KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2007, Вип. 37

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2007, Вип. 37

 

Recent Submissions

 • Пожидаєв, Г. П.; Pozhydaiev, H. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 210-218., 2007)
  В статті розкрито поняття боротьби з організованною злочинністю. Приділено увагу суто управлінському аспектові боротьби з організованою злочинністю.
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 190-197., 2007)
  Розкрито методи управління забезпеченням життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ. Раскрыты методы управления обеспечением жизнедеятельности персонала органов внутренних дел. The methods of managing the life ...
 • Алтуніна, О. М.; Altunina, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 182-189., 2007)
  Висвітлено делеговані функції і повноваження органів місцевого самоврядування. Розкрито їх сутність, особливості та види. Освещены делегированные функции и полномочия органов местного самоуправления. Раскрыта их сущность, ...
 • Пономаренко, Г. О.; Ponomarenko, H. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 177-182., 2007)
  Розкрита система управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави. Раскрыта система управления в сфере обеспечения внутренней безопасности государства. The system of management in the sphere of ensuring the ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 415-421., 2007)
  Розглянуто основні елементи діяльності в сфері автомобільного транспорту та визначено, що становить загрозу екологічній безпеці внаслідок діяльності автомобільного транспорту. Рассмотрено основные элементы деятельности ...
 • Замченко, А. О.; Zamchenko, A. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 404-410., 2007)
  Розкрито сутність понять „нагляд» та „контроль» та окреслено особливості нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю. Раскрыта сущность понятий "надзор" и "контроль" и обозначены особенности надзора и ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 384-389., 2007)
  В статті розкрито сутність та особливості грошового забезпечення персоналу ОВС. В статье раскрыта сущность и особенности денежного обеспечения персонала ОВД. The article describes the nature and peculiarities of financial ...
 • Заяць, Д. Д.; Zaiats, D. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2196-6301 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 47-53., 2007)
  Досліджено проблеми ситуацій слідчих дій, систематизовано ці ситуації за різними підставами. Вивчено окремі їх види, особливо проблемного (складного) характеру. Розроблено відповідні криміналістичні рекомендації. Исследовано ...
 • Ковальова, І. В.; Kovalova, I. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 36-40., 2007)
  Розкрито взаємодію та взаємозв’язок права і моральності через призму переконань М. К. Ренненкампфа, видатного українського правознавця другої половини ХІХ ст., на тлі поглядів інших відомих науковців – попередників автора ...
 • Передерій, О. С.; Perederii, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4898-876X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 32-36., 2007)
  В статті висвітлено особливості правового регулювання діяльності поліції країн континентальної правової сім'ї. В статье освещены особенности правового регулирования деятельности полиции стран континентальной правовой ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 27-31., 2007)
  В статті розкрито співвідношення механізмів протидії злочинності та кримінального переслідування. В статье раскрыто соотношение механизмов противодействия преступности и уголовного преследования. The article describes ...
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 430-434., 2007)
  Вивчено сприйняття ризикованої поведінки «дітьми вулиці», проаналізовано мотиви такої поведінки, а також запропоновано напрями її корекції. Изучено восприятие рискованного поведения «детьми улицы», проанализированы мотивы ...
 • Перова, О. В.; Perova, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 376-383., 2007)
  Розглянуто правочини, що порушують публічний порядок, як беззаперечно недійсні. Рассмотрены сделки, нарушающие общественный порядок, как беспрекословно недействительные. Considerations that violate public order are ...
 • Ярошевська, Г. М.; Yaroshevska, H. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 367-376., 2007)
 • Самойлов, М. О.; Samoilov, M. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 359-367., 2007)
  Розглянута проблематика спадкування нерухомого майна у міжнародних договорах України про правову допомогу в цивільних справах. Рассмотрена проблематика наследования недвижимого имущества в международных договорах Украины ...
 • Тіхонова, М. А.; Tikhonova, M. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4836-5928 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 349-359., 2008)
  Розкрито поняття та особливості фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» як юридичної особи. Раскрыто понятие и особенности физкультурно-спортивного общества «Динамо» как юридического лица. The concepts and peculiarities ...
 • Бондаренко, Д. О.; Bondarenko, D. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 344-349., 2007)
  Розкрито правове регулювання набуття прав власності на майно боржника, виставленого на аукціоні (публічних торгах). Раскрыто правовое регулирование приобретения прав собственности на имущество должника, выставленного на ...
 • Батожська, О. В.; Batozhska, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 338-344., 2007)
  Визначено поняття "договір зберігання транспортних засобів". Определено понятие "договор хранения транспортных средств". The concept of "storage contract for vehicles" is defined.
 • Спіжов, В. В.; Spizhov, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 331-338., 2007)
  Розглянуто зміст депозитних ресурсів комерційних банків України, які впливають на їх конкурентоспроможність і тактику формування власного капіталу. Сформулювано визначення поняття «депозитні ресурси». Рассмотрено содержание ...
 • Міщенко, І. В. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 318-324., 2007)
  Визначено специфіку обмежень права приватної власності на житло та визначено принципи таких обмежень. Обґрунтувано правові механізми запровадження таких обмежень, виявлено окремі аспекти обмежень права приватної власності ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds