KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2017, № 3 (78)

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2017, № 3 (78)

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. - Харків: ХНУВС, 2017. - № 3 (78). - 215 с. - ISSN 1999-5717.

Recent Submissions

 • Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 88–96, 2017)
  Висвітлено досвід правового регулювання та сучасні організаційні форми кримінального провадження щодо неповнолітніх у країнах Європейського Союзу. Звернуто увагу на відповідні правові аспекти, які можуть бути запозичені у ...
 • Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894; ResearcherID: J-9043-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 157–163, 2017)
  Охарактеризовано правове регулювання житлових відносин у Стародавньому Римі. Доведено існування самостійних житлових правовідносин, які мали змішаний приватно-публічний характер. Правова природа проживання в житлі залежала ...
 • Терещук, С. С.; Tereshchuk, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7263-4155 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 97–104, 2017)
  Розглянуто кримінальне процесуальне законодавство України щодо повідомлення особі про підозру. Встановлено неузгодженості та прогалини з цих питань, наведено окремі пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення ...
 • Гончарук, В. В.; Honcharuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8157-0130; ResearcherID: J-7912-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 194–201, 2017)
  Охарактеризовано трудоправову відповідальність в органах Національної поліції України в умовах її реформування, розглянуто її структурні елементи. Визначено, що виникнення терміна «трудоправова відповідальність» пояснюється ...
 • Євко, В. Ю.; Yevko, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5871-803X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 164–172, 2017)
  Проаналізовано наукові та практичні проблеми, пов’язані з визнанням шлюбу недійсним як засобом сімейно-правової відповідальності. Приділено увагу підставам застосування відповідальності за укладення шлюбу з порушенням ...
 • Красицька, Л. В.; Krasytska, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9187-4445 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 172–180, 2017)
  Досліджено проблемні питання визначення походження дитини від матері. Зроблено висновок, що походження дитини від матері незалежно від того, народила вона дитину в шлюбі чи поза шлюбом, може бути підтверджено медичним ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 21-30, 2017)
  Виокремлено та проаналізовано основні ознаки державно-правового примусу, сформульовано визначення цього правового явища. Під державно-правовим примусом запропоновано розуміти метод впливу держави на особу та суспільство, ...
 • Лапта, С. П.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 59–66., 2017)
  На підставі аналізу наукової літератури виділено й охарактеризовано деякі актуальні зарубіжні розробки в галузі дактилоскопії, які уявляються перспективними для використання правоохоронними органами України. Стисло ...
 • Нагорний, П. О.; Nahornyi, P. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 131–140, 2017)
  Розглянуто зміст і значення проектів регіонального розвитку України як важливої форми нормотворчої діяльності місцевих органів виконавчої влади. На підставі аналізу норм чинного адміністративного законодавства, а також ...
 • Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 51–59, 2017)
  Розглянуто процесуальні форми використання спеціальних знань під час кримінального провадження. Сформульовано визначення спеціаліста, експерта та судової експертизи. Розроблено процесуальний порядок виклику спеціаліста для ...
 • Русецький, А. А.; Rusetskyi, A. A.; Карачевцев, О. В.; Karachevtsev, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 180–193, 2017)
  Досліджено можливість відшкодування (компенсації) моральної (немайнової) шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, за рахунок державного бюджету України. Сформульовано визначення поняття «моральна ...
 • Андрєєв, Д. В.; Andrieiev, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 45-51, 2017)
  Поняття «незаконний обіг зброї» охоплює комплекс правопорушень, які передбачені чотирнадцятьма статтями Кримінального кодексу України. Всі злочини об’єднує один предмет злочину, яким є зброя. Під час розслідування ...
 • Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712; ResearcherID: I-7026-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 80-88, 2017)
  Розглянуто поняття расизму та ксенофобії. Висвітлено та охарактеризовано основні складові культурно-психологічних факторів поширення злочинів на ґрунті ненависті.
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Абрамчук, В. А.; Abramchuk, V. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 73-79, 2017)
  Розглянуто проблемні питання щодо сутності судової автотехнічної експертизи та її співвідношення з іншими інженерно-технічними експертизами з дослідження транспортних засобів та обставин транспортних пригод. Запропоновано ...
 • Пеньков, С. В.; Penkov, S. V.; Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 66–73, 2017)
  Приділено увагу питанням системного підходу до основних елементів організації та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням, ознакам і характеристикам планово-керованих і цілеспрямованих систем інформаційно-аналітичного ...
 • Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 38–45, 2017)
  Досліджено процесуальний порядок залучення захисника для участі в окремій процесуальній дії, що можливо у трьох законодавчо передбачених невідкладних випадках. Звернено увагу на відсутність законодавчо закріплених визначень ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 11–20, 2017)
  Проаналізовано чинне кримінальне і кримінальне процесуальне законодавство, що регулює захист прав, свобод і законних інтересів журналістів при здійсненні ними професійної діяльності під час досудового розслідування, та ...