KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 25

Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 25

 

Вісник Національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Нац. ун-т внутр. справ; відпов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: НУВС, 2004. - Вип. 25. - _с.

Recent Submissions

 • Манюгіна, О. Є.; Maniuhina, O. Ye. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 129-135., 2004)
  Розглянуто конституційні та кримінально-правові принципи захисту виборчих прав громадян України. Рассмотрены конституционные и уголовно-правовые принципы защиты избирательных прав граждан Украины. The constitutional and ...
 • Краснокутський, С. В.; Krasnokutskyi, S. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 124-129., 2004)
  Проаналізовано законодавство Російської Федерації, що регулює відносини у сфері недержавної правоохоронної діяльності. Виявлено особливості правового статусу співробітника приватнодетективної чи охоронної організації в ...
 • Кислиця, Н. В.; Kyslytsia, N. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 120-124., 2004)
  Розглянуто шляхи вдосконалення діяльності експертних підрозділів ОВС на сучасному етапі. Рассмотрены пути совершенствования деятельности экспертных подразделений ОВД на современном этапе. Ways to improve the activities ...
 • Макаренко, О. М.; Makarenko, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 117-119., 2004)
  Розкрито особливості правового регулювання профілактики правопорушень. Раскрыты особенности правового регулирования профилактики правонарушений. Features of legal regulation of crime prevention are revealed.
 • Каткова, А. Г.; Katkova, A. H.; Сивуляк, П. М.; Syvuliak, P. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 110-116., 2004)
  Розкрито відповідальність слідчих за результати своєї діяльності. Раскрыта ответственность следователей за результаты своей деятельности. The responsibility of investigators for the results of their activities has been revealed.
 • Слінько, С. В.; Slinko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8611-3759 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 100-105., 2004)
  Розкрито проблеми механізму реалізації цивільного позову у кримінальному процесі. Раскрыты проблемы механизма реализации гражданского иска в уголовном процессе. The problems of the mechanism of realization of a civil ...
 • Развадовський, В. Й.; Razvadovskyi, V. Y. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 91-100., 2004)
  Розглянута система суб’єктів адміністративно-правового регулювання правовідносин у транспортній сфері. Рассмотрена система субъектов административно-правового регулирования правоотношений в транспортной сфере. The system ...
 • Шаша, І. К.; Shasha, I. K. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 397-400., 2004)
  Проаналізовано стан, розвиток і перспективи нормування екологічних показників транспортних засобів. Проанализировано состояние, развитие и перспективы нормирования экологических показателей транспортых средств. The state, ...
 • Яценко, Т. П.; Yatsenko, T. P. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 393-397., 2004)
  Розглянуто порядок оформлення службово-трудових відносин з працівниками органів внутрішніх справ. Рассмотрен порядок оформления служебно-трудовых отношений с работниками органов внутренних дел. The order of registration ...
 • Сичов, Д. В.; Sychov, D. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 387-393., 2004)
  В статті розглядається трудовий договір як підстава виникнення індивідуальних трудових відносин. В статье рассматривается трудовой договор как основание возникновения индивидуальных трудовых отношений. The article considers ...
 • Рибницький, Г. В.; Rybnytskyi, H. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 382-387., 2004)
  Розглянута роль та поняття колективного договору в умовах ринкової економіки. Рассмотрена роль и понятие коллективного договора в условиях рыночной экономики. The role and concept of a collective agreement in a market ...
 • Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2868-581X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 377-381., 2004)
  Розглянуто трудовий договір (контракт) як головний юридичний факт, що призводить до встановлення службово-трудових правовідносин на державній службі. Рассмотрен трудовой договор (контракт) как главный юридический факт, ...
 • Лєонтьєва, Л. В.; Lieontieva, L. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 204-208., 2004)
  Розглянуто міжнародні та національні стандарти в галузі прав жінок. Рассмотрены международные и национальные стандарты в области прав женщин. International and national standards in the field of women's rights are considered.
 • Кашкаров, О. О.; Kashkarov, O. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 200-204., 2004)
  Вивчено цінні папери як предмет злочину. Изучено ценные бумаги как предмет преступления. Securities as a subject of a crime are studied.
 • Любович, А. О.; Liubovych, A. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 191-194., 2004)
  Розглянуто суб’єкти адміністративного процесу. Рассмотрены субъекты административного процесса. The subjects of the administrative process are considered.
 • Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 186-191., 2004)
  Визначено честь та гідность як об’єкт злочину та об’єкт кримінально-правової охорони. Встановлено відмінність між честю та гідністю як етичними категоріями і як об’єктами кримінально-правової охорони. Определено честь ...
 • Васильєв, А. А.; Vasiliev, A. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 182-186., 2004)
  Розглянуто питання презумпції осудності в кримінальному праві.
 • Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 176-181., 2004)
  Досліджено застосування адміністративного розсуду в діяльності посадових осіб, зокрема посадових осіб ОВС. Исследовано применение административного усмотрения в деятельности должностных лиц, в том числе должностных лиц ...
 • Миронова, В. О.; Myronova, V. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 166-170, 2004)
  Визначено необхідність класифікації злочинів проти миру і безпеки людства у міжнародних і національних юридично-правових нормах. Зазначено, що це важливе питання теорії кримінального права потребує подальшого дослідження.
 • Хміль, М. М.; Khmil, M. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 162-166., 2004)
  Проаналізовано види зловживань правом, передбачених законодавством України. Проанализированы виды злоупотреблений правом, предусмотренных законодательством Украины. The types of abuses of law provided by the legislation ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds