KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2009, Вип. 44

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2009, Вип. 44

 

Recent Submissions

 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип.44.- С. 197 - 203, 2009)
  У статті піднімається проблема фінансування оплати праці працівників органів внутрішніх справ. Обґрунтовуються пропозиції з удосконалення національного законодавства, що регламентує оплату праці цієї категорії працюючих. ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип.44.- С. 152 - 157, 2009)
  У статті розкриваються питання сутності адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів України. Автор подає власне визначення адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів України та ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип.44.- С. 141 - 146, 2009)
  У статті розкривається сутність управління забезпеченням життєдіяльності персоналу ОВС України як різновиду соціального управління. В статье раскрывается сущность управления обеспечением жизнедеятельности персонала ОВД ...
 • Бевзенко, В. М.; Bevzenko, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип.44.- С. 147 - 152, 2009)
  Запропоновані види суб’єктів владних повноважень. Обгрунтовується законодавче закріплення поняття «суб’єкт публічних повноважень: Надаються пропозиції щодо перегляду деяких статей Кодексу адміністративного судочинства ...
 • Семикопний, А. Д.; Semykopnyi, A. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип. 44.- С. 29 - 38, 2009)
  У статті здійснено порівняння умов і обставин боротьби з організованою злочинністю у 1920-ті рр. та нині. Зроблено висновок про занадто великі розбіжності у підходах, методах і формах цієї боротьби, що пов’язано в першу ...
 • Штанько, А. О.; Stank, A. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип. 44.- С. 21 - 29, 2009)
  У статті детально розглянуто теоретико-правові аспекти співвідношення соціальної шкідливості та суспільної небезпеки правопорушення, стан наукових досліджень цієї проблеми. Доведено, що досліджувані категорії є принципово ...
 • Загородній, С. А.; Zagorodniy, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2668-3121 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип. 44.- С. 221 - 229, 2009)
  У статті розглянуто проблеми встановлення підстав та порядку одностороннього розірвання договору про професійну підготовку особи у вищому навчальному закладі на вимогу виконавця. У висновку пропонується удосконалити правове ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип. 44.- С. 12 - 21, 2009)
  З метою удосконалення поняття правоохоронних органів та їх переліку характеризується сучасний стан наукової розробки цієї проблеми та законодавчі акти з питань правоохоронної діяльності, визначаються ознаки правоохоронних ...
 • Фомін, Г. Ф.; Fomin, H. F (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип. 44.- С. 174 - 180, 2009)
  В сучасних умовах розрахунки суб’єктів господарської діяльності є основою функціонування та перспектив розвитку комерційних банків України. Обґрунтовані форми готівкових та безготівкових розрахунків та деякі напрямки їх ...
 • Карчевський, К. А.; Karchevsky, K. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип. 44.- С. 180 - 188, 2009)
  Стаття присвячена питанням ліцензування господарської діяльності. Розглядаються питання правової природи ліцензування. Дається характеристика джерел правового регулювання ліцензування, а також поняття ліцензування. ...
 • Рябченко, Ю. Ю.; Riabchenko, Yu. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип. 44.- С. 188 - 196, 2009)
  Розглянуто можливість застосування процедури наказного провадження при вирішенні справ про захист прав споживачів, з огляду на специфіку фактичного складу, що підлягає встановленню по таким справам. Рассмотрена возможность ...
 • Денисюк, Д. С.; Denysiuk, D. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип. 44.- С. 103 - 108, 2009)
  В статті розкриваються питання сутності громадської безпеки. Автор аналізує існуючі погляди на визначення громадської безпеки й подає власне визначання. Обґрунтовує, що саме особиста безпека як складова громадської безпеки, ...
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип. 44.- С. 230 - 235, 2009)
  Розглянуті деякі особливості оцінки питань і відповідей в юридичному дискурсі. Привернута увага до відмінності підстав оцінки відповідей-суджень і відповідей-алгоритмів. Рассмотрены некоторые особенности оценки вопросов ...
 • Погрібний, І. М.; Pohribnyi, I. M.; Матат, Ю. І.; Matat, Yu. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип. 44.- С. 6 - 11, 2009)
  У статті визначається місце і роль юридичної техніки в механізмі правового регулювання, переосмислюється поняття юридичної техніки, а також її особливості в правотворчості та правозастосуванні. Пропонується виокремлювати ...
 • Пономаренко, Г. О.; Ponomarenko, H. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип.44.- С. 39 - 45, 2009)
  У статті аналізуються правові засади охорони та захисту державного кордону, характеризується категорійний апарат з досліджуваних питань, проводиться розмежування таких понять, як «охорона державного кордону» та «захист ...
 • Волобуєв, А. Ф.; Volobuiev, A. F.; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип.44.- С. 46 - 54, 2009)
  Визначаються часові межі і характер виконуваних тактичних завдань початкового етапу розслідування вбивств, вчинених на замовлення. Формулюються типові версії щодо особи організатора (замовника) вбивства. Визначені тактичні ...
 • Небеська, М. С.; Nebeska, M. S.; Безсмертний, О. К.; Bezsmertnyi, O. K. (2009)
  Статтю присвячено дослідженню особливостей внутрішньої взаємодії суб'єктів забезпечення прав і свобод громадян у сфері охорони громадського порядку. Автори на підставі узагальнення наукового і практичного надбання у сфері ...
 • Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип. 44.- С. 62 - 69, 2009)
  У статті відповідно до положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду та його нормативно-правових актів, розглянуто правові підстави та порядок здійснення арешту осіб, винних у скоєнні злочинів, віднесених до ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Заяць, Д. Д.; Zaiats, D. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2196-6301 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип.44.- С. 69 - 73, 2009)
  Розглядаються питання порушення кримінальної справи про самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, зокрема визначено типові приводи до порушення справи, запропоновано перелік документів, що становлять ...
 • Кундеус, В. Г.; Kundeus, V. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2430-5437 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип.44.- С. 73 - 79, 2009)
  У рамках проблеми визначення видової категорії «викрадення майна» за чинним Кримінальним кодексом України розглянуто об’єктивні ознаки викрадення майна за складами крадіжки та грабежа, як злочинів проти власності. Встановлено ...

View more