Право І Безпека, 1999

 

Recent Submissions

 • Коломієць, Ю.М.; Коломиец, Ю.Н.; Kolomiets, Y.; ORCID:, https://orcid.org/0000-0002-5171-7808; Гудзь, Л.В.; Gudz, L. (East European Scientific Journal. – 2019. – № 6(46). Вип. 8. – С. 51-54., 2019)
  Статтю присвячено дослідженню основних правопорушень, які вчиняються під час виборчого процесу в Україні. Наголошується, що вони стосуються порушення порядку ведення передвиборної агітації, правил фінансування виборчої ...
 • Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Пістренко, Н.С.; Pistrenko, N. (Правоохоронна функція держави : теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Консультат. місія Європейського Союзу. – Харків : ХНУВС, 2019. С. 65-67., 2019)
  Тези доповіді присвячені аналізу реалізації принципу гендерної рівності. Відзначається, що у сучасному суспільстві жінки все ще зазнають дискримінаційного ставлення, що обумовлено особливостями їх соціально-правового ...
 • Gudz, T. I.; Гудзь, Т. І.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Samilyk, L.; Maliarova, V.; Dzhafarova, O.; Kovalchuk, V. (Wiadomości Lekarskie. 2019, tom LXXII, nr 5 cz II. P. 1103-1107., 2019)
  The objective of this article is to comprehensively study the problems of functioning of complementary (alternative) medicine, to identify the main tendencies of its development in some foreign countries and specific ...
 • Павленко, Н.В.; Рavlenko, Nataliya (Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі : збірник наукових праць за матеріалами XІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 7 травня 2019 року). – Полтава : ПУЕТ, 2019. -116 с.- С. 11-13., 2019-05-07)
  В роботі доводиться, що довіра є важливим неформальним інститутом економіки. Показано, як низький рівень довіри до владних інститутів в Україні впливає на економічний розвиток. The paper argues that trust is an important ...
 • Lohvynenko, Y. S.; Логвиненко, Є. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019. Vol. 22, Special Issue 2., 2019)
  The article deals with the features of fighting against cybercrime through the creation of appropriate cyber units in Ukraine and in the world. Official data on losses incurred annually by the state as a result of committing ...
 • Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Консультат. місія Європейського Союзу. Харків : ХНУВС, 2019. С. 125-127., 2019-05-17)
  На основі пам'яток права Стародавньої Індії досліджено застосування тілесних покарань. Показано, що застосування тортур та жорстоких тілесних покарань мало релігійне підгрунтя. Зроблено висновок, що тілесні покарання у ...
 • Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0943-6735 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: IV Міжнародна науково-практична конференція(м. Харків, 31 трав. 2019 р.), 2019)
  В даній науковій праці розглянуті питання, що розкривають процес формування мотивації курсантів закладів вищої освіти з специфічними умовами навчання до занять фізичною підготовкою та спортом. Дано поняття мотиву, проведений ...
 • Іванова, І. Л.; Ivanova, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7089-9360; Коршенко, А. Є.; Korshenko, A. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8479-1791 (Актуальные научные исследования в современном мире. - 2019. - Вып. 2(46), ч. 5. - С. 117-122, 2019)
  Анотація. В статті розглядається необхідність навчання володіння іноземною мовою, як засобом вираження своїх думок та обміну інформацією у сфері майбутньої професійної діяльності. Робиться наголос на впровадження інноваційних ...
 • Syniavska, O. Yu.; Синявська, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Pokataіeva, O.; Pokataіev, P. (Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4, No. 4. - P. 321-325, 2018)
  The purpose of the paper is to investigate the procedure of provision of economic incentives in the sphere of settlements improvement in the context of elements of development, in particular, the provision of tax ...
 • Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 квіт. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. –С. 160-162, 2019)
  Показано, що за корупційні злочини застосовувалися різні покарання. Вивчення пам’яток права тієї доби дозволяє дійти висновку, що саме тоді закладалися підвалини антикорупційного законодавства. Це було викликано поширенням ...
 • Варунц, Л. Д.; Varunts, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0024-385X; Устименко, О. С.; Ustymenko, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5169-0123 (Science progress in European countries: new concepts and modern solutions : Papers of the 4th International Scientific Conference (Stuttgart, Germany, 28 December 2018). - Stuttgart, 2018. - P. 666-673, 2018)
  В тезах доповіді автори розкривають питання становлення громадянського суспільства в Україні. Розглянуті основні сучасні підходи до розуміння громадянського суспільства та акцентовано увагу на відносинах громадянського ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 26. - С. 216-222, 2004)
  Під час дослідження процесу еволюції адміністративно-територіальної організації Республіки Польща з'ясовано основні детермінанти, що вплинули на перебіг змін; з'ясовані хронологічні рамки та здійснено періодизацію; визначено ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Вип. 34. - С. 71-77, 2006)
  Розглянуто особливості передачі майна органами державної влади одиницям територіального самоврядування Республіки Польща в результаті проведення самоврядних реформ 1990-1998 рр.
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Право і безпека. - 2004. - № 1, т. 3. - С. 21-25, 2004)
  Визначається місце і роль територіального самоврядування у системі публічної влади Республіки Польща; підкреслена недосконалість польської термінології з даного питання, а також неоднозначність підходів при визначенні ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Право і безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 19-24, 2008)
  Статтю присвячено самоврядним механізмам як найбільш дієвим і результативним інструментам захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні. Досліджено роль та функціональне призначення органів місцевого самоврядування ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 872. Серія: Право. - 2009. - Вип. 6. - С. 167-171, 2009)
  Статтю присвячено проблемі визначення сутності права Європейського Союзу як правового феномена сучасної Європи, для якої характерний специфічний правопорядок і правова система, що склалася на межі міжнародного й національного ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 30-34, 2010)
  Розглянуто проблему впливу інтеграційних процесів на еволюцію регіональної правової системи (на прикладі Європейського Союзу). Визначено основні напрямки інтеграційних процесів у Європі та досліджено механізми їх взаємодії ...
 • Ясечко, С.В.; Iasechko, S.V.; http://orcid.org/0000-0003-4058-9959 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 19–20 трав. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С.236-238, 2017)
  В тезах доповіді розглянуто проблеми правочинів з нематеріальними благами. The theses of the report deal with the problems of transactions with intangible benefits. В тезисах доклада рассмотрены проблемы сделок с ...
 • Шишка, О.Р.; Shishka, A.; https://orcid.org/0000-0002-1396-0508 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 19–20 трав. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 230-233, 2017)
  В роботі розглянута проблема класифікації юридичних фактів за вольовим критерієм. The paper deals with the problem of the classification of legal facts by will. В работе рассмотрена проблема классификации юридических ...
 • Шишка, О.Р.; Shishka, A.; https://orcid.org/0000-0002-1396-0508 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (Харків, 25 трав. 2018 р.). – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 226-230, 2018)
  В тезах доповіді досліджується проблема регламентування об’єктоздатнocті особистих немайнових прав. The theses of the report examine the problem of regulating the objectability of personal non-property rights. В тезисах ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds