KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008, Вип. 41

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008, Вип. 41

 

Recent Submissions

 • Рубан, А. Є.; Ruban, A. Ye. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 244-249., 2008)
  Досліджено законодавство та практика його застосування у сфері пільгових перевезень пасажирів автомобільним транспортом. Визначено шляхи вдосконалення діючого законодавства з метою максимальної ефективності діяльності ...
 • Волкович, О. Ю.; Volkovych, O. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С.236-244., 2008)
  В статті розкрито поняття господарського товариства як об’єкта управління та його правове становище. В статье раскрыто понятие хозяйственного общества как объекта управления и его правовое положение. The article describes ...
 • Стороженко, С. М.; Storozhenko, S. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 219-224., 2008)
  Розкрито теоретичні аспекти здійснення місцевими державними адміністраціями функцій у галузі забезпечення законності. Раскрыто теоретические аспекты осуществления местными государственными администрациями функций в области ...
 • Матвійчук, А. В.; Matviichuk, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 213-219., 2008)
  В статті розкрито особливості здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за індивідуальною будівельною діяльністю громадян. В статье раскрыты особенности осуществления государственного архитектурно-строительного ...
 • Ковальська, В. В.; Kovalska, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 206-213., 2008)
  Розкрито правову регламентацію взаємодії міліції із засобами масової інформації. Раскрыто правовую регламентацию взаимодействия милиции со средствами массовой информации. Legal regulation of interaction of police ...
 • Братниченко, Т. М.; Bratnychenko, T. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 326-331., 2008)
  Розкрито поняття та механізм індивідуально-договірного регулювання соціально-трудових відносин. Раскрыто понятие и механизм индивидуально-договорного регулирования социально-трудовых отношений. The concept and mechanism ...
 • Гончарук, В. В.; Honcharuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8157-0130; ResearcherID: J-7912-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 315-319., 2008)
  Розглянуто проблемні питання з приводу надання відпусток працівникам міліції та можливі шляхи їх вирішення. Рассмотрены проблемные вопросы по поводу предоставления отпусков работникам милиции и возможные пути их ...
 • Басова, Ю. Ю.; Basova, Yu. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 36-43., 2008)
  Розкрито загальну характеристику гарантій законності контрольно-наглядової діяльності міліції громадської безпеки. Раскрыто общую характеристику гарантий законности контрольно-надзорной деятельности милиции общественной ...
 • Яременко, В. В.; Yaremenko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 26-30., 2008)
  Розглянуто питання, пов'язані з поняттям та структурою правової інформації. Рассмотрены вопросы, связанные с понятием и структурой правовой информации. Issues related to the concept and structure of legal information ...
 • Шикшина, М. Л.; Shykshyna, M. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 19-26., 2008)
  В статті викладено пропозиції щодо покращення правотворчої та правозастосовної діяльності у сфері процедури з перегляду судових рішень. Наукова новизна статті полягає в тому, що автор вивів власне бачення основних положень ...
 • Шестаков, С. В.; Shestakov, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 16-19., 2008)
  Розкрито сутність та особливості зловживання правом у виборчому процесі, його співвідношення з суміжними правопорушеннями та правомірним спричиненням шкоди. Раскрыта сущность и особенности злоупотребления правом в ...
 • Андрєєва, Г. В.; Andrieieva, H. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 332-337., 2008)
  В статті представлені матеріали проведеного дослідження, яке було направлене на вивчення громадської думки про роботу міліції у Львівській області. Дослідження проводилося навесні 2007 року співробітниками науково-дослідної ...
 • Акімов, В. В.; Akimov, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 304-308., 2008)
  Розкрито стан протиправного поглинання та захоплення підприємств в державі, висвітлено вразливі сторони в системі бухгалтерського обліку, запропоновано внесення змін та доповнень до діючого законодавства. Раскрыто ...
 • Спіжов, В. В.; Spizhov, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 296-303., 2008)
  Розкрито порядок та момент укладення договору банківського вкладу (депозиту). Раскрыто порядок и момент заключения договора банковского вклада (депозита). The procedure and the moment of concluding the contract of bank ...
 • Мічурін, Є. О.; Michurin, Ye. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 289-295., 2008)
  В статті досліджено та проаналізовано сучасні погляди науковців на обмеження майнових прав фізичних осіб у спадковому праві. З’ясовано можливості закріплення відповідних обмежень у чинному законодавстві. Виявлено факти ...
 • Самойлов, М. О.; Samoilov, M. O.; Кожевникова, В. А.; Kozhevnykova, V. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 278-283., 2008)
  Досліджено історико обумовлену трансформацію законодавства щодо регулювання одного з елементів шлюбного статусу іноземця – можливості укладення шлюбу. Исследовано историко обусловленную трансформацию законодательства по ...
 • Севідов, О. А.; Sevidov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6319-6325 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 173-178., 2008)
  Розглянуто об'єкти авторського та суміжного прав як елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері інтелектуальної власності.
 • Суботін, А. О.; Subotin, A. O.; Мірошко, О. П.; Miroshko, O. P.; Пальваль, Є. А.; Palval, Ye. A.; Вус, М. В.; Vus, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 169-173., 2008)
  В статті досліджена проблема найпоширеного прояву тероризму – «вибухового тероризму». Розглянуто питання забезпечення фізичної безпеки людей і об’єктів у разі загрози «вибухового терроризму». В статье исследована проблема ...
 • Лещук, К. Б.; Leshchuk, K. B.; Редько, Ю. А.; Redko, Yu. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 139-144., 2008)
  В статті розглядається криміналістична характеристика шахрайств, вчинених у сфері обігу цінних паперів. В статье рассматривается криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных в сфере обращения ценных бумаг. The ...
 • Торопов, С. О.; Toropov, S. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 133-139., 2008)
  В статті подано аналіз точок зору вчених на поняття об’єкта експертного дослідження, визначення об’єктів балістичної експертизи, а серед них – місця події. В статье представлен анализ точек зрения ученых на понятие объекта ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds