KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Протидія гендерно обумовленому насильству: досвід Грузії та можливості його використання в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Грідіна, Н. Ю.
dc.contributor.author Hridina, N. Yu.
dc.contributor.author ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8499-074X
dc.date.accessioned 2020-02-24T12:25:52Z
dc.date.available 2020-02-24T12:25:52Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6696
dc.description Грідіна, Н. Ю. Протидія гендерно обумовленому насильству: досвід Грузії та можливості його використання в Україні / Наталія Юріївна Грідіна // Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - Кропивницький, 2020. - Вип. 8. - С. 160-166. - DOI https://doi.org/10.36550/2522-9230.2020.8.32. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглядається поняття такого соціально-небезпечного явища як гендерно обумовлене насильство в контексті вивчення позитивного досвіду його подолання в Грузії. У ході дослідження представлено результати соціологічних опитувань стосовно динаміки гендерно обумовленого насильства національних та зарубіжних організацій як урядового, так і неурядового статусу. Здійснюється огляд негативних проявів насильства за ознакою статі на території Грузії та досліджуються заходи, що було здійснено для його подолання: як в рамках створення нового законодавства так і у сфері його реалізації в практичній площині. З метою ефективного удосконалення національної системи захисту та протидії насильству, автором вивчаються результати впроваджених у Грузії заходів, на основі яких відстежується прогрес та позитивні результати. Окрім того, автором аналізуються причини негативної ситуації з гендерно обумовленим насильством у Грузії, серед яких насамперед зауважує національна консервативність, психологічні бар’єри, безробіття. У статті наголошується на тому, що значну роль відіграло створення та імплементація до законодавства Грузії низки національних та міжнародних нормативних актів, що стосувалися закріплення демократичних принципів суспільного життя, гендерної рівності, визначення поняття насильства, способів йому протидіяти та встановлювали покарання за його прояви. У статті звернено особливу увагу, що для вирішення актуальної проблеми демократичного суспільства найчастіше країни звертаються по допомогу до міжнародних організацій та установ, що вже мають певний досвід у цій сфері. Також автором підкреслюється, що найбільш ефективним засобом допомоги постраждалим від домашнього насильства та вартим до розвитку в Україні є система шелтерів, що функціонують на різних рівнях, оскільки це місце, до якого жертва може звернутись негайно та отримати необхідну для неї допомогу. uk_UA
dc.description.abstract The article deals with the notion of such a socially dangerous phenomenon as gender-based violence in the context of studying the positive experience of overcoming it in Georgia. The survey presents the results of sociological surveys on the dynamics of gender-based violence by national and foreign organizations, both governmental and non-governmental. The negative manifestations of gender-based violence in Georgia are reviewed and measures taken to overcome it: both within the framework of new legislation and in the field of its practical implementation. In order to effectively improve the national system of protection and counteraction to violence, the author examines the results of the measures implemented in Georgia, which track progress and positive outcomes. In addition, the author analyzes the causes of the negative situation with gender-based violence in Georgia, including national conservatism, psychological barriers, and unemployment. The article emphasizes that a number of national and international normative acts related to consolidation of democratic principles of public life, gender equality, definition of violence, ways of counteracting it and punishment for its manifestations played a significant role in the Georgian legislation. In the article, special attention is paid to the fact that in order to solve the urgent problem of a democratic society, countries often seek the help of international organizations and institutions that already have some experience in this field. The author also emphasizes that the most effective means of assistance to victims of domestic violence and worthy of development in Ukraine is a system of shelters that operate at different levels, as this is a place where the victim can contact immediately and get the help they need. en
dc.description.abstract В статье рассматривается понятие такого социально опасного явления как гендерно обусловленное насилие в контексте изучения положительного опыта его преодоления в Грузии. В ходе исследования представлены результаты социологических опросов относительно динамики гендерно обусловленного насилия национальных и зарубежных организаций как правительственного, так и неправительственного статуса. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - Кропивницький, 2020. - Вип. 8. - С. 160-166 uk_UA
dc.subject Кримінологія. Criminology. Криминология uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject гендерно обумовлене насильство uk_UA
dc.subject гендерно обусловленное насилие uk_UA
dc.subject gender-based violence uk_UA
dc.subject Грузія uk_UA
dc.subject Грузия uk_UA
dc.subject Georgia uk_UA
dc.subject домашнє насильство uk_UA
dc.subject домашнее насилие uk_UA
dc.subject domestic violence uk_UA
dc.subject протидія насильству uk_UA
dc.subject противодействие насилию uk_UA
dc.subject combating violence uk_UA
dc.subject соціологічні опитування uk_UA
dc.subject социологические опросы uk_UA
dc.subject sociological surveys uk_UA
dc.subject зарубіжний досвід uk_UA
dc.subject зарубежный опыт uk_UA
dc.subject foreign experience uk_UA
dc.title Протидія гендерно обумовленому насильству: досвід Грузії та можливості його використання в Україні uk_UA
dc.title.alternative Georgia's experience against gender-based violence and the possibility of its use in Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account