Право І Безпека, 1999

 

Recent Submissions

 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Хлєстков, О. В.; Khliestkov, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8777-8269; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8251-642X (Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Харків, 17 берез. 2020 р.). – Харків : НАНГУ, 2020. – С. 176-177, 2020)
  Розглядається стан систем забезпечення публічної безпеки з використанням технічних приладів і технічних засобів фото- і кінозйомки, відеозапису в розвинутих країнах світу. Визначаються тенденції розвитку систем безпеки в світі.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С.83-84, 2020)
  Надано варіанти технічних рішень проблеми захисту персональних даних у сфері протидії злочинності.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 10-1, 2020)
  Надано шляхи реалізації програми інформатизації системи Міністерства внутрішніх справ України, розробленої на 2018–2020 роки.
 • Сиромятнікова, М. С.; Syromiatnikova, M. S. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – 402 с, 2020-05-15)
  Сплата податків в будь-якій країні світу є запорукою фінансування як сфери соціального захисту, так і забезпечення роботи органів влади з виконання покладених на них повноважень. Законодавство, яке регулює сплату податків, ...
 • Фіалка, М. І.; Fialka, M.I.; ORCID, orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації: матеріали міжнар. наук.‑практ. круглого столу, присвяч. пам’яті професора В. В. Сташиса (15 трав. 2020 р., м. Харків). Харків : Право. - 2020. - С. 375-378., 2020-05-15)
  В тезах доповіді наголошується наступне: в межах ст. 358 КК України, а рівно як і в ст.ст. 357 та 366 КК України, потрібно використовувати тільки термін «офіційний документ»; з метою усунення необґрунтованого розширеного ...
 • Фіалка, М. І.; Fialka, M.I.; ORCID, orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф. (27 трав. 2020 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. Харків: ХНУВС, 2020. С. 127-129., 2020-05-27)
  В тезах доповіді наголошується на тому, що кваліфікація суспільно небезпечного діяння у виді торгівлі людьми за допомогою підроблених документів повинно реалізовуватись шляхом сукупності злочинів, передбачених ст. 149 КК ...
 • Кацалап, Л. С.; Katsalap, L. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2740-1376 (Шляхи реформування юридичних наук у європейський простір: теоретико-практичний аспект: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2020 року, м. Херсон) 2020. С. 169-172, 2020-05-19)
  В тезах доповіді висвітлено роль зарубіжного досвіду у формуванні та реалізації державної соціальної політики України на основі історичного аналізу нормативно-правової бази сфери соціального забезпечення.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 трав.2020 р.). – Xарків: ХНУВС, 2020. – С. 12-16, 2020)
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016 (Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. - 336 p. - P. 57-79, 2017)
  З’ясовано сутність правоохоронної функції держави. Виокремлено основні ознаки, характерні для адміністративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції держави. Охарактеризовано структуру адміністративно-правового ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016 (ХНУВС, 2014)
  Дисертацію присвячено визначенню адміністративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції держави. Уточнюється поняття правоохоронної функції держави. З’ясовуються сутність та структура адміністративно-правового ...
 • Безпалова, O. I. (Видав. дім «Професіонал», 2018)
  Коментар розрахований на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб, які є суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 22 трав. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. організації «Асоціація цивілістів України». - Харків : Панов - ХНУВС, 2020. - С., 2020)
  Розкрито необхідність реалізації гарантії державних виплат компенсації моральної шкоди особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення. Запропоновано створити спеціальний фонд як спосіб вирішення означеної проблеми.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 22 трав. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. організації «Асоціація цивілістів України». - Харків : Панов - ХНУВС, 2020. -, 2020)
  Розглянуто обман як підставу визначення правочину недійсним. Зазначено, що необхідно чітко розмежовувати помилку та обман (шахрайство) як підстави для визнання правочинів недійсним. Запропоновано, що обман може полягати, ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лют. 2020 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – С. 311-313, 2020)
  Розглнуто проблему етнічного профайлінгу, як сучасної психологічної технології, зорієнтованої на візуальну діагностику поведінки громадян. Зазначено, що формування навичок етнічного профайлінгу у правоохоронців вимагає ...
 • Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Особистість, суспільство, закон: тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 171-174, 2020)
  В межах тез доповіді акцентується увага на встановленні зв’язку між девіантною поведінкою та фоновими для злочинності явищами. Наголошується на тому, що така форма поведінки особистості є основою виникнення та існування ...
 • Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю КЛК ХНУВС (м. Кременчук, 14 травн. 2020 р.) : у 2-х ч. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж. – Харків : ХНУВС, 2020. – Ч. 1. – С. 501-504., 2020-05-14)
  Наголошується на тому, що реалізація карантинних заходів в Україні суттєво не вплине на абсолютний рівень злочинності, але, в той же час, існує велика доля вірогідності того, що зміниться структура самої злочинності та ...
 • Shvets, D. V.; Швець, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Yevdokimova, O. O.; Євдокімова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Okhrimenko, I.; Пономаренко, Я. С.; Ponomarenko, Ya. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930; ResearcherID: I-7336-2016; Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344; Okhrimenko, S.; Prontenko, K. (Postmodern Openings. – 2020. – Vol. 11, Issue 1, Supl. 1. – P. 200-217, 2020)
  У цій роботі увага приділяється вивченню психологічних переживань, пов’язаних з майбутнім патрульної поліції в Україні, значна частина яких не мала попереднього досвіду правоохоронної діяльності. Мета дослідження - вивчити ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 12-14, 2020)
  Розглянуто можливості та перспективи вирішення проблем професійної освіти і підготовки кадрів для Національної поліції України.
 • Оверчук, О. Б.; Overchuk, O. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4859-0452 (Virtus: Scientific Journal. – 2020. – March (№ 42). – P. 127-130, 2020)
  У статті розглядається питання типізації та систематизації у складі колірного концепту різнорідних елементів, які належать до нього на основі здатності постійно чи випадково виражати колірну ознаку. На прикладі дискурсу ...
 • Перцева, В. А.; Pertseva, V. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5203-761X (Virtus: Scientific Journal. – 2020. – March (№ 42). – P. 131-135, 2020)
  У статті проаналізовано місце художньої деталі у творчості Галини Триліс. Особливу увагу приділено вивченню типів художньої деталі, що формують образи головних героїнь повісті, а також виконують основну роль сюжетної ...

View more