Law and Safety. Право І Безпека

 

Право і Безпека = Law and safety : наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків: [б. в.], 2002 - . - Виходить 4 рази на рік. - ISSN 1727-1584.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Землянська, О. В.; Zemlianska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6547-2621; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287 (Право і безпека. – 2019. – № 2 (73). – С. 20-24, 2019)
  Розкрито результати побудови моделі прогнозування пограничних психічних розладів у правоохоронців – учасників антитерористичної операції. Визначено, що шанс формування пограничних психічних розладів збільшується у разі ...
 • Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950 (Право і безпека. – 2019. – № 2 (73). – С. 58-62, 2019)
  Розглянуто зміст нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку Національною гвардією України. Приділено безпосередню увагу теоретичним основам поняття «публічна ...
 • Давидюк, В. М.; Davydiuk, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-9909 (Право і безпека. – 2019. – № 2 (73). – С. 69-74, 2019)
  Розкрито окремі сутнісні аспекти поняття «спеціальні сили оперативно-розшукової діяльності», а також окреслено їх структурні елементи. Систематизовано інформацію для з’ясування змісту поняття «спеціальні сили оперативно ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Українське військо: сучасність та історична ретроспектива : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 29 лист. 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 118-119, 2019)
  Розроблення концептуальних підходів до національної безпеки, а також її інформаційного складника в Україні ускладнюється відсутністю єдиних поглядів у суспільстві на деякі базові цінності, інтереси та цілі. Проблеми ...
 • Почуєва, В. В.; Pochuieva, V. V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-3627 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 380-381, 2019)
  Визначено особливості соціально-професійної адаптації майбутнього фахівця в сучасному світі та розглянуто умови професійно-орієнтованого викладання іноземних мов у вищій школі.
 • Почуєва, В. В.; Pochuieva, V. V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-3627 (Науковий журнал «Інноваційна педагогіка», випуск 14, том 2, 2019. – Одеса: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019., 2019)
  Пропонуються освітні технології в руслі особистісно орієнтованої концепції освіти: проектна технологія як засіб розвитку автономії і креативності; ситуаційний аналіз, що забезпечує вміння приймати самостійні рішення; ...
 • Почуєва, В. В.; Pochuieva, V. V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-3627 (Український психолого-педагогічний науковий збірник № 17 (17) 2019 р. – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. – 148с. – С. 96-104., 2019)
  Методичні рекомендації містять спеціальні завдання щодо створення ігрових ситуацій, ситуацій новизни, змагання, організації дискусій, проведення бінарних занять сумісно з викладачами профілюючих дисциплін, практичними ...
 • Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798 (Право і безпека. – 2019. – № 2 (73). – С. 75-81, 2019)
  Розглянуто проблему розуміння судами України рецидиву та повторності злочинів під кутом зору обставин, що обтяжують кримінальне покарання. Показано наявну непослідовність відповідних суддівських рішень на тлі визначення ...
 • Шеленіна, К. Г.; Shelenina, K. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7101-3787 (Право і безпека. – 2019. – № 2 (73). – С. 87-93, 2019)
  На основі аналізу практики органів досудового розслідування та наукової літератури досліджено центральний елемент криміналістичної характеристики вбивств, учинених засудженими в місцях позбавлення волі, – спосіб учинення ...
 • Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Пономаренко, Я. С.; Пономаренко, Я. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930; ResearcherID: I-7336-2016 (Право і безпека. – 2019. – № 2 (73). – С. 101-108, 2019)
  Подано результати емпіричного дослідження особливостей проявів емоційного інтелекту у працівників поліції з різним рівнем комунікативної толерантності на етапі первинної професійної підготовки. Для цього застосовано ...
 • Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016 (Право і безпека. – 2019. – № 2 (73). – С. 31-36, 2019)
  Розглянуто проблеми делегування державних повноважень у сфері правоохорони до приватного сектору економіки, розглянуто питання здійснення контролю за недержавними суб’єктами охоронної діяльності. Визначено принципи ...
 • Почуєва, В. В.; Pochuieva, V. V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-3627 (Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 31 травня – 1 червня 2019 р.). – Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. – 163с. – С. 42-44, 2019)
  У статті розглядаються можливості використання нових інформаційних технологій у сфері освіти. Обгрунтовуються такі функції сучасних комп’ютерних засобів навчання, як: інтенсифікація, індивідуалізація, наочність, віртуальність, ...
 • Почуєва, В. В.; Pochuieva, V. V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-3627 (Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27 березня 2019 р.). – Киів: Національна академія прокуратури України, 2019. – 292с. – С. 139-140., 2019)
  Розглянуто можливості використання кейс-технології для формування умінь ділового спілкування у внз. Обґрунтовується необхідність розробки методичних матеріалів для широкого використання кейсів при навчанні іншомовному ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Право і безпека. – 2019. – № 2 (73). – С. 25-30, 2019)
  Обґрунтовано підходи до визначення проблемних питань системи державного фінансового контролю. Визначено основні загрози фінансово-бюджетній системі й мотиваційні фактори щодо мінімізації видаткової частини платежів та ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Право і безпека. – 2019. – № 2 (73). – С. 13-19, 2019)
  Досліджено основні недоліки нормативного забезпечення й організації діяльності Національної поліції України за окремими напрямами. На підставі аналізу чинного законодавства України, підзаконних нормативних актів та наказів ...
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344; Researcher ID: AAH-4398-2019 (Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах сучасного освітнього простору : матеріали V наук-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 26 квіт. 2019 р.). - Харків : ХДАФК, 2019. – С. 5-9, 2019)
  Визначаються теоретичні аспекти дослідження гендерних особливостей емоційних станів в юнацькому віці The theoretical aspects of the study of gender characteristics of emotional states in adolescence are determined Определяются ...
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344; ResearcherID: AAH-4398-2019 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 05 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 197-200, 2019)
  Присвячено вивченню опановуючої поведінки військовослужбовців строкової служби. Проаналізовані копінг-стратегії, типи его-захистів та стратегії імпунитивної поведінки в конфліктних ситуаціях військовослужбовців на початку ...
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344; ResearcherID: AAH-4398-2019 (Соціально-психологічні засади неконфліктної взаємодії між поліцією і населенням в соціумі: зб. тез доповідей учасників круглого столу (м. Львів, 22 листопада 2018 р.). – Львів : ЛьвДУВС, 2018. – С. 3-7., 2018-11-22)
  Розглядається проблема виникнення й розвинення професійної деформації у працівників органів внутрішніх справ, яка виникає у результаті впливу негативних факторів (стрес-факторів) оперативно-службової діяльності. Наводяться ...
 • Bezpalova, O. I.; Безпалова, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Reznik, O. M.; Volik, V. V. (Asia life sciences. The Asian international journal of life science.Supplement 21(2). 28 December 2019;447-453, 2019-12-28)
  The paper deals with the study of education reform for children with special needs worldwide. It states that one of the main trends in the global educational process is the implementation of inclusive education. The paper ...
 • Bandurka, O. M.; Бандурка, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Ustymenko, O. S.; Устименко, О. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5169-0123; Panova, I. V.; Панова, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428; Klymenko, A. L.; Клименко, А. Л.; ORCID https://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Amazonia Investiga. – 2019. – Vol 8, No 24. – P. 138-144, 2019)
  У статті акцентовано увагу, що під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, особливу увагу слід приділяти призначенню судово-медичних експертиз, зокрема, комплексній психолого-психіатричній ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds