KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012, № 1 (56) by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012, № 1 (56) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Теличкін, І. О.; Telychkin, I. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 147-154, 2012)
  Розглянуто кримінально-правову характеристику та класифікацію злочинів серед працівників поліції США, зокрема злочинів у вигляді примушування особи до неправдивого зізнання у вчиненні злочину або правопорушення (самообмови). ...
 • Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 313-319, 2012)
  Розглянуто питання процесуального статусу та особливості участі судового розпорядника в адміністративному процесі. The questions of judicial status and features of participation of judicial manager in an administrative ...
 • Фуфалько, Т. М.; Fufalko, T. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 52-59, 2012)
  Проаналізовано існуючі підходи до розуміння дискреційних повноважень і з’ясовано їх природу. Обґрунтовано необхідність обмеження дискреційних повноважень в умовах реалізації принципу пропорційності. Analysis of existing ...
 • Міщенко, Л. В.; Mishchenko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 242-247, 2012)
  Досліджено інститут відповідальності державних органів в оподаткуванні та визначена необхідність посилення гарантій платників податків шляхом впровадження норм, які забезпечують, в разі порушення, поновлення їх прав та ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 302-309, 2012)
  Розглянуто питання про об’єкт податкових правовідносин, з’ясовано місце об’єкта у структурі досліджуваних правовідносин. Досліджено співвідношення понять «об’єкт податкових правовідносин» та «об’єкт оподаткування». ...
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 65-69, 2012)
  Стаття репрезентує загальну змістовну характеристику понять «людина», «особистість», «індивід», «громадянин» з позицій сучасної загальнотеоретичної юриспруденції, з огляду на потреби юридичної практики, положення чинного ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 141-146, 2012)
  На основі аналізу наукових праць та слідчої практики запропоновано визначення тактичного завдання розслідування та їх класифікацію, наведено найбільш типові загальні основні та проміжні тактичні завдання, що можуть бути ...
 • Абламський, С. Є.; Ablamskiy, S. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 70-75, 2012)
  Визначено поняття та дано характеристику механізму реалізації прав потерпілого в кримінальному процесі України. Подано пропозиції щодо удосконалення законодавства України. Definition is determined and characteristics the ...
 • Коваль, В. Ф.; Koval, V. F. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 194-202, 2012)
  Досліджено теоретичні погляди вчених щодо місця податкової міліції в системі органів державної влади. З урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду обґрунтовано авторську позицію з цього питання. The theoretical looks ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 387-392, 2012)
  Розглянуто ознаки та визначено момент виникнення трудової правосуб’єктності роботодавців – юридичних осіб. Досліджено правове становище керівника підприємства. Signs are considered and the moment of origin of labour legal ...
 • Ольховська, С. М.; Olkhovska, S. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 248-251, 2012)
  Обґрунтовано позицію, згідно з якою в системі правових зв’язків адміністративний договір займає місце між адміністративним актом і договором приватноправового характеру. The position is grounded that in system of legal ...
 • Давидюк, Т. В.; Davydiuk, T. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 331-339, 2012)
  Розглянуто особливості представництва інтересів обмежено дієздатних осіб у внутрішньокорпоративних відносинах і запропоновано зміни до чинного законодавства з цього питання. The features of presentation of restrictedly ...
 • Калашник, М. В.; Kalashnyk, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 8-14, 2012)
  На основі вивчення архівних документів, нормативно-правових джерел і матеріалів здійснено історико-правовий аналіз організації діяльності МВС УНР доби Директорії, досліджено правові підстави створення, реорганізації та ...
 • Таланов, Ю. Ю.; Talanov, Yu. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 360-368, 2012)
  Досліджено проблеми, що виникають в теорії та на практиці при реалізації програми сурогатного материнства, з метою з’ясування поняття, сутності та значення сурогатного материнства в сучасних умовах, особливостей договірних ...
 • Батожська, О. В.; Batozhska, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 320-325, 2012)
  Розглянуто дискусійне у науці цивільного права питання визначення підстави цивільно-правової відповідальності. Аналізуючи існуючі теоретичні погляди на дану проблему, автором підтримано висловлену в науці позицію, що фактичною ...
 • Сущ, О. П.; Sushch, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3888-9613 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 355-359, 2012)
  Досліджено правову природу відносин з корпоративного інвестування. Виокремлено особливі ознаки, які дозволяють відносити вказані правовідносини до цивільно-правових. The legal nature of the relationship of corporate ...
 • Любімова, С. Ю.; Liubimova, S. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 210-218, 2012)
  Проаналізовані адміністративно-правові засади діяльності приватних підприємств, визначено їх правову сутність, особливості та значення. The administrative and legal principles of private enterprises activity are ...
 • Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 45-52, 2012)
  Проаналізовано сучасне становище міжнародної правової бази у сфері регламентації права на відшкодування шкоди жертвам грубих порушень прав людини; окреслено шляхи подальшого удосконалення співпраці світової спільноти та ...
 • Кривонос, І. С.; Kryvonos, I. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 102-107, 2012)
  Проаналізовано підстави зупинення провадження у кримінальній справі, передбачені ст. 280 проекту КПК, сформульовано пропозиції щодо розширення його підстав. Reasons of suspending the investigation under Art. 280 of the ...
 • Козицький, В. І.; Kozytskyi, V. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 203-210, 2012)
  Розглянуто поняття та складові елементи компетенції регіональних управлінь МВС України в областях. Проаналізовано права та обов’язки регіональних управлінь МВС України в областях в рамках правоохоронних та управлінських ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account