KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Порівняльний аналіз іноземного законодавства з питання забезпечення гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності

Show simple item record

dc.contributor.author Одарченко, М. С.
dc.contributor.author Odarchenko, M. S.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8524-5343
dc.contributor.author Стащак, М. В.
dc.contributor.author Stashchak, M. V.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2517-0041
dc.date.accessioned 2019-06-26T11:26:04Z
dc.date.available 2019-06-26T11:26:04Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5520
dc.description Одарченко М. С. Порівняльний аналіз іноземного законодавства з питання забезпечення гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності / Одарченко Марина Сергіївна, Стащак Микола Володимирович // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія: Право. – 2018. – № 6 (18). – С. 127-134. uk_UA
dc.description.abstract Метою дослідження є здійснення порівняльного аналізу іноземного законодавства з питання забезпечення гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Методика включає детальний комплексний аналіз та узагальнення наявного науково-теоретичного матеріалу із піднятої проблематики на основі якого робляться обґрунтовані світоглядні висновки та рекомендації щодо розкриття сутності досліджуваних понять. В якості результатів дослідження визначено перспективні напрямки впровадження міжнародного досвіду. Зокрема: : 1) законодавство Сполучених штатів Америки та Республіки Вірменії побудовано таким чином, щоб забезпечувати гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності на всіх її стадіях, а також на всіх рівнях правового регулювання життя країни; 2) в Республіці Вірменії на відміну від Сполучених Штатів Америки оперативно-розшукові заходи є окремим напрямом діяльності правоохоронних органів (зокрема, і в Україні), які останні уповноважені застосовувати лише в рамках оперативно-розшукового провадження, а також є частиною процесуальної діяльності, оскільки можуть проводитися уповноваженими оперативними підрозділами до відкриття кримінального провадження, що не дозволяє здійснити в повній мірі прокурорський контроль та судовий нагляд за ходом їх проведення; 4) порівняльний аналіз законодавства Сполучених Штатів Америки та Республіки Вірменія з питання забезпечення гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності показав, що існують окремі норми, які є перспективними для апробації у вигляді експерименту на окремих територіях, за результатами якого можна приймати остаточне рішення щодо їх упровадження в національне законодавство. Наукова новизна виразилась в тому, що автором статті визначені перспективні напрямки міжнародної практики законодавчого регулювання питання забезпечення гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Опитані оперативні працівники Національної поліції України, а також працівники режимно-секретних підрозділів поліції визначають, що сьогодні існує багато проблемних та колізійних питань. Враховуючи вказане автором визначаються можливі шляхи їх усунення шляхом запровадження міжнародного досвіду. uk_UA
dc.description.abstract The aim of the study is to carry out a comparative analysis of foreign legislation on the issue of guaranteeing the legality of conducting operational and investigative activities. The methodology includes a detailed comprehensive analysis and synthesis of available scientific and theoretical material on the raised issues, on the basis of which grounded worldview conclusions and recommendations on disclosure of the essence of the studied concepts are made. As a result of the research, the prospective directions of implementation of international experience have been identified. In particular: 1) the legislation of the United States of America and the Republic of Armenia is constructed in such a way as to ensure legal certainty in conducting operational search activities at all its stages, as well as at all levels of legal regulation of the country's life; 2) in the Republic of Armenia, unlike the United States of America, operational search activities are a separate area of activity of law enforcement bodies (in particular, in Ukraine), which the latter are authorized to apply only in the framework of operative and investigative proceedings, as well as part of procedural activities, as they can conducted by authorized operational units prior to the opening of criminal proceedings, which does not allow full prosecution control and judicial supervision over their conduct; 4) a comparative analysis of the legislation of the United States of America and the Republic of Armenia on the issue of securing legality in the course of carrying out operational search activities showed that there are certain rules that are promising for testing in the form of an experiment in certain territories, which results in a final decision on their implementation into national legislation. Scientific novelty was expressed in the fact that the author of the article defined the perspective directions of the international practice of legislative regulation of the issue of guaranteeing legality during the conduct of operational and investigative activities. Interviewed operational officers of the National Police of Ukraine, as well as employees of the regime's secret police units, state that today there are a lot of problem and conflict issues. Taking into account the aforesaid the author determines the possible ways of their elimination by introducing international experience. en
dc.description.abstract Целью исследования является осуществление сравнительного анализа иностранного законодательства по вопросу обеспечения гарантий законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. В качестве результатов исследования определены перспективные направления внедрения международного опыта. В частности: 1) законодательство Соединенных Штатов Америки и Республики Армении построено таким образом, чтобы обеспечивать гарантии законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности на всех ее стадиях, а также на всех уровнях правового регулирования жизни страны; 2) в Республике Армении в отличие от Соединенных Штатов Америки оперативно-розыскные мероприятия является отдельным направлением деятельности правоохранительных органов (в том числе и в Украине), которые последние уполномоченные применять только в рамках оперативно-розыскного производства, а также является частью процессуальной деятельности, поскольку могут проводиться уполномоченными оперативными подразделениями до открытия уголовного производства, что не позволяет осуществить в полной мере прокурорский контроль и судебный надзор за ходом их проведения; 4) сравнительный анализ законодательства Соединенных Штатов Америки и Республики Армения по вопросу обеспечение гарантий законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности показал, что существуют отдельные нормы, которые являются перспективными для апробации в виде эксперимента на отдельных территориях, по результатам которого можно принимать окончательное решение по их внедрению в национальное законодательство. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія: Право. – 2018. – № 6 (18). – С. 127-134 uk_UA
dc.subject Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право uk_UA
dc.subject Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject оперативно-розыскная деятельность uk_UA
dc.subject operative and search activity uk_UA
dc.subject забезпечення гарантій законності uk_UA
dc.subject законність uk_UA
dc.subject зарубіжний досвід uk_UA
dc.subject законодавство uk_UA
dc.subject зарубежный опыт uk_UA
dc.subject foreign experience uk_UA
dc.subject законодательство uk_UA
dc.subject законность uk_UA
dc.subject provision of guarantees of legality during operationalsearch activity uk_UA
dc.subject legality uk_UA
dc.subject USA uk_UA
dc.subject США uk_UA
dc.subject Республіка Вірменія uk_UA
dc.subject Республика Армения uk_UA
dc.subject Republic of Armenia uk_UA
dc.subject Вірменія uk_UA
dc.subject Армения uk_UA
dc.subject Armenia uk_UA
dc.title Порівняльний аналіз іноземного законодавства з питання забезпечення гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності uk_UA
dc.title.alternative Comparative analysis of foreign legislation on the provision of guarantees of liability under the operational and sustainable activity uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account