KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010, № 1 (48)

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010, № 1 (48)

 

Recent Submissions

 • Шоптенко, С. С.; Shoptenko, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9786-5398 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 181-188, 2010)
  На основі комплексного аналізу загальнотеоретичних та адміністративно-правових положень щодо правового статусу суб’єкта управлінських відносин визначено поняття та структура адміністративно-правового статусу судової міліції ...
 • Проневич, О. С.; Pronevych, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 118-126, 2010)
  Здійснено спробу дослідження стану наукової дискусії щодо перспектив рецепції поліцейського права як специфічного соціально-правового феномена. Особливу увагу приділено аналізу сучасних концепцій поліцейського права, ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 298-304, 2010)
  Досліджено досвід включення тьюторської діяльності до різних історичних контекстів університетської освіти. Проаналізовано поняття «тьютор», визначено роль, місце та функції тьютора у системі вищої освіти. Визначено характерні ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 30-37, 2010)
  Досліджено основні тенденції в наукових студіях російських істориків щодо діяльності Й. Сталіна за останні 5 років. Розкрито головні причини актуалізації публікацій про цю постать, висвітлено їх зміст і суть. Basic ...
 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 236-243, 2010)
  Проведено аналіз норм Закону України «Про акціонерні товариства» у контексті необхідності сучасного правового забезпечення створення, функціонування та припинення діяльності відповідного виду організаційно-правової форми ...
 • Андрєєва, О. Б.; Andrieieva, O. B. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 126-134, 2010)
  Уточнено систему суб’єктів контролю за діяльністю міліції, визначено місце та особливості Верховної Ради України серед інших суб’єктів контролю за діяльністю міліції; надано пропозиції щодо внесення змін та доповнень у ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 275-280, 2010)
  Розглянуто теоретичні підходи до розуміння категорії «випробування при прийнятті на роботу». Проаналізовано правове регулювання випробування при прийнятті на службу до правоохоронних органів. Надано рекомендації ...
 • Фомін, Г. Ф.; Fomin, H. F. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 243-249, 2010)
  Проаналізовано класифікацію цивільно-правових договорів за юридичною спрямованыстю. Обґрунтовано виділені нетипові договори про надання фінансових послуг у процесі операцій рефінансування та операцій репо, які здійснює ...
 • Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 194-201, 2010)
  Висвітлено питання співвідношення понять контролю та нагляду у сфері телекомунікацій. Проаналізовано чинну нормативну базу, на яку спирається державний нагляд та контроль у сфері зв’язку, розглянуто погляди провідних ...
 • Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 93-99, 2010)
  Розкрито зміст поняття «виявлення економічних злочинів», висвітлено процес і засоби виявлення економічних злочинів. Вказано особливості цих злочинів, які впливають на їх латентність. Запропоновано деякі рекомендації ...
 • Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X; Чернобай, Д. Г.; Chernobai, D. H. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (49). – С. 304-308, 2010)
  Розглянуто боєздатність працівників міліції. Експериментально відпрацьовано способи підвищення цієї здатності, особливо в екстремальних ситуаціях. Battle ability of police officers is researched. The methods of increasing ...
 • Книженко, О. О.; Knyzhenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9252-7464 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 79-84, 2010)
  Розглянуто питання визначення санкцій у доктрині кримінального права. The problem of sanctions definition in criminal law science is considered. Рассмотрен вопрос определения санкций в науке уголовного права.
 • Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5426-4878 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 71-79, 2010)
  Надано кримінально-правову характеристику складу злочину, передбаченого ст. 163 КК України, проведено відділення даного складу злочину від суміжних складів, а також розглянуто особливості кваліфікації порушення таємниці ...
 • Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 175-180, 2010)
  Обгрунтовано важливість дослідження поняття особи порушника при проведенні профілактичних заходів щодо вчинення адміністративних правопорушень.
 • Гончарук, В. В.; Honcharuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8157-0130 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 292-298, 2010)
  Розглянуто та проаналізовано дистанційне навчання як нова форма навчання працівників органів внутрішніх справ України. Підкреслено недоліки та перспективні напрями розвитку дистанційного навчання працівників органів внутрішніх ...