Освіта. Педагогіка (Education. Pedagogy)

Останні додані

 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка : зб. наук. пр. – Харків-Луганськ : СтильІздат, 2008. – Вип. 11. – С. 303-313, 2008)
  В статті розглядається залежність конфліктологічної компетентності курсових офіцерів від їх особистісних якостей. Доведено, що особистісні якості курсових офіцерів впливають на виховну роботу з курсантами через спілкування. ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481; Котелюх, М. О.; Koteliukh, M. O.; Петленко, О. В.; Petlenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5580-7798; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2005-9600 (Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 27-28 лют. 2015 р.). - Одеса: Букаєв В.В., 2015. - С. 192-196, 2015)
  В тезах розглянуто сучасні підходи до вивчення та формування конфліктологічної підготовки майбутніх правоохоронців у ВНЗ. Визначені зміст вмінь, що забезпечують конфліктологічну готовність курсантів. Розглянуті педагогічні ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Іноваційні методи навчання майбутніх юристів: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 6 листоп. 2015 р.).- Одеса: ОДУВС, 2015. - С.33-34, 2015)
  В тезах розглянуто актуальні питання організації конфліктологічної освіти та формування професійної конфліктологічної компетентності сучасного фахівця за допомогою інноваційних педагогічних технологій. Визначені особливості ...
 • Дягілєва, Л. Д.; Diahilieva, L. D.; Дягилева, Л. Д.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5662-8185 (Хмельницький, 2004)
  У дисертації теоретично обґрунтовано зміст та розроблена модель професійної підготовки курсантів ВНЗ МВС України до роботи в міжнародних правоохоронних організаціях. Визначені основні дидактичні шляхи підвищення ефективності ...
 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2012. – № 4 (22). - С. 349–356, 2012)
  У статті досліджується формування у курсових офіцерів комунікативних умінь вирішувати конфліктні ситуації в курсантському колективі. Особистісні якості курсових офіцерів впливають на виховну роботу з курсантами безпосередньо ...
 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Актуальні проблеми професійного становлення особистості сучасного юриста: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 16-17 трав. 2006 р.). – Суми : ЗАТ «ІСА-Інтерпапір», 2006. – С. 283-290, 2006)
  В статті розглядається доцільність підготовки керівників учбових курсів до виховної роботи з курсантами у вищих навчальних закладах МВС України з метою формування фахівця як справжнього інтелігента, високоморальної, ...
 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. - Київ-Запоріжжя, 2005. – Вип. 35. – С. 385-389, 2005)
  В статті розглядаються кадрові причини виникнення проблем у навчально-виховному процесі відомчих навчальних закладів МВС України та можливі шляхи їх подолання. Запропоновано проводити навчання курсових офіцерів педагогічного ...
 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. пр. – Харків : ХДАК, 2009. – Вип. 24. – С. 218-224, 2009)
  Розглядається підготовка офіцерів навчальних курсів до виховної роботи з курсантами у вищих навчальних закладах МВС України, формування їх комунікативної компетентності методом тренінгових технологій.
 • Кожушко, М. В.; Kozhushko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3469-2119 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52). - С. 36-43, 2011)
  Запропоновано авторське визначення морально-правового виховання курсантів та слухачів вищих навчальних закладів МВС України як майбутніх працівників органів внутрішніх справ, встановлено його основну мету, проаналізовано ...
 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732; Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Збірник наукових праць "Педагогічні науки" / МОН України, Херсон. держ. ун-т. ‒ Херсон, 2016. ‒ Вип. LXXІІІ, Т. 2. -С. 56 ‒ 60, 2016)
  В статті розглядається доцільність проведення профілактично-виховної роботи зі слухачами курсів первинної професійної підготовки працівників підрозділів патрульної служби центру післядипломної освіти вищих навчальних ...
 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28-29 жовтня 2016 р.). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С. 97-100, 2016)
  У статті розглядаються командно-штабні навчання як технологія виховання курсантів ВНЗ МВС України. У ході таких навчань проходять позитивні зміни в курсантів, що відбуваються під цілеспрямованим впливом педагогів, учасників ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Вип. 44. - С. 215-221, 2009)
  У статті розглядається досвід країн Америки та Європи з організації дистанційного навчання. Автором пропонуються шляхи впровадження елементів дистанційного навчання в діяльність ВНЗ системи МВС.
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Наукові записки Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. - 2011. - № 1. - С. 54-60, 2011)
  Визначено сучасні проблеми щодо впровадження дистанційного навчання в навчальний процес вищих навчальних закладів МВС України. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення дистанційного навчання в системі МВС України ...
 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : Педагогіка і психологія: зб. ст. -Ялта : РВВ РВУЗ КГУ, 2006. - Вип. 9. Ч. 1. – С. 136-140, 2006)
  В статті розглядаються шляхи підготовки курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами з метою оптимізації виховної системи відомчих навчальних закладів МВС України. Запропоновано реалізувати андрагогічний підхід у ...
 • Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Балац, Р. М.; Balats, R. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2145-9593; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Єдін, Р. В.; Yedyn, R. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1224-0223; Захарченко, О. В.; Zaharchenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7384-383X; Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911; Огурцов, О. Г.; Ohurtsov, O. H.; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016; Сичов, С. О.; Sychov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1452-5815; Тучак, Р. М.; Tuchak, R. M.; Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673; Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840 (Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підгот. фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2013 р. – Харків: НікаНова, 2014. – С. 445-449, 2013)
  Фахівцями Харківського національного університету внутрішніх справ, схвалюючи в цілому запропонований проект Закону України «Про вищу освіту», було вироблено низку науково обгрунтованих пропозицій та зауважень до вказаного ...
 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X; Клочко, А. Н. (Кривий Ріг, 2001)
  Дисертація присвячена питанням формування професійних здібностей у вихованців ліцеїв юридичного профілю. Здійснено систематизацію сучасних наукових підходів до проблеми здібностей. Теоретично обґрунтовано педагогічні ...
 • Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160 (Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право. – 2015. – Вип. 1, Ч. 1. – С. 275-282, 2015)
  У статті аналізується процес управління освітньою діяльністю. Автор розглядає проблемні питання, пов’язані із класифікацією функцій управління освітньою діяльністю, визначенням їх змісту та принципів типологізації.
 • Руколайніна, І. Є.; Rukolainina, I. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6010-0570 (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: № 1077: Серія: Право. - 2013. - Вип. 15. - С. 158-160, 2013)
  Стаття присвячена висвітленню проблемних питань щодо особливостей формування правової культури правоохоронців у навчальних закладах системи МВС України. Розглядаються, як в широкому, так і в більш вузькому сенсі прогалини ...
 • Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712; ResearcherID: I-7026-2016 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). - Суми, 2016. - С. 245-247, 2016)
  Досліджено роль вищих навчальних закладів у професійній діяльності молодих спеціалістів, а також шляхи вирішення питань щодо ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців.
 • Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712; ResearcherID: I-7026-2016 (Від громадянського суспільства – до правової держави: зб. тез доп. ХІІ міжнар. наук. Internet-конф. молодих вчених та студ. (м. Харків, 22 квіт. 2016 р.). – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – С. 324-328, 2016)
  У доповіді висвітлено питання виховання толерантності у студентської молоді, переглянуто підходи щодо організації навчально-виховного процесу та головні принципи толерантності.

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds