Психологія (Рsychology)

Останні додані

 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 131-135, 2017)
  В тезах розглянуті деякі професійно-педагогічні аспекти комунікативної підготовки працівників поліції «Служба 102». Визначені змістовні компоненти та психолого-педагогічні умови ефективної особистісної комунікації із ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 221-225, 2017)
  Досліджено взаємозв’язок професійної ідентичності курсантів навчальних закладів МВС України й особливостей криз становлення молодого фахівця на завершальному етапі навчання. Визначено перспективні завдання відомчої ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 105-107, 2017)
  Проаналізовано модель «перетворюючого лідерства», яка відображає необхідність поєднання в діяльності сучасного керівника лідерської та безпосередньо керівної складових. Показано, що соціально-психологічний тренінг може ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 11-13, 2017)
  Описано напрямки системи психологічного забезпечення поліцейських. Названо причини надзвичайних ситуацій у поліцейському середовищі, які зумовлюють необхідність проведення психокорекційної та консультативної роботи з ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 226-229, 2017)
  Розглянуто питання психічної стійкості працівника поліції, яка забезпечує йому можливість протистояти життєвим труднощам, несприятливому тиску обставин, зберігати здоров’я та працездатність в екстремальних ситуаціях. ...
 • Бойко-Бузиль, Ю. Ю.; Boiko-Buzyl, Y. Y.; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 119–124, 2017)
  Здійснено психологічний аналіз сутності та визначено специфічні особливості категорії професіоналізму в психолого-педагогічній науці. Розкрито зміст професіоналізму як результату діяльності та як властивості особистості. ...
 • Гончарова, Г. О.; Honcharova, H. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9366-4591; Ларіонов, С. О.; Larionov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-8535 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 130-134, 2017)
  Визначено зміст поняття «ставлення», його структуру, функції, основні види та форми. Проаналізовано погляди учених щодо трактування понять «ставлення» та «система ставлень особистості». Описано розвиток поняття «ставлення» ...
 • Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Остапович, В. П.; Ostapovich, V. P.; Барко, В. В.; Barko, V. V. (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 12-19, 2017)
  Розкрито теоретичні засади оптимізації психодіагностичних методів і засобів, які застосовуються з метою здійснення професійного психологічного відбору поліцейських кадрів для Національної поліції України. Підкреслено ...
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 146–150, 2017)
  Розглянуто мову професійних убивць як професійну мову. Наведено низку характерних прикладів такої мови. Показано, що специфічною особливістю мови убивць є її евфемізація, яка спрямовується ними на певне пом’якшення оцінок ...
 • Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572; Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 155-160, 2017)
  Проаналізовано поняття і зміст психологічної готовності особистості до професійнослужбової діяльності в екстремальних умовах. Визначено підходи до розуміння сутності психологічної готовності. На матеріалі порівняльного ...
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892; Штриголь, Д. В.; Shtrygol, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7346-2677 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 150-154, 2017)
  Проаналізовано особливості здібностей соціального інтелекту студентів з Індії, країн Східної Африки та Близького Сходу. Виявлено подібність рівнів і структури взаємозв’язків окремих здібностей соціального інтелекту ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 209-211, 2017)
  Підкреслено роль психологічних напрацювань у процесі вдосконалення функціонування правоохоронної системи. Виокремлено напрямки поглиблення психологічної складової правоохоронної діяльності: подальший розвиток і деталізація ...
 • Вагіна, О. В.; Vagina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8934-4752 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 124-129, 2017)
  Розкрито теоретико-психологічні і правові засади організації та проведення опитувань працівників МВС України з використанням поліграфа. Проаналізовано теорію та практику здійснення поліграфних досліджень у нашій країні, ...
 • Кудар, К. В.; Kudar, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1925-6431 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 134-140, 2017)
  Наведено результати дослідження особистісної зрілості та її основних складових (мотивації досягнень, ставлення до свого «Я», почуття громадянського обов’язку, життєвої установки, здатності до психологічної близькості з ...
 • Алексєєнко, Н. В.; Aleksieienko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1975-3745 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 114-119, 2017)
  Представлено результати дослідження локалізації суб’єктивного контролю у працівників кримінально-виконавчої служби з різним рівнем психологічної готовності до інноваційної діяльності. Встановлено, що досліджувані з високим ...
 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка : зб. наук. пр. – Харків-Луганськ : СтильІздат, 2008. – Вип. 11. – С. 303-313, 2008)
  В статті розглядається залежність конфліктологічної компетентності курсових офіцерів від їх особистісних якостей. Доведено, що особистісні якості курсових офіцерів впливають на виховну роботу з курсантами через спілкування. ...
 • Бандурка, А. М.; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Бочарова, С. П.; Bocharova, S. P.; Землянская, Е. В.; Землянська, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6547-2621 (Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. – 596 с., 2002)
  В предлагаемом учебнике излагаются сущность и структура теоретических понятий юридической психологии, ее методы и основные этапы становления. В книге раскрываются закономерности психологии личности применительно к области ...
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: № 1056: Серія: Психологія. - 2013. - Вип. 51. - С. 135-141, 2013)
  У даній статті здійснена спроба класифікації управлінських рішень, що приймаються в органах внутрішніх справ України. Показано, що в результаті багатофункціональної діяльності ОВС, великого об’єму задач, що виконуються ...
 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2012. – № 4 (22). - С. 349–356, 2012)
  У статті досліджується формування у курсових офіцерів комунікативних умінь вирішувати конфліктні ситуації в курсантському колективі. Особистісні якості курсових офіцерів впливають на виховну роботу з курсантами безпосередньо ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481; Ларіонов, С. О.; Larionov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-8535 (Сучасний стан психологічного забезпечення професійної діяльності сил охорони правопорядку: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.). - Харків: Нац. акад. Нац. гвардії України, 2016. - С.110-112, 2016)
  В тезах розглянуто психологічні складові та орієнтири формування конфліктологічної культури працівників поліції в умовах реформування правоохоронної системи. Визначено причини та джерела найбільш розповсюджених конфліктів ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds