Право І Безпека, 1999

 

Recent Submissions

 • Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0943-6735 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: IV Міжнародна науково-практична конференція(м. Харків, 31 трав. 2019 р.), 2019)
  В даній науковій праці розглянуті питання, що розкривають процес формування мотивації курсантів закладів вищої освіти з специфічними умовами навчання до занять фізичною підготовкою та спортом. Дано поняття мотиву, проведений ...
 • Іванова, І. Л.; Ivanova, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7089-9360; Коршенко, А. Є.; Korshenko, A. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8479-1791 (Актуальные научные исследования в современном мире. - 2019. - Вып. 2(46), ч. 5. - С. 117-122, 2019)
  Анотація. В статті розглядається необхідність навчання володіння іноземною мовою, як засобом вираження своїх думок та обміну інформацією у сфері майбутньої професійної діяльності. Робиться наголос на впровадження інноваційних ...
 • Syniavska, O. Yu.; Синявська, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Pokataіeva, O.; Pokataіev, P. (Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4, No. 4. - P. 321-325, 2018)
  The purpose of the paper is to investigate the procedure of provision of economic incentives in the sphere of settlements improvement in the context of elements of development, in particular, the provision of tax ...
 • Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 квіт. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. –С. 160-162, 2019)
  Показано, що за корупційні злочини застосовувалися різні покарання. Вивчення пам’яток права тієї доби дозволяє дійти висновку, що саме тоді закладалися підвалини антикорупційного законодавства. Це було викликано поширенням ...
 • Варунц, Л. Д.; Varunts, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0024-385X; Устименко, О. С.; Ustymenko, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5169-0123 (Science progress in European countries: new concepts and modern solutions : Papers of the 4th International Scientific Conference (Stuttgart, Germany, 28 December 2018). - Stuttgart, 2018. - P. 666-673, 2018)
  В тезах доповіді автори розкривають питання становлення громадянського суспільства в Україні. Розглянуті основні сучасні підходи до розуміння громадянського суспільства та акцентовано увагу на відносинах громадянського ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 26. - С. 216-222, 2004)
  Під час дослідження процесу еволюції адміністративно-територіальної організації Республіки Польща з'ясовано основні детермінанти, що вплинули на перебіг змін; з'ясовані хронологічні рамки та здійснено періодизацію; визначено ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Вип. 34. - С. 71-77, 2006)
  Розглянуто особливості передачі майна органами державної влади одиницям територіального самоврядування Республіки Польща в результаті проведення самоврядних реформ 1990-1998 рр.
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Право і безпека. - 2004. - № 1, т. 3. - С. 21-25, 2004)
  Визначається місце і роль територіального самоврядування у системі публічної влади Республіки Польща; підкреслена недосконалість польської термінології з даного питання, а також неоднозначність підходів при визначенні ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Право і безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 19-24, 2008)
  Статтю присвячено самоврядним механізмам як найбільш дієвим і результативним інструментам захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні. Досліджено роль та функціональне призначення органів місцевого самоврядування ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 872. Серія: Право. - 2009. - Вип. 6. - С. 167-171, 2009)
  Статтю присвячено проблемі визначення сутності права Європейського Союзу як правового феномена сучасної Європи, для якої характерний специфічний правопорядок і правова система, що склалася на межі міжнародного й національного ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 30-34, 2010)
  Розглянуто проблему впливу інтеграційних процесів на еволюцію регіональної правової системи (на прикладі Європейського Союзу). Визначено основні напрямки інтеграційних процесів у Європі та досліджено механізми їх взаємодії ...
 • Ясечко, С.В.; Iasechko, S.V.; http://orcid.org/0000-0003-4058-9959 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 19–20 трав. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С.236-238, 2017)
  В тезах доповіді розглянуто проблеми правочинів з нематеріальними благами. The theses of the report deal with the problems of transactions with intangible benefits. В тезисах доклада рассмотрены проблемы сделок с ...
 • Шишка, О.Р.; Shishka, A.; https://orcid.org/0000-0002-1396-0508 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 19–20 трав. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 230-233, 2017)
  В роботі розглянута проблема класифікації юридичних фактів за вольовим критерієм. The paper deals with the problem of the classification of legal facts by will. В работе рассмотрена проблема классификации юридических ...
 • Шишка, О.Р.; Shishka, A.; https://orcid.org/0000-0002-1396-0508 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (Харків, 25 трав. 2018 р.). – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 226-230, 2018)
  В тезах доповіді досліджується проблема регламентування об’єктоздатнocті особистих немайнових прав. The theses of the report examine the problem of regulating the objectability of personal non-property rights. В тезисах ...
 • Шишка, О.Р.; Shishka, A.; https://orcid.org/0000-0002-1396-0508 (Методологія цивільного (приватного) права України в умовах європеїзації (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 27 жовтня 2017 р. – К. : ТОВ «Білоцерківдрук», 2018. – С. 199-206., 2018)
  В тезах доповіді досліджується проблема розходження доктринальних установок з легальними в ст. 1 ЦК України. The thesis of the report investigates the problem of the difference between doctrinal installations with legal ...
 • Шишка, О. Р.; Shishka, A.; https://orcid.org/0000-0002-1396-0508 (Актуальні проблеми приватного права :матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 9б-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АНУРСР В. П. Маслова (Харків, 14 лют. 2018 р.). - Харків : Право, 2018. — С. 250-255., 2018)
  В тезах доповіді досліджуються проблеми деяких аспектів легально-правового визначення цивільних відносин. The theses of the report examine the problems of some aspects of the legal definition of civil relations. В тезисах ...
 • Шишка, О. Р.; Shishka, A.; https://orcid.org/0000-0002-1396-0508 (Безпека як правовий концепт : виступи учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 20 квітня 2018 р.). / Відповідальний за випуск професор Р.Б. Шишка. - К.: Видавництво Ліра-К. 2018. - с. 105 - 111, 2018)
  У тезах доповіді досліджується проблема рівня правової визначеності концепту цивільного права як гарантії правового безпеки і стабільності права. The theses of the report examine the problem of the level of legal certainty ...
 • Шишка, Н.В.; Shishka, N.V.; https://orcid.org/0000-0002-3396-4530 (Актуальні проблеми приватного права : матеріали XVII наук.-практ. конф., присвяч. 97-й річниці з дня народж, д-pa юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УPCP В. П. Маслова (Харків, 22 лют. 2019 р.). - Харків : Право, 2019. - С.312-316., 2019)
  В тезах доповіді проаналізовано деякі аспекти категорії "майно" як об'єкта цивільних прав. The theses of the report analyzed some aspects of the category "property" as an object of civil rights. В тезисах доклада ...
 • Шишка, Н.В.; Shishka, N.V.; https://orcid.org/0000-0002-3396-4530 (Безпека як правовий концепт: виступи учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 20 квітня 2018.). / Відповідальний за випуск професор Р.Б. Шишка. - К.: Видавництво Ліра-К. 2018. - С.103-105., 2018)
  В тезах доповіді досліджується проблема захисту персональних даних при загрозах національній безпеці. The thesis addresses the problem of protecting personal data in the face of threats to national security. В тезисах ...
 • Тіхонова, М.А.; Tikhonova, M.A.; https://orcid.org/0000-0002-4836-5928 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, Харків, 25 трав. 2018 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2018. - С.218-220., 2018)
  В тезах доповіді проаналізовано право на визначення гендерної приналежності. The theses of the report analyzed the right to determine gender. В тезисах доклада проанализировано право на определение гендерной принадлежности.

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds