KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010, № 4 (51), частина 2

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010, № 4 (51), частина 2

 

Recent Submissions

 • Заєць, О. В.; Zaiets, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 149-155, 2010)
  Досліджено актуальні аспекти захисту особи від негативного інформаційно-психологічного впливу як одного з напрямків інформаційної безпеки України. The article is devoted to research of actual aspects of personality ...
 • Загородній, С. А.; Zagorodniy, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2668-3121 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 182-189, 2010)
  Розглянуто особливості зміни черговості одержання права на спадкування за рішенням суду, визначено підстави виникнення таких правовідносин. Розкрито співвідношення договірної та судової зміни одержання права на спадкування. The ...
 • Хомич, А. С.; Khomych, A. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 165-172, 2010)
  Досліджено роль правової інформації, яка використовується в діяльності органів прокуратури, розглянуто наукові підходи до визначення правової інформації, окремі питання її застосування та значення в діяльності ...
 • Головатенко, О. В.; Holovatenko, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 198-207, 2010)
  Розглянуто проблемні аспекти доктрини права та правозастосовної діяльності щодо можливості пред’явлення віндикаційного позову як способу захисту прав власників бездокументарних акцій. Problem aspects of law doctrine and ...
 • Асланян, А. Г.; Aslanian, A. H. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 87-96, 2010)
  Досліджено адміністративно-правові засади діяльності дипломатичних представництв іноземних держав в Україні. Акцентовано увагу на необхідності забезпечення безпеки приміщень дипломатичних представництв та особистої безпеки ...
 • Проневич, О. С.; Pronevych, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 52-60, 2010)
  Здійснено аналіз апробованих підходів до визначення завдань поліції (міліції), запропоновано їх класифікацію та з’ясовано новітні тенденції нормативно-доктринальної інтерпретації завдань поліції (міліції). Окреслені в ...
 • Погребняк, О. С.; Pohrebniak, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3863-5530 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 222-230, 2010)
  Розглянуто актуальну проблему визначення правової природи справ про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку. Доведено, що справи про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку повинні розглядатись ...
 • Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 128-135, 2010)
  Досліджено сучасний стан законодавчого забезпечення інформаційних правовідносин в Україні. На підставі аналізу відповідних наукових точок зору та законодавства визначено проблеми у правовому регулюванні відповідних відносин ...
 • Верхогляд, В. О.; Verkhohliad, V. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 75-80, 2010)
  Досліджено проблему співвідношення функцій і повноважень Служби безпеки України у взаємодії зі структурами громадянського суспільства, проаналізовано причини існування певних прогалин в алгоритмі їх взаємодії. The problems ...
 • Іщук, О. С.; Ishchuk, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 67-75, 2010)
  Проаналізовано правовий статус органів прокуратури України, їх завдання, функції та повноваження в умовах сучасного конституційного розвитку України. The legal status of prosecutor’s office of Ukraine, their tasks, functions ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 45-52, 2010)
  Проведено дослідження правових форм дозвільної діяльності у сфері забезпечення громадської безпеки. Акцентовано увагу на діяльності підрозділів дозвільної системи та ліцензування і державної автомобільної інспекції, які ...
 • Нор, Ж. В.; Nor, Zh. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 216-222, 2010)
  Досліджено право на найменування органів внутрішніх справ як юридичних осіб публічного права. Розглянуто поняття найменування юридичних осіб, його відмінності від комерційного (фірмового) найменування, а також особливості ...
 • Пацеля, Г. А.; Patselia, H. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 156-165, 2010)
  Розглянуто деякі особливості застосування статті 208 КК України на практиці. Досліджено нормативно-правові акти, видані Національним банком України при правовому регулюванні відносин, що виникають під час відкриття та ...
 • Мельченко, В. І.; Melchenko, V. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 142-149, 2010)
  Досліджено правові аспекти здійснення державного контролю за режимом доступу до відкритої інформації, розглянуто правову природу відкритої інформації, розкрито проблемні питання щодо реалізації державного контролю у ...
 • Мкртчян, Р. С.; Mkrtchian, R. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 33-39, 2010)
  На основі аналізу нормативних джерел та досліджень учених- адміністративістів висвітлено особливості провадження у справах про оскарження нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади та запропоноване авторське ...
 • Бондарчук, С. А.; Bondarchuk, S. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 6-11, 2010)
  З’ясовано сутність принципів гласності та відкритості судового процесу, співвідношення змісту цих принципів, визначеного Конституцією України, із його закріпленням законодавчими процесуальними актами, а також основні відмінності ...
 • Шевцова, Н. В.; Shevtsova, N. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 12-18, 2010)
  На основі аналізу норм Кодексу адміністративного судочинства України визначає роль і значення принципу диспозитивності при розгляді адміністративних спорів. Процесуально-правовий статус учасників адміністративних спорів ...
 • Мічурін, Є. О.; Michurin, Ye. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 173-181, 2010)
  Розглянуто актуальні проблеми поділу та виділу нерухомого майна, окремі проблеми його державної реєстрації. Наголошено на невідповідності окремих підзаконних нормативних актів чинному законодавству, запропоновано усунення ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 105-113, 2010)
  На кожній стадії бюджетного процесу Уряд України є найважливішим його учасником, що і привертає до нього увагу як до підконтрольного суб’єкта і потребує удосконалення контрольних повноважень. Проблема вдосконалення урядового ...
 • Шпенов, Д. Ю.; Shpenov, D. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 121-127, 2010)
  Досліджено сутність державної політики України в інформаційній сфері, на підставі аналізу відповідних наукових точок зору та законодавства визначено проблеми в правовому регулюванні відповідних відносин та запропоновані ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds