KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Adaptation of budgetary legislation of Ukraine to the requirements of the European union and the impact of economic risks on the state budget indicators

Show simple item record

dc.contributor.author Mishchenko, L. V.
dc.contributor.author Міщенко, Л. В.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287
dc.contributor.author Chycha, R. P.
dc.contributor.author Чича, Р. П.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840
dc.contributor.author Yevdokimenko, S. V.
dc.contributor.author Євдокіменко, С. В.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2924-6621
dc.date.accessioned 2019-01-16T12:59:28Z
dc.date.available 2019-01-16T12:59:28Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4545
dc.identifier.uri http://fkd.org.ua/article/view/154223/153940
dc.identifier.uri https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i27.154223
dc.description Mishchenko, L. V. Adaptation of budgetary legislation of Ukraine to the requirements of the European union and the impact of economic risks on the state budget indicators/ L. V. Mishchenko, R. P. Chycha, S. V. Yevdokimenko // Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2018. - Volume 4, No. 27. - P. 390–402. uk_UA
dc.description Mishchenko, L. V., R. P. Chycha, and S. V. Yevdokimenko. "Adaptation of Budgetary Legislation of Ukraine to the Requirements of the European Union and the Impact of Economic Risks on the State Budget Indicators." Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice 4.27 (2018): 390-402. Print.
dc.description.abstract Україна перебуває на шляху проведення реформи бюджетних відносин, одним із завдань якої є адаптація чинного законодавства до законодавства Європейського Союзу (ЄС) із метою створення європейських умов розвитку країни і бюджетної системи зокрема. Бюджетний контроль — це вид державного фінансового контролю, комплексна і цілеспрямована система економіко-правових заходів уповноважених суб’єктів контролю, спрямована на забезпечення законності та ефективності дій учасників бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження бюджетів, виконання, внесення змін та ухвалення звітів про виконання бюджетів, що становлять бюджетну систему України. З цих позицій назва глави 17 БКУ «Контроль за дотриманням бюджетного законодавства» визначає не сутність державного фінансового контролю, а його мету. Повноваження суб’єктів контролю, які встановлюються цією главою, мають переважно дублюючий характер, а чинний розділ 5 БКУ, хоч і встановлює види порушень бюджетного законодавства і заходи впливу за ці порушення, містить неточності та пробіли у формулюванні правових норм щодо проведення бюджетного контролю. Нереалізованість на нормативному рівні принципів бюджетного контролю спричиняє вчинення бюджетних правопорушень. За звітами Рахункової палати під час проведення контрольних заходів щодо ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності та виконання повноважень державними органами було виявлено понад 23 млн грн використаних із порушенням вимог чинного законодавства, і майже 313 млн грн — неефективно. За розрахунками, державним бюджетом недотримано надходжень на суму майже 0,6 млн грн і перераховано до бюджетів із перевищенням установлених термінів — 10,3 млн гривень. Отже, система бюджетного контролю потребує вдосконалення шляхом визначення сучасної концепції його організації і внесення відповідних змін у чинне законодавство. З цією метою було вивчено досвід закордонних країн, який свідчить про доцільність упровадження нової сучасної концепції бюджетного контролю, орієнтованої на попередній і поточний бюджетний контроль. uk_UA
dc.description.abstract Ukraine is on the way budget relationships reform realization, one of which tasks is adaptation of current legislation to EU legislation in order to create European conditions of development in country and in budget system particularly. Budget control is the type of state finance control, integrated and telic system of economic and legal measures of authorized control subjects, aimed on providing of eligibility and effectiveness of budget process parties while drafting, reviewing, adoption of budgets, fulfillment, amending, considering reports on budgets’ fulfillment, which compose the budget system of Ukraine. From that point of view the title of Chapter 17 of Budget Code of Ukraine (hereinafter BCU) “Control on maintenance of budget legislation” means not the essence of state finance control but its aim. The powers of controlling subjects which are established by this chapter have mostly duplicative character while current Chapter 5 of BCU determines types of budget legislation violations and means of influence for such violations still contains inaccuracies and gaps in expression of legal norms concerning budget control. Lack of budget control principles implementation on the regulatory level causes commitment of budget violation. On Accounting Chamber reports while fulfilling the controlling measures concerning the effectiveness of budget funds usage for ensuring activities and performing powers of public authorities more than 23 million UAH have been identified as used with violation of the requirements of the current legislation, and almost 313 million UAH were used inefficiently According to the calculations, the state budget short received income of almost 0.6 million UAH and also 10.3 million UAH were transferred to budgets exceeding the established deadlines/ Thus, the system of budgetary control requires improvement by defining a modern concept of its organization and implementing appropriate amendments to the current legislation. With this aim the authors have studied international experience, which shows the necessity of integrating new contemporary concept of budgetary control, which should be oriented to preliminary and current budgetary control. en
dc.description.abstract Украина находится на пути проведения реформы бюджетных отношений, одной из задач которой является адаптация действующего законодательства к законодательству Европейского Cоюза (ЕС) с целью создания европейских условий развития страны и бюджетной системы в частности. Бюджетный контроль — это вид государственного финансового контроля, комплексная и целенаправленная система экономико-правовых мероприятий уполномоченных контролирующих субъектов, направленная на обеспечение законности и эффективности действий участников бюджетного процесса во время составления, рассмотрения, утверждения бюджетов, исполнения, изменения и принятия отчетов о исполнении бюджетов, составляющих бюджетную систему Украины. С этих позиций название главы 17 БКУ «Контроль за соблюдением бюджетного законодательства» определяет не сущность государственного финансового контроля, а его цель. Полномочия контролирующих субъектов, которые устанавливаются данной главой, имеют преимущественно дублирующий характер, а действующая глава 5 БКУ, хотя и устанавливает виды нарушений бюджетного законодательства и меры воздействия за эти нарушения, содержит неточности и пробелы в формулировке правовых норм о проведении бюджетного контроля. Нереализованность на нормативном уровне принципов бюджетного контроля влечет совершение бюджетных правонарушений. По отчетам Счетной палаты при проведении контрольных мероприятий по эффективности использования бюджетных средств на обеспечение деятельности и выполнение полномочий государственными органами было выявлено более 23 млн грн, использованных с нарушением требований действующего законодательства, и почти 313 млн грн — неэффективно. По расчетам, государственным бюджетом недополучено поступлений на сумму почти 0,6. млн грн и перечислено в бюджеты с превышением установленных сроков — 10,3 млн гривен. Итак, система бюджетного контроля требует усовершенствования путем определения современной концепции его организации и внесения соответствующих изменений в действующее законодательство. С этой целью изучен опыт зарубежных стран, который свидетельствует о целесообразности внедрения новой современной концепции бюджетного контроля, ориентированного на предыдущий и текущий бюджетный контроль. ru
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2018. - Volume 4, No. 27. - P. 390–402
dc.subject budget law uk_UA
dc.subject бюджетне право uk_UA
dc.subject publikatsii u WoS
dc.subject publikatsii u zarubizhnomu vydanni
dc.subject adaptation
dc.subject budget control
dc.subject amenability
dc.subject controlling subjects
dc.subject violations
dc.subject public funds
dc.subject financial control
dc.subject адаптація законодавства
dc.subject бюджетний контроль
dc.subject відповідальність
dc.subject суб’єкти контролю
dc.subject громадські кошти
dc.subject фінансовий контроль
dc.subject бюджетное право
dc.subject адаптация законодательства
dc.subject бюджетный контроль
dc.subject ответственность
dc.subject субъекты контроля
dc.subject общественные средства
dc.subject финансовый контроль
dc.subject Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации
dc.subject Україна. Ukraine. Украина
dc.title Adaptation of budgetary legislation of Ukraine to the requirements of the European union and the impact of economic risks on the state budget indicators uk_UA
dc.title.alternative Адаптація бюджетного законодавства України до вимог Європейського Союзу та вплив економічних ризиків на показники державного бюджету
dc.title.alternative Адаптация бюджетного законодательства Украины к требованиям Европейского Союза и влияние экономических рисков на показатели государственного бюджета
dc.type Article uk_UA
dcterms.bibliographicCitation Література 1. Управління економічними ризиками : навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання / В. П. Гудкова, О. В. Пилипенко, В. І. Творонович. — Київ : Вид-во ДЕТУТ, 2016. — 275 с. 2. Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 50—51. 3. Гетманець О. П. Бюджетний контроль: організаційно-правові засади : монографія / О. П. Гетманець. — Харків : Екограф, 2008. — 308 с. 4. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні адміністрації : Закон України : від 16.10.2012 № 5463-VI // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 13. 5. Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017—2020 : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249797370. 6. Методика оцінювання фіскальних ризиків, пов’язаних з діяльністю суб’єктів господарювання державного сектору економіки :затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 7. 7. Євдокіменко С. В. Теорія і практика судово-економічної експертизи : монографія / С. В. Євдокіменко. — Харків : Панов, 2016. — 540 с. 8. Відоменко О. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання : навчально-методичний комплекс для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» / укладач к.е.н., доцент О. І. Відоменко. — Київ : КІМЕП, 2003. — 97 с. 9. Писаревський І. М. Управління ризиками : навч. посібник / І. М. Писаревський, О. Д. Стешенко. — Харків : ХНАМГ, 2008. — 124 с. 10. Звіт Рахункової палати за 2015 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.ac-rada.gov.ua. 11. Бюджетный кодекс Российской Федерации : Закон РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.consultant.ru/popular/budget. 12. Бюджетный кодекс Республики Беларусь : Закон РБ от 17 июня 2008 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://pravo.levonevsky.org/kodeksby/bydgkodecs/201002/index.htm. 13. Батыров С. Е. Проблемы применения и перспективы развития ответственности за нарушение бюджетного законодательства / С. Е. Батыров // Финансовое право. — 2003. — № 2. — С. 231—240. 14. Бюджетное право : учебник / под ред. Н. А. Саттаровой. — Москва : Деловой двор, 2009. — 269 с. 15. Прудов Ю. О. Фінансово-правові засади соціальних гарантій військовослужбовців в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ю. О. Прудов. — Київ, 2007. — 210 с. 16. Бюджетний кодекс України : наук.-практ. коментар : станом на 1 берез. 2011 р. / за ред. Л. К. Воронової, М. П. Кучерявенка. — Харків : Право, 2011. — 606 с. 17. Дегтяр Я. Р. Бюджетні правопорушення, як підстави відповідальності за чинним законодавством України / Я. Р. Дегтяр // Економіка та право. — 2016. — № 1 (43). — С. 19—24. 18. Стефанюк І. Б. Зарубіжний досвід! Є чому навчатися, є що запозичувати (Організація урядового фінансового контролю у Франції) [Електронний ресурс] / І. Б. Стефанюк ; Державна аудиторська служба України. — 2004. — Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/printable_article/34227;jsessionid=9350093E036CC F533DA5DC9A200583E1.app1. 19. Spring Budget 2017 : News from Parliament [Electronic resource] / UK Parliament News. — — 2017. — March 14. — Availiable at : www.parliament.uk. 20. Гетманець О. П. До питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства / О. П. Гетманець // Форум права. — 2011. — № 1. — С. 206–210. 21. Фінансове право України : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва та ін. ; за ред. Л. К. Воронової, М. П. Кучерявенка. — Київ : Правова єдність, 2009. — 485 с. 22. Финансовое право : учебник / под ред. Е. Ю. Грачевой. — Москва : Право и закон, КолоС, 2003. — 384 с. 23. Сікорська І. А. Правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. А. Сікорська. — Ірпінь, 2004. — 210 с. 24. Чернадчук В. Д. Бюджетні правовідносини як об’єкт правової охорони / В. Д. Чернадчук // Держава та регіони. — 2011. — № 2. — С. 45—50. — (Серія : Право). 25. Гетманець О. П. Фінансові санкції як заходи впливу за порушення бюджетного законодавства / О. П. Гетманець // Право та державне управління. — 2011. — № 1. — С. 36—39.
dcterms.bibliographicCitation References 1. Hudkova, V. P., Pylypenko, O. V., & Tvoronovych, V. I. (2016). Upravlinnia ekonomichnymy ryzykamy [Economic risk management]. Kyiv: Vydavnytstvo DETUT [in Ukrainian]. 2. Verkhovna rada Ukrainy. (2010). Biudzhetnyi Kodeks Ukrainy, zakon Ukrainy vid 08.07.2010 № 2456-VI [The Budget Code of Ukraine, the Law of Ukraine dated from 8 July 2010 No. 2456-VI]. Vidomosti Verkhovnoi rady Ukrainy — Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 50—51 [in Ukrainian]. 3. Hetmanets, O. P. (2008). Biudzhetnyi control: orhanizatsiini ta pravovi aspekty [Budgetary control: organizational and legal aspects]. Kharkiv: Ekograph [in Ukrainian]. 4. Verkhovna rada Ukrainy. (1993). Pro osnovni zasady zdiisnennia derzhavnyoho finansovoho kontroliu v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.10.2012, № 5463-VI [On the Main Principles of the Administration of the State Financial Control: the Law of Ukraine dated from 16 October 2012 № 5463-VI]. Vidomosti Verkhovnoi rady Ukrainy — Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 13 [in Ukrainian]. 5. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2017). Stratehii reformuvannia systemy upravlinnia derzhavnymy finansamy na 2017— 2020: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 08.02.2017 № 142-p [The strategies of reforming of the public finance management system for 2017—2020: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated from 8 February 2017 № 142-p]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249797370 [in Ukrainian]. 6. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2018). Metodyka otsiniuvannia fiskalnykh ryzykiv, poviazanykh z diialnistiu subiektiv hospodoriuvannia derzhavnoho sektoru ekonomiky: Postanovа Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11.01.2018 № 7) [Methodology for estimating fiscal risks related to the activity of economic entities of the state sector of the economy: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated from January 11, 2018, № 7]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7-2018-%D0%BF. 7. Yevdokimenko, S. V. (2016). Teoriia i praktika sudovo-ekonomichnoi ekspertyzy [Theory and practice of forensic and economic expertise]. Kharkiv: Panov [in Ukrainian]. 8. Vidomenko, O. I. (2003). Ekonomichni ryzyky ta metody ikh vymiriuvannia [Economic risks and methods of their measurement]. Kyiv: KIMEP [in Ukrainian]. 9. Pisarevskyi, I. M., & Steshenko, O. D. (2008). Upravlinnia ryzykamy [Risk Management]. Kharkiv: KSAME [in Ukrainian]. 10. Rahunkova Palata Ukrainy. (2016, April 29). Zvit Rahunkovoi Palaty Ukrainy za 2015 rik [The 2015 year Report of the Accounting Chamber of Ukraine]. Retrieved from www.ac-rada.gov.ua [in Ukrainian]. 11. Biudzhetnyi Kodeks Rossiiskoi Federatsii: Zakon Rossiiskoi Federatsii ot 31.07.1998 [The Budget Code of Russian Federation: the Law of Russian Federation dated from 31 July, 1998]. Retrieve from http://www.consultant.ru/popular/budget [in Russian]. 12. Biudzhetnyi Kodeks Respubliky Belarus: Zakon respubliky Belarus ot 17.06.2008 [The Budget Code of Belarus Republic: the Law of Belarus Republic dated from 17 June 2008]. Retrieved from http://pravo.levonevsky.org/kodeksby/bydgkodecs/201002/index.htm [in Russian]. 13. Batyrov, S. Ye. (2003). Problemy primeneniya i perspektivy razvitiya otvetstvennosti za narushenie byudzhetnogo zakonodatel'stva [The problems of usage and the perspectives of the development of the budget legislation violation]. Finansovoe pravo — Financial Law, 2 [in Russian]. 14. Sattarova, H. A. (Ed.). (2009). Biudzhetnoe pravo [Budget Law]. Moscow: Delovoi dvor, 2009 [in Russian]. 15. Prudov, Yu. O. (2007). Finansovo-pravovi zasady sotsialnykh harantii viiskovosluzhbovtsiv v Ukraini [Financial and legal basis of social warranties of the service members in Ukraine]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian]. 16. Biudzhetnyi Kodeks Ukrainy: naukovo-praktychnyi komentar vid 01.03.2011 [The Budget Code of Ukraine: scientific practical commentary by 1 March, 2011]. (2011). L. Voronova, M. Kucheriavienko (Ed.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian]. 17. Dehtiar, Ya. R. (2016). Biudzhetni pravoporushennia iak osnovy pravovoi vidpovidalnosti za zakonodavstvom Ukrainy [Budget delinquencies as the foundations of legal accountability by the legislation of Ukraine]. Ekonomika i pravo — Economy and Law, 1 [in Ukrainian]. 18. Stefaniuk, I. B. Derzhavna audytorska sluzhba Ukrainy. (2004). Zakordonnyi dosvid! Ye chomo navchytysia, ye shcho adoptuvaty (Orhanizatsiia uriadovoho finansovoho kontroliu u Frantsii) [International experience! There is smth to study, there is smth to be adopted (The organization of governmental financial control in France)]. Retrieved from http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/printable_article/34227;jsessionid=9350093E036CC F533DA5DC9A200583E1.app1 [in Ukrainian]. 19. UK Parliament News. (2017, March 14). Spring Budget 2017: News from Parliament. Retrieved from www.parliament.uk. 20. Hetmanets, O. P. (2011). Do pytannia pro vidpovidalnist za porushennia biudzhetnoho zakonodavstva [To the question of the responsibility for budget legislation violations]. Forum prava — The forum is right, 1 [in Ukrainian]. 21. Voronova, L. K., Kucheriavenko, M. P., & Pryshva, N. Yu. (Ed.) (2009). Finansove pravo Ukrainy [The Financial Law of Ukraine]. Kyiv: Pravova yednist [in Ukrainian]. 22. Hracheva, Ye. Yu. (Ed.) (2003). Finansovoe pravo Ukrainy [The Financial Law of Ukraine]. Moscow: Pravo i zakon, KoloS [in Ukrainian]. 23. Sikorska, I. A. (2004). Pravova vidpovidalnist za porushennia biudzhetnoho zakonodavstva [Legal responsibility for budget legislation violations]. Candidate’s thesis. Irpin [in Ukrainian]. 24. Chernadchuk, V. D. (2011). Biudzhetni pravovidnosyny yak obiekt pravovoi okhorony [Budgetary legal relationship as an object of legal protection]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Pravo — State and regions. Series: law, 2 [in Ukrainian]. 25. Hetmanets, O. P. (2011). Finansovi sanktsii yak zakhody vplyvu za porushennia biudzhetnoho zakonodavstva [Financial sanctions as a measure of influence for the budget legislation violations]. Pravo ta derzhavne upravlinnia — Law and state management, 1 [in Ukrainian]. en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account