KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Медичні фобії у разі укладення договору про надання медичних послуг та їх юридичні наслідки

Show simple item record

dc.contributor.author Соболєв, О. В.
dc.contributor.author Soboliev, O. V.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5720-7844
dc.date.accessioned 2020-03-29T07:22:25Z
dc.date.available 2020-03-29T07:22:25Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.1.06
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6999
dc.description Соболєв, О. Медичні фобії у разі укладення договору про надання медичних послуг та їх юридичні наслідки / Олександр Соболєв // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 1. – С. 33-37. – DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.1.06. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглядаються питання врахування медичних фобій у разі укладення договору про надання медичних послуг та їх юридичні наслідки. Звернено увагу, що цивільне законодавство виходить із того, що волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Наведене прямо впливає на формування волі та волевиявлення сторін договору про надання медичних послуг, якими є лікар та пацієнт. Першорядним є питання про порядок досягнення між лікарем та пацієнтом згоди щодо предмета договору, що, як правило, пов’язано з відсутністю певних медичних знань у пацієнта взагалі і про хворобу, яку необхідно вилікувати, зокрема. Актуалізується відповідна проблематика у контексті: 1) необхідності врахування медичних фобій, які здебільшого притаманні пацієнту, саме під час укладання договору на надання медичних послуг; 2) впливу відповідних фобій на формування волі та волевиявлення пацієнта. Питання вивчення страху саме на часі для філософії, психології, психотерапії та психіатрії. Підсумовується, що, на жаль, право практично не приділяє увагу вивченню цього феномена, хоча він може бути підставою для впливу на волю контрагента під час укладення досліджуваного договору. Отже, для правознавства невирішеним сьогодні є питання: яким чином фактор страху впливає на укладення договору про надання медичних послуг. Зроблено висновок, що такі психологічні факти як медичні фобії, істотно впливають на юридичний факт – процес укладання договору про надання медичних послуг. Перш за все це пов’язано з порушенням загальних вимог до чинності правочину, передбачених ч. 3 ст. 203 ЦК України, а саме волевиявлення учасника правочину, яке має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. В аспекті розглядуваної проблематики воля особи під впливом зазначених страхів не відповідає вимогам, передбаченим законодавством щодо змісту волі та її зовнішнього вираження. Доводиться, що юридичним наслідком такої невідповідності є порушення зазначених вимог, додержання яких є необхідним для чинності правочину, і, як наслідок, визнання недійсним договору про надання медичних послуг. uk_UA
dc.description.abstract The author of the article has studied the issues of considering medical phobias while concluding a contract on the provision of medical services and their legal consequences. Special attention has been paid to the fact that the civil law proceeds from the fact that the will of the participant of the transaction must be free and should correspond to his or her own will. The foregoing directly influences the formation of the will and declaration of intention of the parties to the agreement on the provision of medical services that are a physician and a patient. The primary problem is the issue on the procedure for reaching consent between a physician and a patient on the subject matter of the contract, which is usually associated with the patient’s lack of some medical knowledge at all, and about the disease to be treated, in particular. The relevant problem is updated in the context of: 1) the need to take into account medical phobias, which are mostly inherent to the patient, precisely during the conclusion of the contract for the provision of medical services; 2) the influence of appropriate phobias on the formation of the will and declaration of intention of the patient. The issue of studying fear is relevant for philosophy, psychology, psychotherapy and psychiatry. Unfortunately, it has been summarized that the law does not practically pay attention to studying this phenomenon, although it may be a reason for influencing the will of the counterparty while concluding the researched contract. Thus, the issue on how the fear factor influences the conclusion of the contract for the provision of medical services remains unsolved for the jurisprudence. It has been concluded that such psychological facts as medical phobias significantly influence the legal fact – the process of concluding a contract for the provision of medical services. First of all, this is related to the violation of the general requirements for the validity of the transaction provided in Part 3 of the Art. 203 of the Civil Code of Ukraine, namely the declaration of intention of the participant of the transaction, which should be free and correspond to his internal will. In the context of the considered issue, the will of the person, under the influence of these fears, does not meet the requirements stipulated by the legislation regarding the content of the will and its external expression. It has been argued that the legal consequence of such a discrepancy is the violation of these requirements, the compliance of which is necessary for the validity of the transaction, and as a consequence, the contract for the provision of medical services is invalid. en
dc.description.abstract В статье рассматриваются вопросы учета медицинских фобий в случае заключения договора о предоставлении медицинских услуг и их юридические последствия. Обращено внимание, что гражданское законодательство исходит из того, что волеизъявление участника сделки должно быть свободным и отвечать его внутренней воле. Приведенное прямо влияет на формирование воли и волеизъявления сторон договора о предоставлении медицинских услуг ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 1. – С. 33-37 uk_UA
dc.subject Цивільне право. Civil Law. Гражданское право uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject договір про надання медичних послуг uk_UA
dc.subject медична фобія uk_UA
dc.subject умови договору uk_UA
dc.subject лікар uk_UA
dc.subject пацієнт uk_UA
dc.subject фізична особа uk_UA
dc.subject medical services contract uk_UA
dc.subject medical phobia uk_UA
dc.subject contract terms uk_UA
dc.subject doctor uk_UA
dc.subject patient uk_UA
dc.subject individual uk_UA
dc.subject договор о предоставлении медицинских услуг
dc.subject медицинская фобия
dc.subject условия договора
dc.subject врач
dc.subject пациент
dc.subject физическое лицо
dc.title Медичні фобії у разі укладення договору про надання медичних послуг та їх юридичні наслідки uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account