KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Мова. Мовознавство. Літературознавство (Language. Linguistics. History and Criticism of Literature)

Мова. Мовознавство. Літературознавство (Language. Linguistics. History and Criticism of Literature)

Recent Submissions

 • Бабак, Г. С.; Babak, H. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3124-8212; Комар, А. О.; Komar, A. O.; ; Потєхін, Т. В.; Potiekhin, T. V.; (Харків : ХНУВС, 2019. – 68 с., 2019)
  Навчальний посібник націлений на формування навичок і вмінь читати, перекладати, аналізувати структуру і зміст текстів, виконувати граматичні та лексичні завдання самостійно. Тексти на загальну тематику. Посібник може ...
 • Оверчук, О. Б.; Overchuk, O. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4859-0452 (Virtus: Scientific Journal. – 2020. – March (№ 42). – P. 127-130, 2020)
  У статті розглядається питання типізації та систематизації у складі колірного концепту різнорідних елементів, які належать до нього на основі здатності постійно чи випадково виражати колірну ознаку. На прикладі дискурсу ...
 • Перцева, В. А.; Pertseva, V. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5203-761X (Virtus: Scientific Journal. – 2020. – March (№ 42). – P. 131-135, 2020)
  У статті проаналізовано місце художньої деталі у творчості Галини Триліс. Особливу увагу приділено вивченню типів художньої деталі, що формують образи головних героїнь повісті, а також виконують основну роль сюжетної ...
 • Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0497-7196; Факультет № 6 (Харків : ХНУВС, 2019. – 70 с., 2019)
  Пропонований посібник має на меті підготувати майбутніх фахівців в галузі «Психологія» до застосування англійської мови у професійній та науковій сферах. Посібник містить аутентичні наукові статті зарубіжних психологів, ...
 • Єльнікова, Н. І.; Yelnikova, N. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5061-8226; Голопич, І. М.; Golopych, I. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1831-9752; Полтавська, Д. В.; Poltavska, D. V.; ; Факультет № 2; Кафедра українознавства (Харків: ХНУВС, 2019. - 182 с., 2019)
  Навчальний посібник оптимально поєднує теоретичні положення й практичні завдання, що сприяє вдосконаленню знань з української мови професійного спрямування й формуванню мовних компетенцій у курсантів і студентів, які ...
 • Чорний, І. В.; Сhornyi, I. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746; Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X; Голопич, І. М.; Golopych, I. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1831-9752; Факультет № 2; Кафедра українознавства (Харків: ХНУВС, 2019. - 272 с., 2019)
  У навчальному посібнику узагальнено й систематизовано всю необхідну інформацію, пов'язану з методикою та організацією наукової діяльності. Окремі розділи приявячено викладенню проблем, що виникають під час написання наукових ...
 • Воропай, Т. С.; Voropay, T. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6170-5512; Тягло, К. О.; Tiahlo, K. O. (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 319-322, 2012)
  Наголошено, що медіа-культура і масова культура є провідними засобами буття культури в сучасному суспільстві. Указано, що доцільно досліджувати феномени культури не в абстрактно-філософських категоріях, а в соціально і ...
 • Гончарук, О. М.; Goncharuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1787-5244 (Наукові записки [Кіровоград. держ. пед. ун-та імені Володимира Винниченка]. Сер.: Філолог. науки (мовознавство). – 2015. – Вип. 137. – С. 467–470, 2015)
  У статті вивчається проблема трактування і визначення концепту взагалі, і зокрема текстового. Аналізуються точки зору багатьох науковців, їхні підходи до вирішення цього питання. Враховуючи попередні розвідки щодо текстового ...
 • Черный, И. В.; Чорний, І. В.; Chornyi, I. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746 (Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2018. – № 2. – С.149-155, 2018)
  Статья посвящена творчеству современного российского писателя Евгения Водолазкина, в частности, его роману «Лавр» (2012). Рассмотрена жанровая природа произведения, которое можно считать попыткой создания литературно-худ ...
 • Гончарук, О. М.; Goncharuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1787-5244 (Записки з романо-германської філології. – 2014. – Вип. 1 (32). – С. 25–31, 2014)
  Стаття присвячена вивченню композиції англомовної прозової байки. Подана детальна класифікація композиційної структури за основними типами. На прикладах англомовних прозових байок проведений ретельний аналіз композиції; ...
 • Гончарук, О. М.; Goncharuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1787-5244 (Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер.: Мовознавство. – 2017. – Вип. 2 (28). – С. 23–29, 2017)
  У статті розповідається про можливі напрями дослідження англомовної байки, зокрема у лінгвокогнітивному, прагмастилістичному та синергетичному. Лінгвокогнітивний аспект вивчається за допомоги текстових концептів та їх ...
 • Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X (Virtus. – 2018. – № 27 (October). – С. 116-120, 2018)
  У статті проаналізовано внутрішній стан і взаємодію персонажів літературних творів в умовах дискурсу «шлюб – ревнощі – злочин» із точки зору авторського розуміння злочинної поведінки. Особливу увагу приділено дослідженню ...
 • Черный, И. В.; Chornyi, I. V.; Чорний, І. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746 (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія. — 2017. — Вип. 76. – С.348-352., 2017)
  Статтю присвячено творчості сучасної російськомовної української письменниці Лади Лузіної. Розглядається її повість «Тінь Демона», що входить до циклу «Київські відьми». Зокрема, проаналізовано відображення в тексті ...
 • Черный, И. В.; Chornyi, I. V.; Чорний, І. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746 (Virtus: Scientific Journal. – 2018. – № 22, Part 1 (March). – Р. 204-207, 2018)
  Стаття присвячена творчості сучасних харківських письменників-фантастів Дмитра Громова і Олега Ладиженського, що працюють під псевдонімом Г. Л. Олді. Розглядається їх роман «Бик з машини», написаний у жанрі фантастичного ...
 • Sazanova, L. S.; Rusanova, L. I.; Сазанова, Л. С.; Русанова, Л. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028 (Актуальные научные исследования в современном мире. – 2018. – Вып. 10 (42), ч. 5. – С. 17-19, 2018)
  У статті визначено декілька проблем навчання іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах, виявлені фактори, що впливають на процес навчання, і пропонуються шляхи їх вирішення.
 • Кононенко, Т. П.; Kononenko, T. P. (Київ, 2008)
  У дисертації комплексно проаналізовано тенденції критичного перегляду і реінтерпретації різноманітних аспектів ґендерної асиметрії у творах сучасних британських письменниць. Простежено зв’язок їхньої прози з явищем ...
 • Василенко, В. А.; Vasylenko, V. A. (Харків, 2000)
  Дослідження присвячене висвітленню одного з аспектів поетичного мовлення І.Муратова – художнього використання синонімів та антонімів у поетичних текстах. У дисертації відзначається висока насиченість поезій І.Муратова ...
 • Василенко, В. А.; Vasylenko, V. A. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C.161-166, 2017)
  Статья посвящена вопросу трансформации понятий языковой нормы и лингвокультуры у современной молодежи. Исследуется, что упрощение языка в современных коммуникациях не только негативно сказывается на развитии самого языка ...
 • Журенко, О. М.; Zhurenko, O. M.; Журенко, О. Н. (Київ, 2003)
  Дисертація присвячена дослідженню жанрової природи українського модерного роману 20-х рр. ХХ ст. Творцями модерного роману були футуристи, а також ті письменники, які не належали до авангардистських угруповань. У зв’язку ...
 • Черная, В. Л.; Chernaya, V. L.; Черный, И. В.; Chornyi, I. V.; Чорний, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6079-1746 (Москва: Мануфактура, 2008. – 170 с., 2008)
  В монографии анализируются англо-американские исторические детективы конца XX – начала XXI вв., посвященные Древнему Египту. Изучено их жанровое своеобразие, для чего рассмотрены проблемы истоков исторического детектива ...