KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Crimes against the electoral rights of citizens in Ukraine: the peculiarities of their committing and investigation

Show simple item record

dc.contributor.author Matiushkova, T. P.
dc.contributor.author Матюшкова, Т. П.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581
dc.date.accessioned 2019-09-12T11:28:40Z
dc.date.available 2019-09-12T11:28:40Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://doi.org/10.32631/pb.2019.1.01
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5747
dc.description Matiushkova, T. P. Crimes against the electoral rights of citizens in Ukraine: the peculiarities of their committing and investigation / Tetiana Petrivna Matiushkova // Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 78-83. – DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2019.1.01. uk_UA
dc.description.abstract Досліджено злочини проти виборчих прав громадян як такі, що мають транснаціональний характер і вчиняються з використанням інформаційних технологій. Описано різні підходи до визначення злочинів проти виборчих прав громадян. Указано на суттєві відмінності у кількості злочинів, зафіксованих Департаментом інформаційного забезпе-чення та координації діяльності поліції, кількості злочинів, виявлених Національною поліцією України, а також у кількості відкритих кримінальних проваджень та кількості кримінальних проваджень, переданих до суду.Визначено види несанкціонованого втручання у базу даних Державного реєстру виборців. Виокремлено зовнішніх та внутрішніх суб’єктів учинення злочинів проти виборчих прав громадян, що вчинюються з використанням інформаційних технологій. Показано вплив нових виборчих технологій на кількість злочинів проти виборчих прав громадян. Указано на такі способи використання інформаційних технологій, як: створення спам-розсилок із погрозами на адресу конкретних осіб; здійснення безготівкових розрахунків; розміщення на сайтах відомих провайдерів, громадських організацій, політичних партій, засобів масової інформації спеціальних політичних рекламних оголошень, пропагандистських текстів і політичних новин на користь конкретного кандидата, чи/і неправдивих інформаційних повідомлень, спрямованих на дискредитацію окремих кандидатів, у тому числі через мережу спеціально створених чи придбаних облікових записів, шляхом активного використання бот-мереж, інструментів інтернет-троллінгу, посилань на сторонні ресурси тощо.Розкрито певні проблеми у розслідуванні досліджуваних злочинів, для подолання яких, на думку автора, необхідний комплексний підхід. Зокрема, такими проблемними питаннями є: бланкетний характер норм, якими передбачено відповідальність за вчинення електоральних злочинів; відсутність відповідних навчальних курсів у структурі підготовки правоохоронців; недосконалість кримінального процесуального законодавства для ефективного й оперативного розслідування досліджуваних злочинів, що вчинюються з використанням інформаційних технологій; складність процедур міжнародної правової взаємодії; необхідність співпраці різних правоохоронних органів та громадських організацій під час їх розслідування. uk_UA
dc.description.abstract This article is concerning on researching the crimes against the elective franchise as the crimes within the transnational nature, which are committed by the usage of information technologies. Different approaches to determine crimes against electoral rights of citizens have been described. Significant differences in number of offenses recorded by the Department of Information Support and Coordination of Police, crimes detected by the National police of Ukraine, as well as in the number of initiated criminal proceedings and number of criminal proceedings referred to the court have been highlighted. The types of unauthorized interference into the database of the State Register of Voters have been pointed. The impact of new voting technologies in increasing number of crimes against the elective franchise has been stressed. The external and internal subjects of crimes against the elective rights of citizens committed by usage of information technologies have been specified. Certain difficulties and problems, an overcoming of which requires a comprehensive approach, have been disclosed. In particular, blanket nature of statutory regulations, lack of well-established investigative and judicial practice, the needs in cooperation among different law enforcement agencies, including international engagement, involvements nongovernmental organizations, etc. en
dc.description.abstract Исследованы преступления против избирательных прав граждан как имеющие транснациональный характер и совершаемые с использованием информационных технологий. Описаны разные подходы к определению преступлений против избирательных прав граждан. Отмечены существенные различия в количестве преступлений, зафиксированных Департаментом информационного обеспечения и координации полиции, количестве преступлений, выявленных Национальной полицией Украины, а также в количестве уголовных производств, в которых начато досудебное следствие и направленных в суд. Определены виды несанкционированного вмешательства в базу данных Государственного реестра избирателей. Выделены внешние и внутренние субъекты совершения преступлений против избирательных прав граждан, совершаемых с использованием информационных технологий. Указаны некоторые проблемы, преодоление которых требует комплексного подхода. Например, бланкетный характер норм Уголовного кодекса Украины, недостаточный объём следственной и судебной практики, потребности в сотрудничестве различных правоохранительных органов, включая международное взаимодействие, привлечение неправительственных организаций и др. ru
dc.language.iso English uk_UA
dc.publisher Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 78-83 uk_UA
dc.subject Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject виборчі права громадян uk_UA
dc.subject злочини проти виборчих прав uk_UA
dc.subject електоральні злочини uk_UA
dc.subject інформаційні технології uk_UA
dc.subject механізм учинення злочинів uk_UA
dc.subject розслідування злочинів uk_UA
dc.subject избирательные права граждан uk_UA
dc.subject преступления против избирательных прав uk_UA
dc.subject электоральные преступления uk_UA
dc.subject информационные технологии uk_UA
dc.subject механизм совершения преступлений uk_UA
dc.subject расследование преступлений uk_UA
dc.subject electoral rights of citizens uk_UA
dc.subject crimes against the electoral rights of citizens uk_UA
dc.subject election crimes uk_UA
dc.subject information technologies uk_UA
dc.subject mechanism of committing uk_UA
dc.subject investigation uk_UA
dc.title Crimes against the electoral rights of citizens in Ukraine: the peculiarities of their committing and investigation uk_UA
dc.title.alternative Преступления против избирательных прав граждан в Украине: особенности их совершения и расследования uk_UA
dc.title.alternative Злочини проти виборчих прав громадян в Україні: особливості їх вчинення та розслідування uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account