KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2011, № 2 (53). Спец. вип. : Незалежній Україні – 20 років

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2011, № 2 (53). Спец. вип. : Незалежній Україні – 20 років

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2011. - № 2 (53). Спец. вип. : Незалежній Україні – 20 років. - _с.

Recent Submissions

 • Магда, М. А.; Mahda, M. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 175-183, 2011)
  На основі аналізу нормативних джерел та досліджень вчених висвітлено особливості кримінальної відповідальності осіб, які надають публічні послуги, на сучасному етапі та у перспективі очікуваних змін до Кримінального ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 308-315, 2011)
  Розглянуто наукові підходи до визначення сфери дії трудового права. Окреслюються межі трудового права відносно інших галузей права, зокрема адміністративного та цивільного права. Визначається галузева належність відносин ...
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 37-43, 2011)
  Дано характеристику громадськості шляхом аналізу сутності громадянського суспільства, його особливостей та співвідношення з такими категоріями, як «суспільство», «держава», перелічено інститути громадянського суспільства, ...
 • Петрова, І. А.; Petrova, I. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 135-143, 2011)
  Розглянуто питання розвитку судово-товарознавчої експертизи продовольчих товарів, впливу результатів експертних досліджень на боротьбу з виробництвом неякісних продовольчих товарів та усуненням їх з ринку. Використання ...
 • Сворак, С. Д.; Svorak, S. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 88-94, 2011)
  На основі аналізу історичних джерел та публікацій українських та зарубіжних істориків через призму історико-цивілізаційного підходу розглядається проблема ґенези та розвитку «вольностей» українського народу в історичном ...
 • Нор, Ж. В.; Nor, Zh. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 293-300, 2011)
  Присвячена особистим немайновим правам органів внутрішніх справ як юридичним особам публічного права. В ній розглянуто становлення особистих немайнових прав юридичних осіб в Україні, а також питання щодо того, які особисті ...
 • Стецюк, Б. Р.; Stetsiuk, B. R. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 82-87, 2011)
  Досліджено основні аспекти реорганізації судочинства в Україні, виділено загальне і особливе, характерне для цього процесу. The main aspects of reorganization of the legal proceeding in Ukraine are researched, the general ...
 • Гуренко, Д. Ю.; Gurenko, D. Y. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 168-175, 2011)
  Розглянуто питання щодо характеристики об’єктивних ознак, тобто об’єкта і об’єктивної сторони злочину та складу злочину, передбаченого ст. 348 КК України, який встановлює відповідальність за посягання на життя працівника ...
 • Носова, О. В.; Nosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5638-6294 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 285-293, 2011)
  Розглянуто проблему взаємозв’язку припливу іноземного капіталу та рівня розвитку нормативно-правової бази, макроекономічних показників країни. Запропоновані основні напрямки поліпшення інвестиційної привабливості ...
 • Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 233-240, 2011)
  Розглянуто питання співвідношення законодавчої діяльності та відомчої нормотворчості, визначено поняття нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, проаналізовано їх класифікацію. Some issues of ...
 • Собко, Ю. В.; Sobko, Yu. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8854-8537 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 162-168, 2011)
  Проведено розмежування принципів права та норм-принципів, сформульовано поняття принципів внутрішньовідомчої координації правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ, визначено їх перелік. Differentiation of ...
 • Бурбело, Б. А.; Burbelo, B. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1071-1338 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 199-205, 2011)
  Проведено аналіз поняття даних про особу обвинуваченого. Розглянуто джерела інформації про особу обвинуваченого; методи, засоби, тактичні прийоми і рекомендації, які забезпечують у ході розслідування отримання повної ...
 • Деменко, О. І.; Demenko, O. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 48-56, 2011)
  Встановлено та проаналізовано суттєві ознаки правосвідомості. Сформульовано авторське визначення поняття правової свідомості. The essential features of the notion of legal consciousness are defines and analyzes. The ...
 • Ковальов, Є. В.; Kovalov, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8761-1071 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 26-36, 2011)
  Розкрито причини подальшого економічного відставання України від країн-конкурентів, послаблення економічної безпеки країни. Досліджено інноваційні напрямки розвитку економіки, енергетичної безпеки і організаційно- економічні ...
 • Сенчук, І. І.; Senchyk, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0025-8143 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 152-162, 2011)
  З урахуванням зарубіжного досвіду та вітчизняних особливостей визначено запобіжні заходи, які повинні завчасно проводитись працівниками органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку при проведенні в ...
 • Миколенко, В. А.; Mykolenko, V. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 56-64, 2011)
  Досліджено роль органів прокуратури в реалізації функцій держави в сучасних умовах. Надано рекомендації з удосконалення формування та функціонування прокуратури як правоохоронного органу демократичної, правової держави. The ...
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 64-69, 2011)
  Розглянуто національно-визвольну революцію в Україні 1989–1991 рр. як соціальну зміну, що формується «знизу». Показано, що рушійною силою революції був соціальний багатовекторний рух з мережною структурою. National and ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 143-152, 2011)
  Розглянуто особливості забезпечення реалізації громадянських та політичних прав працівників ОВС як громадян України, пов’язані з їх службовою діяльністю. Peculiarities of guaranteeing and realization civil and political ...
 • Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 113-121, 2011)
  Розглянуто окремі напрями розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності за роки незалежності в Україні, її сучасний стан та проблемні питання правового регулювання й організації цієї діяльності, а також інтеграційні ...
 • Шоптенко, С. С.; Shoptenko, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9786-5398 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 255-263, 2011)
  На основі комплексного дослідження визначено поняття та зміст компетенції судової міліції в Україні, охарактеризовано її структурні елементи та внесено пропозиції щодо систематизації повноважень підрозділу. The concept ...

View more