Освіта. Педагогіка (Education. Pedagogy)

Останні додані

 • Кириченко, О. Ю.; Kyrychenko, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6085-6175 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 182-185, 2017)
  У статті розгялнуто актуальні проблеми інтеграція вітчизняної системи підготовки майбутніх правоохоронців до європейського освітнього простору. Автором виявлено основні фактори, що обумовлюють необхідність постійного ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів конф. (м. Харків, 21 квіт. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 283-286, 2017)
  Проблеми професійного відбору поліцейських розглянуто через призму проведення комплесу профорієнтаційних заходів, що включають наступні, складові: дослідження професійних вимог до працівника поліції та визначення потреб ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали Х Міжнар. наук-практ. конф. (м. Суми, 20-21 трав. 2017 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2017. – С. 202-204, 2017)
  Проаналізований сучасний стан підготовки фахівців з вищою освітою для потреб МВС України та Національної поліції.
 • Пашнєв, Д. В.; Pashnev, D. V.; ORCID:, http://orcid.org/0000-0001-8693-3802 (Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 верес. 2014 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 284–287, 2014-09-26)
  У тезах доповіді автор обґрунтовує необхідність забезпечити підготовку фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю, передбачивши в Законі «Про вищу освіту» виключення для відомчих вищих навчальних закладів, що ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє: зб. наук.-метод. пр. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 20 квіт. 2017 р.). - Харків, 2017. - С. 28, 2017)
  У доповіді аналізуються поняття види та переваги мікронавчання, як нової форми організації навчального процесу.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 103–112, 2017)
  Обґрунтовано важливість первинної професійної підготовки для професійного становлення кожного поліцейського та для формування «нової поліції» взагалі. Розглянуто, як саме первинна професійна підготовка впливає на особистість ...
 • Базыма, Б. А.; Базима, Б. О.; Bazyma, B. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920 (Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф. ( м. Харків, 14–15 трав. 2015 р.). – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 92-94, 2015)
  Розглядаються перспективні форми навчання таки, як RPG (англ. role-playing game), квести, та їх можливість використання у системи дистанційної освіти.
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів [конф. (м. Харків, 21 квіт. 2017 р.)]. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 157-161, 2017)
  Аналізуються організаційні та нормативні основи післядипломної освіти поліцейських. Досліджені особливості організації навчального процесу в післядипломній освіті працівників поліції в залежності від ступеня використання ...
 • Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300 (Формування тверезого способу життя в сiм’ї та суспiльствi: матерiали IV наук.-практ. конф.(м. Київ, 4–5 листоп. 2017 р.) — Київ, 2017. — С. 145–150, 2017)
  В доповiдi представлено досвiд створення дистанцiйного курсу «Методи дослiдження залежностей». Курс розроблений для ознайомлення з широким спектром методiв, що застосовуються в сферi дослiдження адиктивної поведiнки. Вiн ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – № 4 (54), 2016)
  Актуальність матеріалу, викладеного у статті, зумовлена системним впровадженням в освітній процес вищих навчальних закладів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що викликає появу нових видів і форм його ...
 • Гончарова, Г. О.; Honcharova, H. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9366-4591 (Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 140–146, 2017)
  Досліджено зміни базових ставлень курсантів внаслідок впливу на них нормативних вікових криз, пов’язаних із навчанням у ВНЗ МВС. Розглянуто позиції різних науковців щодо систематизації, виокремлення в загальні смислові ...
 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Актуальні проблеми роботи з персоналом у правоохоронних органах : матеріали наук.-практ. конф.(м. Харків, 27 листоп. 2008 р.). - Харків : ХНУВС, 2008. - С.206-208, 2008)
  У тезах доповіді пропонується за допомогою тренінгових технологій здійснювати виховання курсантів.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. - 2014. - Вип. 2, 2014)
  У статті подано результати розробки й обґрунтування критеріїв і показників сформованості готовності майбутніх офіцерів до охорони та забезпечення громадського порядку. Визначено і розкрито зміст високого, середнього та ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Вісник Національного університету оборони України. - 2011. - Вип. 5. - С. 20-26, 2011)
  В статті аналізуються поняття, зміст, рівні та шляхи формування конфліктологічної підготовки майбутніх правоохоронців у ВНЗ. Визначені дидактичні та методологічні компоненти конфліктологічної освіти курсантів.
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Вісник Національного університету оборони України. - 2013. - Вип. 6. - С. 42-47, 2013)
  В статті розглянуто різні аспекти професійної конфліктологічної підготовки майбутніх працівників слідчих підрозділів ОВС в педагогічному процесі. Окреслено сучасний стан та особливості конфліктологічної сфери у підрозділах ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Вісник Національної академії оборони України. - 2010. - Вип. 5 (18). - С. 17-22, 2010)
  В статті аналізуються сучасні підходи до вивчення та формування конфліктологічної стійкості майбутніх правоохоронців у ВНЗ. Визначені конфліктогенні чинники професійного середовища. Розглянуті сучасні педагогічні механізми ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Вісник Національного університету оборони України. - 2011. - Вип. 4. - С. 33-39, 2011)
  В статті аналізуються поняття, зміст, рівні та шляхи формування конфліктологічної готовності майбутніх правоохоронців у ВНЗ. Визначені генетичні складові конфліктів в професійному середовищі органів внутрішніх справ.
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф.(м. Харків, 7-8 черв. 2017 р.). – Харків : ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2017. – С. 7-12., 2017)
  Проаналізовано поняття, складові елементи та види мотивації. Сформульовані прийоми та способи «позитивної мотивації» в процесі здійснення освітньої діяльності.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Науковий огляд: міжнар. наук. журн. - 2015. - № 11, т. 1, 2015)
  У статті актуалізовано проблему формування готовності майбутніх офіцерів органів внутрішніх справ до охорони і забезпечення громадського порядку. Здійснено аналіз поглядів сучасних педагогів та психологів щодо особливостей ...
 • Сорокіна, Г. М.; Sorokina, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8046-9041 (Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов ХХVІ Междунар. науч. конф. (г. Переяслав-Хмельницкий, 26-27 июн. 2017 г.). – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 6 (26), ч. 4. – С. 77-80, 2017)
  Міжкультурна комунікативна компетенція відіграє важливу роль в реалізації професійного спілкування в міжкультурному середовищі. Вона забезпечує ефективність професійної діяльності і є значущим фактором професійного ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds