KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2009, Вип. 45

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2009, Вип. 45

 

Recent Submissions

 • Пономаренко, Г. О.; Ponomarenko, H. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 6-13, 2009)
  Уточнено роль та значення вищих навчальних закладів системи органів внутрішніх справ як суб’єктів реалізації кадрової політики МВС України; схарактеризовано відповідний категоріальний апарат, визначено сутність і правові ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 167-173, 2009)
  Сформульовано визначення організаційно-правового забезпечення бюджетного контролю як системи, що складається з організаційної структури державного контролю в бюджетному процесі, нормативно-правової бази та інших елементів. ...
 • Ромасько, В. О.; Romasko, V. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 159-166, 2009)
  Уточнено сутність будівництва як суспільно корисної діяльності, сформульовано поняття державного контролю у сфері будівництва. Обґрунтовано необхідність прийняття комплексного законодавчого акта з питань здійснення державного ...
 • Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 207-213, 2009)
  Розглянуто правове регулювання та окремі види трудових гарантій, які надаються при прийнятті на службу в ОВС України особам жіночої статі. Legal regulation and separate forms of labor guarantees given to women who apply ...
 • Бездольний, М. Ю.; Bezdolnyi, M. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 36-41, 2009)
  Уточнено термінологічний апарат, схарактеризовано історичний досвід протидії корупції, визначено фактори (причини та умови), які сприяють поширенню корупції, а також сформульовано загальне поняття корупції як соціального ...
 • Мігащук, Ю. І.; Mihashchuk, Yu. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 29-35, 2009)
  Розглянуто проблеми, пов’язані із визначенням та природою цивільних правовідносин. Здійснено правовий аналіз змісту права на захист, а також виникнення та розвиток вказаного права в сучасній правовій системі. Problems ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 202-207, 2009)
  Проаналізовано національне законодавство з питань відставки службовців правоохоронних органів. Виділено ознаки відставки та дано авторське визначення поняття «відставка службовців правоохоронних органів». National ...
 • Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 41-48, 2009)
  Досліджено основні принципи інформаційного права. На підставі аналізу наукових точок зору та відповідних нормативно-правових актів розроблено авторське бачення поняття та видів принципів інформаційного права, які є важливим ...
 • Пономаренко, Є. В.; Ponomarenko, Ye. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 22-28, 2009)
  Визначено сутність Європейського Союзу з огляду на розвиток євроінтеграції України. На основі зіставлення ознак сучасної держави з ознаками, властивими Європейському Союзу, зроблено висновок про те, що Європейський Союз ...
 • Лаврик, Ю. В.; Lavryk, Yu. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 235-240, 2009)
  Проведено аналіз теоретичних підходів соціологічного вивчення феноменів соціальної компетентності фахівця. На підставі контент-аналізу літературних джерел вперше зроблено спробу здійснити систематизацію теоретико-методологічних ...
 • Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 230-235, 2009)
  Висвітлено вплив професійної діяльності на особистість та поведінку людини у праці. Розглянуто феномен професійної деформації, фактори, що впливають на нього. Зазначено, що для соціальних об’єктів деформація є якісним ...
 • Шейко, Р. В.; Sheiko, R. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 219-223, 2009)
  Розглянуто одну з характерних рис девіантної поведінки, а саме її релятивну природу. Визначено, що однією з основних причин виникнення оцінок певної поведінки як девіантної є різноманітність як риса, істотно притаманна будь-якому ...
 • Моторна, В. Ю.; Motorna, V. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 194-201, 2009)
  Висвітлено причини використання в Україні договору випробування автомобіля, однією з яких є впровадження права Європи у національне законодавство; проаналізовано засади існуючої практики застосування такого договору; ...
 • Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 188-194, 2009)
  Проаналізовано цивільно-правову відповідальність сторін за порушення умов договору. Схарактеризовано правові наслідки, що настають у випадку порушення договірних зобов’язань. Civil liability of the parties for the breach ...
 • Гришина, І. І.; Hryshyna, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 181-187, 2009)
  Здійснено аналіз правової доктрини та сучасного стану законодавчої бази України, що забезпечує порядок застосування відповідальності до учасників акціонерних правовідносин. Зазначено авторське тлумачення поняття та ознак ...
 • Сафронов, С. О.; Safronov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4300-0601 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 83-89, 2009)
  Розглянуто питання типової характеристики постраждалих від тяжких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень, наведено певні відомості щодо їх віку, освіти, стосунків зі злочинцем та родинних зв’язків. Надано характеристику ...
 • Ляшенко, Н. О.; Liashenko, N. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 223-230, 2009)
  Альтернативні форми шлюбу переглядають не тільки форму, а й зміст стосунків між членами подружньої пари. Вони змінюють і формальні, і неформальні норми. Описано альтернативні форми сучасних шлюбних взаємин, причин їх появи ...
 • Яременко, А. О.; Yaremenko, A. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 74-82, 2009)
  Проаналізовано проблемні питання, які виникають у процесі діяльності органів внутрішніх справ щодо нейтралізації резонансних, дезінформаційних повідомлень, що дестабілізують громадський порядок та безпеку. Some problems ...
 • Горбачова, О. В.; Gorbachova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6296-736X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 68-74, 2009)
  Розглянуто проблему злочинності на ґрунті ненависті як найнебезпечніший прояв на ѓрунті ксенофобських настроїв, сформульовано специфіку визначення «злочинів ненависті» та проаналізовано особливості збору статистичної ...
 • Синицький, П. В.; Synytskyi, P. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 121-130, 2009)
  Розглянуто статус ДСО при МВС України та виділено такі елементи, що входять до складу її адміністративно-правового статусу: 1) цільовий блок; 2) організаційно-структурний блок; 3) компетенційний блок; 4) юридична ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds