Освіта. Педагогіка (Education. Pedagogy)

Останні додані

 • Гончарова, Г. О.; Honcharova, H. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9366-4591 (Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 140–146, 2017)
  Досліджено зміни базових ставлень курсантів внаслідок впливу на них нормативних вікових криз, пов’язаних із навчанням у ВНЗ МВС. Розглянуто позиції різних науковців щодо систематизації, виокремлення в загальні смислові ...
 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Актуальні проблеми роботи з персоналом у правоохоронних органах : матеріали наук.-практ. конф.(м. Харків, 27 листоп. 2008 р.). - Харків : ХНУВС, 2008. - С.206-208, 2008)
  У тезах доповіді пропонується за допомогою тренінгових технологій здійснювати виховання курсантів.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. - 2014. - Вип. 2, 2014)
  У статті подано результати розробки й обґрунтування критеріїв і показників сформованості готовності майбутніх офіцерів до охорони та забезпечення громадського порядку. Визначено і розкрито зміст високого, середнього та ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Вісник Національного університету оборони України. - 2011. - Вип. 5. - С. 20-26, 2011)
  В статті аналізуються поняття, зміст, рівні та шляхи формування конфліктологічної підготовки майбутніх правоохоронців у ВНЗ. Визначені дидактичні та методологічні компоненти конфліктологічної освіти курсантів.
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Вісник Національного університету оборони України. - 2013. - Вип. 6. - С. 42-47, 2013)
  В статті розглянуто різні аспекти професійної конфліктологічної підготовки майбутніх працівників слідчих підрозділів ОВС в педагогічному процесі. Окреслено сучасний стан та особливості конфліктологічної сфери у підрозділах ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Вісник Національної академії оборони України. - 2010. - Вип. 5 (18). - С. 17-22, 2010)
  В статті аналізуються сучасні підходи до вивчення та формування конфліктологічної стійкості майбутніх правоохоронців у ВНЗ. Визначені конфліктогенні чинники професійного середовища. Розглянуті сучасні педагогічні механізми ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Вісник Національного університету оборони України. - 2011. - Вип. 4. - С. 33-39, 2011)
  В статті аналізуються поняття, зміст, рівні та шляхи формування конфліктологічної готовності майбутніх правоохоронців у ВНЗ. Визначені генетичні складові конфліктів в професійному середовищі органів внутрішніх справ.
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф.(м. Харків, 7-8 черв. 2017 р.). – Харків : ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2017. – С. 7-12., 2017)
  Проаналізовано поняття, складові елементи та види мотивації. Сформульовані прийоми та способи «позитивної мотивації» в процесі здійснення освітньої діяльності.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Науковий огляд: міжнар. наук. журн. - 2015. - № 11, т. 1, 2015)
  У статті актуалізовано проблему формування готовності майбутніх офіцерів органів внутрішніх справ до охорони і забезпечення громадського порядку. Здійснено аналіз поглядів сучасних педагогів та психологів щодо особливостей ...
 • Сорокіна, Г. М.; Sorokina, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8046-9041 (Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов ХХVІ Междунар. науч. конф. (г. Переяслав-Хмельницкий, 26-27 июн. 2017 г.). – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 6 (26), ч. 4. – С. 77-80, 2017)
  Міжкультурна комунікативна компетенція відіграє важливу роль в реалізації професійного спілкування в міжкультурному середовищі. Вона забезпечує ефективність професійної діяльності і є значущим фактором професійного ...
 • Іванова, І. Л.; Ivanova, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7089-9360; Коршенко, А. Є.; Korshenko, A. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8479-1791 (Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов ХXІІ Междунар. науч. конф. (г. Переяслав-Хмельницкий, 26-27 февр. 2017 г.). – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 2 (22), ч. 6. – С. 94-99, 2017)
  В статті розглядається питання необхідності забезпечення успішної та ефективної іншомовної підготовки правоохоронців. Зазначається важливість зосередження навчальновиховного процесу з викладання іноземної мови в вищих ...
 • Стрюк, К. М.; Striuk, K. M. (Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – Вип. 52 (105). – С.288-295, 2017)
  У статті проаналізовано теоретичні підходи до визначення понять “компетентнісний підхід в освіті”, “компетентність”, “компетенція”. Сформульовано загальну ідею компетентнісного підходу. Визначено особливості організації ...
 • Закаблук, М. В.; Zakabluk, M. V. (Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – Вип. 52 (105). – С. 107-114, 2017)
  У статті розкрито роль і значення психолого-педагогічної підготовки дільничних офіцерів поліції. Виділено конкретні вимоги до спеціальної та психологічної підготовки дільничного офіцера поліції; описано найбільш ефективні ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. – 2014. – Вип. 41. – С. 300-304, 2014)
  У статті подано результати аналізу наукових досліджень щодо застосування компетентнісного підходу в процесі фахової підготовки майбутніх офіцерів МВС; розглянуто сутність та категоріальне співвідношення основних понять ...
 • Левашов, О. С.; Levashov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1956-4888 (Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов ХXІІІ Междунар. науч. конф. (г. Переяслав-Хмельницкий, 26-27 марта 2017 г.). – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 3 (23), ч. 1. – С. 127-134, 2017)
  Стаття присвячена організації міжкультурного підходу до навчання іноземних мов і формуванню відповідної комунікативної компетенції у курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України. Аналізуються цілі та об’єкти ...
 • Горбач, Н. Л.; Horbach, N. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1965-902X; Кальченко, Т. М.; Kalchenko, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2153-5883 (Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов ХXІ Междунар. науч. конф. (г. Переяслав-Хмельницкий, 26-27 янв. 201 7 г.). – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 1 (21), ч. 6. – С. 33-35, 2017)
  В данной статье рассматриваются современные методы обучения английскому языку. Особое внимание уделяется использованию системы ролевых игр Приводятся описания конкретных ролевых игр для развития навыков говорения и аудирования.
 • Русанова, Л. І.; Rusanova, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028; Сазанова, Л. С.; Sazanova, L. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593 (Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов ХXІ Междунар. науч. конф. (г. Переяслав-Хмельницкий, 26-27 янв. 201 7 г.). – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 1 (21), ч. 6. – С. 165-169, 2017)
  Стаття аналізує нетрадиційні технології викладання англійської мови деяких відомих сучасних викладачів, які в своїй роботі застосовують досить незвичайні форми та засоби. Стаття розповідає про застосування у немовному ...
 • Дягілєва, Л. Д.; Diahilieva, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5662-8185 (Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2009. – Ч. 3. – С. 62-68, 2009)
  Важливі аспекти ефективного застосування інтерактивних технологій у процесі навчання майбутніх правоохоронців – це особистісний досвід тих, хто навчається, своєрідна організація та професійна спрямованість процесу навчання.
 • Дягілєва, Л. Д.; Diahilieva, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5662-8185 (Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч. 2. – С. 86-92, 2012)
  У статті розглядаються основні організаційні особливості впровадження методу проектів у професійну підготовку майбутніх правоохоронців. Представлено підходи до формулювання проектних завдань, визначено вимоги до проектної ...
 • Дягілєва, Л. Д.; Diahilieva, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5662-8185 (Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов ХXІІІ Междунар. науч. конф. (г. Переяслав-Хмельницкий, 26-27 марта 2017 г.). – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 3 (23), ч. 1. – С. 122-126, 2017)
  В статті представлені основні проблеми навчання іноземної мови у вищих юридичних навчальних закладах. Автор розглядає можливі варіанти роз‘язання проблем.

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds