KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012, № 2 (57)

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012, № 2 (57)

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2012. - № 2 (57). - _с.

Recent Submissions

 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 212-221, 2012)
  Проаналізовано взаємодію слідчих, оперативних та інших підрозділів органів внутрішніх справ під час розслідування злочинів та завдання, які необхідно вирішувати, виходячи із змін, внесених до окремих статей та в цілому у ...
 • Кашкарьова, О. В.; Kashkarova, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 365-373, 2012)
  Досліджено питання нормативно-правового забезпечення публічного страхування. обґрунтовано про класифікацію нормативно-правових актів з публічного страхування на два рівня за правовим впливом і доведено необхідність ...
 • Лісіцков, О. В.; Lisitskov, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 402-409, 2012)
  Звернуто увагу на процедури добору та прийняття на державну службу в органи державної пенітенціарної служби, а також виокремлено їх етапи. Наголошено на недосконалості діючого законодавства та запропоновано шляхи її ...
 • Ювченко, Я. В.; Yuvchenko, Ya. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 206-212, 2012)
  Розглянуто питання нормативно-правового регулювання протидії злочинності, проаналізовано відомчу нормотворчість МВС України в контексті діяльності з протидії злочинності та визначено, яку роль відіграє відомча нормотворчість ...
 • Сіверін, Д. В.; Siverin, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 332-342, 2012)
  На основі аналізу позицій вчених щодо розуміння правового статусу державного органу виокремлено і досліджено елементи адміністративно- правового статусу органів Державної виконавчої служби. On the basis of analysis of ...
 • Літвінова, О. В.; Litvinova, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 373-382, 2012)
  Досліджено питання, пов’язані з правовим статусом учасників договору страхування та відносин, що виникають із нього. Вивчено категорію страхового інтересу як обов’язкову умову існування страхових відносин. Доводиться, ...
 • Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 49-56, 2012)
  Проаналізовано особливості відповідальності державних посадовців за неналежне виконання ними державних повноважень за видами відповідальності – конституційною, кримінальною, адміністративною, цивільно-правовою та ...
 • Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 255-260, 2012)
  Досліджено методологічні та організаційні засади системи банківського контролю в Україні. Обґрунтовано доцільність виконання НБУ наглядових функцій за діяльністю банківських установ. Проаналізовано функції та види банківського ...
 • Щербаковський, А. М.; Shcherbakovskyi, A. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 200-206, 2012)
  Запропоновано три етапи перевірки інформації про економічні злочини. Наведені джерела, в яких міститься інформація, та засоби їх отримання під час проведення оперативно-розшукових заходів. Three stages of verification ...
 • Образцова, І. О.; Obraztsova, I. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 285-292, 2012)
  Визначено сутність та внутрішню побудову системи бюджетного права України. З опертям на чинне законодавство, наукові роботи вчених- правознавців, а також враховуючи тенденції розвитку бюджетного права України, сформульовано ...
 • Петров, Є. Ю.; Petrov, Ye. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 154-161, 2012)
  На підставі проведеного дослідження автором визначено основні фактори та причини, які сприяють вчиненню правопорушень та злочинів іноземцями та відносно них в Україні, та запропоновано можливі заходи щодо вдосконалення ...
 • Говоров, В. С.; Hovorov, V. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 24-34, 2012)
  Проаналізовано особливості правового статусу регіональних дитячих омбудсманів, їх роль у забезпеченні прав і свобод дітей. Запропоновано ввести Уповноважених з прав дитини на рівні областей з метою оптимізації правозахисного ...
 • Проневич, О. С.; Pronevych, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 314-323, 2012)
  Охарактеризовано адміністративно-правові засади діяльності Головної комендатури поліції як ключового суб’єкта управління польською національною поліцейською системою. Особливу увагу приділено з’ясуванню своєрідності правової ...
 • Жидовцева, О. А.; Zhydovtseva, O. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 41-49, 2012)
  Досліджено сутність, структуру та характерні особливості професійної правосвідомості працівників кримінальної міліції у справах дітей.
 • Конопелько, О. В.; Konopelko, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 57-65, 2012)
  Розглянуто питання про доцільність визнання ідеологічної функції в системі функцій сучасної держави, обґрунтовано її суспільну необхідність та соціальну роль. Наголошено на важливості переосмислення державоцентристського ...
 • Мурза, О. В.; Murza, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 86-92, 2012)
  Сформульовано авторське поняття «функції правових пільг». Виокремлено та проаналізовано основні функції правових пільг.
 • Любімова, С. Ю.; Liubimova, S. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 246-254, 2012)
  Уточнено поняття адміністративно-правового статусу приватних підприємств, визначено та охарактеризовано його структурні елементи.
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 137-143, 2012)
  Уточнено поняття «безпека» та «національна безпека», охарактеризовано види національної безпеки країни. Визначено роль громадськості щодо забезпечення національної безпеки. Сформульовано завдання та повноваження громадськості ...
 • Мороз, А. В.; Moroz, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 432-440, 2012)
  Проведено детальний аналіз професійних вимог до працівників органів внутрішніх справ. Розглянуто професійно важливі якості працівників основних професій системи ОВС з точки зору гендерного підходу. Наголошено, що професійні ...
 • Орищенко, І. В.; Oryshchenko, I. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 293-300, 2012)
  Проаналізовано взаємодію прокуратури України із Верховною Радою України. Визначено конкретні суб’єкти та форми взаємодії, а також запропоновано шляхи оптимізації законопроектної роботи прокуратури України.

View more