KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Джерела дослідження інституту покарання у праві держав давньосхідних цивілізацій

Show simple item record

dc.contributor.author Логвиненко, Є. С.
dc.contributor.author Lohvynenko, Y. S.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X
dc.date.accessioned 2020-02-06T13:47:43Z
dc.date.available 2020-02-06T13:47:43Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6551
dc.identifier.uri https://doi.org/10.32847/ln.2019.9.01
dc.description Логвиненко, Є. С. Джерела дослідження інституту покарання в праві держав давньосхідних цивілізацій / Є. С. Логвиненко // Правові новели. - 2019. - № 9. - С. 34-39. - DOI https://doi.org/10.32847/ln.2019.9.01. uk_UA
dc.description.abstract У статті запропоновано класифікацію та здійснено історико-правовий аналіз джерел з історії становлення та розвитку інституту покарання в державах Стародавнього Сходу, визначено особливості різних груп джерел, ступінь їх інформативності та достовірності. Показано взаємозв’язок різних груп джерел та їхні схожі риси: пояснення божественного походження правителя, його справедливість при визначенні навіть найсуворішого покарання; відсутність чіткого розподілу між моральними та правовими нормами; мораль і право являли собою цілісну єдину нормативно-регулятивну систему, яка в основному витісняла кровну помсту, покарання базувались на принципах справедливості, невідворотності та відплати. Зазначено, що незважаючи на схожість низки норм та базових принципів побудови давніх кримінальних законів, вони мали й суттєві відмінності, оскільки кожен правовий акт так чи інакше відображав реалії свого часу, особливості державної влади тощо. Зроблено висновок, що відтворення тогочасних реалій неможливе без належного опрацювання та комплексного використання усього масиву наявних джерел, які в сукупності доповнюють одне одну і створюють достатньо широку базу для вивчення історії становлення інституту покарання в державах давньосхідної цивілізації. uk_UA
dc.description.abstract In the article there is proposed classification and made historical and legal analysis of the sources concerning history and development of the institute of penalty in the Ancient East states, there are defined the peculiarities of different groups of sources, the level of their informativeness and authenticity. There is made the comprehensive analysis of the most meaningful group of sources – legislative written rules of behavior: Ur-Nammu Laws (2112-2094 BC), Lipid-Ishtar Laws (1934-1923 BC), Laws of Eshnunna (approx. 1770 BC), Hammurabi's Code, Hittite laws (XVI-XIII centuries BC), Middle Assyrian laws (XIV-XI centuries BC), Ancient Indian legislation – ‘Tradition of Manu’ and The Bamboo Annals of Ancient China. There is shown the interrelation between different groups and their similar features: the explanation of the divine origin of the ruler, his justice while defining even the most severe penalty; the absence of clear distribution of moral and legal norms; moral and law were the integral regulatory system which, mostly, extruded blood vengeance, penalty were based on the principles of justice, inevitability and retribution. There is noticed that despite the similarity of some norms and principles of construction of ancient criminal laws, they had also significant differences, whereas each legal act somehow or other reflected the realities of the day, specifics of state power, etc. There is made the conclusion that the reconstruction of the existing realities is impossible without proper processing and complex usage of the entire array of available sources which, in the aggregate, complement each other and create sufficiently broad base for studying history of formation of the penalty institute in the states of ancient Oriental civilisations. en
dc.description.abstract ru
dc.publisher Правові новели. - 2019. - № 9. - С. 34-39 uk_UA
dc.subject давньосхідні цивілізації uk_UA
dc.subject джерела права uk_UA
dc.subject пам’ятки права uk_UA
dc.subject держави Стародавнього Сходу uk_UA
dc.subject інститут покарання uk_UA
dc.subject ancient Oriental civilisations uk_UA
dc.subject sources of law uk_UA
dc.subject memos of law uk_UA
dc.subject Ancient East states uk_UA
dc.subject penalty uk_UA
dc.subject penalty institute uk_UA
dc.subject Держава і право. State and Law. Государство и право
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации
dc.subject Історія. History. История
dc.title Джерела дослідження інституту покарання у праві держав давньосхідних цивілізацій uk_UA
dc.title.alternative The sources of exploration of the penalty institute in the Ancient East states uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account