KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012, № 1 (56)

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012, № 1 (56)

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2012. - № 1 (56). - _с.

Recent Submissions

 • Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 313-319, 2012)
  Розглянуто питання процесуального статусу та особливості участі судового розпорядника в адміністративному процесі. The questions of judicial status and features of participation of judicial manager in an administrative ...
 • Любімова, С. Ю.; Liubimova, S. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 210-218, 2012)
  Проаналізовані адміністративно-правові засади діяльності приватних підприємств, визначено їх правову сутність, особливості та значення. The administrative and legal principles of private enterprises activity are ...
 • Теличкін, І. О.; Telychkin, I. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 147-154, 2012)
  Розглянуто кримінально-правову характеристику та класифікацію злочинів серед працівників поліції США, зокрема злочинів у вигляді примушування особи до неправдивого зізнання у вчиненні злочину або правопорушення (самообмови). ...
 • Михайлишин, І. В.; Mykhailyshyn, I. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 234-242, 2012)
  Подано авторське визначення поняття «реєстрація фізичних осіб в Україні». Досліджено механізм проведення реєстрації фізичних осіб. Запропоновано шляхи вдосконалення механізму проведення реєстрації фізичних осіб в Україні. The ...
 • Мурза, О. В.; Murza, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 32-39, 2012)
  Встановлено та проаналізовано спільні та відмінні риси понять «правові пільги» і «привілеї». Зроблено висновок про те, що привілеї є окремим конкретним проявом правових пільг. The general and distinctive features of ...
 • Руколайніна, І. Є.; Rukolainina, I. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6010-0570 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 273-279, 2012)
  Охарактеризовано сучасний стан професійної підготовки правоохоронців щодо їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення. Визначено поняття матеріально-технічного та фінансового забезпечення правоохоронців у сфері ...
 • Пономарьова, Я. О.; Ponomarova, Ya. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 257-264, 2012)
  Здійснено аналіз наукових праць, нормативно-правових актів, присвячених дослідженню питання щодо визначення правового статусу учасників адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Analysis ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 141-146, 2012)
  На основі аналізу наукових праць та слідчої практики запропоновано визначення тактичного завдання розслідування та їх класифікацію, наведено найбільш типові загальні основні та проміжні тактичні завдання, що можуть бути ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 218-227, 2012)
  Визначено загальні та спеціальні ознаки органів внутрішніх справ як об’єкта контролю. Представлено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства з досліджуваних питань. The general and special signs of organs of ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 302-309, 2012)
  Розглянуто питання про об’єкт податкових правовідносин, з’ясовано місце об’єкта у структурі досліджуваних правовідносин. Досліджено співвідношення понять «об’єкт податкових правовідносин» та «об’єкт оподаткування». ...
 • Міщенко, Л. В.; Mishchenko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 242-247, 2012)
  Досліджено інститут відповідальності державних органів в оподаткуванні та визначена необхідність посилення гарантій платників податків шляхом впровадження норм, які забезпечують, в разі порушення, поновлення їх прав та ...
 • Гамалій, О. Л.; Hamalii, O. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 75-83, 2012)
  Виконано аналіз базових засад сучасного правового забезпечення протидії правопорушенням, вчиненим іноземцями в Україні; запропоновано пропозиції з його удосконалення. The analysis of basic principles of the modern legal ...
 • Батожська, О. В.; Batozhska, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 320-325, 2012)
  Розглянуто дискусійне у науці цивільного права питання визначення підстави цивільно-правової відповідальності. Аналізуючи існуючі теоретичні погляди на дану проблему, автором підтримано висловлену в науці позицію, що фактичною ...
 • Кривонос, І. С.; Kryvonos, I. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 102-107, 2012)
  Проаналізовано підстави зупинення провадження у кримінальній справі, передбачені ст. 280 проекту КПК, сформульовано пропозиції щодо розширення його підстав. Reasons of suspending the investigation under Art. 280 of the ...
 • Сущ, О. П.; Sushch, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3888-9613 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 355-359, 2012)
  Досліджено правову природу відносин з корпоративного інвестування. Виокремлено особливі ознаки, які дозволяють відносити вказані правовідносини до цивільно-правових. The legal nature of the relationship of corporate ...
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 65-69, 2012)
  Стаття репрезентує загальну змістовну характеристику понять «людина», «особистість», «індивід», «громадянин» з позицій сучасної загальнотеоретичної юриспруденції, з огляду на потреби юридичної практики, положення чинного ...
 • Давидюк, Т. В.; Davydiuk, T. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 331-339, 2012)
  Розглянуто особливості представництва інтересів обмежено дієздатних осіб у внутрішньокорпоративних відносинах і запропоновано зміни до чинного законодавства з цього питання. The features of presentation of restrictedly ...
 • Калашник, М. В.; Kalashnyk, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 8-14, 2012)
  На основі вивчення архівних документів, нормативно-правових джерел і матеріалів здійснено історико-правовий аналіз організації діяльності МВС УНР доби Директорії, досліджено правові підстави створення, реорганізації та ...
 • Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 133-141, 2012)
  Розглянуто погляди науковців на поняття та сутність оперативно- розшукового забезпечення кримінального судочинства, його завдання та окремі напрями процесуальної регламентації в процесі реформування кримінально- процесуального ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 387-392, 2012)
  Розглянуто ознаки та визначено момент виникнення трудової правосуб’єктності роботодавців – юридичних осіб. Досліджено правове становище керівника підприємства. Signs are considered and the moment of origin of labour legal ...

View more