Law and Safety. Право І Безпека

 

Право і Безпека = Law and safety : наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків: [б. в.], 2002 - . - Виходить 4 рази на рік. - ISSN 1727-1584.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Сучасна юридична наука: проблеми доктринальної комунікації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 квіт. 2019 р.). - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. - С. 209-211, 2019)
  Проаналізовано визначення поняття "система покарань" в правознавчій літературі. Зроблено висновок, що система покарань як і система права здатна змінюватися.
 • Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Підприємництво, господарство і право. - 2019. - № 6. - С. 225-229, 2019)
  У статті досліджено ідейно-релігійне підґрунтя й особливості застосування у Стародавньому Єгипті такого виду покарання, як смертна кара, визначено її місце в системі покарань давньоєгипетської держави. Зроблено висновок, ...
 • Варунц, Л. Д.; Varunts, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0024-385X (Virtus: Scientific Journal. – 2019. – № 32 (March). – Р. 242-246, 2019)
  Висвітленню сутність та зміст канадського федералізму. Проаналізовано основні положення щодо взаємовідносин між суб’єктами федерації. Акцентовано увагу на розкритті проблемних питань. Серед них: фінансування освіти, розподіл ...
 • Павленко, Н.В.; Рavlenko, Nataliya (Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі : збірник наукових праць за матеріалами XІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 7 травня 2019 року). – Полтава : ПУЕТ, 2019. -116 с.- С. 11-13., 2019-05-07)
  В роботі доводиться, що довіра є важливим неформальним інститутом економіки. Показано, як низький рівень довіри до владних інститутів в Україні впливає на економічний розвиток. The paper argues that trust is an important ...
 • Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID 0000-0001-9587-5827 (Теорія і практика правознавства. – 2019. – Вип. 1 (15); Theory and Practice of Jurisprudence. – 2019. – Issue 1 (15), 2019-06)
  Констатовано, що сучасне соціальне законодавство України є безсистемним, суперечливим, алогічним і застарілим. Наголошено на необхідності перегляду переліку категорій осіб, які мають потребу в забезпеченні й обслуговуванні ...
 • Lohvynenko, Y. S.; Логвиненко, Є. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019. Vol. 22, Special Issue 2., 2019)
  The article deals with the features of fighting against cybercrime through the creation of appropriate cyber units in Ukraine and in the world. Official data on losses incurred annually by the state as a result of committing ...
 • Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Консультат. місія Європейського Союзу. Харків : ХНУВС, 2019. С. 125-127., 2019-05-17)
  На основі пам'яток права Стародавньої Індії досліджено застосування тілесних покарань. Показано, що застосування тортур та жорстоких тілесних покарань мало релігійне підгрунтя. Зроблено висновок, що тілесні покарання у ...
 • Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 черв. 2019 р.). – Харків: Право, 2019. – С. 127-129, 2019)
  Визначено перелік документів, що підтвердують повноваження адвоката у суді.
 • Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0943-6735 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: IV Міжнародна науково-практична конференція(м. Харків, 31 трав. 2019 р.), 2019)
  В даній науковій праці розглянуті питання, що розкривають процес формування мотивації курсантів закладів вищої освіти з специфічними умовами навчання до занять фізичною підготовкою та спортом. Дано поняття мотиву, проведений ...
 • Іванова, І. Л.; Ivanova, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7089-9360; Коршенко, А. Є.; Korshenko, A. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8479-1791 (Актуальные научные исследования в современном мире. - 2019. - Вып. 2(46), ч. 5. - С. 117-122, 2019)
  Анотація. В статті розглядається необхідність навчання володіння іноземною мовою, як засобом вираження своїх думок та обміну інформацією у сфері майбутньої професійної діяльності. Робиться наголос на впровадження інноваційних ...
 • Syniavska, O. Yu.; Синявська, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Pokataіeva, O.; Pokataіev, P. (Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4, No. 4. - P. 321-325, 2018)
  The purpose of the paper is to investigate the procedure of provision of economic incentives in the sphere of settlements improvement in the context of elements of development, in particular, the provision of tax ...
 • Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 72-79, 2018)
  Подано основні підходи щодо побудови концептуальної моделі професійної орієнтації населення стосовно вибору професії «слідчий». Розглянуто основні структурні елементи зазначеної моделі: мету, базові принципи, основні ...
 • Заяць, К. Д.; Zaiats, K. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8406-4284 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 55-59, 2018)
  Аналіз слідчо-оперативної практики свідчить про численні труднощі доказування під час досудового розслідування дій шахраїв із-за різних факторів. На сучасному етапі багато невирішених питань постає під час розслідування ...
 • Шломін, О. Ю.; Shlomin, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3682-6387 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 163-169, 2018)
  Розглянуто особливості загальної особистісної компетентності працівників поліції підрозділів превентивної діяльності на різних етапах професійного розвитку: курсанти першого курсу мають найнижчі рівні самоефективності та ...
 • Мітрошкіна, О. В.; Mitroshkina, О. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9433-2836 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 118-125, 2018)
  Наведено результати дослідження психологічної готовності до змін, психологічної життєздатності та взаємозв’язків між ними у працівників Державної кримінальновиконавчої служби України. Обґрунтовано актуальність вивчення ...
 • Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776; Скляров, О. М.; Skliarov, O. M. (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 157-162, 2018)
  Представлено результати дослідження толерантності до невизначеності та долаючої поведінки засуджених чоловіків, які відбувають покарання першим і не першим строками. У групах досліджуваних виявлено окремі статистично ...
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 144-150, 2018)
  Презентовано результати вивчення здібностей соціального інтелекту курсантів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання в різні роки (інтервал між дослідженнями – 15 років) і різних курсів навчання. У них ...
 • Маравська, К. І.; Maravska, K. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7103-4350 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 104-110, 2018)
  Розглянуто особливості професійних моральних якостей курсантів закладів вищої освіти МВС України різної статі та різних років навчання, а також умови їх формування. За допомогою опитувальника визначено рівні розвитку ...
 • Твердохлєбова, Н. Є.; Tverdokhliebova, N. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3139-4308 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 132-138, 2018)
  Обґрунтовано необхідність розроблення і впровадження тренінгів у рамках психологічного супроводу особистісних трансформацій майбутніх правоохоронців для оптимізації їх професійно-особистісного розвитку в процесі професійної ...
 • Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 85-90, 2018)
  Проаналізовано основні поняття психологічної складової поліцейського піклування щодо забезпечення публічної безпеки. Розглянуто складові цього поняття. Проаналізовано його розвиток, починаючи з термінів «громадський ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds