Law and Safety. Право І Безпека

 

Право і Безпека = Law and safety : наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків: [б. в.], 2002 - . - Виходить 4 рази на рік. - ISSN 1727-1584.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Чиж, С. А.; Chyzh, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4296-3246 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 156-164, 2022)
  Виникнення новітніх організаційно-правових форм господарювання створило передумови для зрощення кримінальних протиправностей у сфері економіки із загальним криміналітетом, у зв’язку з чим для правоохоронних органів на ...
 • Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 133-142, 2022)
  Наведено ґрунтовне теоретико-правове дослідження ключових особливостей загальнофілософського та спеціально-правового розуміння і тлумачення проблем безпеки людини, суспільства та держави в докласичній політико-правовій ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Дундич, Л. В.; Dundych, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6397-6869 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 124-132, 2022)
  Сформульовано кримінологічні засади концепції перехідного правосуддя для України, з’ясовано найбільш небезпечні криміногенні ризики її реалізації. Запропоновано виділити дві зони таких ризиків, що виявляються в полі ...
 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 115-123, 2022)
  Розкрито проблеми визначення статусу «невизнаних держав» із погляду сучасного міжнародного права. Зауважено, що прагнення різних територіальних утворень до відокремлення в останні роки все частіше призводить до виникнення ...
 • Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 104-114, 2022)
  Висвітлено проблемні питання запровадження медіації у кримінальному провадженні в Україні, а також сформульовано пропозиції щодо їх вирішення. Вказано, що тривалий шлях України до унормування медіації увінчався успіхом ...
 • Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 81-93, 2022)
  Здійснено моніторинг судових рішень, винесених судами у період з 2019 по 2021 рр., щодо булінгу в закладах професійної освіти. Встановлено, що об’єктивну сторону більшості справ становля ть дії здобувачів професійної освіти ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 73-80, 2022)
  Статтю присвячено дослідженню особливостей концептуалізації юридичної термінології. Наголошено, що правові поняття є життєво важливими для належного функціонування правових інститутів. Зазначено , що більшість правових ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (2021)
  «Право і безпека» – це науковий журнал із відкритим доступом, метою якого є поширення результатів наукових досліджень як теоретичного, так і практичного характеру в галузях права та безпеки. Завданнями видання є сприяння ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (2021)
  «Право і безпека» – це науковий журнал із відкритим доступом, метою якого є поширення результатів наукових досліджень як теоретичного, так і практичного характеру в галузях права та безпеки. Завданнями видання є сприяння ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (2021)
  «Право і безпека» – це науковий журнал із відкритим доступом, метою якого є поширення результатів наукових досліджень як теоретичного, так і практичного характеру в галузях права та безпеки. Завданнями видання є сприяння ...
 • Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1677-1937 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 56-65, 2022)
  Спираючись на аналіз наукових поглядів учених, розкрито сутнісний зміст поняття «кваліфікація». З’ясовано, що кваліфікація – це комплексна характеристика працівника, яка включає в с ебе наявність у нього відповідного ...
 • Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Мішина, К. Г.; Mishyna, K. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7101-3787 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 47-55, 2022)
  Важливим фактором успішного розслідування кримінальних правопорушень є використання новітніх досягнень у сфері науки і техніки під час проведення слідчих (розшукових) дій. У наш час злочинці під час вчинення кримінальних ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (2021)
  «Право і безпека» – це науковий журнал із відкритим доступом, метою якого є поширення результатів наукових досліджень як теоретичного, так і практичного характеру в галузях права та безпеки. Завданнями видання є сприяння ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729; Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 39-46, 2022)
  Корупція є негативним, динамічним, об’єктивно існуючим, соціальним явищем. Основні ознаки корупції: 1) вчиняється спеціальним суб’єктом права; 2) вчиняється у межах службових повноважень чи пов’язаних із ними можливостей; ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 29-38, 2022)
  Досліджено правову природу санкцій, що накладаються Радою Безпеки ООН та окремими державами для протидії порушенням норм міжнародного законодавства. Здійснено порівняльно-правовий аналіз санкційної політики Сполучених ...
 • Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7338-0794 (Право і безпека. – 2021. – № 4 (83). – С. 185-190, 2021)
  Вивчено проблеми визначення поняття «правоутворення» в сучасному правознавстві як ключового аспекту для поглиблення наукового розуміння категорій «правотворчість», «відомча правотворчість» і «відомчий нормативний акт». ...
 • Гарбузюк, К. Г.; Harbuziuk, K. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6714-5074; Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Право і безпека. – 2021. – № 4 (83). – С. 197-206, 2021)
  З’ясовано сутність та зміст поняття «атестація», розкрито низку загальнотеоретичних підходів до тлумачення вказаної наукової категорії. Обґрунтовано, що в контексті зазначеної проблематики цей термін найбільш доцільно ...
 • Наджафлі, Е. М.; Nadzhafli, E. M. (Право і безпека. – 2021. – № 4 (83). – С. 191-196, 2021)
  Досліджено системи принципів наукового пізнання дигіталізації державної влади. Наголошено, що комплексність (всебічність) як принцип наукового пізнання дигіталізації державної влади означає, що розглядувана категорія має ...
 • Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985 (Право і безпека. – 2021. – № 4 (83). – С. 207-214, 2021)
  Проаналізовано питання, що стосуються особливостей участі захисника у спеціальному досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень. Окреслено особливості участі захисника у спеціальному досудовому розслідуванні, що ...
 • Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0943-6735 (Право і безпека – 2021. – № 4 (83). – С. 167-177, 2021)
  Проаналізовано діяльність спеціальних підрозділів поліції таких країн, як Польща, Німеччина та США. Визначено пріоритетних напрями формування особистості бійця вітчизняних підрозділів поліції особливого призначення. ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds