KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Links between domestic violence and animal abuse: international experience

Show simple item record

dc.contributor.author Kachynska, M. O.
dc.contributor.author Качинська, М. О.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470
dc.date.accessioned 2019-08-07T10:14:26Z
dc.date.available 2019-08-07T10:14:26Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5609
dc.description Kachynska M. O. Links between domestic violence and animal abuse: international experience [Електронний ресурс] / Kachynska M. O. // Порівняльно-аналітичне право. – 2019. – № 2. – С. 130-133. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/2_2019/35.pdf. uk_UA
dc.description.abstract Статтю присвячено проблемі взаємозв’язку домашнього насильства та жорстокого поводження з тваринами. Особливу увагу приділено аналізу психологічних зв’язків та особливостей взаємодії агресора, потерпілої особи та тварини. Аналіз зосереджується на дослідженнях зарубіжних учених щодо невиконання батьками обов’язків стосовно виховання дитини, жорстокого поводження з дітьми та їхніх зв’язків із жорстоким поводженням із тваринами. Також детально проаналізовано не лише наслідки домашнього насильства для родини в першому поколінні, а й наслідки тривалого домашнього насильства, що передаються вже наступному поколінню як усталена модель поведінки. Під час аналізу цих правопорушень спеціальна увага приділяється жорстокому поводженню з тваринами як важливому індикатору не тільки існування домашнього насильства, а й свідчення щодо маргінальних нахилів правопорушника. У статті автор наводить визначення терміна «жорстоке поводження з тваринами», який він розуміє як знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило мучення, завдало їм фізичного страждання, тілесні ушкодження, каліцтво або призвело до загибелі, нацьковування тварин одна на одну та на інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, залишення домашніх і сільськогосподарських тварин напризволяще, а також порушення правил утримання тварин. У статті наводяться результати досліджень британських учених про існування зв’язку між домашнім насильством та жорстоким поводженням із тваринами. Окремо аналізується низка історичних подій, що передували виявленню цього взаємозв’язку. Зазначено, що в 1822 р. у Великій Британії було прийнято Закон Мартіна, який уперше передбачав благополуччя тварин та забороняв жорстоке й неправильне поводження з тваринами. Організації, схожі на Британське королівське товариство з попередження жорстокого поводження з тваринами, були створені в 1865 р. в США та в 1869 р. в Канаді. Зусилля, спрямовані на захист прав дітей, отримали розвиток лише як результат роботи руху щодо гуманного поводження з тваринами. uk_UA
dc.description.abstract The article is devoted to the problem of the relationship between domestic violence and animal abuse. Particular attention is paid to the analysis of psychological interactions and peculiarities of the interaction between the aggressor, victim and animal. The analysis focuses on studies by international scholars on the failure of parents to take responsibility for child upbringing, child abuse and their links to animal abuse. Also, the consequences of domestic violence not only for the frst-generation family, but also the consequences of prolonged domestic violence, which are already passed on to the next generation as an established pattern of behaviour, are analysed in detail. By analysing the identifed offences, special attention is paid to animal abuse as an important indicator of not only the existence of domestic violence, but also the tendencies of the offender. In the article, the author defnes the essence of the term “animal abuse”, namely, it is mistreatment of animals, including homeless animals, which can include torture, physical suffering, injuries, death, and inoculation of animals, committed with malicious or negligent motives, the abandonment of domestic and farm animals to their fate, including violations of animal retention rules. The article presents the results of studies by British scholars on the existence of a link between domestic violence and ill-treatment of animals. Separately analysed a series of historical events preceding the identifcation of the relationship. In 1822, the United Kingdom adopted the Martin Act, which frst provided for the welfare of animals, and forbade cruel and inappropriate handling of animals. Organisations similar to the British Royal Society for the Prevention of Ill-Conservation with Animals were created in 1865 in the United States, and in 1869 in Canada. Efforts have been made to protect the rights of children, which have only developed as a result of the work on humane treatment of animals. en
dc.description.abstract Статья посвящена проблеме взаимосвязи домашнего насилия и жестокого обращения с животными. Особое внимание уделено анализу психологических связей и особенностей взаимодействия агрессора, потерпевшего и животного. Анализ сосредоточивается на исследованиях зарубежных ученых относительно невыполнения родителями обязанностей по воспитанию ребенка, жестокого обращения с детьми и их связей с жестоким обращением с животными. Также детально проанализированы не только последствия домашнего насилия для семьи в первом поколении, но и последствия длительного домашнего насилия, которые передаются уже следующему поколению как устоявшаяся модель поведения. При анализе этих правонарушений специальное внимание уделяется жестокому обращению с животными как важном индикатору не только существование домашнего насилия, но и свидетельству о маргинальных отклонений правонарушителя. ru
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Порівняльно-аналітичне право. – 2019. – № 2. – С. 130-133 uk_UA
dc.subject Кримінологія. Criminology. Криминология uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject насильство в родині uk_UA
dc.subject насильство в сім`ї uk_UA
dc.subject злочини над тваринами uk_UA
dc.subject насильство над дітьми uk_UA
dc.subject зарубіжний досвід uk_UA
dc.subject латентність насильства в родині uk_UA
dc.subject латентність правопорушень над тваринами uk_UA
dc.subject превенція uk_UA
dc.subject діти uk_UA
dc.subject тварини uk_UA
dc.subject насилие в семье uk_UA
dc.subject дети uk_UA
dc.subject животные uk_UA
dc.subject преступления над животными uk_UA
dc.subject насилие над детьми uk_UA
dc.subject зарубежный опыт uk_UA
dc.subject латентность насилия в семье uk_UA
dc.subject латентность правонарушений над животными uk_UA
dc.subject превенция uk_UA
dc.subject domestic violence uk_UA
dc.subject animal abuse uk_UA
dc.subject child abuse uk_UA
dc.subject violence against child uk_UA
dc.subject international experience uk_UA
dc.subject latency of domestic violence uk_UA
dc.subject latency of animal abuse uk_UA
dc.subject prevention uk_UA
dc.subject animals uk_UA
dc.title Links between domestic violence and animal abuse: international experience uk_UA
dc.title.alternative Зв’язок домашнього насильства та жорстокого поводження з тваринами: міжнародний досвід uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account