KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008, Вип. 40

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008, Вип. 40

 

Recent Submissions

 • Фокша, Л. В.; Foksha, L. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 226 - 230, 2008)
  Досліджуючи наукові статті, присвячені фінансово-правовій проблематиці, фінансово-правові нормативні акти, автор пропонує визначити бюджет місцевого самоврядування, саме з точки зору фінансового права, не відмежовуючись ...
 • Момот, В. М.; Momot, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 220 - 225, 2008)
  Аналізуються сучасні теоретичні підходи щодо розуміння терміну «система», з’ясовуються загальні ознаки системи, як соціально-управлінської категорії, і на цій основі визначається поняття податкової системи, пропонується ...
 • Акімов, В. В.; Akimov, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 201 - 204, 2008)
  Досліджується нове поняття в законодавстві України «зустрічна звірка» контрольно-ревізійної комісії. Пропонується внесення змін і доповнень до Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», Постанови ...
 • Красноборов, О. В.; Krasnoborov, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 194 - 201, 2008)
  Досліджуються проблеми ефективності, дієвості законодавства, норми якого регулюють відносини щодо вдосконалення повноважень Державної судової адміністрації України, створення та діяльності цього органу виконавчої влади, ...
 • Ізуїта, П. О.; Izuita, P. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 329 - 336, 2008)
  Розкривається сутність права на охорону праці у контексті основних прав і свобод людини і громадянина. Висвітлюються елементи (напрями) державної діяльності в особі її органів та посадових осіб з приводу забезпечення та ...
 • Ізбаш, К. С.; Izbash, K. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 323 - 329, 2008)
  Автор ставить за мету з’ясування сутності кадрової політики в органах досудового слідства, визначення її суб’єктів, об’єктів та предмету. Автор ставит целью выяснения сущности кадровой политики в органах досудебного ...
 • Дідковська, Т. О.; Didkovska, T. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 319 - 322, 2008)
  Розглядається диференційний підхід до призначення пенсій та порядку їх нарахування, процедури їх виплати, визначення кола суб’єктів відповідних пенсійних відносин. Пропонуються шляхи правового регулювання пенсійного ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 307 - 312, 2008)
  Розглядаються питання цивільно-правової, кримінальної, адміністративної і дисциплінарної відповідальності за екологічні правопорушення. Рассматриваются вопросы гражданско-правовой, уголовной, административной и дисциплинарной ...
 • Супрун, В. М.; Suprun, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 31 - 39, 2008)
  За допомогою системно-структурного аналізу, логічного, порівняльного, конкретно-історичного, матеріалістичної діалектики, техніко-юридичного та іншого аналізу автор досліджує нормативно-правові форми закріплення особливостей ...
 • Шахман, Н. В.; Shakhman, N. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 26 - 31, 2008)
  Досліджуються юридично-медичні проблеми захисту осіб з психічними розладами та вносяться пропозиції щодо покращення правотворчої та правозастосовної діяльності органів державної влади в цій сфері. Исследуются юридические ...
 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 18 - 26, 2008)
  Досліджуються принципи міжнародного права в аспекті миротворчої діяльності, спираючись на міжнародний досвід. Исследуются принципы международного права в аспекте миротворческой деятельности, опираясь на международный ...
 • Пономаренко, Г. О.; Ponomarenko, H. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 7 - 17, 2008)
  Досліджується сутність, структура та особливості адміністративно-політичної діяльності в Україні, переосмислюється місце та значення управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави. Надаються рекомендації ...
 • Галунько, В. В.; Galunko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 39 - 45, 2008)
  Аналізується використання в юридичній науці поняття, змісту і сутності розуміння правового режиму власності в Україні, як цілісної розширеної системи регулювання відносин права власності, встановленої законами. Анализируется ...
 • Городнича, Л. С.; Gorodnich, L. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 45 - 53, 2008)
  Аналізується поняття юридичної еліти в Україні, визначення її ролі в формуванні правової системи суспільства, а також її вплив на хід політичного розвитку держави. Анализируется понятие юридической элиты в Украине, ...
 • Третьякова, М. В.; Tretiakova, М. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008. - Вип. 40. - С. 67-72, 2008)
  Досліджуються підстави і порядок відшкодування шкоди, завданої підозрюваному, обвинуваченому, підсудному, засудженому, особі щоди якої були застосовані примусові заходи медичного характеру, незаконними рішеннями, діями або ...
 • Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 263 - 269, 2008)
  Вивчається проблема співвідношення актів цивільного законодавства і договору. Аналізується законодавство України, визначаються критерії імперативності та диспозитивності норм цивільного права. Изучается проблема соотношения ...
 • Михайлов, С. В.; Mikhailov, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 269 - 277, 2008)
  Досліджується правова кваліфікація інформативної згоди пацієнта на медичне втручання, враховуючи зарубіжний досвід. Надаються рекомендації щодо удосконалення законодавчого процесу. Исследуется правовая квалификация ...
 • Горлов, А. В.; Gorlov, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 284 - 290, 2008)
  Досліджуються актуальні проблеми історико-правових питань спадкування, зокрема, заповідальні розпорядження в римському приватному праві України. Исследуются актуальные проблемы историко-правовых вопросов наследования, ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 337 - 341, 2008)
  Досліджуються форми організації навчального процесу за дистанційною формою навчання, враховуючи зарубіжний досвід. Исследуются формы организации учебного процесса по дистанционной форме обучения, учитывая зарубежный ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 342 - 348, 2008)
  Висвітлена проблематика кадрової роботи із вивчення матеріально- побутового стану та морально-психологічного клімату у родинах працівників та курсантів ОВС. Проаналізовано законодавчі та відомчі акти МВС , наводиться низка ...

View more