Психологія (Рsychology)

Останні додані

 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (Молодіжний економічний дайджест. – 2015. – № 4 (7). – С. 130-135, 2015)
  Стаття присвячена теоретичним аспектам розвитку поняття соціальний інтелект, аналізується його сутність та зміст в роботах різних вчених. В роботі показано, що спільним для різних підходів є розуміння соціального інтелекту ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Вісник Національного університету оборони України. - 2014. - Вип. 5. - С. 30-35, 2014)
  В статті розглянуто низку параметрів самосвідомості працівників ОВС, які мають різний рівень особистісної конфліктності. Окреслено зміст понять та особливості самооцінки, рівня домагань та значущості основних сфер ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Вісник Національного університету оборони України. - 2011. - Вип. 4. - С. 33-39, 2011)
  В статті аналізуються поняття, зміст, рівні та шляхи формування конфліктологічної готовності майбутніх правоохоронців у ВНЗ. Визначені генетичні складові конфліктів в професійному середовищі органів внутрішніх справ.
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Стародубцев, А. А.; Starodubtsev, A. A. (Право і безпека. – 2011. – № 3 (40). – С. 52-55, 2011)
  Досліджено сучасний рівень морально-психологічного стану персоналу органів внутрішніх справ та його вплив на кар’єрне зростання. Визначено його зовнішні (загальнодержавні) та внутрішні (особистісні, міжособистісні, ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – Вип.28. – Ч.1. – С. 96-98, 2010)
  В статті аналізуються сучасні педагогічні підходи та технології формування конфліктологічної культури майбутніх правоохоронців у ВНЗ. Визначені психологічні та педагогічні чинники формування конфліктологічної ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Вісник Національного університету оборони України. - 2014. - Вип. 3(40). - С. 212-216, 2014)
  У статті представлені результати теоретичному аналізу та емпіричного дослідження можливостей використання тесту Е. Вартегга у психодіагностиці курсантів першого курсу. Визначено, що проективна методика незакінчених ...
 • Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Остапович, В. П.; Ostapovich, V. P.; Барко, В. В.; Barko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 237-244, 2017)
  Розглянуто питання вдосконалення професійної психологічної підготовки поліцейських Національної поліції України. Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід організації та проведення психологічної підготовки ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481; Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – Вип. 52 (105). – С. 446-455, 2017)
  У статті розглянуто деякі професійно-педагогічні аспекти психологічної комунікативної підготовки працівників контакт-центрів поліції “102” у післядипломній освіті. Проаналізовано сучасні відомчі вимоги до працівників ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Вісник Національного університету оборони України. - 2014. – Вип. 3 (40). – С. 59-64, 2014)
  В статті розглянуто поняття, функції та змістовна структура самосвідомості особистості. Окреслені взаємозв`язок конфліктності та різних компонентів самосвідомості, проаналізований розвиток та особливості конфліктологічної ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Вісник Національного університету оборони України. - 2014. – Вип. 2 (39). – С. 199-203, 2014)
  Стаття присвячена викладенню результатів емпіричного дослідження типів міжособистісної взаємодії у сім’ях працівників органів внутрішніх справ. Стилі спілкування розглядаються як основа благополуччя сім’ї. Визначено, що ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 1 – С. 19–26, 2012)
  У статті представлено організаційно-методичний алгоритм проведення навчально-тренінгової програми «Життєконструювання особистості в кризові періоди життя». Зазначена тренінгова програма розроблена для дорослих людей у ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 11-13, 2017)
  Описано напрямки системи психологічного забезпечення поліцейських. Названо причини надзвичайних ситуацій у поліцейському середовищі, які зумовлюють необхідність проведення психокорекційної та консультативної роботи з ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків: ХНУВС, 2016. – С. 164-165, 2016)
  Розглянуто сучасний стан юридичної психології. Проаналізовано основні проблеми юридичної психології, які вимагають подальшої розробки, та проблеми, на які необхідно звернути увагу.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків: ХНУВС, 2016. – С. 232-236, 2016)
  У статті ставляться завдання перед психологічною наукою в процесі становлення Національної поліції України, йдеться про використання досягнень психологічної науки в підготовці поліцейських.
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків: ХНУВС, 2016. – С.174-177, 2016)
  Розглянуто особливості тренінгу особистісного зростання як можливого ресурсу підвищення емоційної стійкості та психологічної врівноваженості майбутніх правоохоронців до дії різноманітних стрес-факторів.
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків: ХНУВС, 2016. – С. 172-174, 2016)
  В тезах розглянуті деякі психолого-педагогічні аспекти первинної підготовки майбутніх працівників патрульної поліції. Визначені змістовні компоненти навчальних дисциплін психологічного спрямування.
 • Гиренко, С. П.; Girenko, S. P.; Гіренко, С. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Современная педагогика и психология: проблемы и тенденции развития : Материалы Всеросс. заоч. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Чебоксары, 28 февр. 2011 г.). – Чебоксары: Учеб.-метод. Центр, 2011. – С. 66-69., 2011)
  В статті аналізуються поняття, зміст, рівні та шляхи формування конфліктологічної підготовки майбутніх правоохоронців у ВНЗ. Визначені дидактичні та методологічні компоненти конфліктологічної освіти курсантів.
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481; Гіренко, О. А.; Girenko, O. A. (Управління в освіті : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 14–16 квіт. 2011 р.). – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – С. 76–77., 2011)
  Представлена модель конфліктологічної культури науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів, зазначені механізми, технології її формування, змістовні компоненти та рівні сформованості.
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481; Гіренко, О. А.; Girenko, O. A. (Управління в освіті : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 16–18 квіт. 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 42–43, 2015)
  В тезах визначені деякі аспекти організації конфліктологічної освіти працівників органів внутрішніх справ з урахуванням стратегій реформування правоохоронної системи Укріїни. Визначені педагогічні умови та складові ...
 • Кузнецова, І. Ю.; Kuznetsova, I. Yu. (Збірник наукових праць "Педагогічні науки" / МОН України, Херсон. держ. ун-т. ‒ Херсон, 2016. ‒ Вип. LXXІІІ, Т. 2. -С. 80-84, 2016)
  У статті проаналізовано стан дослідженості проблеми професійної підготовки тренерів із різних видів спорту. Розглянуто особливості таеквон-до як виду спорту з позицій різних наук: філософії, біології, педагогіки. Обґрунтовано ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds