KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2007, Вип. 39 by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2007, Вип. 39 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Шевченко, Є. О.; Shevchenko, Ye. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 44-52, 2007)
  Визначено шляхи удосконалення правового регулювання діяльності суду в стадії виконання вироку, постанови і ухвали та підвищення її ефективності. Проаналізовано правова природа стадії виконання вироку та її вплив на зміст ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Греченко, В. В.; Grechenko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 343-348, 2007)
  Проаналізовано особливості становлення податкової системи України. Визначено основні етапи її розвитку, характерні особливості цих етапів, причини, які приводили до відповідних змін. The features of the formation of the ...
 • Колісник, О. В.; Kolisnyk, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 331-336, 2007)
  Надано доктринальне визначення поняття «належний суд», побудувано модель належного суду, а також розкрито зміст основних складових цієї моделі. The doctrinal definition of a “proper court” is provided, a model of a proper ...
 • Железов, О. Є.; Zhelezov, O. Ye. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 138-144, 2007)
  Шляхом порівняльного аналізу встановлено історичні закономірності економічного розвитку у XIX – на поч. XX ст. країн Західної Європи, США та Російської імперії, з’ясовано причини, у силу яких такий важливий елемент сучасної ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 37-44, 2007)
  Розглянуто проблеми організації системи протидії злочинності. Вирішено питання структуризації системи, її квантифікації через призму організаційно-функціональних засад діяльності. The problems of organization of the system ...
 • Турута, О. В.; Turuta, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 67-72, 2007)
  Проаналізовано нормотворчий аспект у діяльності органів внутрішніх справ, який є однією зі складових механізму забезпечення реальності прав і свобод громадян. Запропоновано створити службу омбудсмана в органах внутрішніх ...
 • Бондаренко, Д. О.; Bondarenko, D. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 359-366, 2007)
  Проаналізовано поняття «набуття» («придбання») права власності та «виникнення» права власності, які інколи ототожнюються як у цивільно-правовій науці, так і на практиці. Встановлено їх лінгвістично-правову сутність. The ...
 • Зубенко, Г. В.; Zubenko, H. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 256-264, 2007)
  Проаналізовано порядок формування контрольно-рахункових органів в Україні, а саме: Рахункової палати України та Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим і визначено можливості його вдосконалення. The ...
 • Кузьменко, В. Б.; Kuzmenko, V. B. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 100-108, 2007)
  Проаналізовано реалізація права на навчання рідною мовою у часи складних соціально-економічних та суспільно-політичних трансформацій, якими були для України 30-ті рр. минулого століття. Надано критичне осмислення як ...
 • Проценко, Ю. О.; Protsenko, Yu. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 130-138, 2007)
  Визначено причини такого явища, як катування, його особливостей та відмінностей в різні історичні періоди. Розкрито історико-правові оцінки катування. The causes of such a phenomenon as torture, its features and differences ...
 • Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7338-0794 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 171-178, 2007)
  Розглянуто питання індивідуально-профілактичної роботи дільничного інспектора міліції щодо попередження наркоманії. Визначено причини та умови цього негативного явища. The issues of individual preventive work of the local ...
 • Коцан, І. Д.; Kotsan, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3839-9614 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 108-114, 2007)
  Досліджено сутність освітньої підготовки працівників міліції Харківщини в 20-ті роки XX ст. Розглянуто вимоги до кандидатів,а також заходи щодо підвищення фахового рівня працівників міліції. The essence of the educational ...
 • Гавриленко, О. А.; Gavrylenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5554-4919 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 79-85, 2007)
  Досліджено історію розвитку договорів міни та купівлі-продажу в античних державах Північного Причорномор’я . Розкрито деякі риси укладення цивільно-правових договорів. The history of the development of barter and sale ...
 • Галунько, В. В.; Galunko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 336-343, 2007)
  Досліджено вплив християнської релігії на правову охорону суб’єктів права власності. The influence of the Christian religion on the legal protection of property rights subjects is investigated. Исследовано влияние ...
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 348-359, 2007)
  Досліджено юридичну природу відносин, що виникають під час виконання заповіту. Зазначено, що визначити юридичну природу відносин з виконання заповіту можливо з урахуванням двох чинників: суб’єкта призначення виконавця ...
 • Пономаренко, Г. О.; Ponomarenko, H. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 8-14, 2007)
  З'ясовано поняття та сутність напрямків управління внутрішніми справами, надана їх класифікація. The concepts and essence of the directions of internal affairs management are clarified and their classification is ...
 • Яременко, В. В.; Yaremenko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 23-29, 2007)
  Розкрито фундаментальні положення соціальної інформації і керування суспільством, теоретичні зв'язки інформації і права, теорії та практики оперативно-розшукової інформації. The basic provisions of social information and ...
 • Пахар, І. В.; Pakhar, I. V.; Мороз, А. В.; Moroz, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 405-413, 2007)
  Досліджено особливості прийняття абітурієнтами рішення щодо вступу до Харківського національного університету внутрішніх справ та ставлення курсантів до обраного професійного напрямку. The peculiarities of the students' ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 217-221, 2007)
  Досліджено сутність злочинності серед студентської молоді. З'ясовано причини та умови цього явища, накреслено основні напрямки профілактичної роботи. The essence of crime among students is investigated. The causes and ...
 • Хомінець, В. В.; Khominets, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 200-207, 2007)
  Визначено поняття та місце відносно нового для вітчизняного кримінального судочинства принципу диспозитивності та вплив його на можливість диференціації кримінально-процесуальної діяльності. The concept and places of the ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account