KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2016, №2 (73)

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2016, №2 (73)

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. - Харків: ХНУВС, 2016. -№2 (73). - 224 с. - ISSN 1999-5717.

Recent Submissions

 • Бічурін, Р. Х.; Bichurin, R. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3601-2658 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 38-45, 2016)
  На підставі аналізу практики органів досудового слідства, наукової літератури розглянуто основні положення тактики проведення допиту підозрюваного під час розслідування умисних вбивств із хуліганських мотивів. Виокремлено ...
 • Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 45-54, 2016)
  Досліджено особливості діяльності Ради Європи у сфері протидії торгівлі людьми; подано аналіз міжнародно-правової бази Ради Європи у зазначеній сфері; визначено основні пріоритетні завдання для України щодо протидії ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 96-102, 2016)
  Розглянуто основні аспекти становлення системи організації регулювання дорожнього руху в добу непу в Україні, показано роль міліції у цьому процесі.
 • Дякова, О. О.; Diakova, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 189-199, 2016)
  Розглянуто питання формування правової культури поліцейських. Особливу увагу приділено умовам формування правової культури у складний для України період формування демократичної європейської країни. Проведено порівняльний ...
 • Ільїн, О. В.; Ilyin, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 23-28, 2016)
  Досліджено трансформацію судової системи на українських землях, що входило до складу Російської імперії в кінці ХVІІІ ст. Показано суперечливість реформаційних зусиль, зроблених у цій сфері за доби правління імператора Павла І.
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 170-175, 2016)
  Виконано аналіз окремих елементів механізму примусового викупу земельних ділянок для суспільних потреб. Запропоновано доповнити перелік суспільних потреб, для задоволення яких можливий викуп земельних ділянок, необхідністю ...
 • Киричок, А. В.; Kyrychok, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4607-7284 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 136-143, 2016)
  На основі аналізу норм чинного законодавства та правових позицій наукової спільноти досліджено форми захисту прав учасників господарських товариств. Зосереджено увагу на судовому захисті як на одній з юрисдикційних форм ...
 • Кревсун, О. М.; Krevsun, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8265-833X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 62-69, 2016)
  Розглянуто деякі питання недосконалості правового регулювання субінституту зміни умов тримання засуджених у разі переведення їх з однієї виправної колонії до іншої. Важливість цього субінституту полягає в тому, що засуджені ...
 • Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 143-153, 2016)
  Доведено, що диспозитивність проявляється як єдність волі та волевиявлення матеріально заінтересованої особи, здійсненого безпосередньо чи опосередковано через представника, вільно обирати варіанти поведінки, засоби судового ...
 • Круглова, А. Є.; Kruglova, A. Y. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 110-116, 2016)
  Досліджено наукові підходи до визначення мети оцінювання ефективності діяльності органів і установ виконання покарань, розглянуто співвідношення термінів «ефективність», «результативність», «якість» і досягнення мети оцінювання. ...
 • Надутий, А. В.; Nadutyi, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 29-37, 2016)
  Проаналізовано підходи різних учених до питання щодо загрози територіальній цілісності держави. Наведемо як реальні, так і ймовірні загрози територіальній цілісності, на які слід звернути увагу.
 • Опанасенко, Н. О.; Opanasenko, N. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 69-75., 2016)
  Проаналізовано обстановку вчинення злочину як важливий елемент криміналістичної характеристики. Розкрито практичне значення дослідження обстановки шахрайства. Виявлено та охарактеризовано особливості обстановки шахрайства, ...
 • Перепелиця, М. М.; Володько, К. А.; Perepelytsia, M. M.; Volodko, K. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5066-0726; ResearcherID: J-6767-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 75-85, 2016)
  Розглянуто актуальні питання інформатизації підрозділів ОВС. В умовах останніх тенденцій реформування та модернізації у сфері правоохоронної діяльності наголошено на значущості питання інформатизації підрозділів, ...
 • Райнін, І. Л.; Rainin, I. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 116-126, 2016)
  Проаналізовано адміністративно-правове забезпечення управління у сфері земельних відносин та надрокористування, розглянуто пропозиції з питань упорядкування компетенції та повноважень суб’єктів землекористування.
 • Резніченко, Л. В.; Reznichenko, L. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 153-161, 2016)
  Розглянуто правовідносини в галузі вищої освіти, які є предметом правового регулювання норм цивільного права. Проаналізовано теоретичні здобутки щодо характеристики освітніх правовідносин у контексті загальної теорії ...
 • Селюков, В. С.; Вуйма, А. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Seliukov, V. S.; Vuima, A.H. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 126-135, 2016)
  Розглянуто основні нормативно-правові акти ЄС з питань регламентації міграційних процесів. Визначено основні напрямки еволюції міграційної політики ЄС та сформульовано основні принципи, на яких має ґрунтуватися міграційна ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 11-22., 2016)
  Проаналізовано сутність поняття «державна політика у сфері оборони», визначено її мету, завдання та принципи організації. Здійснено відмежування змісту термінів «державна політика у сфері оборони» та «воєнна політика ...
 • Супрун, Т. С.; Suprun, T. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 161-169, 2016)
  На підставі аналізу судової практики у справах про визнання та оспорювання батьківства досліджено значення висновку експерта як засобу доказування. Розкрито особливості оцінки висновку експерта судом під час розгляду таких ...
 • Худякова, О. В.; Khudiakova, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 176-183, 2016)
  Розглянуто проблеми правового регулювання застосування контракту про проходження служби в Національній поліції України. Визначено відмінність трудового договору від контракту. Вказано, що контракт є видом строкового трудового ...
 • Чавикіна, Т. І.; Chavykina, T. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 183-188, 2016)
  Розглянуто проблеми визначення місця відносин проходження державної служби в системі національного права. Обґрунтовано тезу, що зазначені відносини входять до предмета трудового права. Надано наукові пропозиції ...

View more