Browsing Право І Безпека, 1999 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798 (Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. Спеціальний випуск. – 2001. – № 2, 2001)
  Стаття присвячена питанню правової термінології в статті 124-1 КК України. Висвітлено вади цієї статті, показано шляхи подолання наявних недоліків.
 • Клімушин, П. С. (Державне будівництво. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. № 1, ч. 2., 2007)
  У статті проводиться аналіз широкого спектра програмних комплексів використовуваних на підприємствах України. Використовувані програмні комплекси мають істотні відмінності по числу розв'язуваних завдань, способам їхнього ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – 2008. – Вип. 49. – С. 298-303, 2008)
  У статті досліджується професійне самовизначення керівників навчальних курсів щодо виховної роботи з курсантами, яке можливе під впливом зовнішніх чинників або допомоги. При одержанні допомоги або проходження спеціальної ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України. – Хмельницький : Національна академія Державної прикордоннної служби України імені Б. Хмельницького, 208. – 314 с., 2008)
  У статті пропонується здійснювати професійну підготовку курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами, а саме: у отриманні окремих знань з педагогіки та психології, підвищенні педагогічної, комунікативної та конфліктологічної ...
 • Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798 (Вісник прокуратури України. – 2008. – №10, 2008)
  Стаття присвячена юридичному аналізу правової норми про відповідальність за захоплення заручників. Автор акцентував особливу увагу на основний склад зазначеного злочину, показавши наявні законодавчы вади і шляхи їх усунення.
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. – Харків-Луганськ : СтильІздат, 2008. – Вип. 10. – С. 376-384., 2008)
  У статті розглядаються залежність комунікативних здібностей курсових офіцерів від їх особистісних якостей. Особистісні якості курсових офіцерів впливають на виховну роботу з курсантами за допомогою спілкування. Запропоновано ...
 • Гудзь, Т. І.; Gudz, T.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136 (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2009. – № 6. – С. 163-166., 2009)
  У статті здійснено порівняльно-правовий аналіз компетенції муніципальної поліції в країнах Євросоюзу. Зроблено висновок, що муніципальна поліція відіграє роль своєрідного дублера та резерву національних поліцейських сил, ...
 • Велика, Є. С.; Velyka, Ye.S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Від громадянського суспільства – до правової держави : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. - С. 14-16., 2009)
  Розглянуто становлення інституту кровної помсти у праві держав Стародавнього світу. Рассмотрено становление института кровной мести в праве государств Древнего мира. The formation of the institution of blood feud in the ...
 • Гудзь, Т. І.; Gudz, T.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136 (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2009. – № 1(5). – С. 36-39., 2009)
  У статті розглядається динаміка компетенції місцевого самоврядування в Україні за роки незалежності. Робиться висновок про те, що розширення компетенції та поява дедалі більшої кількості повноважень правоохоронного характеру ...
 • Заборовський, В. В.; ; ; Желтобородов, О. М.; ; (Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.: ХУ ПС, 2009. – Вип. 2(20). – С. 141 - 145., 2009-07-06)
  У статті розглянута еволюція теорії й практики інформаційно-психологічного впливу (ІПВ) при підготовці та в ході ведення бойових дій від найдавніших часів до кінця XІХ століття, розглянута ефективність різних форм і методів ...
 • Заборовський, В. В.; Желтобородов, О. М. (Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.: ХУ ПС, 2009. – Вип. 3(21). – С. 212 - 216., 2009-09-21)
  У статті розглянута еволюція теорії й практики інформаційно-психологічного впливу (ІПВ) при підготовці та в ході ведення бойових дій у роки Першої та Другої світових війн, розглянута ефективність різних форм і методів ...
 • Клімушин, П. С. (Теорія та практика державного управління. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010.Вип. 2 (29). С. 468–477., 2010)
  Визначено проблеми створення єдиного інформаційного простору України і його інтеграції у світову інформаційну спільноту із-за невідповідності національного законодавства і стандартів у сфері використання ІКТ міжнародним. ...
 • Клімушин, П. С. (Державне будівництво. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. № 1., 2010)
  Показано, що у світовій практиці реалізовано три моделі електронного урядування із застосуванням портальних технології: централізована, децентралізована і горизонтальна, які принципово орієнтовані на єдину крапку доступу ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Демократія у країнах Східної Європи: конституційно-правовий вимір (Тодиківські читання). Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Четвертої міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів (м. Харків, 27-28 травня 2011 р.) / За ред. проф. А. П. Гетьмана. Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Харків: Права людини, 2011 р. С. 302-303., 2011)
  Досліджується практика Європейського суду з прав людини в контексті реалізації прав громадян на участь у виборах. Відзначається, що вироблення Європейським судом з прав людини нових правоположень з питань реалізації прав ...
 • Гудзь, Т. І.; Gudz, T.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136 (Демократія у країнах Східної Європи: конституційно-правовий вимір (Тодиківські читання). Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Четвертої міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів (м. Харків, 27-28 травня 2011 р.) / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – Харків: Права людини, 2011 р. – С. 302-303., 2011)
  Доводиться необхідність створення місцевої міліції, як правоохоронного органу, який був би максимально наближений до населення та його проблем. Зазначається, що на сьогодні в Україні не існує правового акту, який би чітко ...
 • Клімушин, П. С.; Іванова, І. Д. (Теорія та практика державного управління. - 2011. - Вип. 3 (34). - С. 50 – 56, 2011)
  Запропоновано систему правових, організаційних, технологічних, освітніх і соціальних механізмів формування інформаційної культури державних службовців для забезпечення розвитку інформаційного суспільства. The system of ...
 • Коломієць, Ю. М.; Kolomiets, Y.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5171-7808; Козир, О. В.; Kozyr, O. (Центральноукраїнський правничий часопис Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС. – Спеціальний випуск. – 2011. – № 1. – С. 10-13., 2011)
  Досліджено принципи обмеження конституційного права особи на недоторканність житла. Встановлено, що під принципами обмеження конституційного права особи на недоторканність житла необхідно розуміти основоположні ідеї, вимоги, ...
 • Гудзь, Т. І.; Gudz, T.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136 (Право і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 70-75, 2011)
  У статті розглядаються форми реалізації правоохоронної функції місцевого самоврядування в Україні. Робиться висновок про те, що на даному етапі муніципального розвитку реалізація правоохоронної функції місцевого самоврядування ...
 • Устименко, О. С.; Ustymenko, Olena; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5169-0123; Пінська, О. С. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1. – С. 29-36, 2011)
  Розглянуто поняття правової культури. Розкриті особливості кожного виду правової культури та функції, які виконує правова культура в суспільстві. Рассмотрено понятие правовой культуры. Раскрыты особенности каждого вида ...
 • Клімушин, П. С.; Мордвинцев, М. В. (Теорія та практика державного управління. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. Вип. 1 (32). С. 49–54., 2011)
  Показано, що проблеми впровадження систем електронного документообігу пов ’язані з відсутністю нормативно-методичної бази, необхідної для повноцінного використання електронних документів. Формування нормативно-методичної ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account