної з фальсифікацією документів. Метою наукового дослідження обрано аналіз змісту та характеристику основних положень такого механізму. Наголошується ...
 • Гришко, Л. М.; Gryshko, L. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0347-1118 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 28-32, 2011)
  Досліджено порядок престолонаслідування в монархіях Арабського Сходу. Проведено порівняльній аналіз та вказано особливості порядку престолонаслідування у цих країнах. Виділено чотири способи формування глави держави та ...
 • Василенко, В. М.; Vasulenko, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9313-861Х (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 114-117, 2011)
  Досліджено історичні етапи становлення ветеринарної міліції в Україні та здійснено аналіз їх цільових завдань. Розкрито сутність діяльності ветеринарної міліції щодо забезпечення ветеринарної та санітарно-епідеміологічної ...
 • Ковальов, Є. В.; Kovalov, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8761-1071 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 268-272, 2011)
  Досліджено причини, умови та наслідки існування корупції; запропоновано метод застосування організаційно-економічних заходів її протидії. The reasons, conditions and consequences of existence of corruption are researhed; ...
 • Klymenko, A. L.; Клименко, А. Л.; https://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Publishing House FABER Ltd-Veliko Tarnovo, Bulgaria 2019, 2019-09)
  У тезах доповіді висвітлено питання соціального забещпечення громадян України. Проаналізовано деякі нормативно-правові акти, в яких закріплені соціальні гарантії, а також звернено увагу на різноманітні думки вчених щодо ...
 • Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 169-172, 2011)
  Досліджено сутність та процес застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ та його стадії. Розглянуто проблему співвідношення дискреційних повноважень та ефективності як принципу управління. ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 161-165, 2011)
  З’ясовано категорії «взаємодія» та «координація» стосовно суб’єктів охорони державного кордону та визначено критерії розмежування вказаних понять. The categories «interaction» and «coordination» in relation to subjects ...
 • Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 102-105, 2011)
  Проаналізовано особливості, функції, мету та завдання процесуального права. Peculiarities, functions, purpose and tasks of trial law have been analyzed. Проанализированы особенности, функции, цель и задачи процессуального права.
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 253-257, 2011)
  Визначено загальні підходи до розуміння юридичних фактів у трудовому праві та надано рекомендації із вдосконалення проекту Трудового кодексу України в цій сфері. General approaches to the understanding of judicial facts ...
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 240-245, 2011)
  Розглянуто кримінологічну характеристику сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією. Визначено основні тенденції даного злочину, чинники, що сприяють його вчиненню, а також проаналізовано особу сутенера та ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 80-86, 2011)
  Охарактеризовано чинне законодавство України та наукову літературу на предмет визначення поняття правоохоронних органів. Визначено особливості правоохоронних органів у державі як об’єкта контролю, сформульовано їх поняття. The ...
 • Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Проблеми реалізації прав у сфері праці та соціального забезпечення:матеріали X Міжнародної наук.‐практ. конференції,яка присвячена 50‐р.створення каф.труд.права НЮУ ім.Ярослава Мудрого (м. Харків,11жовт. 2019 р.) /за ред. О.М. Ярошенка.:Право, 2019., 2019-10)
  У тезах доповіді висвітлені основні історичні аспекти розвитку та становлення права людини на працю. Проаналізовано деякі нормативно-правові акти, в яких закріплене право кожної людини на працю, а також звернено увагу на ...
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 7-11, 2011)
  Визначено поняття та здійснено характеристику правоохоронної функції держави шляхом аналізу точок зору науковців щодо розуміння правових категорій «функція держави», «правоохоронна функція держави», «правоохоронна діяльність», ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds