Право І Безпека, 1999

 

Recent Submissions

 • Фіалка, М. І.; Fialka, М. І.; orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Харків : ХНУВС. - 2019. - С. - 203-205., 2019-04-18)
  Аналізується проблема визначення кримінологічного портрету особи, що вчиняє злочини проти моральності. Розкривається основний зміст соціально-демографічних, кримінально-правових та морально-психологічних групи ознак даної ...
 • Варунц, Л. Д.; Varunts, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0024-385X; Устименко, О. С.; Ustymenko, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5169-0123 (Science progress in European countries: new concepts and modern solutions : Papers of the 4th International Scientific Conference (Stuttgart, Germany, 28 December 2018). - Stuttgart, 2018. - P. 666-673, 2018)
  В тезах доповіді автори розкривають питання становлення громадянського суспільства в Україні. Розглянуті основні сучасні підходи до розуміння громадянського суспільства та акцентовано увагу на відносинах громадянського ...
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Хлєстков, О. В.; Khliestkov, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8777-8269; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8251-642X (Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Харків, 15 берез. 2019 р.). – Харків : НАНГУ, 2019. – С. 135-136, 2019)
  Розглядаються перспективи створення та використання системи відеодокументування переміщень об'єкта для вирішення задач правоохоронних органів з використанням системи геолокації GSM оператора та GPS навігації.
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 261-265, 2004)
  Досліджено досвід перетворень, які мали місце у Польщі, особливо щодо проведення демократичних реформ. Показані завдання й устрій місцевого (територіального) самоврядування в країні.
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 26. - С. 216-222, 2004)
  Під час дослідження процесу еволюції адміністративно-територіальної організації Республіки Польща з'ясовано основні детермінанти, що вплинули на перебіг змін; з'ясовані хронологічні рамки та здійснено періодизацію; визначено ...
 • Марчук, M. I.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Вип. 34. - С. 71-77, 2006)
  Розглянуто особливості передачі майна органами державної влади одиницям територіального самоврядування Республіки Польща в результаті проведення самоврядних реформ 1990-1998 рр.
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Право і безпека. - 2004. - № 1, т. 3. - С. 21-25, 2004)
  Визначається місце і роль територіального самоврядування у системі публічної влади Республіки Польща; підкреслена недосконалість польської термінології з даного питання, а також неоднозначність підходів при визначенні ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Право і безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 19-24, 2008)
  Статтю присвячено самоврядним механізмам як найбільш дієвим і результативним інструментам захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні. Досліджено роль та функціональне призначення органів місцевого самоврядування ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 872. Серія: Право. - 2009. - Вип. 6. - С. 167-171, 2009)
  Статтю присвячено проблемі визначення сутності права Європейського Союзу як правового феномена сучасної Європи, для якої характерний специфічний правопорядок і правова система, що склалася на межі міжнародного й національного ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 30-34, 2010)
  Розглянуто проблему впливу інтеграційних процесів на еволюцію регіональної правової системи (на прикладі Європейського Союзу). Визначено основні напрямки інтеграційних процесів у Європі та досліджено механізми їх взаємодії ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 21-28, 2014)
  Висвітлено особливості здійснення територіального самоврядування на польських землях у Речі Посполитій. Розкрито вплив територіальних поділів Польщі на процеси формування самоврядно-адміністративних систем та самоврядних ...
 • Ясечко, С.В.; Iasechko, S.V.; http://orcid.org/0000-0003-4058-9959 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 19–20 трав. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С.236-238, 2017)
  В тезах доповіді розглянуто проблеми правочинів з нематеріальними благами. The theses of the report deal with the problems of transactions with intangible benefits. В тезисах доклада рассмотрены проблемы сделок с ...
 • Шишка, О.Р.; Shishka, A.; https://orcid.org/0000-0002-1396-0508 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 19–20 трав. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 230-233, 2017)
  В роботі розглянута проблема класифікації юридичних фактів за вольовим критерієм. The paper deals with the problem of the classification of legal facts by will. В работе рассмотрена проблема классификации юридических ...
 • Шишка, О.Р.; Shishka, A.; https://orcid.org/0000-0002-1396-0508 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (Харків, 25 трав. 2018 р.). – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 226-230, 2018)
  В тезах доповіді досліджується проблема регламентування об’єктоздатнocті особистих немайнових прав. The theses of the report examine the problem of regulating the objectability of personal non-property rights. В тезисах ...
 • Шишка, О.Р.; Shishka, A.; https://orcid.org/0000-0002-1396-0508 (Методологія цивільного (приватного) права України в умовах європеїзації (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 27 жовтня 2017 р. – К. : ТОВ «Білоцерківдрук», 2018. – С. 199-206., 2018)
  В тезах доповіді досліджується проблема розходження доктринальних установок з легальними в ст. 1 ЦК України. The thesis of the report investigates the problem of the difference between doctrinal installations with legal ...
 • Шишка, О.Р.; Shishka, A.; https://orcid.org/0000-0002-1396-0508 (Актуальні проблеми приватного права :матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 9б-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АНУРСР В. П. Маслова (Харків, 14 лют. 2018 р.). - Харків : Право, 2018. — С. 250-255., 2018)
  В тезах доповіді досліджуються проблеми деяких аспектів легально-правового визначення цивільних відносин. The theses of the report examine the problems of some aspects of the legal definition of civil relations. В тезисах ...
 • Шишка, О.Р.; Shishka, A.; https://orcid.org/0000-0002-1396-0508 (Безпека як правовий концепт : виступи учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 20 квітня 2018 р.). / Відповідальний за випуск професор Р.Б. Шишка. - К.: Видавництво Ліра-К. 2018. - с. 105 - 111, 2018)
  У тезах доповіді досліджується проблема рівня правової визначеності концепту цивільного права як гарантії правового безпеки і стабільності права. The theses of the report examine the problem of the level of legal certainty ...
 • Шишка, Н.В.; Shishka, N.V.; https://orcid.org/0000-0002-3396-4530 (Актуальні проблеми приватного права : матеріали XVII наук.-практ. конф., присвяч. 97-й річниці з дня народж, д-pa юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УPCP В. П. Маслова (Харків, 22 лют. 2019 р.). - Харків : Право, 2019. - С.312-316., 2019)
  В тезах доповіді проаналізовано деякі аспекти категорії "майно" як об'єкта цивільних прав. The theses of the report analyzed some aspects of the category "property" as an object of civil rights. В тезисах доклада ...
 • Шишка, Н.В.; Shishka, N.V.; https://orcid.org/0000-0002-3396-4530 (Безпека як правовий концепт: виступи учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 20 квітня 2018.). / Відповідальний за випуск професор Р.Б. Шишка. - К.: Видавництво Ліра-К. 2018. - С.103-105., 2018)
  В тезах доповіді досліджується проблема захисту персональних даних при загрозах національній безпеці. The thesis addresses the problem of protecting personal data in the face of threats to national security. В тезисах ...
 • Тіхонова, М.А.; Tikhonova, M.A.; https://orcid.org/0000-0002-4836-5928 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, Харків, 25 трав. 2018 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2018. - С.218-220., 2018)
  В тезах доповіді проаналізовано право на визначення гендерної приналежності. The theses of the report analyzed the right to determine gender. В тезисах доклада проанализировано право на определение гендерной принадлежности.

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds