KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Компетенція окремих підрозділів ораганів Національної поліції України щодо захисту прав дитини

Show simple item record

dc.contributor.author Коломоєць, Н. В.
dc.contributor.author Kolomoiets, N. V.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X
dc.date.accessioned 2019-12-04T09:49:16Z
dc.date.available 2019-12-04T09:49:16Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6158
dc.description Коломоєць Н. В. Компетенція окремих підрозділів ораганів Національної поліції України щодо захисту прав дитини / Коломоєць Наталія Володимирівна // Юридичний бюлетень. – 2018. – Вип. 7, ч. 2. – С. 62-69. uk_UA
dc.description.abstract В статті розкриваються основні повноваження уповноважених підрозділів органів Національної поліції України щодо захисту прав дітей. Обґрунтована необхідність проведення аналізу норм чинного законодавства, яке регламентує діяльність спеціально уповноважених підрозділів органів Національної поліції України. На підставі дослідження діяльності ювенальної превенції Нацполіції, приймальників-розподільників для дітей, дільничних офіцерів поліції, а також працівників патрульної служби, визначено, що на працівників підрозділів ювенальної превенції Нацполіції покладено досить широкі повноваження у сфері забезпечення та захисту прав, свобод та законних інтересів дитини. Наголошено, що з метою проведення ознайомлювальних, попереджувальних і виховних бесід з дітьми та їх батьками, законними представниками, членами сім’ї з метою усунення причин і умов, які сприяли вчиненню адміністративного чи кримінального правопорушення дитиною працівники підрозділів ювенальної превенції Нацполіції ведуть постійну роз’яснювальну роботу серед батьків та дітей, організовують інформаційні зустрічі у навчальних закладах, виступають на радіо та телебаченні, забезпечують проведення особистого приймання громадян. Зроблено висновки: компетенція підрозділів ювенальної превенції має удосконалюватися відповідно до вимог міжнародних стандартів роботи з неповнолітніми; вироблений та процесуально закріплений механізм реалізації правових норм має супроводжувати кожне положення, яке регламентує діяльність уповноважених суб’єктів адміністративно-правового захисту прав дитини; мають бути нівельовані будь-які прояви дублювання компетенції між уповноваженими підрозділами органів Нацполіції; постійна взаємодія та узгодженість дій мають супроводжувати роботу уповноважених суб’єктів органів Національної поліції; належне кадрове забезпечення та постійне підвищення кваліфікації співробітників мають бути ключовими напрямками роботи Департаменту кадрової роботи Національної поліції України. uk_UA
dc.description.abstract The article reveals the main powers of the authorized departments of the National Police of Ukraine to protect the rights of children. The necessity of analyzing the norms of the current legislation, which regulates the activity of specially authorized units of the bodies of the National Police of Ukraine, is substantiated. Based on the investigation of the activity of the juvenile prevention of the National Police, the district police offcers, and patrol offcers, it was determined that the staff of the units of the juvenile prevention department of the National Police were given quite wide powers in the feld of protection and protection of the rights, freedoms and legitimate interests of the child. It was emphasized that in order to conduct educational, preventive and educational discussions with children and their parents, legal representatives, family members in order to eliminate the causes and conditions that contributed to the commission of an administrative or criminal offense by the child, employees of the juvenile prevention units of the National Police conduct a constant explanatory work among parents and children; organize informational meetings in educational institutions; act on radio and television; provide personal reception of citizens. Conclusions are made: the competence of juvenile preventive units should be improved in accordance with the requirements of international standards for working with minors; A well-developed and procedurally established mechanism for the implementation of legal norms must be accompanied by every provision regulating the activities of authorized legal entities for the protection of the rights of the child; Any duplication of competencies between the authorized departments of the National Police is to be offset; constant interaction and coherence of action must be accompanied by the work of authorized agents of the National Police; Appropriate staffng and continuous improvement of staff qualifcations should be the key areas of work of the Department of Personnel Work of the National Police of Ukraine. en
dc.description.abstract В статье раскрываются основные полномочия уполномоченных подразделений органов Национальной полиции Украины по защите прав детей. Обоснована необходимость проведения анализа норм действующего законодательства, регламентирующего деятельность специально уполномоченных подразделений органов Национальной полиции Украины. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Юридичний бюлетень. – 2018. – Вип. 7, ч. 2. – С. 62-69 uk_UA
dc.subject Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины uk_UA
dc.subject National police of Ukraine uk_UA
dc.subject Национальная полиция Украины uk_UA
dc.subject права дитини uk_UA
dc.subject уповноважені підрозділи uk_UA
dc.subject діти uk_UA
dc.subject права ребенка uk_UA
dc.subject уполномоченные подразделения uk_UA
dc.subject дети uk_UA
dc.subject children rights uk_UA
dc.subject authorized divisions uk_UA
dc.title Компетенція окремих підрозділів ораганів Національної поліції України щодо захисту прав дитини uk_UA
dc.title.alternative Competence of certain units of the National police of Ukraine on protecting children rights uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account