KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Особливості сучасних методів викладання правових дисциплін в магістратурі закладів вищої освіти України

Show simple item record

dc.contributor.author Шмельова, А. С.
dc.contributor.author Shmeleva, A. S.
dc.contributor.author ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2903-6707
dc.contributor.author Кірюхіна, М. В.
dc.contributor.author Kiriukhina, M. V.
dc.contributor.author ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2155-8102
dc.date.accessioned 2020-02-29T19:04:27Z
dc.date.available 2020-02-29T19:04:27Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6772
dc.description Шмельова А. С. Особливості сучасних методів викладання правових дисциплін в магістратурі закладів вищої освіти України [Електронний ресурс] / А. С. Шмельова, М. В. Кірюхіна // Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика. Серія: Педагогіка». - 2018. - Випуск 5 (9). – Режим доступу: https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/28/20 uk_UA
dc.description.abstract У статті розглядаються активні та інтерактивні форми проведення занять, які формують фахові компетентності магістрантів юридичних спеціальностей. З урахуванням особливостей підготовки магістрантів проведений аналіз методів викладання правових дисциплін у сучасних закладах вищої освіти. Детально розглянута доцільність застосування інтерактивних методик організації навчальних дискусій, діалогів, тренінгів. До інтерактивних форм проведення навчальних занять при викладанні фахових дисциплін також належать такі як майстер-клас та ділова гра, що сприяють розвитку критичного мислення і комунікаційних навичок, впливають на підвищення рівня сформованості фахової компетентності магістрантів юридичних спеціальностей. Автори наголошують на необхідності застосування сучасних інтерактивних методів навчання, що уможливлює розвиток здібностей кваліфікованого вирішення професійних завдань майбутніми фахівцями. Автори наводять аналітичні дані, які фіксують розробленість окресленої тематикою статті проблеми у науці і педагогічній практиці, спираючись на думку учених і педагогів сучасності, які пропонують інноваційні методики і технології освіти і навчання майбутніх фахівців, зокрема це: технології інтенсивного навчання, активні методики організації науково-дослідної роботи, інтерактивне навчання, адаптивні технології управління освітнім процесом та ін. Перспективним вектором подальших досліджень у напряму підвищення якості процесу викладання правових дисциплін у магістратурі закладів вищої освіти України вважається адаптивний підхід до розв’язку цієї проблеми. В статье рассматриваются активные и интерактивные формы проведения занятий, которые способствуют формированию профессиональной компетентность у магистрантов юридических специальностей. С учетом особенностей подготовки магистрантов проведен анализ методов преподавания правовых дисциплин в современных учреждениях высшего образования. Подробно рассмотрена целесообразность применения интерактивных методик организации учебных дискуссий, диалогов, тренингов. К интерактивным формам проведения учебных занятий при преподавании специальных дисциплин также относятся такие, как мастер-класс и деловая игра, которые способствуют развитию критического мышления и коммуникационных навыков, влияющих на повышение уровня сформированности профессиональной компетентности магистрантов юридических специальностей. Авторы подчеркивают необходимость применения современных интерактивных методов обучения, что делает развитие способностей квалифицированного решения профессиональных задач будущими специалистами юриспруденции. Авторы приводят аналитические данные, которые фиксируют разработанность обозначенной тематики статьи в науке и педагогической практике. Опираясь на мнение ученых и педагогов современности, которые предлагают инновационные методики и технологии образования и обучения будущих специалистов, авторы предлагают использование технологий интенсивного обучения, активных методик организации научноисследовательской работы, методов интерактивного обучения, адаптивных технологий управления образовательным процессом и др. Одним из перспективных векторов дальнейших исследований в направлении повышения качества процесса преподавания правовых дисциплин в магистратуре заведений высшего образования Украины выделяется адаптивный подход обучения будущих магистрантов правовым дисциплинам. The article deals with active and interactive forms of conducting classes, which form professional competencies of students in the master's program in legal professions. Taking into account the peculiarities of the preparation of master’s students, an analysis of teaching methods of legal disciplines in modern high school was conducted. The appropriateness of using discussions, dialogues, workshops was considered in detail. Interactive forms of learning also include such types of learning as a master class and a professional simulation game that contribute to the development of critical thinking and communication skills. The use of modern active teaching methods enables the future specialists to develop the ability to efficiently perform professional tasks. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика. Серія: Педагогіка». - 2018. - Випуск 5 (9). uk_UA
dc.subject Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject діалог uk_UA
dc.subject дискусія uk_UA
dc.subject колоквіум uk_UA
dc.subject лекція uk_UA
dc.subject майстер-клас uk_UA
dc.subject магістратура uk_UA
dc.subject методи навчання uk_UA
dc.subject методика проведення занять uk_UA
dc.subject навчальний процес uk_UA
dc.subject практичне заняття uk_UA
dc.subject семінар uk_UA
dc.subject тренінг uk_UA
dc.subject фахова компетентність uk_UA
dc.subject заклад вищої освіти uk_UA
dc.subject адаптивний підхід uk_UA
dc.subject диалог uk_UA
dc.subject дискуссия uk_UA
dc.subject коллоквиум uk_UA
dc.subject лекция uk_UA
dc.subject мастер-класс uk_UA
dc.subject магистратура uk_UA
dc.subject методы обучения uk_UA
dc.subject методика проведения занятий uk_UA
dc.subject учебный процесс uk_UA
dc.subject практическое занятие uk_UA
dc.subject семинар uk_UA
dc.subject тренинг uk_UA
dc.subject профессиональная компетентность uk_UA
dc.subject учреждение высшего образования uk_UA
dc.subject адаптивный подход uk_UA
dc.subject study process uk_UA
dc.subject master's degree uk_UA
dc.subject method of conducting classes uk_UA
dc.subject lecture uk_UA
dc.subject seminar uk_UA
dc.subject practical training uk_UA
dc.subject professional competence uk_UA
dc.subject colloquium uk_UA
dc.subject teaching methods uk_UA
dc.subject dialogue uk_UA
dc.subject discussion uk_UA
dc.subject training uk_UA
dc.subject master class uk_UA
dc.title Особливості сучасних методів викладання правових дисциплін в магістратурі закладів вищої освіти України uk_UA
dc.title.alternative Особенности современных методов преподавания правовых дисциплин в магистратуре заведений высшего образования Украины uk_UA
dc.title.alternative Features of modern methods of teaching legal disciplines within the master’s degree programs in higher educational institutions of Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account