Право і безпека, 2011, № 2 (39)

 

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків: 2011. - № 2 (39). - 2__ с. - ISSN 1727-1584.

Recent Submissions

 • Гришко, Л. М.; Gryshko, L. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0347-1118 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 28-32, 2011)
  Досліджено порядок престолонаслідування в монархіях Арабського Сходу. Проведено порівняльній аналіз та вказано особливості порядку престолонаслідування у цих країнах. Виділено чотири способи формування глави держави та ...
 • Василенко, В. М.; Vasulenko, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9313-861Х (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 114-117, 2011)
  Досліджено історичні етапи становлення ветеринарної міліції в Україні та здійснено аналіз їх цільових завдань. Розкрито сутність діяльності ветеринарної міліції щодо забезпечення ветеринарної та санітарно-епідеміологічної ...
 • Ковальов, Є. В.; Kovalov, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8761-1071 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 268-272, 2011)
  Досліджено причини, умови та наслідки існування корупції; запропоновано метод застосування організаційно-економічних заходів її протидії. The reasons, conditions and consequences of existence of corruption are researhed; ...
 • Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 169-172, 2011)
  Досліджено сутність та процес застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ та його стадії. Розглянуто проблему співвідношення дискреційних повноважень та ефективності як принципу управління. ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 161-165, 2011)
  З’ясовано категорії «взаємодія» та «координація» стосовно суб’єктів охорони державного кордону та визначено критерії розмежування вказаних понять. The categories «interaction» and «coordination» in relation to subjects ...
 • Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 102-105, 2011)
  Проаналізовано особливості, функції, мету та завдання процесуального права. Peculiarities, functions, purpose and tasks of trial law have been analyzed. Проанализированы особенности, функции, цель и задачи процессуального права.
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 253-257, 2011)
  Визначено загальні підходи до розуміння юридичних фактів у трудовому праві та надано рекомендації із вдосконалення проекту Трудового кодексу України в цій сфері. General approaches to the understanding of judicial facts ...
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 240-245, 2011)
  Розглянуто кримінологічну характеристику сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією. Визначено основні тенденції даного злочину, чинники, що сприяють його вчиненню, а також проаналізовано особу сутенера та ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 80-86, 2011)
  Охарактеризовано чинне законодавство України та наукову літературу на предмет визначення поняття правоохоронних органів. Визначено особливості правоохоронних органів у державі як об’єкта контролю, сформульовано їх поняття. The ...
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 7-11, 2011)
  Визначено поняття та здійснено характеристику правоохоронної функції держави шляхом аналізу точок зору науковців щодо розуміння правових категорій «функція держави», «правоохоронна функція держави», «правоохоронна діяльність», ...
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 273-276, 2011)
  Досліджено інформаційне забезпечення діяльності органів державної податкової служби України в умовах реформування облікового процесу з урахуванням міжнародних стандартів та автоматизації обробки даних. Проаналізовані ...
 • Кісіль, О. Ю.; Kisil, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6323-474X (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 66-69, 2011)
  Розглянуто питання правового статусу осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ; надано пропозиції з його удосконалення. The question of the legal status of enlisted and officer corps of Ministry of ...
 • Коломієць, Ю. М.; Kolomiets, Y. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5171-7808; Задерій, І. А.; Zaderii, I. A. (Право і Безпека. – 2011. – № 2(39). – С. 15-19., 2011)
  Розглянуто проблему визначення гідності як юридичної категорії. Досліджено різні підходи вчених до визначення сутнісних характеристик даного соціального та правового феномену. Виокремлено характерні ознаки, котрі дозволяють ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Право і безпека. – 2011. – № 2 (39). – С. 46-51, 2011)
  Розглянуто особливості функціонування судових органів у Київській, Волинській та Подільській губерніях Російської імперії у XIX ст.