KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Тимчасовий доступ до речей і документів: теоретичні і прикладні проблеми : монографія

Show simple item record

dc.contributor.author Кузубова, Т. О.
dc.contributor.author Kuzubova, T. O.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6488-4971
dc.contributor.author Юхно, О. О.
dc.contributor.author Yukhno, O. O.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
dc.date.accessioned 2019-09-12T08:37:01Z
dc.date.available 2019-09-12T08:37:01Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-617-7771-60-8
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5743
dc.description Кузубова, Т. О. Тимчасовий доступ до речей і документів: теоретичні і прикладні проблеми : монографія / Т. О. Кузубова, О. О. Юхно, за заг. ред. О. О. Юхна; МВС України, Харк.нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ФОП Панов А.М., 2019. – 348 с. – (Серія «Бібліотека слідчого і детектива: проблеми кримінального процесу»). – ISBN 978-617-7771-60-8. uk_UA
dc.description.abstract Монографію присвячено комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань, пов’язаних із застосуванням тимчасового доступу до речей і документів. У роботі розглянуто та систематизовано його процесуальну форму, проаналізовано процесуальні гарантії учасників кримінального провадження при його застосуванні як стороною обвинувачення, так і стороною захисту. На підставі комплексного дослідження чинного кримінального процесуального законодавства України, зарубіжних країн та міжнародних договорів виявлено проблеми регламентації тимчасового доступу до речей і документів. Розроблено науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення чинного КПК України в частині дослідженого питання. Розраховано на науковців, юристів-практиків, викладачів, ад’юнктів, аспірантів, слухачів, студентів і курсантів вищих навчальних закладів юридичної спрямованості, а також усіх, хто цікавиться новітніми тенденціями розвитку сучасної юриспруденції в дослідженому напрямі. uk_UA
dc.description.abstract The monograph deals with a comprehensive study of theoretical, legislative and applied issues related to the use of temporary access to things and documents. en
dc.description.abstract Монография посвящена комплексному изучению теоретических, законодательных и прикладных вопросов, связанных с применением временного доступа к вещам и документам. В работе рассмотрены и систематизированы его процессуальную форму, проанализированы процессуальные гарантии участников уголовного судопроизводства при его применении как стороной обвинения, так и стороной защиты. На основании комплексного исследования действующего уголовного процессуального законодательства Украины, зарубежных стран и международных договоров обнаружено проблемы регламентации временного доступа к вещам и документам. Разработаны научно обоснованные предложения по совершенствованию действующего УПК Украины в части исследованного вопроса. Рассчитано на научных работников, юристов, преподавателей, адъюнктов, аспирантов, слушателей, студентов и курсантов высших учебных заведений юридической направленности, а также всех, кто интересуется новейшими тенденциями развития современной юриспруденции в исследованном направлении. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Харків : ФОП Панов А. М., 2019. - 348 с. uk_UA
dc.relation.ispartofseries Серія «Бібліотечка слідчого і детектива : учасники кримінального провадження»;
dc.relation.ispartofseries Присвячено відзначенню 25-річчя Харківського національного університету внутрішніх справ;
dc.subject 25-річчя Харківського національного університету внутрішніх справ uk_UA
dc.subject Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право uk_UA
dc.subject Монографії. Monographs. Монографии uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject тимчасовий доступ до речей і документів uk_UA
dc.subject временный доступ к вещам и документам uk_UA
dc.subject temporary access to things and documents uk_UA
dc.subject процесуальні дії uk_UA
dc.subject procedural actions uk_UA
dc.subject процессуальные действия uk_UA
dc.subject речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю uk_UA
dc.subject вещи и документы, содержащие охраняемую законом тайну uk_UA
dc.subject things and documents containing secrets protected by law uk_UA
dc.subject зарубіжний досвід uk_UA
dc.subject зарубежный опыт uk_UA
dc.subject foreign experience uk_UA
dc.title Тимчасовий доступ до речей і документів: теоретичні і прикладні проблеми : монографія uk_UA
dc.title.alternative монографія uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account