KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 25 by Issue Date

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 25 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Виноградов, А. К.; Vynohradov, A. K. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 302-304., 2004)
  Досліджено та узагальнено наявний досвід управління в системі органів внутрішніх справ з позицій можливостей застосування методології управління проектами і розроблено на цій основі нові методологічні рекомендації з ...
 • Сичов, Д. В.; Sychov, D. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 387-393., 2004)
  В статті розглядається трудовий договір як підстава виникнення індивідуальних трудових відносин. В статье рассматривается трудовой договор как основание возникновения индивидуальных трудовых отношений. The article considers ...
 • Вострокнутов, Л. Д.; Vostroknutov, L. D. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 416-421., 2004)
  Розглянуто проблеми виконання вимог здорового способу життя в навчальних закладах МВС України як одного із напрямків реформування відомчої освіти. Рассмотрены проблемы выполнения требований здорового образа жизни в учебных ...
 • Клюєв, О. М.; Kliuiev, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 282-287., 2004)
  Розглядаються органи внутрішніх справ як складна соціальна система. Рассматриваются органы внутренних дел как сложная социальная система. Internal affairs bodies are considered as a complex social system.
 • Буткевич, С. А.; Butkevych, S. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 62-66., 2004)
  Розкрито міжнародно-правовий досвід протидії легалізації «брудних» грошей. Раскрыто международно-правовой опыт противодействия легализации «грязных» денег. The international legal experience of counteracting the legalization ...
 • Развадовський, В. Й.; Razvadovskyi, V. Y. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 91-100., 2004)
  Розглянута система суб’єктів адміністративно-правового регулювання правовідносин у транспортній сфері. Рассмотрена система субъектов административно-правового регулирования правоотношений в транспортной сфере. The system ...
 • Логвиненко, О. І.; Lohvynenko, O. I. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 221-226, 2004)
  Розкрито матеріальне забезпечення лісової охорони України в 1917–1927 рр. Раскрыто материальное обеспечение лесной охраны Украины в 1917-1927 гг. The material support of the forest protection of Ukraine in 1917-1927 was ...
 • Турута, О. В. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 275-281, 2004)
  Вивчено проблеми взаємовідносин особи та держави в теоретико-правовому аспекті, вивчено теоретико-правові етапи становлення реальності правового статусу особи в державі. Проаналізовано її зв’язки з державною владою, які ...
 • Аметка, Ф. А.; Ametka, F. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 252-257, 2004)
  Розкрито сучасні тенденції трансформації форм державного устрою. Раскрыты современные тенденции трансформации форм государственного устройства. The modern tendencies of transformation of forms of the state system are revealed.
 • Миронова, Г. В.; Myronova, H. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 233-237, 2004)
  Здійснено історико-правовий огляд розвитку видавничої справи в Україні кінця XIX – початку XX ст. Осуществлен историко-правовой обзор развития издательского дела в Украине конца XIX - начала XX в. A historical and legal ...
 • Кислиця, Н. В.; Kyslytsia, N. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 120-124., 2004)
  Розглянуто шляхи вдосконалення діяльності експертних підрозділів ОВС на сучасному етапі. Рассмотрены пути совершенствования деятельности экспертных подразделений ОВД на современном этапе. Ways to improve the activities ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 317-327., 2004)
  Розглянуто проблеми правового захисту працівників органів внутрішніх справ як суб’єктів правоохоронної діяльності. Рассмотрены проблемы правовой защиты работников органов внутренних дел как субъектов правоохранительной ...
 • Юрченко, В. М.; Yurchenko, V. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 226-233, 2004)
  У статті розкрито відповідальність за порушення податкового законодавства в Україні в роки непу. В статье раскрыто ответственность за нарушение налогового законодательства в Украине в годы нэпа. The article discloses ...
 • Хряк, А. П.; Hryak, A. P.; Акіменко, Д. О.; Akimenko, D. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 77-80., 2004)
  Розкрито використання снайперів у спеціальних операціях. Раскрыто использование снайперов в специальных операциях. The use of snipers in special operations is disclosed.
 • Шаша, І. К.; Shasha, I. K. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 397-400., 2004)
  Проаналізовано стан, розвиток і перспективи нормування екологічних показників транспортних засобів. Проанализировано состояние, развитие и перспективы нормирования экологических показателей транспортых средств. The state, ...
 • Рибницький, Г. В.; Rybnytskyi, H. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 382-387., 2004)
  Розглянута роль та поняття колективного договору в умовах ринкової економіки. Рассмотрена роль и понятие коллективного договора в условиях рыночной экономики. The role and concept of a collective agreement in a market ...
 • Яценко, Т. П.; Yatsenko, T. P. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 393-397., 2004)
  Розглянуто порядок оформлення службово-трудових відносин з працівниками органів внутрішніх справ. Рассмотрен порядок оформления служебно-трудовых отношений с работниками органов внутренних дел. The order of registration ...
 • Бабіч, І. В.; Babich, I. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 370-376., 2004)
  Розглянуто давальницькі договори в Україні. Розкрито критерії визнання давальницького договору. Рассмотрены давальческие договора в Украине. Раскрыто критерии признания давальческого договора. Тolling agreement in Ukraine ...
 • Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 354-360., 2004)
  Розкрито зміст принципу гласності цивільного судочинства, а саме процесуальний аспект. Раскрыто содержание принципа гласности гражданского судопроизводства, а именно процессуальный аспект. The content of the principle ...
 • Городянко, С. В.; Horodianko, S. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 310-317., 2004)
  Розглянуто сутність та юридичну природу безпеки життєдіяльності працівників органів внутрішніх справ. Рассмотрено сущность и юридическую природу безопасности жизнедеятельности работников органов внутренних дел. The essence ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account