Право і безпека, 2012, № 1 (43)

 

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків: 2012. - № 1 (43). - 2__ с. - ISSN 1727-1584.

Recent Submissions

 • Жидовцева, О. А.; Zhydovtseva, O. A. (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 13-17, 2012)
  Досліджено структуру та функції професійної правосвідомості. Проаналізовано сучасні підходи до визначення поняття «професійна правосвідомість», розглянуто її структурні елементи та визначено зміст основних функцій професійної ...
 • Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 18-22, 2012)
  Розглянуто досвід появи фінансового капіталу у контексті земельного ринку як окремого джерела його формування на українських землях Російської імперії на рубежі XIX і XX століть. На прикладах діяльності акціонерних земельних ...
 • Ковальов, Є. В.; Kovalov, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8761-1071 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 255-261, 2012)
  Визначено особливості сучасного кризового стану світової економіки. Виявлено суттєву невідповідність напрямків розвитку України міжнародним економічним тенденціям. Сформульовано ризики і загрози входження національної ...
 • Воропай, А. О.; Voropai, A. O.; Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 305-308, 2012)
  Досліджено психологічні особливості підлітків, схильних до Інтернет-залежності. Розглянуто причини появи такої адикції та її прояви. Представлено результати дослідження особистісних особливостей підлітків, які мають ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 157-161, 2012)
  Проаналізовано основні підходи до вивчення мовних конструкцій, що використовуються при розробленні норм сучасного кримінологічного законодавства. Окреслено перспективні напрями вивчення відповідної проблематики.
 • Бондаренко, Л. О.; Bondarenko, L. O.; Яценко, Ю. В.; Yatsenko, Yu. V. (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 301-305, 2012)
  Досліджено специфіку саморегуляції осіб з різним рівнем толерантності до невизначеності. Визначено достовірні відмінності за шкалами «Оцінка результату», «Гнучкість» і «Самостійність» в осіб із високим та низьким рівнем ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 204-208, 2012)
  На основі аналізу наукових праць, судової практики запропоновано визначення тактичної операції, розглянуто найбільш типові тактичні операції, що можуть бути застосовані при розслідуванні злочинів у бюджетній сфері України, ...
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 201-204, 2012)
  Розглянуто проблемні питання розроблення методики розслідування певної групи злочинів. Висвітлено окремі важливі питання, що мають значення для організації, формування та використання методики розслідування певної групи злочинів.
 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 230-233, 2012)
  Досліджено адміністративно-правовий статус суб’єкта та об’єкта кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України. Розкрито роль керівника як найбільш вагомої структурної одиниці органів внутрішніх справ.
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 55-58, 2012)
  Наголошено, що у контексті визначення поняття правопорушення як обов’язкова його ознака має називатись саме юридична відповідальність, а не негативні наслідки, звернуто увагу на те, що категорія «позитивна відповідальність» ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X; Лимар, А. М.; Lymar, A. M. (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 23-26, 2012)
  Висвітлено проблеми законодавчого забезпечення та реалізації права людини на свободу світогляду і віросповідання в Україні. Досліджено історію його становлення та закріплення у законодавстві України. На підставі визначених ...
 • Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 190-195, 2012)
  Визначено дії оперативних підрозділів органів внутрішніх справ після отримання первинної оперативно-розшукової інформації, визначення принципу роботи, в даному випадку -лінійного, використання всіх передбачених законодавством ...
 • Калашник, М. В.; Kalashnyk, M. V. (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 67-72, 2012)
  Визначено, що прогалини в законодавстві України викликають певні колізії щодо визначення адміністративної та дисциплінарної відповідальності працівників міліції.
 • Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 292-298, 2012)
  Висвітлено сучасні підходи до психодіагностики емоційного інтелекту особистості; представлено результати авторського дослідження його рівня і структури в керівників органів внутрішніх справ.
 • Бекетова, Ю. Г.; Beketova, Yu. H.; Ламаш, І. В.; Lamash, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 298-300, 2012)
  Наведено результати дослідження комунікативної компетентності і комунікативних умінь у людей із різним рівнем суб’єктивного відчуття самотності.
 • Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 161-164, 2012)
  Проаналізовано поняття, функції та процес формування громадської думки в діяльності органів внутрішніх справ.
 • Васенко, В. К.; Vasenko, V. K.; Тереніна, О. В.; Terenina, O. V. (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 213-217, 2012)
  Розкрито стан безпеки життєдіяльності працівників правоохоронних органів. Виокремлено найважливіші чинники, що впливають на рівень їх безпеки життєдіяльності. Запропоновано шляхи покращення стану безпеки життєдіяльності ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 226-230, 2012)
  Розглянуто теоретичні підходи і законодавчу практику визначення поняття «дисциплінарний проступок». Досліджено склад дисциплінарного проступку. Надано авторське визначення поняття «дисциплінарний проступок».