Law and Safety. Право І Безпека

 

Право і Безпека = Law and safety : наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків: [б. в.], 2002 - . - Виходить 4 рази на рік. - ISSN 1727-1584.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 177-179, 2019)
  Тези доповіді присвячено питанню громадянства. Основну увагу акцентовано на змісті полігромадянства. Наголошується на перевагах й недоліках полігромадянства та загрозах, яке воно становить для національної безпеки нашої держави.
 • Коцан, І. Д.; Kotsan, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3839-9614 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 103-105, 2019)
  Звернуто увагу, що у 20-х роках ХХ століття одержали нормативне оформлення найважливіші напрямки адміністративної діяльності міліції. Намагаючись покласти на міліцію виконання тих або інших функцій, наркомат внутрішніх ...
 • Syniavska, O. Yu.; Синявська, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Pokataіeva, O.; Pokataіev, P. (Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4, No. 4. - P. 321-325, 2018)
  The purpose of the paper is to investigate the procedure of provision of economic incentives in the sphere of settlements improvement in the context of elements of development, in particular, the provision of tax ...
 • Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 72-79, 2018)
  Подано основні підходи щодо побудови концептуальної моделі професійної орієнтації населення стосовно вибору професії «слідчий». Розглянуто основні структурні елементи зазначеної моделі: мету, базові принципи, основні ...
 • Заяць, К. Д.; Zaiats, K. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8406-4284 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 55-59, 2018)
  Аналіз слідчо-оперативної практики свідчить про численні труднощі доказування під час досудового розслідування дій шахраїв із-за різних факторів. На сучасному етапі багато невирішених питань постає під час розслідування ...
 • Шломін, О. Ю.; Shlomin, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3682-6387 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 163-169, 2018)
  Розглянуто особливості загальної особистісної компетентності працівників поліції підрозділів превентивної діяльності на різних етапах професійного розвитку: курсанти першого курсу мають найнижчі рівні самоефективності та ...
 • Мітрошкіна, О. В.; Mitroshkina, О. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9433-2836 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 118-125, 2018)
  Наведено результати дослідження психологічної готовності до змін, психологічної життєздатності та взаємозв’язків між ними у працівників Державної кримінальновиконавчої служби України. Обґрунтовано актуальність вивчення ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 117-118, 2019)
  У роботі розкривається юридична природа правового стимулювання. Це здійснюється завдяки дослідженню поняття "правовий стимул", яке надається йому у юридичній літературі; наведено найбільш загальні ознаки реалізації правових ...
 • Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776; Скляров, О. М.; Skliarov, O. M. (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 157-162, 2018)
  Представлено результати дослідження толерантності до невизначеності та долаючої поведінки засуджених чоловіків, які відбувають покарання першим і не першим строками. У групах досліджуваних виявлено окремі статистично ...
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 144-150, 2018)
  Презентовано результати вивчення здібностей соціального інтелекту курсантів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання в різні роки (інтервал між дослідженнями – 15 років) і різних курсів навчання. У них ...
 • Маравська, К. І.; Maravska, K. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7103-4350 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 104-110, 2018)
  Розглянуто особливості професійних моральних якостей курсантів закладів вищої освіти МВС України різної статі та різних років навчання, а також умови їх формування. За допомогою опитувальника визначено рівні розвитку ...
 • Краснова, Н. В.; Krasnova, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1986-9083; Сорокіна, Г. М.; Sorokina, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8046-9041 (Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 берез. 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 87-89, 2019)
  На сучасному етапі модернізації вищої освіти в Україні незмінно зростають вимоги до рівня підготовки фахівців, до змісту і методиці їх підготовки у вищому навчальному закладі. Це свідчить про необхідність подальшого ...
 • Сорокіна, Г. М.; Sorokina, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8046-9041; Краснова, Н. В.; Krasnova, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1986-9083 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 270-272, 2019)
  Формування іншомовних комунікативних умінь є одним з компонентів системи професійної підготовки майбутніх правоохоронців. Співробітник органів внутрішніх справ повинен володіти поряд з певним набором вузькопрофесійних ...
 • Voitsikhovskyi, A. V.; Войціховський, А. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Bakumov, O. S.; Бакумов, О. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Ustymenko, O. S.; Устименко, О. С.; ORCID:https://orcid.org/0000-0002-5169-0123; Marchuk, M. I.; Марчук, М. І.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0217-478X (The Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS). – 2019. – Volume 13. Issue 1. – P. 138-160, 2019)
  У статті досліджуються питання регіонального міжнародного співробітництва України у боротьбі зі злочинністю у рамках Ради Європи. Дається аналіз міжнародно-правових актів, що регламентують зазначене співробітництво і ...
 • Твердохлєбова, Н. Є.; Tverdokhliebova, N. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3139-4308 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 132-138, 2018)
  Обґрунтовано необхідність розроблення і впровадження тренінгів у рамках психологічного супроводу особистісних трансформацій майбутніх правоохоронців для оптимізації їх професійно-особистісного розвитку в процесі професійної ...
 • Подорожній, А. Ю.; Podorozhnii, A. Yu. (Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. – Вип. 3 (9), т. 3. - С. 255-258, 2015)
  У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України, а також наукових поглядів учених визначено можливі шляхи вдосконалення нормативно-правового регулювання притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності. ...
 • Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 85-90, 2018)
  Проаналізовано основні поняття психологічної складової поліцейського піклування щодо забезпечення публічної безпеки. Розглянуто складові цього поняття. Проаналізовано його розвиток, починаючи з термінів «громадський ...
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 29-35, 2018)
  Досліджено установчий процес як різновид юридичного процесу. До його особливостей у діяльності МВС України віднесено те, що він є результатом правового регулювання; не пов’язаний із наявністю спору про право; складається ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 22-28, 2018)
  Розглянуто проблематику дослідження конституційно-правових аспектів функціонування двопалатного парламенту в Республіці Польща. Установлено, що польська конституційна доктрина передбачає асиметричну двопалатну модель ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 13-21, 2018)
  Проблематику конституційного закріплення стратегічного курсу України проаналізовано через призму доктрини юридичної відповідальності держави. Наголошено, що ідея визнання цього курсу потребує своєї конституціоналізації, ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds