Психологія (Рsychology)

Останні додані

 • Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Остапович, В. П.; Ostapovich, V. P.; Барко, В. В.; Barko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 237-244, 2017)
  Розглянуто питання вдосконалення професійної психологічної підготовки поліцейських Національної поліції України. Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід організації та проведення психологічної підготовки ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481; Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – Вип. 52 (105). – С. 446-455, 2017)
  У статті розглянуто деякі професійно-педагогічні аспекти психологічної комунікативної підготовки працівників контакт-центрів поліції “102” у післядипломній освіті. Проаналізовано сучасні відомчі вимоги до працівників ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Вісник Національного університету оборони України. - 2014. – Вип. 3 (40). – С. 59-64, 2014)
  В статті розглянуто поняття, функції та змістовна структура самосвідомості особистості. Окреслені взаємозв`язок конфліктності та різних компонентів самосвідомості, проаналізований розвиток та особливості конфліктологічної ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Вісник Національного університету оборони України. - 2014. – Вип. 2 (39). – С. 199-203, 2014)
  Стаття присвячена викладенню результатів емпіричного дослідження типів міжособистісної взаємодії у сім’ях працівників органів внутрішніх справ. Стилі спілкування розглядаються як основа благополуччя сім’ї. Визначено, що ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 1 – С. 19–26, 2012)
  У статті представлено організаційно-методичний алгоритм проведення навчально-тренінгової програми «Життєконструювання особистості в кризові періоди життя». Зазначена тренінгова програма розроблена для дорослих людей у ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 11-13, 2017)
  Описано напрямки системи психологічного забезпечення поліцейських. Названо причини надзвичайних ситуацій у поліцейському середовищі, які зумовлюють необхідність проведення психокорекційної та консультативної роботи з ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків: ХНУВС, 2016. – С. 164-165, 2016)
  Розглянуто сучасний стан юридичної психології. Проаналізовано основні проблеми юридичної психології, які вимагають подальшої розробки, та проблеми, на які необхідно звернути увагу.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків: ХНУВС, 2016. – С. 232-236, 2016)
  У статті ставляться завдання перед психологічною наукою в процесі становлення Національної поліції України, йдеться про використання досягнень психологічної науки в підготовці поліцейських.
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків: ХНУВС, 2016. – С.174-177, 2016)
  Розглянуто особливості тренінгу особистісного зростання як можливого ресурсу підвищення емоційної стійкості та психологічної врівноваженості майбутніх правоохоронців до дії різноманітних стрес-факторів.
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків: ХНУВС, 2016. – С. 172-174, 2016)
  В тезах розглянуті деякі психолого-педагогічні аспекти первинної підготовки майбутніх працівників патрульної поліції. Визначені змістовні компоненти навчальних дисциплін психологічного спрямування.
 • Кузнецова, І. Ю.; Kuznetsova, I. Yu. (Збірник наукових праць "Педагогічні науки" / МОН України, Херсон. держ. ун-т. ‒ Херсон, 2016. ‒ Вип. LXXІІІ, Т. 2. -С. 80-84, 2016)
  У статті проаналізовано стан дослідженості проблеми професійної підготовки тренерів із різних видів спорту. Розглянуто особливості таеквон-до як виду спорту з позицій різних наук: філософії, біології, педагогіки. Обґрунтовано ...
 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Професіоналізм педагога. Європейський вибір України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.(м. Ялта, 21-23 верес. 2005 р.). - Ялта : РВВ КГУ, 2005, 2005)
  В статті розглядаються причини виникнення проблем у навчально-виховному процесі відомчих навчальних закладів МВС України та можливі шляхи їх подолання. Запропоновано формувати готовність та педагогічну компетентність у ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 131-135, 2017)
  В тезах розглянуті деякі професійно-педагогічні аспекти комунікативної підготовки працівників поліції «Служба 102». Визначені змістовні компоненти та психолого-педагогічні умови ефективної особистісної комунікації із ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 221-225, 2017)
  Досліджено взаємозв’язок професійної ідентичності курсантів навчальних закладів МВС України й особливостей криз становлення молодого фахівця на завершальному етапі навчання. Визначено перспективні завдання відомчої ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 105-107, 2017)
  Проаналізовано модель «перетворюючого лідерства», яка відображає необхідність поєднання в діяльності сучасного керівника лідерської та безпосередньо керівної складових. Показано, що соціально-психологічний тренінг може ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 11-13, 2017)
  Описано напрямки системи психологічного забезпечення поліцейських. Названо причини надзвичайних ситуацій у поліцейському середовищі, які зумовлюють необхідність проведення психокорекційної та консультативної роботи з ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 226-229, 2017)
  Розглянуто питання психічної стійкості працівника поліції, яка забезпечує йому можливість протистояти життєвим труднощам, несприятливому тиску обставин, зберігати здоров’я та працездатність в екстремальних ситуаціях. ...
 • Бойко-Бузиль, Ю. Ю.; Boiko-Buzyl, Y. Y.; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 119–124, 2017)
  Здійснено психологічний аналіз сутності та визначено специфічні особливості категорії професіоналізму в психолого-педагогічній науці. Розкрито зміст професіоналізму як результату діяльності та як властивості особистості. ...
 • Гончарова, Г. О.; Honcharova, H. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9366-4591; Ларіонов, С. О.; Larionov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-8535 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 130-134, 2017)
  Визначено зміст поняття «ставлення», його структуру, функції, основні види та форми. Проаналізовано погляди учених щодо трактування понять «ставлення» та «система ставлень особистості». Описано розвиток поняття «ставлення» ...
 • Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Остапович, В. П.; Ostapovich, V. P.; Барко, В. В.; Barko, V. V. (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 12-19, 2017)
  Розкрито теоретичні засади оптимізації психодіагностичних методів і засобів, які застосовуються з метою здійснення професійного психологічного відбору поліцейських кадрів для Національної поліції України. Підкреслено ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds