KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Інвестиційна діяльність в Україні: історико-правовий аналіз

Show simple item record

dc.contributor.author Федоров, Г. О.
dc.contributor.author Fedorov, H. O.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2236-8290
dc.date.accessioned 2019-11-25T07:34:30Z
dc.date.available 2019-11-25T07:34:30Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://doi.org/10.32842/2078-3736-2019-4-34
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6062
dc.description Федоров Г. О. Інвестиційна діяльність в Україні: історико-правовий аналіз / Федоров Г. О. // Право і суспільство. – 2019. – № 4. – С. 230-236. - DOI: https://doi.org/10.32842/2078-3736-2019-4-34. uk_UA
dc.description.abstract Наукова стаття присвячена інвестиційній діяльності в Україні в історикоправовому аналізі. Метою статті є дослідження особливостей інвестиційної діяльності з позицій комплексного аналізу із урахуванням сучасного етапу історичного розвитку державного ладу. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що проблематика дослідження є однією із перших у юриспруденції, у якій шляхом використання нормативно – правових актів, міждержавних угод, міжнародних конвенцій та законодавчих документів зроблено спробу комплексного та всебічного аналізу інветиційної діяльності в Україні з точки зору історикоправового підходу. Виходячи із доктринальних досліджень та власних наукових здобутків визначено, що у нинішніх умовах розвитку та становлення економіки нашої держави найбільш проблемним та важливим постає питання пошуку сучасних джерел нарощування та формування темпів її висхідної динаміки у зв’язку з певною обмеженістю внутрішніх ресурсів та постійним підвищеним рівня ризиків для зовнішніх та внутрішніх інвесторів. За підсумками теоретичного аналізу всіх поглядів, що існують, можна зазначити, що інвестиції є відповідним інструментом збагачення держави. З урахуванням стратегічних потреб держави, їхнє залучення дозволить не тільки підвищити рівень економічного розвитку, але і сформувати належні умови для розвитку інновацій. З метою досягнення цього доцільним є використання всіх інструментів та можливостей державного регулювання. Головним у цьому напрямі є науково обґрунтоване визначення мети та цілей державного регулювання, визначення відповідних форм, інструментів, засобів та методів з урахуванням усіх факторів впливу в межах державної економіки. Залучення іноземних інвестицій є процесом, що знаходиться під впливом великої кількості різноманітних внутрішніх та зовнішніх факторів. Вони, у свою чергу, визначають та формують обсяги інвестиційних ресурсів, які підвищують рівень економічного зростання держави. З метою забезпечення координації зазначеного процесу відповідно до державних стратегічних цілей та пріоритетів розвитку держави використовують відповідні механізми державного регулювання інвестиційної діяльності. Отже, багатогранність та комплексність державного регулювання зумовлює подальшу необхідність наукового дослідження механізмів державного регулювання інвестиційної діяльності. uk_UA
dc.description.abstract The scientifc article is devoted to investment activity in Ukraine in historicallegal analysis. The purpose of this article is to study the features of investment activity from the standpoint of integrated analysis taking into account the current stage of the historical development of the state system. The scientifc novelty of the research is that the research problem is one of the frst in the jurisprudence, in which, through the use of normative legal acts, interstate agreements, international conventions and legislative documents, an attempt was made to comprehensively and comprehensively analyze investment activity in Ukraine from a historical perspective -legal approach. Proceeding from doctrinal studies and own scientifc achievements, it is determined that in the present conditions of development and formation of the economy of our country the most problematic and important question arises is the search for modern sources of growth and the formation of the pace of its upward dynamics in connection with certain limited internal resources and constant high risk level for foreign and domestic investors. Based on the theoretical analysis of all existing views, it can be noted that investment is an appropriate tool for enriching the state. Taking into account the strategic needs of the state, their attraction will not only increase the level of economic development, but also create the right conditions for the development of innovations. In order to achieve this, it is advisable to use all the tools and possibilities of state regulation. The main thing in this direction is the scientifcally grounded defnition of the purpose and objectives of state regulation, the defnition of the appropriate forms, tools, means and methods, taking into account all factors of influence within the state economy. The attraction of foreign investment is a process that is influenced by a large number of diverse internal and external factors. They, in turn, defne and form the volumes of investment resources that increase the level of economic growth of the state. In order to ensure the coordination of the specifed process in accordance with the state strategic goals and priorities of development of the state, appropriate mechanisms of state regulation of investment activity are used. Consequently, the versatility and complexity of state regulation leads to the further need for scientifc research of the mechanisms of state regulation of investment activity. en
dc.description.abstract Научная статья посвящена инвестиционной деятельности в Украине в историко-правовом анализе. Целью статьи является исследование особенностей инвестиционной деятельности с позиций комплексного анализа с учетом современного этапа исторического развития государственного строя. Научная новизна исследования заключается в том, что проблематика исследования является одной из первых в юриспруденции, в которой путем использования нормативно - правовых актов, межгосударственных соглашений, международных конвенций и законодательных документов предпринята попытка комплексного и всестороннего анализа инвестиционная деятельности в Украине с точки зрения историко-правового подхода. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Право і суспільство. – 2019. – № 4. – С. 230-236 uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Історія. History. История uk_UA
dc.subject Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право uk_UA
dc.subject Господарське право. Business Law. Хозяйственное право uk_UA
dc.subject Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс uk_UA
dc.subject інвестиційна діяльність uk_UA
dc.subject іноземне інвестування uk_UA
dc.subject державне регулювання uk_UA
dc.subject іноземні інвестиції uk_UA
dc.subject адміністративно-правове регулювання uk_UA
dc.subject инвестиционная деятельность uk_UA
dc.subject иностранное инвестирование uk_UA
dc.subject государственное регулирования uk_UA
dc.subject иностранные инвестиции uk_UA
dc.subject административно-правовое регулирование uk_UA
dc.subject investment activity uk_UA
dc.subject foreign investment uk_UA
dc.subject state regulation uk_UA
dc.subject foreign investments uk_UA
dc.subject administrative and legal regulation uk_UA
dc.title Інвестиційна діяльність в Україні: історико-правовий аналіз uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account