Психологія (Рsychology)

Останні додані

 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка : зб. наук. пр. – Харків-Луганськ : СтильІздат, 2008. – Вип. 11. – С. 303-313, 2008)
  В статті розглядається залежність конфліктологічної компетентності курсових офіцерів від їх особистісних якостей. Доведено, що особистісні якості курсових офіцерів впливають на виховну роботу з курсантами через спілкування. ...
 • Бандурка, А. М.; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Бочарова, С. П.; Bocharova, S. P.; Землянская, Е. В.; Землянська, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6547-2621 (Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. – 596 с., 2002)
  В предлагаемом учебнике излагаются сущность и структура теоретических понятий юридической психологии, ее методы и основные этапы становления. В книге раскрываются закономерности психологии личности применительно к области ...
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: № 1056: Серія: Психологія. - 2013. - Вип. 51. - С. 135-141, 2013)
  У даній статті здійснена спроба класифікації управлінських рішень, що приймаються в органах внутрішніх справ України. Показано, що в результаті багатофункціональної діяльності ОВС, великого об’єму задач, що виконуються ...
 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2012. – № 4 (22). - С. 349–356, 2012)
  У статті досліджується формування у курсових офіцерів комунікативних умінь вирішувати конфліктні ситуації в курсантському колективі. Особистісні якості курсових офіцерів впливають на виховну роботу з курсантами безпосередньо ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481; Ларіонов, С. О.; Larionov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-8535 (Сучасний стан психологічного забезпечення професійної діяльності сил охорони правопорядку: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.). - Харків: Нац. акад. Нац. гвардії України, 2016. - С.110-112, 2016)
  В тезах розглянуто психологічні складові та орієнтири формування конфліктологічної культури працівників поліції в умовах реформування правоохоронної системи. Визначено причини та джерела найбільш розповсюджених конфліктів ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 квіт. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 47-51, 2016-04-18)
  В тезах розглянуті деякі психолого-педагогічні аспекти и майбутніх працівників поліції. Визначені змістовні компоненти навчальних дисциплін конфліктологічного спрямування.
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень – 2017: Тези I міжнар. наук.-практ. конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 21 берез. 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 122-125, 2017)
  В тезах розглянуто психолого-педагогічні аспекти конфліктологічної культури особистості в контексті розвитку особливостей її когнітивних процесів. Визначено роль та особливості образів конфліктної ситуації в цілісній системі ...
 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Актуальні проблеми професійного становлення особистості сучасного юриста: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 16-17 трав. 2006 р.). – Суми : ЗАТ «ІСА-Інтерпапір», 2006. – С. 283-290, 2006)
  В статті розглядається доцільність підготовки керівників учбових курсів до виховної роботи з курсантами у вищих навчальних закладах МВС України з метою формування фахівця як справжнього інтелігента, високоморальної, ...
 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. - Київ-Запоріжжя, 2005. – Вип. 35. – С. 385-389, 2005)
  В статті розглядаються кадрові причини виникнення проблем у навчально-виховному процесі відомчих навчальних закладів МВС України та можливі шляхи їх подолання. Запропоновано проводити навчання курсових офіцерів педагогічного ...
 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. пр. – Харків : ХДАК, 2009. – Вип. 24. – С. 218-224, 2009)
  Розглядається підготовка офіцерів навчальних курсів до виховної роботи з курсантами у вищих навчальних закладах МВС України, формування їх комунікативної компетентності методом тренінгових технологій.
 • Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736; Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Проблеми екстремальної та кризової психології. – 2014. – Вип. 16. – С. 132-138, 2014)
  У статті представлені результати емпіричного дослідження емоційного інтелекту майбутніх правоохоронців. Визначено, що вміння розпізнавати емоції інших та реагувати на них у відповідності із соціально прийнятними моделями ...
 • Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776; Чорна, К. О.; Chorna, K. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 253-261, 2016)
  Розглянуто проблему суб’єктивного сприйняття часу у психології та його вплив на появу духовної кризи. Зазначено, що зростання актуальності проблеми часу в сучасному світі є наслідком прискорення розвитку суспільства, що, ...
 • Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Остапович, В. П.; Ostapovich, V. P.; Барко, В. В.; Barko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 244–253, 2016)
  Розглянуто питання вдосконалення нормативно-правового забезпечення психологічної підготовки поліцейських Національної поліції України. Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід організації та проведення психологічн ...
 • Макарова, О. П.; Makarova, O. P.; Макарова, Е. П. (Харків, 2016)
  Дисертаційна робота присвячена теоретико-емпіричному вивченню проблеми розвитку професійної ідентичності правоохоронців на етапі фахової підготовки. Визначено, що професійна ідентифікація розглядається як концептуальне ...
 • Кислинська, Д. М.; Kyslynska, D. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5834-383; Кислинская, Д. М. (Харків, 2016)
  Дисертаційне дослідження присвячено вивченню існуючих підходів до розуміння понять «цінності» та «ціннісні орієнтації особистості», значення цінностей у системі регуляції поведінки та специфіки формування ціннісних ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Проблеми екстремальної та кризової психології : зб. наук. пр.– Харків: НУЦЗУ, 2013. – Вип. 14. Ч. IV. – С. 73-80, 2013)
  В роботі розглянуто результати дослідження взаємозв’язку між механізмами психологічного захисту особистості та рівнем стресової наповненості життя у працівників органів внутрішніх справ. Визначено основні механізми ...
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892; Лежух, І. С.; Lezhukh, I. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9949-5626; Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Молодіжний економічний дайджест. – 2015. – № 2-3 (5-6). – С. 273-279, 2015)
  В представленій роботі аналізуються особливості тренінгу особистісного зростання як можливого ресурсу підвищення ефективності функціонування організації та збагачення її культурного потенціалу. Розглядаються такі важливі ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Вісник Національної академії оборони України. – 2014. – Вип. № 1. – С. 215- 219., 2014)
  У статті представлені результати теоретичного аналізу вивчення проблеми рольової поведінки особистості. Наведено визначення дефініцій «рольова поведінка» і «життєвий сценарій», розкрито їх структуру і класифікацію ролей. ...
 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28-29 жовтня 2016 р.). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С. 97-100, 2016)
  У статті розглядаються командно-штабні навчання як технологія виховання курсантів ВНЗ МВС України. У ході таких навчань проходять позитивні зміни в курсантів, що відбуваються під цілеспрямованим впливом педагогів, учасників ...
 • Барко, В. І.; Barko, V. I.; Остапович, В. П.; Ostapovich, V. P.; Барко, В. В.; Barko, V. V. (Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 104-109, 2016)
  Розкрито теоретико-психологічні засади розробки професійно-психологічного тренінгу, присвяченого проблемі збереження психологічного здоров’я поліцейських Національної поліції України. Підкреслено, що з цією метою під час ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds