Право І Безпека, 1999

 

Recent Submissions

 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Bakumov, O. S.; Бакумов, О. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Ustymenko, O. S.; Устименко, О. С.; ORCID:https://orcid.org/0000-0002-5169-0123; Seliukov, V. S.; Селюков, В. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (JANUS.NET: e-journal of International Relations. - 2019. - Vol. 10, N.º 2. - P. 152-165, 2019)
  У статті розглядається питання дотримання органами Національної поліції України права людини на свободу від катувань чи нелюдського поводження або покарання. Практика Європейського суду з прав людини свідчить про те, що ...
 • Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363; Наджафлі, Е. М.; Nadzhafli, E. M. (Харків: ТОВ «Планета-Прінт», 2020. - 276 с., 2020)
  Монографію присвячено комплексному дослідженню принципів адвокатської діяльності в Україні. Визначено поняття, характерні ознаки та змістовну складову принципів адвокатської діяльності в Україні. Розглянуто джерельну базу ...
 • Войциховский, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Войціховський, А. В. (Заң ғылымын дамытудың заманауи үрдістері = Современные тенденции развития юридической науки: материалы междунар. науч.-теорет. конф. молодых ученых (г. Караганда, 26 июн. 2020 г.). — Караганда: 2020. — С. 45-47, 2020)
  В тезисах доклада раскрываются вопросы деятельности Национальной полиции Украины в области защиты прав человека. Дается перечень международно-правовых актов, регламентирующих указанную деятельность органов полиции. ...
 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 87-90, 2019)
  У тезах доповіді розкриваються питання формування міжнародної політики захисту обєктів критичної інфраструктури. Дається аналіз діяльності України, зарубіжних країн і зусиль міжнародних організацій (ООН, ЄС) щодо вироблення ...
 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.) . – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 52-54, 2019)
  У тезах доповіді розкривається сутність кібератаки як елементу гібридної війни. Визначаються найбільш ефективні види кібератак, які направлені на дестабілізацію компютерних систем держави.
 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 40-42, 2019)
  Тези доповіді присвячені формуванню системи інформацйної безпеки в рамках ООН. Дається короткий аналіз нормативно-правових актів ООН у галузі міжнародної інформаційної безпеки. Theses of the report are devoted to the ...
 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). - Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. - С. 100-103, 2020)
  Тези доповідей присвячені особливостям розвитку регіоналізму в ЄС, дається характеристика концепції «Європи регіонів», а також визначаються передумови створення і напрямки діяльності Комітету регіонів.
 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2020. - Вип. 29. - С. 281-288, 2020)
  Стаття присвячена дослідженню правових і організаційних засад забезпечення інформаційної38 безпеки держав у сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства. Проаналізовано теоретичні підходи до визначення сутності ...
 • Шаповал, В. Н.; Shapoval, V. M.; Шаповал, В. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-8463 (Смысл творчества: инновации и Dasein : сб. ст. – СПб, 2016. – С. 147-155, 2016)
  В статье рассматриваются отдельные проявления системного кризиса, переживаемого современной цивилизацией, его истоки и формы проявления. Автор делает ударение на том, что основания переживаемых трудностей следует искать в ...
 • Kulish, A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2700-483X; Chumak, V. V.; Чумак, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Chernysh, R.; Черниш, Р. Ф.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4176-7569; Khan, O. O.; Хань, О.О.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547; Havrik, R.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1557-0594 (Amazonia Investiga. - 2020. - Vol. 9, Issue 30 (June). - P. 99-110, 2020)
  Стаття присвячена важливій та актуальній темі – заходам щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів комерційного призначення в Україні. Автори аналізують позицію наукової доктрини щодо сутності ...
 • Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; ResearcherID: D-1818-2016 (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020)
  Зазначено, що в останні десятиріччя в Україні організована злочинність досягла рівня інституціоналізації кримінальних практик: злочинні угрупування мають чітку структуру, спеціалізацію, власну субкультуру, зв’язки зі ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384 (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020)
  Відзначено, що в Україні існує потреба у формуванні та розвитку теоретичних і практичних засад криміналістичного дослідження ДНК як окремого розділу криміналістичної техніки. Це надасть можливість вивести на новий якісний ...
 • Солонецький, І. І.; Solonetskyi, I. I. (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020)
  Розглянуто визначення та ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Сутність даного поняття можна охарактеризувати як суспільно шкідливе, протиправне, винне діяння, що посягає на ...
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020)
  Зазначено, що установчою діяльністю в публічно-правовій сфері покликані займатися спеціальні суб’єкти: органи та посадові особи державної влади й місцевого самоврядування, міжнародні організації. Як правило, у рамках держав ...
 • Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591 (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020)
  Зазначено, що застосування аналогії, яка передбачала б наділення слідчого повноваженнями дізнавача, не застосовується через непропорційність повноважень вказаних представників сторони обвинувачення. Подібні законодавчі ...
 • Рог, В. Є.; Roh, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7443-5125; Мелащенко, О. П.; Melashchenko, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4550-6879 (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020)
  Зазначено, що статистичний аналіз це один з етапів статистичного дослідження, на якому здійснюється вивчення, порівняння, співставлення статистичних показників, які характеризують досліджуване явище, як між собою, так і з ...
 • Панасюк, О. В.; Panasiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1621-687X (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020)
  Проведена класифікація адміністративних стягнень надає можливість прояснити основні риси, що властиві стягненням, детальніше розібратись з механізмом їх впливу на деліквента та зрозуміти напрямки вдосконалення їх ...
 • Новіченко, А. В.; Novichenko, A. V. (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020)
  Наведені показники, які свідчать про дієвість роботи Державної міграційної служби та, виходячи з цього, зміни в законодавстві України з оптимізації центральних органів виконавчої влади. Питання протидії нелегальній міграції ...
 • Нестеренко, О. В.; Nesterenko, O. V. (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020)
  Детально розглянута територіальна оборона з наукової позиції та її подальше відмежування від інших, суміжних правових категорій та явищ. Територіальна оборона є правовою категорією, дію якої обмежено певною місцевістю, ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020)
  Зазначено, що метою контролю за діяльністю правоохоронних органів є забезпечення: реалізації в діяльності правоохоронних органів основних принципів та вимог правоохоронної політики держави; неухильного дотримання дисципліни ...

View more