KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 25 by Title

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 25 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Рудой, К. М.; Rudoi, K. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 247-252, 2004)
  Розглянута адаптація національного законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері правоохоронної діяльності. Рассмотрена адаптация национального законодательства Украины к законодательству Европейского ...
 • Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 176-181., 2004)
  Досліджено застосування адміністративного розсуду в діяльності посадових осіб, зокрема посадових осіб ОВС. Исследовано применение административного усмотрения в деятельности должностных лиц, в том числе должностных лиц ...
 • Шатрава, С. О.; Shatrava, S.O.; https://orcid.org/0000-0002-7072-961X; http://www.researcherid.com/rid/G-8140-2019 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 170-176., 2004)
  Розглянуто адміністративно-правовий статус працівників спеціальних підрозділів міліції. Рассмотрен административно-правовой статус работников специальных подразделений милиции. The administrative and legal status of ...
 • Юнін, О. С.; Junin, O. S. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 293-296., 2004)
  Розкрито актуальні проблеми розвитку управління в органах внутрішніх справ України. Раскрыты актуальные проблемы развития управления в органах внутренних дел Украины. The actual problems of management development in the ...
 • Хміль, М. М.; Khmil, M. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 162-166., 2004)
  Проаналізовано види зловживань правом, передбачених законодавством України. Проанализированы виды злоупотреблений правом, предусмотренных законодательством Украины. The types of abuses of law provided by the legislation ...
 • Вострокнутов, Л. Д.; Vostroknutov, L. D. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 416-421., 2004)
  Розглянуто проблеми виконання вимог здорового способу життя в навчальних закладах МВС України як одного із напрямків реформування відомчої освіти. Рассмотрены проблемы выполнения требований здорового образа жизни в учебных ...
 • Виноградов, А. К.; Vynohradov, A. K. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 302-304., 2004)
  Досліджено та узагальнено наявний досвід управління в системі органів внутрішніх справ з позицій можливостей застосування методології управління проектами і розроблено на цій основі нові методологічні рекомендації з ...
 • Хряк, А. П.; Hryak, A. P.; Акіменко, Д. О.; Akimenko, D. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 77-80., 2004)
  Розкрито використання снайперів у спеціальних операціях. Раскрыто использование снайперов в специальных операциях. The use of snipers in special operations is disclosed.
 • Мезеннцева, І. Є.; Mezenntseva, I. Ye. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 81-85., 2004)
  Розглянуто відмежування складу легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, від суміжних складів. Рассмотрены разграничения состава легализации денежных средств и иного имущества, полученных ...
 • Юрченко, В. М.; Yurchenko, V. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 226-233, 2004)
  У статті розкрито відповідальність за порушення податкового законодавства в Україні в роки непу. В статье раскрыто ответственность за нарушение налогового законодательства в Украине в годы нэпа. The article discloses ...
 • Каткова, А. Г.; Katkova, A. H.; Сивуляк, П. М.; Syvuliak, P. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 110-116., 2004)
  Розкрито відповідальність слідчих за результати своєї діяльності. Раскрыта ответственность следователей за результаты своей деятельности. The responsibility of investigators for the results of their activities has been revealed.
 • Турута, О. В. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 275-281, 2004)
  Вивчено проблеми взаємовідносин особи та держави в теоретико-правовому аспекті, вивчено теоретико-правові етапи становлення реальності правового статусу особи в державі. Проаналізовано її зв’язки з державною владою, які ...
 • Бабіч, І. В.; Babich, I. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 370-376., 2004)
  Розглянуто давальницькі договори в Україні. Розкрито критерії визнання давальницького договору. Рассмотрены давальческие договора в Украине. Раскрыто критерии признания давальческого договора. Тolling agreement in Ukraine ...
 • Ващенко, О. М.; Vashchenko, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 265-274, 2004)
  Розглянуто питання класифікації норм, що регулюють діяльність керівництва районних та обласних рад. Рассмотрены вопросы классификации норм, регулирующих деятельность руководства районных и областных советов. The questions ...
 • Васильєв, А. А.; Vasiliev, A. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 182-186., 2004)
  Розглянуто питання презумпції осудності в кримінальному праві. Рассмотрены вопросы презумпции вменяемости в уголовном праве. The issue of presumption of sanity in criminal law is considered.
 • Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 354-360., 2004)
  Розкрито зміст принципу гласності цивільного судочинства, а саме процесуальний аспект. Раскрыто содержание принципа гласности гражданского судопроизводства, а именно процессуальный аспект. The content of the principle ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 360-365., 2004)
  Визначено зміст та значення категорії «бюджетне законодавство» в бюджетному праві. Определено содержание и значение категории «бюджетное законодательство» в бюджетном праве. The content and meaning of the category "budget ...
 • Миронова, В. О.; Myronova, V. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 166-170., 2004)
  Визначено необхідність класифікації злочинів проти миру і безпеки людства у міжнародних і національних юридично-правових нормах. Зазначено, що це важливе питання теорії кримінального права потребує подальшого дослідженн ...
 • Манюгіна, О. Є.; Maniuhina, O. Ye. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 129-135., 2004)
  Розглянуто конституційні та кримінально-правові принципи захисту виборчих прав громадян України. Рассмотрены конституционные и уголовно-правовые принципы защиты избирательных прав граждан Украины. The constitutional and ...
 • Грохольський, В. Л.; Groholskiy, V. L. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 14-19, 2004)
  В статті розглянуто контроль за діяльністю спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю. В статье рассмотрен контроль за деятельностью специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью. The ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account