Форум права, 2013, № 1

 

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. В. Марцеляк. – Харків, 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.

Останні додані