KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2007, Вип. 37 by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2007, Вип. 37 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Ярошевська, Г. М.; Yaroshevska, H. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 367-376., 2007)
 • Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 104-109., 2007)
  Розглянуто психічні стани потерпілих-жінок від насильницьких злочинів як основа формування їхніх показань. Рассмотрены психические состояния потерпевших-женщин от насильственных преступлений как основа формирования их ...
 • Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 219-224., 2007)
  Досліджується дія адміністративно-правових норм у просторі. Исследуется действие административно-правовых норм в пространстве. The effect of administrative rules in space is investigated.
 • Нестерцова-Собакарь, О. В.; Nestertsova-Sobakar, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 54-61., 2007)
  В статті розглянуто державно-правовий статус жінок в Російській імперії у другій половині XIX – на початку XX ст.: на матеріалах українських губерній. В статье рассмотрен государственно-правовой статус женщин в Российской ...
 • Спіжов, В. В.; Spizhov, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 331-338., 2007)
  Розглянуто зміст депозитних ресурсів комерційних банків України, які впливають на їх конкурентоспроможність і тактику формування власного капіталу. Сформулювано визначення поняття «депозитні ресурси». Рассмотрено содержание ...
 • Сирота, Д. І.; Syrota, D. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 229-236., 2007)
  Досліджуються поняття й види кореспондуючих прав і обов’язків громадянина і працівника міліції, акцентується увага на неохідності реформування органів внутрішніх справ. Исследуются понятие и виды корреспондирующих прав и ...
 • Єгупенко, В. В.; Yehupenko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 118-123., 2007)
  Розкрито використання криміналістичних рекомендацій при розгляді справ у цивільному судочинстві. Раскрыто использование криминалистических рекомендаций при рассмотрении дел в гражданском судопроизводстве. The use of ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 415-421., 2007)
  Розглянуто основні елементи діяльності в сфері автомобільного транспорту та визначено, що становить загрозу екологічній безпеці внаслідок діяльності автомобільного транспорту. Рассмотрено основные элементы деятельности ...
 • Селіванов, М. В.; Selivanov, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 292-299., 2007)
  Висвітлено проблеми правової охорони комп’ютерних програм. Освещены проблемы правовой охраны компьютерных программ. The problems of legal protection of computer programs are covered.
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 430-434., 2007)
  Вивчено сприйняття ризикованої поведінки «дітьми вулиці», проаналізовано мотиви такої поведінки, а також запропоновано напрями її корекції. Изучено восприятие рискованного поведения «детьми улицы», проанализированы мотивы ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 67-73., 2007)
  Розкрито початки творення тоталітарної партії в Україні (1918–1920 рр.). Раскрыто начала создания тоталитарной партии в Украине (1918-1920 гг.). The beginnings of creation of a totalitarian party in Ukraine (1918–1920) ...
 • Міщенко, І. В. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 318-324., 2007)
  Визначено специфіку обмежень права приватної власності на житло та визначено принципи таких обмежень. Обґрунтувано правові механізми запровадження таких обмежень, виявлено окремі аспекти обмежень права приватної власності ...
 • Суботін, А. О.; Subotin, A. O.; Мірошко, О. П.; Miroshko, O. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 138-143., 2007)
  Вдосконалено методику тактичних розрахунків по оптимізації дій сил і засобів ОВС за допомогою математичного моделювання з урахуванням досвіду прийняття рішень щодо проведення спеціальних операцій. Усовершенствована методика ...
 • Замченко, А. О.; Zamchenko, A. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 404-410., 2007)
  Розкрито сутність понять „нагляд» та „контроль» та окреслено особливості нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю. Раскрыта сущность понятий "надзор" и "контроль" и обозначены особенности надзора и ...
 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 91-97., 2007)
  Досліджено миротворчу діяльність в СНД з урахуванням геополітичних особливостей держав-учасниць Співдружності за участю України, яка стала активним учасником миротворчості.
 • Колесніков, О. М.; Kolesnikov, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 280-285., 2007)
  Розкрита правова природа договору з надання правової допомоги. Раскрыта правовая природа договора по оказанию правовой помощи. The legal nature of the legal aid agreement is disclosed.
 • Пономаренко, Г. О.; Ponomarenko, H. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 177-182., 2007)
  Розкрита система управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави. Раскрыта система управления в сфере обеспечения внутренней безопасности государства. The system of management in the sphere of ensuring the ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 190-197., 2007)
  Розкрито методи управління забезпеченням життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ. Раскрыты методы управления обеспечением жизнедеятельности персонала органов внутренних дел. The methods of managing the life ...
 • Пожидаєв, Г. П.; Pozhydaiev, H. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 210-218., 2007)
  В статті розкрито поняття боротьби з організованною злочинністю. Приділено увагу суто управлінському аспектові боротьби з організованою злочинністю.
 • Орел, Ю. В.; Orel, Yu. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 123-131, 2007)
  Розглянуто проблемні питання, пов’язані з визначенням об’єкту злочинів проти правосуддя і зокрема злочину, передбаченого ст. 391 Кримінального кодексу України.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account