KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2011, № 1 (52) by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2011, № 1 (52) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Письменицький, А. А.; Pysmenytskyi, A. A.; Турута, О. В.; Turuta, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 16-22, 2011)
  Досліджено зміст принципу верховенства права. Проаналізовано наукові підходи щодо його тлумачення. Визначено місце принципу верховенства права серед принципів правової держави, зокрема його зв’язок з принципом реальності прав ...
 • Лисенко, А. М.; Lysenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0780-2148 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 111-118, 2011)
  Визначено зміст поняття «злочини терористичної спрямованості», виявлено співвідношення між ним та такими поняттями, як «тероризм», «терористична діяльність», «терористичний акт» і розроблено чіткі критерії їх розмежування. The ...
 • Андрєєва, Г. В.; Andrieieva, H. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 386-393, 2011)
  Проаналізовано існуючі методи вимірювання трудової мотивації, окреслено їх переваги, недоліки та особливості застосування в ОВС. The methods of measuring labour motivation are analyzed. Their advantages, disadvantages ...
 • Радько, Д. В.; Radko, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 227-235, 2011)
  Проаналізовано охоронні правовідносини, в яких безпосередньо беруть участь фінансові компанії під час своєї діяльності, уточнено термінологію з досліджуваних питань, охарактеризовано склад охоронних правовідносин, ...
 • Лапта, С. П.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 176-180, 2011)
  Розглянуто проблеми використання доказів під час розслідування злочинів. На основі аналізу наукових праць вітчизняних та закордонних вчених визначено основні цілі використання доказів у ході досудового слідства. The ...
 • Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 88-99, 2011)
  Здійснено аналіз використання новітніх, інноваційних технологій в покращенні діяльності оперативних підрозділів МВС України з попередження злочинів. Use of new, innovative technologies to increase activity of operative ...
 • Проневич, О. С.; Pronevych, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 154-160, 2011)
  Охарактеризовано сутність інституту душпастирства в поліції Польщі і Німеччини, здійснено аналіз особливостей правового статусу поліцейських капеланів та сформульовано обґрунтовану позицію щодо можливостей впровадження ...
 • Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 252-260, 2011)
  Здійснено аналіз сучасних підходів щодо визначення методів правового регулювання інформаційних правовідносин. The analysis of modern approaches in determining the methods of legal regulation of informational legal ...
 • Лещук, К. Б.; Leshchuk, K. B. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 189-195, 2011)
  Розглянуто основні способи вчинення злочинів з використанням цінних паперів, їх характерні ознаки та особливості. The basic methods of committing crimes involving securities, their typical signs and features are ...
 • Васильєва, Т. С.; Vasylieva, T. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 221-227, 2011)
  Виділено структурні елементи адміністративно-правового режиму господарської діяльності та стисло охарактеризовано окремі з них. The structural elements of the administrative and legal regime of the economic activity are ...
 • Рябченко, М. С.; Riabchenko, M. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 140-147, 2011)
  Розглянуто правові засади розкриття злочинів підрозділами ДСБЕЗ у земельній сфері, внесено пропозиції до законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів. The legal basis of crimes’ disclosure in the land sector are ...
 • Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 181-189, 2011)
  Вказано елементи події економічного злочину, що обумовлені механізмом вчинення злочинів зазначеної категорії, та розкрито їх зміст. З урахуванням вказаних елементів події злочину сформульовано тактичні завдання розслідування ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 195-201, 2011)
  На основі аналізу наукової літератури та судової практики запропоновано авторське бачення системи криміналістичних методик розслідування злочинів, що вчиняються у бюджетній сфері України. The author's point of view ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 341-345, 2011)
  Проаналізовано точки зору вчених-трудовиків на предмет трудового права. Внесено рекомендації із вдосконалення проекту Трудового кодексу України стосовно закріплення кола відносин, пов’язаних із трудовими. Some points of ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 49-59, 2011)
  Досліджено організаційно-правові засади діяльності місцевого податкового апарату Російської імперії на українських землях в надзвичайних умовах Першої світової війни. Organizational and legal grounds of the local tax ...
 • Мічурін, Є. О.; Michurin, Ye. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 272-279, 2011)
  Досліджено окремі обмеження майнових прав фізичних осіб у договірному праві, винятки із договірної свободи. Виявлено обмеження у предметі договору, його ціні та ін. З’ясовано особливості дії таких обмежень та підстави їх ...
 • Доценко, О. М.; Dotsenko, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 296-302, 2011)
  Розглянуто питання природи права на особисте життя. Наголошено на приватній, цивільно-правовій природі особистого немайнового права людини на особисте життя без заперечення можливості і необхідності регулювання цього ...
 • Тіхонова, М. А.; Tikhonova, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4836-5928 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 22-29, 2011)
  Визначено, що в теорії права виділяють два системних утворення: галузь права та галузь законодавства, подано обґрунтування самостійності спортивного права як елемента системи законодавства. The author defines that the ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 44-49, 2011)
  Досліджено основні фактори впливу подій 1654 р. на політичний, економічний та соціальний розвиток одного з регіонів України. Автори доводять, що цей вплив був опосередкованим, але значним. Basic factors of influence of ...
 • Процких, О. Ю.; Protskykh, O. Y. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 236-245, 2011)
  Викладено шляхи удосконалення адміністративної діяльності міліції, що обумовлюють створення досконалих методів та форм правового регулювання та забезпечення ефективності її діяльності щодо встановлення особи. The ways ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account