KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010, № 3 (50)

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010, № 3 (50)

 

Recent Submissions

 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 11-20, 2010)
  Визначено поняття та ознаки "обходу закону" як виду поведінки у сфері дії права, репрезентовано місце поняття " обхід закону" в структурі понятійного апарату загальної теорії права. The notion and features of "law evasion" ...
 • Гришко, Л. М.; Gryshko, L. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0347-1118 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 29-38, 2010)
  Досліджено сутність модернізації державного ладу в монархіях Арабського Сходу. Встановлено її основні прояви. The essence of political system modernization in the monarchies of Arabian East is reserched. Исследована ...
 • Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 86-93, 2010)
  Надано кримінологічну класифікацію насильницьких злочинів. Визначено теоретичне та практичне значення даної класифікації, яке полягає в урахуванні її при розробленні заходів запобігання цьому виду злочинності. Criminological ...
 • Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 100-108, 2010)
  Проаналізовано загальні підстави криміналізації суспільно небезпечних діянь та сформульовано спеціальні підстави криміналазації, характерні для безгосподарського використання земель, що доводить необхідність існування такої ...
 • Тер-Степанян, О. В.; Ter-Stepanian, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 181-189, 2010)
  Доведено, що суб'єктом надання адміністративних послуг у сфері телекомунікацій є як органи виконавчої влади, так і державні підприємства, котрі створені для здійснення конкретного виду державної діяльності, що супроводжується ...
 • Нечитайло, О. М.; Nechytailo, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 277-286, 2010)
  Визначено поняття та з'ясовано зміст адміністративних справ, що виникають з податкових відносин.
 • Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 131-138, 2010)
  Розглянуто систему органів управління в сфері охорони навколишнього природного середовища, проаналізовано їх правовий стан та повноваження. Запропоновано шляхи покращення механізму адміністративно-правового регулювання ...
 • Кохан, Вер. П.; Kokhan, Ver. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 324-331, 2010)
  Визначено поняття дисциплінарного провадження щодо суддів. Розглянуто стадії дисциплінарного провадження. Проаналізовані недоліки правового регулювання дисциплінарної процедури щодо судів. The notion of disciplinary ...
 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 244-251, 2010)
  Висвітлено співвідношення норм моралі, норм права та корпоративних норм у процесі вирішення конфліктних ситуаціях у корпоративних організаціях. Correlation of moral norms, law norms and corporative norms in the process ...
 • Абакумов, В. М.; Abakumov, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 234-243, 2010)
  Дано характеристику основних форм та засобів ведення інформаційних війн як однієї із форм реалізації загроз інформаційній безпеці держави з метою вироблення технології захисту від таких війн. Characteristic to the main ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 155-161, 2010)
  Визначено ознаки контролю за діяльністю правоохоронних органів, сформульовано його поняття. Надано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з досліджуваних питань.
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 227-233, 2010)
  Визначено колізії чинного законодавства щодо контрольних повноважень Державного казначейства України в бюджетному процесі. Надано пропозиції з удосконалення норм Бюджетного кодексу України щодо організації бюджетного ...
 • Семіног, О. О.; Seminoh, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 174-181, 2010)
  З'ясовано сутність адміністративно-правового статусу суб'єктів паспортно-візового режиму в Україні. Проведено класифікацію останніх на основі наданих їм загальних та спеціальних повноважень. Сформульовано пропозиції щодо ...
 • Кохан, Вал. П.; Kokhan, Val. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 300-308, 2010)
  Розглянуто питання локального правового регулювання атестації працівників за трудовим правом. Проаналізовано зміст основного локального акта - положення про атестацію працівників на підприємстві, в установі, організації. Problems ...
 • Іващенко, О. І.; Ivashchenko, O. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 315-324, 2010)
  Розглянуто структуру грошового забезпечення працівників органів внутрішніх справ, проаналізовано нормативно-правову базу з даного питання, вказано на недоліки існуючої системи грошового забезпечення працівників ОВС, ...
 • Солдатова, В. Д.; Soldatova, V. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 146-155, 2010)
  Розкрито сутність, значення та правові характеристики такого складного явища, як законність. Виходячи з аналізу українського законодавства та узагальнення різноманітних думок науковців з приводу розуміння цього поняття ...
 • Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 190-198, 2010)
  Проаналізовано основні підходи до визначення поняття громадського порядку та громадської безпеки, показано їх співвідношення та подано власне визначення останніх. На підставі розуміння зазначених понять чого автором ...
 • Соколов, І. І.; Sokolov, I. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 167-173, 2010)
  Досліджено сучасний стан нормативного забезпечення права громадян на зброю . Висвітлено . досвід у цій сфері. Надано пропозиції із вдосконалення нормативного забезпечення права громадян на зброю, зокрема щодо найскорішого ...
 • Гончаренко, І. Б.; Goncharenko, I. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0745-6081 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 199-204, 2010)
  Розглянуто питання нормативного врегулювання адміністративної відповідальності у сфері торговельної діяльності, надано пропозиції щодо внесення змін до законодавства, яке регулює цю відповідальність. Problems of administrative ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 287-292, 2010)
  Досліджено напрацювання вчених щодо категорії "сфера дії трудового права". Обгрунтовано, що сфера дії трудового права передусім вказує на ту область суспільних відносин, які охоплені цією галуззю права. Scientists' ...

View more