KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Документальне забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції

Show simple item record

dc.contributor.author Бугайчук, К. Л.
dc.contributor.author Bugaychuk, K. L.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010
dc.contributor.author ResearcherID: I-5612-2016
dc.date.accessioned 2019-10-18T11:03:16Z
dc.date.available 2019-10-18T11:03:16Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.9.18
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5901
dc.description Бугайчук, К. Документальне забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції / Костянтин Бугайчук // Підприємництво, господарство і право. - 2019. - № 9. - С. 109-115. - DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.9.18. uk_UA
dc.description.abstract У статті проаналізовані теоретичні та організаційні засади документального забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції. Наголошено, що документальне забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції являє собою врегульовану нормами чинного законодавства та підзаконних актів діяльність спеціально уповноважених підрозділів та посадових осіб Національної поліції щодо забезпечення процесу публічного адміністрування документальною інформацією з метою вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень, а також досягнення інших цілей публічного адміністрування. До документальної інформації слід включати не тільки нормативні документи та документи організаційно-розпорядчого характеру, що утворюються в процесі діяльності Національної поліції, але й статистичні, аналітичні, довідкові документи і матеріали. З’ясовано, що виконання документів полягає в перевірці викладених у документі фактів, виконанні поставлених завдань, підготовці проекту управлінського рішення або листів-відповідей, їх доповіді керівництву, а також погодженні, візуванні, підписанні (затвердженні), реєстрації вихідного документа. Факт передачі документів виконавцям фіксується шляхом проставляння відповідної відмітки в реєстраційній формі із зазначенням інформації про виконавців, яким передано оригінал документа та його копії. Визначено співвідношення документального забезпечення із діловодством та документообігом, сформульовані вимоги до документів, що створюються в системі Національної поліції, визначені основні види організаційно-розпорядчої документації, яка створюється та використовується в процесі публічного адміністрування в органах Національної поліції. Зроблено висновок, що діловодство в системі Національної поліції є сукупністю певних процесів, які спрямовані саме на документування вказаної управлінської інформації та організацію подальшої роботи зі створеними документами. Воно не тільки забезпечує документування як процес створення документів, а й є комплексом дій (заходів), що спрямовані на організацію якісного документообігу, тобто руху документів з моменту їх створення або отримання до завершення виконання, відправлення, знищення або передавання до архіву. uk_UA
dc.description.abstract The article analyzes theoretical and organizational principles of documenting public administration in the bodies of the National Police. It is emphasized that the documentary support of public administration in the bodies of the National Police is regulated by the norms of the current legislation and by-laws of the activity of specially authorized units and officials of the National Police in providing the process of public administration with documentary information, with the purpose of elaboration, adoption and decision other purposes of public administration. Documentary information should include not only normative and organizational documents of the National Police, but also statistical, analytical, reference documents and materials. It has been found out that the execution of documents consists of checking the facts stated in the document, fulfilling the tasks assigned, preparing a draft management decision or response letters, their reports to the management, as well as approval, sighting, signing (approval), registration of the original document. The fact of transfer of documents to performers is fixed by ticking the appropriate mark in the registration form, indicating the information about the performers to whom the original of the document and its copies have been transmitted. The correlation of documentary support with record keeping and document flow is defined, the requirements for documents created in the system of the National Police are formulated, the main types of organizational and administrative documents that are created and used in the process of public administration in the bodies of the National Police are defined. It is concluded that the record keeping in the system of the National Police is a set of certain processes that are aimed specifically at documenting the specified management information and organizing further work with the created documents. It provides not only documentation as a process of creating documents, but also a set of actions (measures) aimed at organizing quality document flow, that is, the movement of documents from the moment of their creation or receipt until completion, sending, destruction or transfer to the archive. en
dc.description.abstract В статье проанализированы теоретические и организационные основы документального обеспечения публичного администрирования в органах Национальной полиции Украины. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Підприємництво, господарство і право. - 2019. - № 9. - С. 109-115 uk_UA
dc.subject Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины uk_UA
dc.subject National police of Ukraine uk_UA
dc.subject Национальная полиция Украины uk_UA
dc.subject поліція uk_UA
dc.subject police uk_UA
dc.subject полиция uk_UA
dc.subject документальне забезпечення uk_UA
dc.subject діловодство uk_UA
dc.subject публічне адміністрування uk_UA
dc.subject документальное обеспечение uk_UA
dc.subject делопроизводство uk_UA
dc.subject публичное администрирование uk_UA
dc.title Документальне забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account