Право І Безпека, 1999

 

Recent Submissions

 • Фіалка, М. І.; Fialka, M.I.; ORCID, orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та огляд у майбутнє (1994-2019) : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (Харків, 22 листоп. 2019 р.)/МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків - 2019. - С. 472-474., 2019-11-22)
  Наголошується на тому, що на даний час існує потреба розпочати наукову дискусію з приводу тлумачення окремих положень ст. 158-2 КК України, правильності її судового застосування і взагалі існування підстав криміналізації ...
 • Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. Харків, 22 листоп. 2019 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 544 с., 2019-11-22)
  У тезах доповіді зазначено, що сфера соціального забезпечення в Україні не відповідає вимогам часу, є складною та великою за обсягом, що значно ускладнює роботу з нормативно-правовою базою при захисті прав і свобод ...
 • Фіалка, М. І.; Fialka, M.I.; ORCID, orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах: зб. тез між нар. наук.-практ. конф. (Львів, 8 лист. 2019 р.)/уклад. О.В. Авраменко, С.С. Гнатюк, І.І. Сидорук. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, - 2019. - С. 158-160., 2019-11-08)
  Окреслюється кримінологічний портрет особи, яка вчиняє підроблення документів, в межах соціально-демографічних ознак. Наголошується на тому, що характерним для такої особи є наступне: переважна більшість відноситься до ...
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Хлєстков, О. В.; Khliestkov, O.V.; https://orcid.org/0000-0001-8777-8269; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; https://orcid.org/0000-0001-8251-642X (Х. - НАНГУ, - 2019. – С. 131-132., 2019)
  Розглядаються стан та перспективи розвитку інформаційно-аналітичних систем, які впроваджені, розробляються та можуть бути застосовані в діяльності правоохоронних органів України. The state and prospects of information and ...
 • Фіалка, М. І.; Fialka, M.I.; ORCID, orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2019. - № 5. - С. 266-270., 2019-10-30)
  Статтю присвячено проблемі механізму індивідуальної злочинної поведінки пов’язаної з фальсифікацією документів. Метою наукового дослідження обрано аналіз змісту та характеристику основних положень такого механізму. Наголошується ...
 • Klymenko, A. L.; Клименко, А. Л.; https://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Publishing House FABER Ltd-Veliko Tarnovo, Bulgaria 2019, 2019-09)
  У тезах доповіді висвітлено питання соціального забещпечення громадян України. Проаналізовано деякі нормативно-правові акти, в яких закріплені соціальні гарантії, а також звернено увагу на різноманітні думки вчених щодо ...
 • Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Проблеми реалізації прав у сфері праці та соціального забезпечення:матеріали X Міжнародної наук.‐практ. конференції,яка присвячена 50‐р.створення каф.труд.права НЮУ ім.Ярослава Мудрого (м. Харків,11жовт. 2019 р.) /за ред. О.М. Ярошенка.:Право, 2019., 2019-10)
  У тезах доповіді висвітлені основні історичні аспекти розвитку та становлення права людини на працю. Проаналізовано деякі нормативно-правові акти, в яких закріплене право кожної людини на працю, а також звернено увагу на ...
 • Грінченко, Є. М.; Grinchenko, E. M.; http://orcid.org/0000-0002-3973-9078; Колмик, О. О.; Kolmyk, O. O; https://orcid.org/0000-0003-0401-9588 (Комп'ютерна інженерія і кібер-безпека: досягнення та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених (м. Кропивницький, 27-29 листоп. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. наук, установа “Інс-титут модернізації змісту освіти", Центральноукр. нац. техн. ун-т. – Кропивницький: ЦНТУ, – 2018. – С 35-36., 2018)
  В роботі проведено аналіз інформаційних ризиків організації. Запропоновано класифікацію вказаних ризиків. В работе проведен анализ информационных рисков организации. Предложена классификация указанных рисков. The paper ...
 • Matiushkova, T. P.; Матюшкова, Т. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581 (2019)
  У тезах доповіді відображено особливості механізму вчинення виборчих злочинів. Вказано типи несанкціонованого втручання в базу даних Державного реєстру виборців. Підкреслено вплив нових технологій голосування на збільшення ...
 • Коломієць, Ю. М.; Коломиец, Ю. Н.; Kolomiets, Y.; ORCID:, https://orcid.org/0000-0002-5171-7808; Гудзь, Л. В.; Gudz, L. (East European Scientific Journal. – 2019. – № 6(46). Вип. 8. – С. 51-54., 2019)
  Статтю присвячено дослідженню основних правопорушень, які вчиняються під час виборчого процесу в Україні. Наголошується, що вони стосуються порушення порядку ведення передвиборної агітації, правил фінансування виборчої ...
 • Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Пістренко, Н.С.; Pistrenko, N. (Правоохоронна функція держави : теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Консультат. місія Європейського Союзу. – Харків : ХНУВС, 2019. С. 65-67., 2019)
  Тези доповіді присвячені аналізу реалізації принципу гендерної рівності. Відзначається, що у сучасному суспільстві жінки все ще зазнають дискримінаційного ставлення, що обумовлено особливостями їх соціально-правового ...
 • Gudz, T. I.; Гудзь, Т. І.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Samilyk, L.; Maliarova, V.; Dzhafarova, O.; Kovalchuk, V. (Wiadomości Lekarskie. 2019, tom LXXII, nr 5 cz II. P. 1103-1107., 2019)
  The objective of this article is to comprehensively study the problems of functioning of complementary (alternative) medicine, to identify the main tendencies of its development in some foreign countries and specific ...
 • Павленко, Н.В.; Рavlenko, Nataliya (Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі : збірник наукових праць за матеріалами XІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 7 травня 2019 року). – Полтава : ПУЕТ, 2019. -116 с.- С. 11-13., 2019-05-07)
  В роботі доводиться, що довіра є важливим неформальним інститутом економіки. Показано, як низький рівень довіри до владних інститутів в Україні впливає на економічний розвиток. The paper argues that trust is an important ...
 • Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Консультат. місія Європейського Союзу. Харків : ХНУВС, 2019. С. 125-127., 2019-05-17)
  На основі пам'яток права Стародавньої Індії досліджено застосування тілесних покарань. Показано, що застосування тортур та жорстоких тілесних покарань мало релігійне підгрунтя. Зроблено висновок, що тілесні покарання у ...
 • Іванова, І. Л.; Ivanova, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7089-9360; Коршенко, А. Є.; Korshenko, A. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8479-1791 (Актуальные научные исследования в современном мире. - 2019. - Вып. 2(46), ч. 5. - С. 117-122, 2019)
  Анотація. В статті розглядається необхідність навчання володіння іноземною мовою, як засобом вираження своїх думок та обміну інформацією у сфері майбутньої професійної діяльності. Робиться наголос на впровадження інноваційних ...
 • Syniavska, O. Yu.; Синявська, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Pokataіeva, O.; Pokataіev, P. (Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4, No. 4. - P. 321-325, 2018)
  The purpose of the paper is to investigate the procedure of provision of economic incentives in the sphere of settlements improvement in the context of elements of development, in particular, the provision of tax ...
 • Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 квіт. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. –С. 160-162, 2019)
  Показано, що за корупційні злочини застосовувалися різні покарання. Вивчення пам’яток права тієї доби дозволяє дійти висновку, що саме тоді закладалися підвалини антикорупційного законодавства. Це було викликано поширенням ...
 • Варунц, Л. Д.; Varunts, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0024-385X; Устименко, О. С.; Ustymenko, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5169-0123 (Science progress in European countries: new concepts and modern solutions : Papers of the 4th International Scientific Conference (Stuttgart, Germany, 28 December 2018). - Stuttgart, 2018. - P. 666-673, 2018)
  В тезах доповіді автори розкривають питання становлення громадянського суспільства в Україні. Розглянуті основні сучасні підходи до розуміння громадянського суспільства та акцентовано увагу на відносинах громадянського ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 26. - С. 216-222, 2004)
  Під час дослідження процесу еволюції адміністративно-територіальної організації Республіки Польща з'ясовано основні детермінанти, що вплинули на перебіг змін; з'ясовані хронологічні рамки та здійснено періодизацію; визначено ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Вип. 34. - С. 71-77, 2006)
  Розглянуто особливості передачі майна органами державної влади одиницям територіального самоврядування Республіки Польща в результаті проведення самоврядних реформ 1990-1998 рр.

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds