KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Кореляція показників рецидивної злочинності з результатами діяльності виховних колоній

Show simple item record

dc.contributor.author Канібер, Ю. М.
dc.contributor.author Kaniber, Yu. M.
dc.date.accessioned 2019-08-07T07:49:28Z
dc.date.available 2019-08-07T07:49:28Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5608
dc.description Канібер Ю. М. Кореляція показників рецидивної злочинності з результатами діяльності виховних колоній [Електронний ресурс] / Канібер Ю. М. // Порівняльно-аналітичне право. – 2019. – № 2. – С. 203-207. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/2_2019/56.pdf. uk_UA
dc.description.abstract На підставі огляду повідомлень засобів масової інформації, результатів моніторингу правозахисних організацій, представників громадянського суспільства та матеріалів контрольно-наглядової діяльності публічної влади в статті відображено сучасний стан діяльності виховних колоній в Україні. Нині в Україні функціонують Мелітопольська виховна колонія для неповнолітніх жіночої статі, Кременчуцька, Прилуцька, Ковельська виховні колонії для неповнолітніх чоловічої статі, де станом на 1 січня 2019 р. відбували покарання у вигляді позбавлення волі 117 неповнолітніх. Провідними тенденціями реформування системи кримінально-виховних установ для неповнолітніх є скорочення кількості виховних колоній і осіб, що відбувають у них покарання, та покращення умов відбування покарання. З огляду на економічні рушійні сили реформування кримінально-виконавчої системи прогнозовано, що через декілька років в Україні залишаться дієвими лише по одній виховній колонії для осіб чоловічої та жіночої статі. Така перспектива не тільки відповідає організаційним і фінансовим можливостям держави, а й збігається з тенденціями розвитку суспільної правової свідомості, що знаходить відображення в стратегіях пенітенціарної політики та кримінально-виконавчому законодавстві. Відповідаючи на основне питання дослідження, отримано висновок, що зі статистичної точки зору рецидивна злочинність неповнолітніх після відбування покарання у виховних колоніях не може суттєво впливати на стан рецидивної злочинності в цілому. Навіть якщо майже всі звільнені знову вчинять злочини, то це становитиме близько 100 випадків особистого кримінального рецидиву, що не досягає навіть третини відсотка осіб, які вчинили повторні кримінальні правопорушення протягом 2018 р. Статистично вирахувати вплив рецидивних злочинів цієї категорії неповнолітніх на рівні рецидивної злочинності в цілому немає можливості через відсутність суттєвого статистичного масиву. Обґрунтовано висновок щодо зниження впливу результатів діяльності виховних колоній на стан рецидивної злочинності. Пов’язані з відбуванням покарання детермінаційні зв’язки рецидиву злочинності повнолітніх і злочинності неповнолітніх переходять із сфери пенітенціарного виховного впливу на засуджених неповнолітніх, що перебували в місцях позбавлення волі, у сферу пробаційного наглядового впливу, до якого нині залучено абсолютну більшість неповнолітніх осіб, що вчинили злочини. uk_UA
dc.description.abstract Based on the review of mass media reports and monitoring activities of human rights organizations, representatives of civil society, inspection of public authorities, the article describes the current state of activity of juvenile colonies in Ukraine. At present, there are Melitopol educational colony for juvenile women and Kremenchug, Pryluky, and Kovel educational colonies for juvenile males, in which as of January 1, 2019, 117 juveniles were sentenced to imprisonment. The actual tendencies of the reform of the system of institutions for serving juvenile criminal punishment in the form of deprivation of liberty are analyzed. The main tendencies of reforming the system of criminal institutions for minors are reducing the number of educational colonies and persons serving them punishment and improving the conditions of serving a sentence. Given the economic driving forces behind reforming the criminal-executive system, the author predicts that in a few years in Ukraine only one educational colony will remain active for men and women. Such a prospect is adequate to the current organizational and fnancial capabilities of the state, corresponds to trends in the development of public legal consciousness, which is reflected in the strategies of penitentiary policy and criminal-executive legislation. Answering the main question of the study, the author came to the conclusion that from a statistical point of view, recidivism of juvenile delinquents after serving sentences in educational colonies can not signifcantly affect the state of crime recidivism in general. In the worst case scenario, if almost all of those released will commit crimes again, it will amount to about 100 cases of personal criminal recidivism, which does not reach even one third of the percentage of those who committed repeated criminal offenses in 2018. To calculate the statistical effect of recurrent crimes this category of minors on the level of recidivism in general is not possible due to lack of signifcant statistical array. It is substantiated the conclusion about the reduction to insignifcant values of the impact of activity of juvenile colonies on the state of crime recidivism. Determination links related to the punishment of juvenile delinquency and juvenile delinquency come from the penitentiary educational impact on convicted juveniles in detention, in the sphere of probationary oversight, to which at the moment an absolute majority of juvenile offenders are involved crimes. en
dc.description.abstract На основании осмотра сообщений средств массовой информации, результатов мониторинга правозащитных организаций, представителей гражданского общества и материалов контрольно-надзорной деятельности публичной власти в статье отражено современное состояние деятельности воспитательных колоний в Украине. Ведущими тенденциями реформирования системы уголовно-воспитательных учреждений для несовершеннолетних является сокращение количества воспитательных колоний и лиц, отбывающих в них наказание, и улучшение условий отбывания наказания. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Порівняльно-аналітичне право. – 2019. – № 2. – С. 203-207 uk_UA
dc.subject Кримінально-виконавче право. Criminal and Executive Law. Уголовно-исполнительное право uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject неповнолітні uk_UA
dc.subject виховні колонії uk_UA
dc.subject умови відбування кримінального покарання uk_UA
dc.subject ефективність діяльності uk_UA
dc.subject реформування системи кримінально-виховних установ для неповнолітніх uk_UA
dc.subject кримінально-виховні установи для неповнолітніх uk_UA
dc.subject рецидивна злочинність uk_UA
dc.subject запобігання uk_UA
dc.subject протидія злочинності неповнолітніх uk_UA
dc.subject несовершеннолетние uk_UA
dc.subject minors uk_UA
dc.subject juvenile colonies uk_UA
dc.subject conditions of serving criminal punishment uk_UA
dc.subject efciency of activity uk_UA
dc.subject trends and results of reformation uk_UA
dc.subject reformation uk_UA
dc.subject crime recidivism uk_UA
dc.subject prevention uk_UA
dc.subject counteraction to crimes uk_UA
dc.subject воспитательные колонии uk_UA
dc.subject условия отбывания уголовного наказания uk_UA
dc.subject эффективность деятельности uk_UA
dc.subject реформирование системы уголовно-воспитательных учреждений для несовершеннолетних uk_UA
dc.subject уголовно-воспитательные учреждения для несовершеннолетних uk_UA
dc.subject рецидивная преступность uk_UA
dc.subject противодействие преступности несовершеннолетних uk_UA
dc.title Кореляція показників рецидивної злочинності з результатами діяльності виховних колоній uk_UA
dc.title.alternative Correlation indicators of crime recidivism with results of the activities of juvenile colonies uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account