KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 35

Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 35

 

Recent Submissions

 • ХНУВС; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем розвитку інформаційних технологій; Коршенко, В. А.; Korshenro, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9824-7102; Пашнєв, Д. В.; Pashnev, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8693-3802; Грінченко, Є. М.; Grinchenko, E. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3973-9078; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8251-642X; Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164 (Харків : ХНУВС, 2021. – 24 с., 2021)
  Комп’ютерна програма Лізинг житла для поліцейських розроблена з метою реалізації Порядку забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет внутрішніх справ; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Харків: ХНУВС, 2020. - 56 с., 2020)
  У науково-методичних рекомендаціях висвітлений алгоритм інформування співробітниками Національної поліції України центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання особи, адміністративного ...
 • Бахаєв, І. М.; Bakhaiev, I. M.; ; Гаврилюк, В. О.; Havryliuk, V. O.; ; Ганечко, О. М.; Hanechko, O. M.; ; Гринько, Л. П.; Hrynko, L. P.; ; Губанова, Т. О.; Hubanova, T. O.; ; Дашутін, І. В.; Dashutin, I. V.; ; Денисенко, А. П.; Denysenko, A. P.; ; Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027; ; ; Джура, Х. Ю.; Dzhura, Kh. Yu.; ; Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Дрозд, О. Ю.; Drozd, O. Yu.; ; Журавель, В. І.; Zhuravel, V. I.; ; Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; ; Карпушова, О. В.; Karpushova, O. V.; ; Козін, С. М.; Kozin, S. M.; ; Коротких, А. Ю.; Korotkykh, A. Yu.; ; Крижна, В. В.; Kryzhna, V. V.; ; Кузьменко, В. В.; Kuzmenko, V. V.; ; Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497; Москаленко, О. В.; Moskalenko, O. V.; ; Никитюк, Я. І.; Nykytiuk, Ya. I.; ; Павліченко, В. М.; Pavlichenko, V. M.; ; Пікуль, В. П.; Pikul, V. P.; ; Пєтков, С. В.; Pietkov, S. V.; ; Рибак, Н. В.; Rybak, N. V.; ; Саблук, С. А.; Sabluk, S. A.; ; Сіроха, Д. І.; Sirokha, D. I.; ; Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627 (Київ : Професіонал, 2020. – 640 с., 2020)
  Законодавство України встановлює систему особливих заходів державного захисту працівників суду та правоохоронних органів від перешкоджання виконанню покладених на них законом обов'язків і здійсненню наданих прав, а так ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Харків: ХНУВС, 2019. - 20 с., 2019)
  Методичні рекомендації відображають основні шляхи удосконалення ефективність організаційно-штатної структури відділів поліції за кущовим принципом. Їх метою є опрацювання питань організаційно-штатної структури відділів ...
 • Андрєєв, А. В.; Andrieiev, A. V.; Бараш, Є. Ю.; Barash, Ye. Yu.; Батіг, Р. В.; Batih, R. V.; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Беспалов, О. О.; Bespalov, O. O.; Бесчастний, В. М.; Beschastnyi, V. M.; Бірюкова, А. Г.; Biriukova, A. H.; Буглак, Ю. О.; Buhlak, Yu. O.; Вареник, О. С.; Varenyk, O. S.; Васильків, Ф. Ф.; Vasylkiv, F. F.; Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; Волонец, В. В.; Volonets, V. V.; Галунько, В. В.; Halunko, V. V.; Ганечко, О. М.; Hanechko, O. M.; Грибан, І. О.; Hryban, I. O.; Губська, О. А.; Hubska, O. A.; Данилов, М. О.; Danylov, M. O.; Данилова, М. В.; Danylova, M. V.; Дашутин, І. В.; Dashutyn, I. V.; Денисенко, А. П.; Denysenko, A. P.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ; Джура, Х. Ю.; Dzhura, Kh. Yu.; Дніпров, О. С.; Dniprov, O. S.; Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Дрозд, О. Ю.; Drozd, O. Yu.; Журавель, В. І.; Zhuravel, V. I.; Журавльов, Д. В.; Zhuravlov, D. V.; Занфірова, Т. А.; Zanfirova, T. A.; Золотоноша, О. В.; Zolotonosha, O. V.; Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; Іщук, Д. О.; Ishchuk, D. O.; Карпушова, О. В.; Karpushova, O. V.; Клемпарський, М. М.; Klemparskyi, M. M.; Коротких, А. Ю.; Korotkykh, A. Yu.; Костюк, В. Л.; Kostiuk, V. L.; Кравченко, І. О.; Kravchenko, I. O.; Круглова, А. Є.; Kruhlova, A. Ye.; Куцевич, М. П.; Kutsevych, M. P.; Лошицький, М. В.; Loshytskyi, M. V.; Мацюк, В. Я.; Matsiuk, V. Ya.; Москаленко, О. В.; Moskalenko, O. V.; Назимко, Є. С.; Nazymko, Ye. S.; Носач, А. В.; Nosach, A. V.; Павліченко, В. В.; Pavlichenko, V. V.; Падалка, А. М.; Padalka, A. M.; Падалка, А. О.; Padalka, A. O.; Падалка, Р. О.; Padalka, R. O.; Сіроха, Д. І.; Sirokha, D. I.; Сокоринський, Ю. В.; Sokorynskyi, Yu. V.; Софїн, М. І.; Sofin, M. I.; Стрільців, О. М.; Striltsiv, O. M.; Тарасенко, О. С.; Tarasenko, O. S.; Турчина, О. С.; Turchyna, O. S.; Фоменко, А. Є.; Fomenko, A. Ye.; Хряпинський, А. П.; Khriapynskyi, A. P.; Черкунов, О. В.; Cherkunov, O. V.; Чернявський, С. С.; Cherniavskyi, S. S.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Юнін, О. С.; Yunin, O. S.; Яворська, Н. О.; Yavorska, N. O. (Київ : Видав. дім «Професіонал», 2018. – 680 с., 2018)
  Надано науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію» станом на 7 вересня 2018 року. Коментар розрахований на поліцейських, осіб, які бажають взяти участь в конкурсі на посаду поліцейського, суддів, ...
 • ХНУВС; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020; Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481; Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695; Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185 (Харків : Константа, 2019. – 138 с., 2019)
  В інформаційно-довідкових матеріалах уміщено важливі для молодших командирів загальні відомості про управління персоналом, які вони можуть використовувати у своїй управлінській діяльності, окреслено порядок призначення ...
 • Wilson, Peter; Вілсон, Пітер ([Харків] : EUAM, 2018. – 49 с., 2018)
  Практичний посібник для поліцейських, що взаємодіють з громадою підготовлено спільно з Консультативною місією Європейського Союзу. Визначені конструктивні напрямки взаємодії органів поліції з громадою, визначені тактичні ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет внутрішніх справ; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Чайка, О. А.; Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617; Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470; Шорохова, Г. М.; Shorokhova, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3639-7025; ResearcherID: I-7040-2016 (Харків: ХНУВС, 2019. - 79 с., 2019)
  У науково-практичному посібнику висвітлені питання правового регулювання діяльності дільничних офіцерів поліції. Проаналізовані склади адміністративних правопорушень, провадження за якими здійснює дільничний офіцер поліції. ...
 • Департамент превентивної діяльності Національної поліції України; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет внутрішніх справ; Альошкін, С. В.; ; Даценко, О. В.; ; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617 (Харків: ХНУВС, 2019. - 35 с., 2019)
  В методичних рекомендаціях розглянуті правові та організаційні основи діяльності мобільних груп реагування на факти вчинення домашнього насильства. Проаналізовані основні етапи діяльності мобільних груп поліції: від приймання ...
 • Департамент превентивної діяльності Національної поліції України; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет внутрішніх справ; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Альошкін, С. В.; Aloshkin, S. V.; Даценко, О. В.; Datsenko, O. V.; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617; Шеремет, К. Ю.; Sheremet, K. Yu. (Харків: ХНУВС, 2019. - 93 с., 2019)
  Методичний посібник відображає основні положення законодавства України та нормативно-правових актів щодо запобігання та протидії домашньому насильству. Його метою є вироблення розуміння таких основних понять, як домашнє ...
 • Харківська обласна державна адміністрація; Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет внутрішніх справ; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Харків: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2019. - 76 с., 2019)
  У інформаційному довіднику висвітлені питання, присвячені правовому статусу громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону, в т.ч. щодо порядку їх створення, припинення діяльності та виконання ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет внутрішніх справ; Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Харків: ХНУВС, 2019. - 25 с., 2019)
  Методичні рекомендації відображають основні положення нормативно-правових актів щодо організації та проведення службових розслідувань у Національній поліції України. Їх метою є вироблення розуміння таких основних понять, ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Кущенко, В. О.; Kushchenko, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5859-5906; Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X; Орлова, Т. А.; Orlova, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Смола, Р. М.; Smola, R. M. (Харків: ХНУВС, 2019. - 60 с., 2019)
  Розглядаються загальні положення забезпечення пуб-лічної безпеки та порядку при проведенні футбольних матчів, охарактеризовано типові ситуації, які трапляються під час про-ведення футбольних матчів. Дані рекомендації ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Котелюх, М. О.; Koteliukh, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5580-7798; Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X; Орлова, Т. А.; Orlova, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Таранов, В. Л.; Taranov, V. L.; (Харків: ХНУВС, 2019. - 82 с., 2019)
  Дані рекомендації розроблені відповідно до рішення Науково-методичної ради ХНУВС від 26.12.2018 року № 12 з метою організаційно-правового забезпечення діяльності органів та підрозділів Національної поліції України під час ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Харків: ХНУВС, 2019. - 21 с., 2019)
  Методичні рекомендації відображають основні положення нормативно-правових актів щодо організації та проведення службових розслідувань у Національній поліції України. Їх метою є вироблення розуміння таких основних понять, ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Факультет № 3; Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2019. - 26 с., 2019)
  Методичні рекомендації відображають особливості та правові підстави примусового супроводження особи до суду (слідчого суді), слідчого, органів (підрозділів) національної поліції уповноваженою особою з метою забезпечення ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Галкіна, О. М.; Halkina, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9095-9463; Кацалап, Л. С.; Katsalap, L. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2740-1376; Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-8831; Погорілець, О. В.; Pohorilets, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4739-4441; Сиромятнікова, М. С.; Syromiatnikova, M. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3861-1400 (Харків: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2019)
  Методичні рекомендації відображають порядок оформлення висновку, складеного дисциплінарною комісією по результатам проведеного службового розслідування за фактом порушення поліцейським службової дисципліни. В рекомендаціях ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Галкіна, О. М.; Кацалап, Л. С.; Katsalap, L. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2740-1376; Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-8831; Погорілець, О. В.; Pohorilets, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4739-4441; Сиромятнікова, М. С.; Syromiatnikova, M. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3861-1400 (Харків: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2019-11)
  У науково-методичних рекомендаціях розкрито розуміння основних понять, порядку застосування заохочень, проведення службових розслідувань, застосування дисциплінарних стягнень та облік заохочень та стягнень в органах ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016 (Харків : ХНУВС, 2019. – 64 с., 2019)
  У рекомендаціях розглянуто основні міжнародні документи у сфері дотримання прав і свобод людини під час перебування в місцях несвободи, а також порядок їх відображення в українському законодавстві. Окрема увага ...
 • Банчук, О.; Banchuk, O.; Колохіна, А.; Kolokhina, A.; Крапивін, Є.; Krapyvin, Ye.; Крупник, А.; Krupnyk, A.; Малишев, Б.; Malyshev, B.; Рогальська, В.; Rohalska, V.; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; ; Тибінка, Х.; Tybinka, Kh. (Київ : ФОП Москаленко, 2019. — 124 с., 2019)
  Це дослідження підготовлено за підтримки Європейського Союзу в межах проекту Центру політико-правових реформ «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади».

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds