KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2011, № 1 (52)

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2011, № 1 (52)

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2011. - № 1 (52). - _с.

Recent Submissions

 • Колєсник, М. А.; Koliesnyk, M. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 324-333, 2011)
  Визначено особливості формування державної політики України у сфері протидії рейдерству. Вироблено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України у сфері протидії рейдерству та підвищення ефективності діяльності ...
 • Стратонов, В. М.; Stratonov, V. M.; Слінько, С. В.; Slinko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8611-3759 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 161-169, 2011)
  Розкрито сутність пізнавальної діяльності слідчого та умови її здійснення. Визначено вимоги, які стоять перед слідчим у процесі пізнавальної діяльності. The nature of the investigator’s cognitive activity and the conditions ...
 • Лещук, К. Б.; Leshchuk, K. B. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 189-195, 2011)
  Розглянуто основні способи вчинення злочинів з використанням цінних паперів, їх характерні ознаки та особливості. The basic methods of committing crimes involving securities, their typical signs and features are ...
 • Процких, О. Ю.; Protskykh, O. Y. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 236-245, 2011)
  Викладено шляхи удосконалення адміністративної діяльності міліції, що обумовлюють створення досконалих методів та форм правового регулювання та забезпечення ефективності її діяльності щодо встановлення особи. The ways ...
 • Доценко, О. М.; Dotsenko, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 296-302, 2011)
  Розглянуто питання природи права на особисте життя. Наголошено на приватній, цивільно-правовій природі особистого немайнового права людини на особисте життя без заперечення можливості і необхідності регулювання цього ...
 • Симоненко, Г. В.; Symonenko, H. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 245-252, 2011)
  Досліджено правові умови, які сприяють захисту суспільної моралі від впливу негативних факторів. Розкрито роль та функцію моралі в регулюванні суспільних відносин та їх взаємодію з адміністративно-правовими нормами. Legal ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 44-49, 2011)
  Досліджено основні фактори впливу подій 1654 р. на політичний, економічний та соціальний розвиток одного з регіонів України. Автори доводять, що цей вплив був опосередкованим, але значним. Basic factors of influence of ...
 • Головач, А. В.; Holovach, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 345-353, 2011)
  Досліджено суть і значення управлінської діяльності керівника в органах державної податкової служби України. Проаналізовано законодавство, що визначає структуру і процес управління в органах державної податкової служби. ...
 • Васильєва, Т. С.; Vasylieva, T. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 221-227, 2011)
  Виділено структурні елементи адміністративно-правового режиму господарської діяльності та стисло охарактеризовано окремі з них. The structural elements of the administrative and legal regime of the economic activity are ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 195-201, 2011)
  На основі аналізу наукової літератури та судової практики запропоновано авторське бачення системи криміналістичних методик розслідування злочинів, що вчиняються у бюджетній сфері України. The author's point of view ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 341-345, 2011)
  Проаналізовано точки зору вчених-трудовиків на предмет трудового права. Внесено рекомендації із вдосконалення проекту Трудового кодексу України стосовно закріплення кола відносин, пов’язаних із трудовими. Some points of ...
 • Красногор, О. В.; Krasnohor, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 302-309, 2011)
  Проаналізовано правову природу обтяжень нерухомого майна. Досліджено взаємозв’язок обтяжень нерухомого майна та обмежень прав осіб. Зроблено наголос на необхідності подальшого вдосконалення та доповнення переліку обтяжень, ...
 • Лапта, С. П.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 176-180, 2011)
  Розглянуто проблеми використання доказів під час розслідування злочинів. На основі аналізу наукових праць вітчизняних та закордонних вчених визначено основні цілі використання доказів у ході досудового слідства. The ...
 • Проневич, О. С.; Pronevych, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 154-160, 2011)
  Охарактеризовано сутність інституту душпастирства в поліції Польщі і Німеччини, здійснено аналіз особливостей правового статусу поліцейських капеланів та сформульовано обґрунтовану позицію щодо можливостей впровадження ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 169-176, 2011)
  Проаналізовано погляди науковців на організацію розслідування окремого злочину. Визначено перелік та сутність організаційних дій слідчого з розслідування у кримінальній справі на рівні криміналістичної методики. The ...
 • Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 134-139, 2011)
  Розглянуто наукові погляди з питання щодо визначення засобів, які служать гарантіями у кримінальному судочинстві. Досліджено чотири основних підходи до однозначного визначення кримінально-процесуальних гарантій та розглянуто ...
 • Серьогін, В. О.; Seryogin, V. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 261-271, 2011)
  Здійснено спробу системної, розгорнутої характеристики законодавчого забезпечення інформаційного прайвесі в Україні. Підкреслено, що українському законодавству не вистачає системності та єдності підходів до регулювання ...
 • Крєпаков, І. О.; Kriepakov, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2335-5256 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 106-111, 2011)
  Визначено проблеми законодавчого регулювання оперативно-розшукової діяльності, які не дозволяють у повному обсязі реалізувати теоретичні розробки щодо профілактики та попередження вимагання. The problems of legislative ...
 • Топоркова, М. М.; Toporkova, M. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 317-324, 2011)
  З урахуванням проведеного аналізу різних концепцій учених, положень нормативно-правових актів. Зроблено висновок, що, розглядаючи відповідальність за договором постачання побутовому споживачу теплової енергії, слід зважати ...
 • Петрова, І. А.; Petrova, I. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 118-128, 2011)
  Розглянуто процесуальні проблеми судово-товарознавчих експертиз споживчих товарів. Визначено, що проблеми виникають через велику кількість видів таких товарів та необхідність глибокого знання кожної з їх груп, а також ...

View more