Право і безпека, 2017, № 1 (64)

 

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. М. Ю. Бурдін. – Харків, 2017. - № 1 (64). - _ с. - ISSN 1727-1584.

Recent Submissions

 • Бойко-Бузиль, Ю. Ю.; Boiko-Buzyl, Y. Y.; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 119–124, 2017)
  Здійснено психологічний аналіз сутності та визначено специфічні особливості категорії професіоналізму в психолого-педагогічній науці. Розкрито зміст професіоналізму як результату діяльності та як властивості особистості. ...
 • Гончарова, Г. О.; Goncharova, G. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9366-4591; Ларіонов, С. О.; Larionov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-8535 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 130-134, 2017)
  Визначено зміст поняття «ставлення», його структуру, функції, основні види та форми. Проаналізовано погляди учених щодо трактування понять «ставлення» та «система ставлень особистості». Описано розвиток поняття «ставлення» ...
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 99-103, 2017)
  На підставі аналізу норм, які визначають підстави припинення різноманітних видів природокористуваня, встановлено, що події, пов’язані із припиненням суб’єктів природокористування, недостатньо чітко визначені природоресурсним ...
 • Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Остапович, В. П.; Ostapovich, V. P.; Барко, В. В.; Barko, V. V. (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 12-19, 2017)
  Розкрито теоретичні засади оптимізації психодіагностичних методів і засобів, які застосовуються з метою здійснення професійного психологічного відбору поліцейських кадрів для Національної поліції України. Підкреслено ...
 • Русецький, А. А.; Rusetskyi, A. A.; Куцолабський, Д. А.; Kutsolabskyi, D. A. (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 74-78, 2017)
  Проаналізовано поняття «кіберзлочин» і «кіберзлочинність», які використовуються в науковій юридичній літературі, та охарактеризовано основні види кіберзлочинів.
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 146–150, 2017)
  Розглянуто мову професійних убивць як професійну мову. Наведено низку характерних прикладів такої мови. Показано, що специфічною особливістю мови убивць є її евфемізація, яка спрямовується ними на певне пом’якшення оцінок ...
 • Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 35-39, 2017)
  Досліджено основні етапи конституційного процесу в Україні у період існування Української Центральної Ради. Висвітлено історію розробки та прийняття Конституції Української Народної Республіки. Проаналізовано її зміст. ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 24-31, 2017)
  Сформульовано визначення принципів юридичної відповідальності, проведено їх класифікацію. Залежно від сфери дії виокремлено загально правові, міжгалузеві, галузеві принципи юридичної відповідальності.
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 78-83, 2017)
  Розглянуто застосування кримінальної процесуальної складової при здійсненні кваліфікації злочинів. Проаналізовано застосування та співвідношення норм матеріального та процесуального права при кваліфікації злочинів і при ...
 • Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 31-35, 2017)
  Показано, що полісний тип державності обумовлював формування в кожному місті-державі своєї самостійної правової системи. З’ясовано, що спільної уніфікованої системи покарань військових у Давній Греції не існувало. Проте ...
 • Морозова, Ю. В.; Morozova, Yu. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3218-310X (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 103-109, 2017)
  Проаналізовано та визначено спеціальну цивілістичну категорію, розглянуто характеристики окремих видів договору оренди. Встановлено зв’язок між учасниками договорів та правове регулювання останніх. Проаналізовано поняття ...
 • Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572; Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 155-160, 2017)
  Проаналізовано поняття і зміст психологічної готовності особистості до професійнослужбової діяльності в екстремальних умовах. Визначено підходи до розуміння сутності психологічної готовності. На матеріалі порівняльного ...
 • Кушнир, Н. В.; Kushnyr, N. V. (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 93-98, 2017)
  Проаналізовано міжнародний досвід законодавчого забезпечення гендерної рівності з метою імплементації міжнародно-правових норм в у українське національне законодавство. Наголошено на тому, що досягнення гендерної рівності ...
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892; Штриголь, Д. В.; Shtrygol, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7346-2677 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 150-154, 2017)
  Проаналізовано особливості здібностей соціального інтелекту студентів з Індії, країн Східної Африки та Близького Сходу. Виявлено подібність рівнів і структури взаємозв’язків окремих здібностей соціального інтелекту ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 68-73, 2017)
  У процесі кримінологічному аналізу положень проекту закону України «Про пенітенціарну систему» виявлено дві групи його недоліків – концептуального і техніко-юридичного характеру, надано їх опис та обґрунтування. Визначено ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 84-88, 2017)
  Розглянуто вимоги до трудової правосуб’єктності поліцейських, встановлені українським законодавством. Відзначено, що такі вимоги є виправданими з огляду на специфіку професійної діяльності поліцейських і значення їх служби ...
 • Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Yu. N.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; Петров, К. Е.; Petrov, K. E.; Кобзев, І. В.; Kobzev, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7182-5814; ResearcherID: I-9046-2016 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 63-68, 2017)
  Досліджено найбільш поширені алгоритми злочинних дій у мережі Інтернет та визначено проблеми, що виникають під час профілактики та боротьби з кіберзлочинністю. Сформульовано пропозиції щодо протидії використанню різноманітних ...
 • Вагіна, О. В.; Vagina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8934-4752 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 124-129, 2017)
  Розкрито теоретико-психологічні і правові засади організації та проведення опитувань працівників МВС України з використанням поліграфа. Проаналізовано теорію та практику здійснення поліграфних досліджень у нашій країні, ...
 • Кудар, К. В.; Kudar, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1925-6431 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 134-140, 2017)
  Наведено результати дослідження особистісної зрілості та її основних складових (мотивації досягнень, ставлення до свого «Я», почуття громадянського обов’язку, життєвої установки, здатності до психологічної близькості з ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 20-24, 2017)
  Розглянуто процеси, пов’язані зі становленням органів охорони правопорядку в Україні та підготовкою кадрів для них протягом періоду 1917–1920-х років, проаналізовано необхідність такої підготовки, її форми певні досягнення ...

View more