Law and Safety. Право І Безпека

 

Право і Безпека = Law and safety : наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків: [б. в.], 2002 - . - Виходить 4 рази на рік. - ISSN 1727-1584.

Колекції в цьому фонді:

Останні додані

 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Устрій і завдання місцевого (територіального) самоврядування в Республіці Польща. Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2004. № 25. С. 261-265., 2004)
  Досліджено досвід перетворень, які мали місце у Польщі, особливо щодо проведення демократичних реформ. Показані завдання й устрій місцевого (територіального) самоврядування в країні. Исследован опыт преобразований, которые ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 26. - С. 216-222, 2004)
  Під час дослідження процесу еволюції адміністративно-територіальної організації Республіки Польща з'ясовано основні детермінанти, що вплинули на перебіг змін; з'ясовані хронологічні рамки та здійснено періодизацію; визначено ...
 • Марчук, M. I.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Вип. 34. - С. 71-77, 2006)
  Розглянуто особливості передачі майна органами державної влади одиницям територіального самоврядування Республіки Польща в результаті проведення самоврядних реформ 1990-1998 рр.
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481; Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2018. – Вип. 60, т. 2. – С. 33-38, 2018)
  У статті розглянуто загальний зміст конфліктного простору працівників Національної поліції, деякі професійно-педагогічні аспекти конфліктологічної підготовки майбутніх поліцейських на етапі професійного навчання в умовах ...
 • Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538 (Підприємництво, господарство і право. - 2019. - № 2. - С. 24–29, 2019)
  Стаття присвячена аналізу положень законодавства і правової доктрини України та інших країн щодо розуміння сутності категорій «розумність» та «добросовісність» у контексті можливості притягнення посадових осіб акціонерного ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Право і безпека. - 2004. - № 1, т. 3. - С. 21-25, 2004)
  Визначається місце і роль територіального самоврядування у системі публічної влади Республіки Польща; підкреслена недосконалість польської термінології з даного питання, а також неоднозначність підходів при визначенні ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Право і безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 19-24, 2008)
  Статтю присвячено самоврядним механізмам як найбільш дієвим і результативним інструментам захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні. Досліджено роль та функціональне призначення органів місцевого самоврядування ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 872. Серія: Право. - 2009. - Вип. 6. - С. 167-171, 2009)
  Статтю присвячено проблемі визначення сутності права Європейського Союзу як правового феномена сучасної Європи, для якої характерний специфічний правопорядок і правова система, що склалася на межі міжнародного й національного ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 30-34, 2010)
  Розглянуто проблему впливу інтеграційних процесів на еволюцію регіональної правової системи (на прикладі Європейського Союзу). Визначено основні напрямки інтеграційних процесів у Європі та досліджено механізми їх взаємодії ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 21-28, 2014)
  Висвітлено особливості здійснення територіального самоврядування на польських землях у Речі Посполитій. Розкрито вплив територіальних поділів Польщі на процеси формування самоврядно-адміністративних систем та самоврядних ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Право і суспільство. - 2018. - № 3-1. - С. 306-313, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню проблематики правового врегулювання та організації судової гілки влади Республіки Польща після реформ 2017 р. Наголошується, що відповідно до Конституції судову владу у Польщі здійснюють вільні ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2018. - Спец. вип. № 3 (94). "Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти". - С. 132-137, 2018)
  Розглянуто проблему визначення конституційно-правового статусу Верховного Суду як вищої судової інституції у Республіці Польща. З'ясовано місце та роль Верховного Суду в механізмі захисту прав і свобод та встановлено ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2018. - № 4. - С. 29-32, 2018)
  Встановлено, що зміни політичної та економічної систем у Польщі зумовили реформування її соціальної політики. Проаналізовано особливості створення нової (багаторівневої) системи соціальної діяльності, заснованої на партнерстві ...
 • Камаєв, О. І.; Kamaev, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4358-888X; Забора, А. В.; Zabora, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7969-5057; Колесніков, В. В.; Kolesnikov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9603-3004 (Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України : ІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Київ , 14-15 лют. 2019 р.), 2019)
  У даній роботі визначені шляхи підвищення психофізичної готовності майбутніх офіцерів Національної поліції України для виконання завдань в екстремальних умовах професійної діяльності.
 • Косиця, О. О.; Kosytsia, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5781-780X; ResearcherID: C-6889-2018 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2018. - № 6, т. 2. - С. 76-79, 2018)
  У статті здійснено аналіз поглядів науковців та законодавців на поняття викривач. Проведено дослідження положень проекту Директиви Європейського Союзу щодо захисту прав осіб, які повідомляють про порушення законодавства ...
 • Косиця, О. О.; Kosytsia, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5781-780X; ResearcherID: C-6889-2018 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2019. - № 1. - C. 133-137, 2019)
  Статтю присвячено аналізу поглядів вітчизняних та зарубіжних науковців на поняття «викривач». Проаналізовано таку ознаку викривання як добросовісність. Запропоновано вважати, що викривач протидіє не лише корупційним, але ...
 • Stepaniuk, R. L.; Степанюк, Р. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Lapta, S. P.; Лапта, С. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086 (Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs : Scientific Journal. – 2018. – Special Issue № 2 (92). – Р. 192-198, 2018)
  У статті розглянуто історичний аспект розвитку наукових поглядів щодо природи науки криміналістики в Україні. Підкреслено, що уявлення про неї як про виключно правову науку, що залишилось у спадок з часів тоталітаризму, ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. пр. - Одеса : Юрид. л-ра, 2017. - Т. 19. - С. 336-343, 2017)
  У статті розглянуто основні тенденції розвитку криміналістичної методики в напрямі наукового забезпечення судового провадження. Констатовано плюралізм думок щодо споживачів методико-криміналістичних рекомендацій для судового ...
 • Пузанова, Т. А.; Puzanova, T. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3. - С. 241-246, 2012)
  Виходячи з аналізу існуючих напрацювань у галузі державної служби, автор розглянув принцип соціальної захищеності державних службовців в ОВС та сформулював його суть.
 • Ясечко, С.В.; Iasechko, S.V.; http://orcid.org/0000-0003-4058-9959 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 19–20 трав. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С.236-238, 2017)
  В тезах доповіді розглянуто проблеми правочинів з нематеріальними благами. The theses of the report deal with the problems of transactions with intangible benefits. В тезисах доклада рассмотрены проблемы сделок с ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds