KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010, № 4 (51), частина 2 by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010, № 4 (51), частина 2 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 128-135, 2010)
  Досліджено сучасний стан законодавчого забезпечення інформаційних правовідносин в Україні. На підставі аналізу відповідних наукових точок зору та законодавства визначено проблеми у правовому регулюванні відповідних відносин ...
 • Проневич, О. С.; Pronevych, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 52-60, 2010)
  Здійснено аналіз апробованих підходів до визначення завдань поліції (міліції), запропоновано їх класифікацію та з’ясовано новітні тенденції нормативно-доктринальної інтерпретації завдань поліції (міліції). Окреслені в ...
 • Хомич, А. С.; Khomych, A. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 165-172, 2010)
  Досліджено роль правової інформації, яка використовується в діяльності органів прокуратури, розглянуто наукові підходи до визначення правової інформації, окремі питання її застосування та значення в діяльності ...
 • Головатенко, О. В.; Holovatenko, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 198-207, 2010)
  Розглянуто проблемні аспекти доктрини права та правозастосовної діяльності щодо можливості пред’явлення віндикаційного позову як способу захисту прав власників бездокументарних акцій. Problem aspects of law doctrine and ...
 • Заєць, О. В.; Zaiets, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 149-155, 2010)
  Досліджено актуальні аспекти захисту особи від негативного інформаційно-психологічного впливу як одного з напрямків інформаційної безпеки України. The article is devoted to research of actual aspects of personality ...
 • Іщук, О. С.; Ishchuk, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 67-75, 2010)
  Проаналізовано правовий статус органів прокуратури України, їх завдання, функції та повноваження в умовах сучасного конституційного розвитку України. The legal status of prosecutor’s office of Ukraine, their tasks, functions ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 45-52, 2010)
  Проведено дослідження правових форм дозвільної діяльності у сфері забезпечення громадської безпеки. Акцентовано увагу на діяльності підрозділів дозвільної системи та ліцензування і державної автомобільної інспекції, які ...
 • Шевцова, Н. В.; Shevtsova, N. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 12-18, 2010)
  На основі аналізу норм Кодексу адміністративного судочинства України визначає роль і значення принципу диспозитивності при розгляді адміністративних спорів. Процесуально-правовий статус учасників адміністративних спорів ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 105-113, 2010)
  На кожній стадії бюджетного процесу Уряд України є найважливішим його учасником, що і привертає до нього увагу як до підконтрольного суб’єкта і потребує удосконалення контрольних повноважень. Проблема вдосконалення урядового ...
 • Загородній, С. А.; Zagorodniy, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2668-3121 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 182-189, 2010)
  Розглянуто особливості зміни черговості одержання права на спадкування за рішенням суду, визначено підстави виникнення таких правовідносин. Розкрито співвідношення договірної та судової зміни одержання права на спадкування. The ...
 • Погребняк, О. С.; Pohrebniak, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3863-5530 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 222-230, 2010)
  Розглянуто актуальну проблему визначення правової природи справ про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку. Доведено, що справи про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку повинні розглядатись ...
 • Шпенов, Д. Ю.; Shpenov, D. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 121-127, 2010)
  Досліджено сутність державної політики України в інформаційній сфері, на підставі аналізу відповідних наукових точок зору та законодавства визначено проблеми в правовому регулюванні відповідних відносин та запропоновані ...
 • Филипенко, Є. П.; Fylypenko, Ye. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 61-67, 2010)
  Запропоновано пропозиції щодо вдосконалення механізму реалізації прав та свобод неповнолітніх, що сприятиме конкретизації попереджувальних та охоронних функцій органів внутрішніх справ. Some ways of perfection the ...
 • Мельченко, В. І.; Melchenko, V. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 142-149, 2010)
  Досліджено правові аспекти здійснення державного контролю за режимом доступу до відкритої інформації, розглянуто правову природу відкритої інформації, розкрито проблемні питання щодо реалізації державного контролю у ...
 • Асланян, А. Г.; Aslanian, A. H. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 87-96, 2010)
  Досліджено адміністративно-правові засади діяльності дипломатичних представництв іноземних держав в Україні. Акцентовано увагу на необхідності забезпечення безпеки приміщень дипломатичних представництв та особистої безпеки ...
 • Бондарчук, С. А.; Bondarchuk, S. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 6-11, 2010)
  З’ясовано сутність принципів гласності та відкритості судового процесу, співвідношення змісту цих принципів, визначеного Конституцією України, із його закріпленням законодавчими процесуальними актами, а також основні відмінності ...
 • Пацеля, Г. А.; Patselia, H. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 156-165, 2010)
  Розглянуто деякі особливості застосування статті 208 КК України на практиці. Досліджено нормативно-правові акти, видані Національним банком України при правовому регулюванні відносин, що виникають під час відкриття та ...
 • Верхогляд, В. О.; Verkhohliad, V. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 75-80, 2010)
  Досліджено проблему співвідношення функцій і повноважень Служби безпеки України у взаємодії зі структурами громадянського суспільства, проаналізовано причини існування певних прогалин в алгоритмі їх взаємодії. The problems ...
 • Мкртчян, Р. С.; Mkrtchian, R. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 33-39, 2010)
  На основі аналізу нормативних джерел та досліджень учених- адміністративістів висвітлено особливості провадження у справах про оскарження нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади та запропоноване авторське ...
 • Мічурін, Є. О.; Michurin, Ye. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 2. – С. 173-181, 2010)
  Розглянуто актуальні проблеми поділу та виділу нерухомого майна, окремі проблеми його державної реєстрації. Наголошено на невідповідності окремих підзаконних нормативних актів чинному законодавству, запропоновано усунення ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account